EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:032:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 32, 2009. gada 07. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 32

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 7. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2009/C 032/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 19, 24.1.2009.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2009/C 032/02

Lieta C-380/06: Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Maksājumu kavējumi komercdarījumos — Termiņš — Direktīva 2000/35/EK — 3. panta 1., 2. un 4. punkta pārkāpums)

2

2009/C 032/03

Lieta C-52/07: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums (Marknadsdomstolen (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kanal 5 Ltd, TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) (Autortiesības — Autortiesību pārvaldības organizācija, kas atrodas faktiskā monopolstāvoklī — Atlīdzības iekasēšana par muzikālu darbu izmantošanu televīzijas pārraidēs — Šīs atlīdzības aprēķina metode — Dominējošais stāvoklis — Ļaunprātīga izmantošana)

2

2009/C 032/04

Lieta C-174/07: Tiesas (piektā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 10. pants — Direktīva 2006/112/EK — Sestā PVN direktīva — Iekšējā režīma saistības — Ar nodokli apliekamo darbību kontrole — Amnestija)

3

2009/C 032/05

Lieta C-285/07: Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — A.T./Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Direktīva 90/434/EEK — Kapitāla daļu pārrobežu maiņa — Nodokļu neitralitāte — Nosacījumi — EKL 43. un 56. pants — Dalībvalsts tiesību akti, ar kuriem ir noteikts, ka jaunajām saņemtajām kapitāla daļām jāsaglabā pārvesto kapitāla daļu grāmatvedības vērtība un attiecīgi pārveduma nodokļu neitralitāte, iegrāmatojot šo vērtību ārvalsts iegādātājas sabiedrības nodokļu bilancē — Saderīgums)

3

2009/C 032/06

Lieta C-293/07: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīvas 74/409/EEK un 92/43/EEK — Savvaļas puntu aizsardzība — Īpaši aizsargājamās teritorijas — Nepietiekami aizsardzības pasākumi)

4

2009/C 032/07

Lieta C-295/07 P: Tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Département du Loiret, Scott SA (Apelācija — Valsts atbalsts — Izdevīgāka zemes gabala cena — Komisijas lēmums — Ar kopējo tirgu nesaderīga atbalsta atgūšana — Atbalsta aktualizētā vērtība — Salikta procentu likme — Pamatojuma nesniegšana — Atcelšana pilnā apmērā — Pieļaujamība)

4

2009/C 032/08

Lieta C-297/07: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums (Landgericht Regensburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kriminālprocess pret Klaus Bourquain (Konvencija, ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu54. pants — Ne bis in idem principsPiemērošanas jomaSoda noteikšana klāt neesot par vieniem un tiem pašiem faktiem — “Galīga spriedumajēdziensValsts tiesību procesuālās normasJēdzienssods, ko vairs nevar izpildīt”)

5

2009/C 032/09

Lieta C-334/07 P: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Freistaat Sachsen (Apelācijas sūdzība — Valsts atbalsts — Valsts atbalsta shēmas maziem un vidējiem uzņēmumiem projekts — Saderīgums ar kopējo tirgu — Valsts atbalstu pārbaudes kritēriji — Piemērošana laikā — Projekts, kurš ir paziņots pirms Regulas (EK) Nr. 70/2001 stāšanās spēkā — Lēmums, kas pieņemts pēc šīs stāšanās spēkā — Tiesiskā paļāvība — Tiesiskā drošība — Pilnīgs paziņojums)

5

2009/C 032/10

Apvienotās lietas C-362/07 un C-363/07: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums (Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07)/Administration des douanesDirection Générale des douanes et droits indirects (Kopējais muitas tarifs — Kombinētā nomenklatūra — Tarifu klasifikācija — Multifunkcionāli aparāti — Aparāti, kas sastāv no lāzerprintera un skenera, kam ir kopētāja funkcija — Pozīcija 8471 — Pozīcija 9009)

