Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:282E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 282, 2008. gada 06. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 282E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 6. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Parlaments

 

2007.—2008. GADA SESIJA

 

2007. gada 12.—15. novembra sēdes

 

Pirmdiena, 2007. gada 12. novembris

2008/C 282E/01

PROTOKOLS

1

SĒDES NORISE

Sesijas atsākšana

Priekšsēdētāja paziņojumi

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Parlamenta sastāvs

Komiteju un delegāciju sastāvs

Sesiju grafiks

Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Kļūdas labojums pieņemtajā tekstā (Reglamenta 204.a pants)

Dokumentu iesniegšana

Rakstiskas deklarācijas un mutiski jautājumi (iesniegšana)

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Lūgumraksti

Darba kārtība

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Sporta loma izglītībā (debates)

Euratom Apgādes aģentūras statūti * (debates)

Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā piemērošana (debates)

Pamatnostādņu izveide augsnes aizsardzībai ***I — Tematiskā stratēģija augsnes aizsardzībai (debates)

Direktīvas 2003/87/EK grozīšana, lai iekļautu aviācijas darbības Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai ***I (debates)

Komitoloģija (debates)

Starptautiskie grāmatvedības standarti (debates)

Politisko grupu sastāvs

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

16

 

Otrdiena, 2007. gada 13. novembris

2008/C 282E/02

PROTOKOLS

18

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

2008. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (grozījumu projektu iesniegšanas termiņš)

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Komisijas likumdošanas un darba programma 2008. gadam (debates)

Balsošanas laiks

Bulgārijas un Rumānijas dalība Eiropas Ekonomikas zonā *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Eiropas Kopienas un Ukrainas nolīgums par atvieglotu īstermiņa vīzu izsniegšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Eiropas Kopienas un Ukrainas nolīgums par atpakaļuzņemšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

EK un Moldovas Republikas nolīgums par īstermiņa vīzu izsniegšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

EK un Moldovas Republikas nolīgums par personu atpakaļuzņemšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Interaktīvās ciparu televīzijas pakalpojumu sadarbspēja (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Dati par zivsaimniecību un zinātniskie ieteikumi attiecībā uz kopējo zivsaimniecības politiku * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Priekšsēdētāju konferences sastāvs (Reglamenta 23. panta grozījums) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Reglamenta grozījumi atbilstīgi Deputātu nolikumam (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Kopienas statistika par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā ***I (balsošana)

Euratom Apgādes aģentūras statūti * (balsošana)

Sporta loma izglītībā (balsošana)

Tematiskā stratēģija augsnes aizsardzībai (balsošana)

Svinīga sēde — Francija

Balsošanas laiks (turpinājums)

Direktīvas 2003/87/EK grozīšana, lai iekļautu aviācijas darbības Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai ***I (balsošana)

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Dokumentu iesniegšana

Rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Šengenas tiesību aktu noteikumu piemērošana — Šengenas acquis piemērošana Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā (debates)

Oficiāla sveikšana

Šengenas tiesību aktu noteikumu piemērošana — Šengenas acquis piemērošana Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā (debašu turpināšana)

EUROMED (debates)

Noteikumi par Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu ***I (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Politisko grupu sastāvs

Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā piemērošana (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Boeing prasība (ASV) pret Airbus (ES) PTO ietvaros (debates)

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2006. gadā (debates)

Zemestrīču ietekme uz noteiktiem reģioniem (debates)

Paziņojums par vienošanos attiecībā uz humāno palīdzību — Eiropas Savienība un humānā palīdzība (debates)

ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

35

I PIELIKUMS

37

II PIELIKUMS

45

PIEŅEMTIE TEKSTI

92

P6_TA(2007)0492
Bulgārijas un Rumānijas dalība Eiropas Ekonomikas zonā ***
Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko paredz noslēgt nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā, kā arī četrus ar to saistītus nolīgumus (12641/2007 — C6-0350/2007 — 2007/0115(AVC))

92

P6_TA(2007)0493
Eiropas Kopienas un Ukrainas Nolīgums par atvieglotu īstermiņa vīzu izsniegšanu *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par atvieglotu īstermiņa vīzu izsniegšanu (COM(2007)0190 — C6-0187/2007 — 2007/0069(CNS))

92

P6_TA(2007)0494
Eiropas Kopienas un Ukrainas Nolīgums par atpakaļuzņemšanu *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par atpakaļuzņemšanu (COM(2007)0197 — C6-0188/2007 — 2007/0071(CNS))

93

P6_TA(2007)0495
EK un Moldovas nolīgums par īstermiņa vīzu izsniegšanu *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu (COM(2007)0488 — C6-0339/2007 — 2007/0175(CNS))

94

P6_TA(2007)0496
EK un Moldovas Republikas nolīgums par personu atpakaļuzņemšanu *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti (COM(2007)0504 — C6-0340/2007 — 2007/0182(CNS))

