Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:027:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 27, 2009. gada 03. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 27

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 3. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

446. plenārā sesija, kas notika 2008. gada 9. un 10. jūlijā

2009/C 027/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK”COM(2007) 593 galīgā redakcija — 2007/0214 (COD)

1

2009/C 027/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Dažādi politiski pasākumi, izņemot atbilstoša finansējuma piešķiršanu, kuru mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi un attīstībuv”

7

2009/C 027/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums “Noturīgas un konkurētspējīgas Eiropas tūrisma nozares programma””COM(2007) 621 galīgā redakcija

12

2009/C 027/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Baltā grāmata par ES hipotekāro kredītu tirgu integrāciju”COM(2007) 807 galīgā redakcija

18

2009/C 027/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Būvniecības nozares attīstība Eiropā”

22

2009/C 027/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Attīstības tendences uzņēmējdarbības pakalpojumu nozarē Eiropā”

26

2009/C 027/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kosmētikas līdzekļiem (pārstrādāta redakcija)”COM(2008) 49 galīgā redakcija — 2008/0035 (COD)

34

2009/C 027/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/82/EK un Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz pārmaiņām zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos”COM(2008) 123 galīgā redakcija — 2008/0045 (COD)

39

2009/C 027/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vienkāršām spiedtvertnēm” (kodificēta versija) COM(2008) 202 galīgā redakcija — 2008/0076 (COD).

41

2009/C 027/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ceļā uz dzelzceļu tīklu, kurā prioritāte ir kravu pārvadājumiem”COM(2007) 608 galīgā redakcija

41

2009/C 027/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums par Eiropas ostu politiku”COM(2007) 616 galīgā redakcija

45

2009/C 027/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Autotransports — pašnodarbināto autovadītāju darba laiks”

49

2009/C 027/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Eiropas Energotehnoloģiju Stratēģiskais Plāns (ETS-Plāns).Ceļā uz zemas oglekļa emisijas nākotni”COM(2007) 723 galīgā redakcija

53

2009/C 027/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Klimata pārmaiņas un lauksaimniecība Eiropā”

59

2009/C 027/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai pilnveidotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu”COM(2008) 16 galīgā redakcija — 2008/0013 COD

66

2009/C 027/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam”COM(2008) 17 galīgā redakcija — 2008/0014 (COD)

71

2009/C 027/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ģeoloģisko oglekļa dioksīda uzglabāšanu un Padomes Direktīvu 85/337/EEK un 96/61/EK, Direktīvu 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK un Regulas (EK) Nr. 1013/2006 grozīšanu”COM(2008) 18 galīgā redakcija — 2008/0015 (COD)

75

2009/C 027/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem attiecībā uz 6. panta 2. punktu par bateriju un akumulatoru laišanu tirgū”COM(2008) 211 galīgā redakcija — 2008/0081 (COD)

81

2009/C 027/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ar enerģiju nesaistīta kalnrūpniecība Eiropā”

82

2009/C 027/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Minoritāšu integrācija — romi”

88

2009/C 027/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Plašākai pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanai trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas veicināšanā Kopienas līmenī paredzēta foruma struktūras, organizācijas un darbības elementi”

95

2009/C 027/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Jauna ES sociālās politikas rīcības programma”

99

2009/C 027/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos”COM(2007) 637 galīgā redakcija — 2007/0228 (CNS)

108

2009/C 027/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai par apvienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu apvienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, kā arī par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri likumīgi uzturas dalībvalstī”COM(2007) 638 galīgā redakcija — 2007/0229 (CNS)

114

2009/C 027/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas radošuma un inovācijas gadu (2009)”COM(2008) 159 galīgā redakcija — 2008/0064 (COD)

119

2009/C 027/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Labāka integrācija iekšējā tirgū kā galvenais faktors kohēzijas un izaugsmes nodrošināšanai salās”

123

2009/C 027/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Uztvertās un faktiskās inflācijas atšķirību iemesli”

129

2009/C 027/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības loma ES pirmsiestāšanās palīdzības programmās Albānijas Republikā”

140

2009/C 027/29

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīklu izveide Melnās jūras reģionā”

144

2009/C 027/30

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kā saskaņot valstu un Eiropas dimensiju, veidojot izpratni par Eiropu?”

152


LV

 

Top