6

2009/C 032/11

Lieta C-371/07: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums (Vestre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Danfoss A/S, AstraZeneca A/S/Skatteministeriet (Sestā PVN direktīva — 6. panta 2. punkts — Bezmaksas pakalpojumu sniegšana, ko nodokļa maksātājs ir veicis ar savas komercdarbības vajadzībām nesaistītiem mērķiem — Tiesības uz PVN atskaitīšanu — 17. panta 6. punkta otrā daļa — Dalībvalstu iespēja Sestās direktīvas spēkā stāšanās brīdī paturēt spēkā izslēgšanu no tiesībām uz nodokļa atskaitīšanu, kas paredzēta to valsts tiesību aktos)

7

2009/C 032/12

Lieta C-387/07: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums (Tribunale di Ancona (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — MI.VER Srl, Daniele Antonelli/Provincia di Macerata (Atkritumi — Jēdziens “īslaicīga uzglabāšana” — Direktīva 75/442/EEK — Lēmums 2000/532/EK — Iespēja sajaukt atkritumus, kuriem ir dažādi kodi — Jēdziens “jaukts iepakojums”)

7

2009/C 032/13

Lieta C-407/07: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing/Staatssecretaris van Financiën (Sestā PVN direktīva — 13. panta A daļas 1. punkta f) apakšpunkts — Atbrīvojumi no nodokļa — Nosacījumi — Pakalpojumi, ko sniedz neatkarīgas grupas — Pakalpojumi, kas sniegti vienam vai vairākiem grupas locekļiem)

8

2009/C 032/14

Lieta C-486/07: Tiesas (piektā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl (Tirgu kopīgā organizācija — Labība — Kukurūza — Cenas noteikšana — Samazinājuma piemērošana)

9

2009/C 032/15

Lieta C-524/07: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 28. un 30. pants — Lietotu antīko transportlīdzekļu, kuri iepriekš ir bijuši reģistrēti citās dalībvalstīs, reģistrācija — Tehniskās prasības saistībā ar piesārņojošo vielu emisiju un trokšņu līmeni — Veselības aizsardzība — Vides aizsardzība)

9

2009/C 032/16

Lieta C-57/08 P: Tiesas (piektā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Gateway, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Fujitsu Siemens Computers GmbH (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts — Agrākas preču zīmes, kas ietver vārdisku apzīmējumu “GATEWAY” — Vārdisks apzīmējums “ACTIVY Media Gateway” — Apzīmējumu līdzības neesamība — Sajaukšanas iespējas neesamība — Agrāku preču zīmju reputācijas ņemšana vērā, veicot konfliktējošo apzīmējumu vispārīgu izvērtējumu)

10

2009/C 032/17

Lieta C-239/08: Tiesas (piektā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2006/100/EK — Personu brīva pārvietošanās — Dažu direktīvu pielāgošana saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

10

2009/C 032/18

Lieta C-330/08: Tiesas (septītā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2004/35/EK — Atbildība vides jomā — Videi nodarītā kaitējuma novēršana un atlīdzināšana — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

11

2009/C 032/19

Lieta C-445/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vācija) 2008. gada 9. oktobra rīkojumu — Kurt Wierer/Land BadenWürttemberg

11

2009/C 032/20

Lieta C-455/08: Prasība, kas celta 2008. gada 17. oktobrī — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija

12

2009/C 032/21

Lieta C-474/08: Prasība, kas celta 2008. gada 4. novembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste

13

2009/C 032/22

Lieta C-475/08: Prasība, kas celta 2008. gada 5. novembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste

13

2009/C 032/23

Lieta C-480/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Court of Appeal (Civil Division) (Anglija un Velsa) 2008. gada 7. novembra rīkojumu — Maria Teixeira/London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

14

2009/C 032/24

Lieta C-482/08: Prasība, kas celta 2008. gada 10. novembrī — Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/Eiropas Savienības Padome

15

2009/C 032/25

Lieta C-485/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 10. septembra spriedumu lietā T-284/06 Gualtieri/Komisija 2008. gada 11. novembrī iesniegusi Claudia Gualtieri

15

2009/C 032/26

Lieta C-494/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (astotā palāta) 2008. gada 17. septembra spriedumu lietā T-226/07 Prana Haus GmbH/Iekšēja tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2008. gada 17. novembrī iesniegusi Prana Haus GmbH