94

P6_TA(2007)0497
Interaktīvo ciparu televīzijas pakalpojumu sadarbspēja
Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra rezolūcija par interaktīvās ciparu televīzijas pakalpojumu sadarbspēju (2007/2152(INI))

95

P6_TA(2007)0498
Dati par zivsaimniecību un zinātniskie ieteikumi attiecībā uz kopējo zivsaimniecības politiku *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldīšanai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātnisko ieteikumu gatavošanai saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku (COM(2007)0196 — C6-0152/2007 — 2007/0070(CNS))

100

P6_TA(2007)0499
Priekšsēdētāju konferences sastāvs (23. panta grozījums)
Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra lēmums par grozījuma izdarīšanu Eiropas Parlamenta Reglamenta 23. pantā par priekšsēdētāju konferences sastāvu (2007/2066(REG))

106

P6_TA(2007)0500
Eiropas Parlamenta Reglamenta grozījumi atbilstīgi Deputātu nolikumam
Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra lēmums par Eiropas Parlamenta Reglamenta grozījumiem atbilstīgi Deputātu nolikumam (2006/2195(REG))

106

P6_TA(2007)0501
Kopienas statistika par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (COM(2007)0046 — C6-0062/2007 — 2007/0020(COD))

109

P6_TC1-COD(2007)0020
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 13. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008 par Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā

110

I PIELIKUMS
JOMA: VESELĪBAS STĀVOKLIS UN VESELĪBAS FAKTORI

117

II PIELIKUMS
JOMA: VESELĪBAS APRŪPE

118

III PIELIKUMS
JOMA: NĀVES IEMESLI

119

IV PIELIKUMS
JOMA: NELAIMES GADĪJUMI DARBĀ

120

V PIELIKUMS
JOMA: ARODSLIMĪBAS UN CITAS AR DARBU SAISTĪTAS VESELĪBAS PROBLĒMAS UN SLIMĪBAS

121

P6_TA(2007)0502
Euratom Apgādes aģentūras statūti *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus (COM(2007)0119 — C6-0131/2007 — 2007/0043(CNS))

122

P6_TA(2007)0503
Sporta loma izglītībā
Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra rezolūcija par sporta lomu izglītībā (2007/2086(INI))

131

P6_TA(2007)0504
Tematiskā stratēģija augsnes aizsardzībai
Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra rezolūcija par tematisko stratēģiju augsnes aizsardzībai (2006/2293(INI))

138

P6_TA(2007)0505
Direktīvas 2003/87/EK grozīšana, lai iekļautu aviācijas darbības Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK tā, lai iekļautu aviācijas darbības Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai (COM(2006)0818 — C6-0011/2007 — 2006/0304(COD))

144

P6_TC1-COD(2006)0304
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 13. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK tā, lai iekļautu aviācijas darbības Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai

145

PIELIKUMS

157

P6_TA(2007)0506
Bērnu, kuri cieš no dažādiem traucējumiem, diskriminācija un sociālā atstumtība
Eiropas Parlamenta deklarācija par tādu bērnu, kuri cieš no dažādiem traucējumiem, diskrimināciju un sociālo atstumtību

163

 

Trešdiena, 2007. gada 14. novembris

2008/C 282E/03

PROTOKOLS

165

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Eiropas intereses — panākumi globalizācijas laikmetā (debates)

Balsošanas laiks

Zemestrīču ietekme uz noteiktiem reģioniem (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Eiropas Savienība un humānā palīdzība (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Pamatnostādņu izveide augsnes aizsardzībai ***I (balsošana)

Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju komiteja (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Atklātības prasības attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamība (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Kredītiestāžu darbības sākšana un veikšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Dzīvības apdrošināšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Kredītiestāžu, apdrošināšanas uzņēmumu un ieguldījumu sabiedrību uzraudzība (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Finanšu instrumentu tirgi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Prospekts par vērtspapīriem (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Kopienas Kodekss par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (Komisijai piešķirtās īstenošanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Ģenētiski modificētu organismu apzināta izplatīšana vidē (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Biocīdo produktu laišana tirgū (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likumā noteiktā revīzija (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Starptautiskie grāmatvedības standarti (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

1-benzilpiperazīns (BZP) * (balsošana)

Starptautiskie grāmatvedības standarti (balsošana)

Starptautiski atzītu grāmatvedības standartu piemērošana (balsošana)

ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme (balsošana)

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2006. gadā * (balsošana)

Politisko grupu sastāvs

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Stāvoklis Pakistānā (debates)

Padomes stratēģija Bali konferencei par klimata pārmaiņām (COP 13 un COP/MOP 3) (debates)

Eiropas kaimiņattiecību politikas stiprināšana — Stāvoklis Gruzijā (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Komiteju un delegāciju sastāvs

Tirdzniecības un ekonomikas sakari ar Ukrainu (debates)

Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Austrumatlantijā un Vidusjūrā * (debates)

Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistika ***I (debates)

Autortiesību kopīga pārrobežu pārvaldība (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

