Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:075:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 75, 2009. gada 31. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 75

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 31. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Padome

2009/C 075/01

Rīcības plāns 2009.-2013. gada daudzgadu darba plānam saistībā ar Eiropas e-tiesis

1

 

Komisija

2009/C 075/02

Euro maiņas kurss

13

2009/C 075/03

Eiropas Kopienu migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma Administratīvā komisija — Valūtu konversijas kursi saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72

14

2009/C 075/04

Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja uzņēmumu apvienošanās jautājumos savā 2008. gada 5. decembra sanāksmē par lēmuma projektu lietā COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina — Ziņotājs: Zviedrija

16

2009/C 075/05

Nobeiguma ziņojums lietā COMP/M.5046 — Friesland/Campina

19

2009/C 075/06

Komisijas Lēmuma Kopsavilkums — 2008. gada 17. decembrī, paziņojot par uzņēmumu koncentrācijas saderību ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina) (izziņota ar dokumenta numuru C(2008) 8459)  (1)

21

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2009/C 075/07

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

28

2009/C 075/08

Komisijas paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā — Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām (1)

31

2009/C 075/09

Komisijas paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā — Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām (1)

32


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2009/C 075/10

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saskaņā ar daudzgadu darba programmas piešķīrumiem Eiropas transporta tīkla (TEN-T) jomā 2009. gadam (Komisijas Lēmums C(2009) 2179)

33

2009/C 075/11

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 2009. gada daudzgadu darba programmu piešķīrumiem Eiropas transporta tīkla (TEN-T) jomā 2007. — 2013. gadam (Komisijas Lēmums C(2009) 2178)

34

2009/C 075/12

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus atbilstīgi daudzgadu darba programmai piešķīrumiem Eiropas transporta tīkla (TEN-T) jomā saskaņā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu (Komisijas Lēmums C(2009) 2183)

35

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2009/C 075/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business) (1)

36

 

CITI AKTI

 

Komisija

2009/C 075/14

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

37

2009/C 075/15

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

41


 

Labojumi

2009/C 075/16

Labojums Uzaicinājumā iesniegt piezīmes par valsts atbalstu saistībā ar nodokļu uzlikšanu piesaistītajām apdrošināšanas sabiedrībām Lihtenšteinā saskaņā ar 3. protokola I daļas 1. panta 2. punktu Līgumā starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi (Šis teksts atceļ un aizstāj to tekstu, kas publicēts OV C 72, 26.3.2009., 50. lpp.)

45


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top