17

2009/C 032/27

Lieta C-495/08: Prasība, kas celta 2008. gada 14. novembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

17

2009/C 032/28

Lieta C-508/08: Prasība, kas celta 2008. gada 20. novembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Maltas Republika

18

2009/C 032/29

Lieta C-509/08: Prasība, kas celta 2008. gada 21. novembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

18

2009/C 032/30

Lieta C-511/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Bundesgerichtshof (Vācija) 2008. gada 25. novembra rīkojumu — Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V./Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

19

2009/C 032/31

Lieta C-513/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 9. septembra rīkojumu lietā T-143/08 Marcuccio/Komisija 2008. gada 26. novembrī iesniedzis Luigi Marcuccio

19

2009/C 032/32

Lieta C-514/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) 2008. gada 26. novembra rīkojumu — Atenor Group SA/État belgeSPF Finances

20

2009/C 032/33

Lieta C-516/08: Prasība, kas celta 2008. gada 25. novembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Polijas Republika

20

2009/C 032/34

Lieta C-518/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Tribunal de grande instance de Paris (Francija) 2008. gada 27. novembra rīkojumu — Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María Del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

20

2009/C 032/35

Lieta C-521/08: Prasība, kas celta 2008. gada 27. novembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija

21

2009/C 032/36

Lieta C-528/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 9. septembra rīkojumu lietā T-144/08 Marcuccio/Komisija 2008. gada 28. novembrī iesniedzis Luigi Marcuccio

21

2009/C 032/37

Lieta C-532/08: Prasība, kas celta 2008. gada 2. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija

22

2009/C 032/38

Lieta C-535/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itālija) 2008. gada 3. decembra rīkojumu — Maria Catena Rita Pignataro/Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania u.c.

22

2009/C 032/39

Lieta C-546/08: Prasība, kas celta 2008. gada 9. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste

22

2009/C 032/40

Lieta C-547/08: Prasība, kas celta 2008. gada 9. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste

23

2009/C 032/41

Lieta C-548/08: Prasība, kas celta 2008. gada 9. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste

23

2009/C 032/42

Lieta C-555/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste

23

 

Pirmās instances tiesa

2009/C 032/43

Lieta T-57/99: Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. decembra spriedums — Nardone/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Arodslimība — Pakļaušana azbesta un citu vielu iedarbībai)

24

2009/C 032/44

Lieta T-388/02: Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. decembra spriedums — Kronoply un Kronotex/Komisija (Valsts atbalsts — Komisijas lēmums necelt iebildumus — Prasība atcelt tiesību aktu — Termiņš prasības celšanai — Īsa paziņojuma publicēšana — Būtiskas konkurences situācijas ietekmes neesamība — Nepieņemamība — Ieinteresētās personas statuss — Pieņemamība — Formālas izmeklēšanas procedūras neierosināšana — Nopietnu grūtību neesamība)

24

2009/C 032/45

Lieta T-196/04: Pirmās instances tiesas 2008. gada 17. decembra spriedums — Ryanair/Komisija (Valsts atbalsts — Valonijas reģiona un Briseles Šarleruā dienvidu lidostas noslēgti nolīgumi ar aviosabiedrību Ryanair — Ekonomiskas priekšrocības esamība — Kritērija par privāto investoru tirgus ekonomikā piemērošana)

25

2009/C 032/46

Lieta T-462/04: Pirmās instances tiesas 2008. gada 17. decembra spriedums — HEG un Graphite India/Padome (Kopējā tirdzniecības politika — Antidempinga maksājumi — Kompensācijas maksājumi — Dažu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu imports — Tiesības uz aizstāvību — Vienlīdzīga attieksme — Kaitējuma noteikšana — Cēloņsakarība)

25

2009/C 032/47

Lieta T-462/05: Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. decembra spriedums — JTEKT/ITSB (“IFS”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “IFS” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstoša rakstura neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

26

2009/C 032/48

Lieta T-90/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 11. decembra spriedums — Tomorrow Focus/ITSB — Information Builders (“Tomorrow Focus”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Tomorrow Focus” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “FOCUS” — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

26

2009/C 032/49

Apvienotās lietas T-225/06, T-255/06, T-257/06 un T-309/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 16. decembra spriedums — Budějovický Budvar/ITSB — Anheuser-Busch (“BUD”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdisku un grafisku preču zīmju “BUD” reģistrācijas pieteikums — Nosaukumi “bud” — Relatīvi atteikuma pamatojumi — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 4. punkts)

27

2009/C 032/50

Lieta T-228/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. decembra spriedums — Giorgio Beverly Hills/ITSB — WHG (“GIORGIO BEVERLY HILLS”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “GIORGIO BEVERLY HILLS” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrāka vārdiska preču zīme “GIORGIO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

27

2009/C 032/51

Lieta T-259/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 16. decembra spriedums — Torres/ITSB — Navisa Industrial Vinícola Española (“MANSO DE VELASCO”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “MANSO DE VELASCO” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrāka preču zīme “VELASCO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

28

2009/C 032/52

Lieta T-339/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 11. decembra spriedums — Grieķija/Komisija (Lauksaimniecība — Vīna tirgus kopīgā organizācija — Atbalsts vīna dārzu pārstrukturēšanai un pārveidei — Regulas (EK) Nr. 1493/1999 — Galīgā finanšu asignējumu sadalījuma dalībvalstīm noteikšana — Lēmums 2006/669/EK — Regulas (EK) Nr. 1227/2000 16. panta 1. punktā paredzētā termiņa saistošais raksturs — Lojālas sadarbības, labas ticības un labas pārvaldības, samērīguma un lietderīgas iedarbības principi)

28

2009/C 032/53

Lieta T-365/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. decembra spriedums — Bateaux Mouches/ITSB — Castanet (“BATEAUX MOUCHES”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības pasludināšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “BATEAUX MOUCHES” — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstoša rakstura neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 51. panta 1. punkts — Izmantojot iegūtas atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 3. punkts un 51. panta 2. punkts)

29

2009/C 032/54

Lieta T-412/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. decembra spriedums — Vitro Corporativo/ITSB — VKR Holding (“Vitro”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Vitro” reģistrācijas pieteikums — Kopienas agrāka vārdiska preču zīme “VITRAL” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

29

2009/C 032/55

Lieta T-86/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 16. decembra spriedums — Deichmann-Schuhe/ITSB — Design for Woman (“DEITECH”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “DEITECH” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts un starptautiskas grafiskas preču zīmes “DEI-tex” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkts)

30

2009/C 032/56

Lieta T-101/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. decembra spriedums — Dada/ITSB — Dada (“DADA”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “DADA” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrāka vārdiska preču zīme “DADA” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkts)

30

2009/C 032/57

Lieta T-136/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 9. decembra spriedums — Colgate-Palmolive/ITSB — CMS Hasche Sigle (“VISIBLE WHITE”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības pasludināšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “VISIBLE WHITE” — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

31

2009/C 032/58

Lieta T-290/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. decembra spriedums — MIP Metro/ITSB — Metronia (“METRONIA”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “METRONIA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “METRO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

31

2009/C 032/59

Lieta T-295/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. decembra spriedums — Vitro Corporativo/ITSB — VKR Holding (“Vitro”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Vitro” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “VITRAL” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

32

2009/C 032/60

Lieta T-335/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 16. decembra spriedums — Mergel u.c./ITSB (“Patentconsult”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Patentconsult” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

32

2009/C 032/61

Lieta T-351/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 17. decembra spriedums — Somm/ITSB (Noēnota nojume) (Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Noēnota nojume — Absolūti atteikuma pamatojumi — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Atšķirtspējas, kas iegūta izmantošanas rezultātā, neesamība — Regulas Nr. 40/94 7. panta 3. punkts)

32

2009/C 032/62

Lieta T-357/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 16. decembra spriedums — Focus Magazin Verlag/ITSB — Editorial Planeta (“FOCUS Radio”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “FOCUS Radio” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrākas vārdiskas preču zīmes “FOCUS MILENIUM” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

33

2009/C 032/63

Lieta T-174/08: Pirmās instances tiesas 2008. gada 17. decembra spriedums — Komisija/Cooperação e Desenvolvimento Regional (Šķīrējklauzula — Līgums par finanšu atbalstu, kas noslēgts īpašas programmas ietvaros teleinformātikas piemērošanas vispārējās interesēs jomā — Encata projekts — Avansa maksājumu atmaksāšana — Kavējuma nauda — Aizmuguriska lietas izskatīšana)

33

2009/C 032/64

Apvienotās lietas T-8/95 un T-9/95: Pirmās instances tiesas 2008. gada 3. novembra rīkojums — Pelle un Konrad/Padome un Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Piens — Papildmaksājums — References daudzums — Regula (EK) Nr. 2187/93 — Kompensācijas ražotājiem — Starpspriedums — Tiesvedības izbeigšana)

34

2009/C 032/65

Lieta T-393/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 26. novembra rīkojums — Makhteshim-Agan Holding u.c./Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība sakarā ar bezdarbību — Direktīva 91/414/EEK — Augu aizsardzības līdzekļi — Aktīvā viela azinfosmetils — Iekļaušana Direktīvas 91/414/EK I pielikumā — Jauna Komisijas priekšlikuma neiesniegšana pēc Padomes celtajiem iebildumiem — Lēmuma 1999/468/EEK 5. panta 6. punkts — Nepārsūdzams akts — Uzaicinājuma celt prasību neesamība — Nepieņemamība)

34

2009/C 032/66

Lieta T-188/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 25. novembra rīkojums — Fastweb/Komisija (Valsts atbalsts — Subsīdijas digitālo dekoderu iegādei — Telekomunikācijas — Komisijas lēmums, ar kuru atbalsts ir atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Tiesvedības laikā pieņemts dalībvalsts lēmums neatgūt atbalstu no uzņēmuma, kurš bija apstrīdējis Komisijas lēmumu, ceļot prasību atcelt tiesību aktu — Intereses celt prasību zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

35

2009/C 032/67

Lieta T-13/08: Pirmās instances tiesas 2008. gada 8. oktobra rīkojums — Koinotita Grammatikou/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Kohēzijas fonds — Tiešas ietekmes neesamība — Nepieņemamība)

35

2009/C 032/68

Lieta T-392/08 R: Pirmās instances tiesas pagaidu noregulējuma tiesneša 2008. gada 19. novembra rīkojums — AEPI/Komisija (Pagaidu noregulējums — Komisijas lēmums par saskaņotu darbību izbeigšanu autortiesību kolektīvā pārvaldījuma jomā — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība)

35

2009/C 032/69

Lieta T-410/08 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 14. novembra rīkojums — GEMA/Komisija (Pagaidu noregulējums — Komisijas lēmums par saskaņotu darbību izbeigšanu autortiesību kolektīvā pārvaldījuma jomā — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība)

36

2009/C 032/70

Lieta T-425/08 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 5. decembra rīkojums — KODA/Komisija (Pagaidu noregulējums — Komisijas lēmums, ar ko uzdod pārtraukt saskaņotas darbības autortiesību kolektīvās pārvaldīšanas jomā — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība)

36

2009/C 032/71

Lieta T-433/08 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 20. novembra rīkojums — SIAE/Komisija (Pagaidu noregulējums — Komisijas lēmums, ar kuru uzlikts pienākums pārtraukt saskaņotās darbības autortiesību kolektīvās pārvaldīšanas jomā — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība)

36

2009/C 032/72

Lieta T-471/08: Prasība, kas celta 2008. gada 23. oktobrī — Toland/Parlaments

37

2009/C 032/73

Lieta T-474/08: Prasība, kas celta 2008. gada 31. oktobrī — Umbach/Komisija

37

2009/C 032/74

Lieta T-482/08: Prasība, kas celta 2008. gada 11. novembrī — Atlas Transport/ITSB — Hartmann (“ATLAS TRANSPORT”)

38

2009/C 032/75

Lieta T-484/08: Prasība, kas celta 2008. gada 11. novembrī — Longevity Health Products/ITSB — Merck (“Kids Vits”)

38

2009/C 032/76

Lieta T-491/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2008. gada 11. septembra spriedumu lietā F-51/07 Bui Van/Komisija 2008. gada 17. novembrī iesniedzis Philippe Bui Van

39

2009/C 032/77

Lieta T-492/08: Prasība, kas celta 2008. gada 18. novembrī — Wessang/ITSB — Greinwald (“star foods”)

40

2009/C 032/78

Lieta T-494/08: Prasība, kas celta 2008. gada 14. novembrī — Ryanair/Komisija

40

2009/C 032/79

Lieta T-495/08: Prasība, kas celta 2008. gada 14. novembrī — Ryanair/Komisija

41

2009/C 032/80

Lieta T-496/08: Prasība, kas celta 2008. gada 14. novembrī — Ryanair/Komisija

41

2009/C 032/81

Lieta T-497/08: Prasība, kas celta 2008. gada 14. novembrī — Ryanair/Komisija

42

2009/C 032/82

Lieta T-498/08: Prasība, kas celta 2008. gada 14. novembrī — Ryanair/Komisija

42

2009/C 032/83

Lieta T-499/08: Prasība, kas celta 2008. gada 14. novembrī — Ryanair/Komisija

43

2009/C 032/84

Lieta T-500/08: Prasība, kas celta 2008. gada 14. novembrī — Ryanair/Komisija

43

2009/C 032/85

Lieta T-509/08: Prasība, kas celta 2008. gada 7. novembrī — Ryanair/Komisija

44

2009/C 032/86

Lieta T-511/08: Prasība, kas celta 2008. gada 27. novembrī — Unity OSG FZE/Padome un EUPOL Afghanistan

44

2009/C 032/87

Lieta T-522/08: Prasība, kas celta 2008. gada 28. novembrī — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat/ITSB — Mary Quant (“AGATHA RUIZ DE LA PRADA”)

45

2009/C 032/88

Lieta T-523/08: Prasība, kas celta 2008. gada 1. decembrī — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat/ITSB — Mary Quant Cosmetics Japan (“AGATHA RUIZ DE LA PRADA”)

46

2009/C 032/89

Lieta T-527/08: Prasība, kas celta 2008. gada 4. decembrī — Komisija/TMT Pragma

46

2009/C 032/90

Lieta T-529/08: Prasība, kas celta 2008. gada 2. decembrī — Diputación Foral de Álava/Komisija

47

2009/C 032/91

Lieta T-530/08: Prasība, kas celta 2008. gada 2. decembrī — Diputación Foral de Guipúzcoa/Komisija

47

2009/C 032/92

Lieta T-531/08: Prasība, kas celta 2008. gada 2. decembrī — Diputación Foral de Vizcaya/Komisija

48

2009/C 032/93

Lieta T-56/08: Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. decembra rīkojums — Stichting IEA Secretariaat Nederland u.c./Komisija

48

2009/C 032/94

Lieta T-66/08: Pirmās instances tiesas 2008. gada 2. decembra rīkojums — British Sky Broadcasting Group/ITSB — Vortex (“SKY”)

48

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2009/C 032/95

Lieta F-83/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Schell/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — Prioritātes punkti — Civildienesta noteikumu 45. panta VĪN)

49

2009/C 032/96

Lieta F-113/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Bouis u.c./Komisija (Civildienests — Ierēdņi — “Otrās kārtas” paaugstināšana amatā — 2005. gada paaugstināšana amatā — Prioritātes punktu piešķiršana — Pārejas noteikumi — Civildienesta noteikumu 45. panta VĪN — Vienlīdzīga attieksme — Pieņemamība)

49

2009/C 032/97

Lieta F-116/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Buckingham u.c./Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Tā sauktā “otrās kārtas” paaugstināšana amatā — 2005. gada paaugstināšana amatā — Prioritātes punktu piešķiršana — Pārejas noteikumi — Civildienesta noteikumu 45. panta Vispārīgie īstenošanas noteikumi — Vienlīdzīga attieksme — Pieņemamība)

50

2009/C 032/98

Lieta F-136/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums — Reali/Komisija (Civildienests — Līgumdarbinieki — Pieņemšana darbā — Klasifikācija pakāpē — Profesionālā pieredze — Diploms — Līdzvērtība)

50


LV

 

Top