182

I PIELIKUMS

184

II PIELIKUMS

199

PIEŅEMTIE TEKSTI

269

P6_TA(2007)0507
Zemestrīču reģionālā ietekme
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra rezolūcija par zemestrīču reģionālo ietekmi (2007/2151(INI))

269

P6_TA(2007)0508
Eiropas Savienība un humānā palīdzība
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra rezolūcija par Eiropas konsensu par humāno palīdzību (2007/2139(INI))

273

P6_TA(2007)0509
Augsnes aizsardzība ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido pamatnostādnes augsnes aizsardzībai un groza Direktīvu 2004/35/EK (COM(2006)0232 — C6-0307/2006 — 2006/0086(COD))

281

P6_TC1-COD(2006)0086
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko izveido pamatnostādnes augsnes aizsardzībai

282

I PIELIKUMS
IESPĒJAMIE ELEMENTI AUGSNES AIZSARDZĪBAI VAI UZLABOŠANAI PAREDZĒTOS LABAS PRAKSES NOTEIKUMOS

302

II PIELIKUMS

302

III PIELIKUMS
IESPĒJAMIE PASĀKUMI SASKAŅĀ AR 9. PANTU

305

IV PIELIKUMS
12. PANTĀ MINĒTĀS DARBĪBAS

306

P6_TA(2007)0510
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju komiteja (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/675/EEK, ar ko izveido Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju komiteju, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0925 — C6-0008/2007 — 2006/0292(COD))

307

P6_TC1-COD(2006)0292
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/675/EEK, ar ko izveido Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju komiteju, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

307

P6_TA(2007)0511
Atklātības prasības attiecībā uz informāciju par emitentiem (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0909 — C6-0026/2007 — 2006/0282(COD))

308

P6_TC1-COD(2006)0282
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

308

P6_TA(2007)0512
Ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamība (Komisijai piešķirtās īstenošanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0901 — C6-0001/2007 — 2006/0283(COD))

309

P6_TC1-COD(2006)0283
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Direktīvu 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību saistībā ar Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

309

P6_TA(2007)0513
Kredītiestāžu darbības sākšana un veikšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0902 — C6-0023/2007 — 2006/0284(COD))

310

P6_TC1-COD(2006)0284
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām groza Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu

310

P6_TA(2007)0514
Dzīvības apdrošināšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/83/EK par dzīvības apdrošināšanu attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0917 — C6-0028/2007 — 2006/0299(COD))

311

P6_TC1-COD(2006)0299
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Direktīvu 2002/83/EK par dzīvības apdrošināšanu attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

311

P6_TA(2007)0515
Kredītiestāžu, apdrošināšanas uzņēmumu un ieguldījumu sabiedrību uzraudzība (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0916 — C6-0014/2007 — 2006/0300(COD))

312

P6_TC1-COD(2006)0300
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

312

P6_TA(2007)0516
Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0913 — C6-0016/2007 — 2006/0301(COD))

313

P6_TC1-COD(2006)0301
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Direktīvu 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) attiecībā uz Komisijai piešķirtām ieviešanas pilnvarām

313

P6_TA(2007)0517
Finanšu instrumentu tirgi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0910 — C6-0018/2007 — 2006/0305(COD))

314

P6_TC1-COD(2006)0305
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

314

P6_TA(2007)0518
Prospekts par vērtspapīriem (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0911 — C6-0020/2007 — 2006/0306(COD))

315

P6_TC1-COD(2006)0306
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, attiecībā uz Komisijai piešķirto pilnvaru ieviešanas kārtību

315

P6_TA(2007)0519
Kopienas Kodekss par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (Komisijai piešķirtās īstenošanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), attiecībā uz Komisijai piešķirtajām īstenošanas pilnvarām (COM(2006)0904 — C6-0015/2007 — 2006/0279(COD))

316

P6_TC1-COD(2006)0279
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), attiecībā uz Komisijai piešķirtajām īstenošanas pilnvarām

316

P6_TA(2007)0520
Ģenētiski modificētu organismu apzināta izplatīšana vidē (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0920 — C6-0031/2007 — 2006/0296(COD))

317

P6_TC1-COD(2006)0296
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

317

P6_TA(2007)0521
Biocīdo produktu laišana tirgū (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0923 — C6-0007/2007 — 2006/0288(COD))

318

P6_TC1-COD(2006)0288
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

318

P6_TA(2007)0522
Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likumā noteiktā revīzija (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas attiecībā uz Komisijai piešķirtām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0903 — C6-0024/2007 — 2006/0285(COD))

319

P6_TC1-COD(2006)0285
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu revīziju, attiecībā uz Komisijai piešķirtām ieviešanas pilnvarām

319

P6_TA(2007)0523
Starptautiskie grāmatvedības standarti (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0918 — C6-0029/2007 — 2006/0298(COD))

320

P6_TC1-COD(2006)0298
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

320

P6_TA(2007)0524
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0906 — C6-0022/2007 — 2006/0281(COD))

321

P6_TC1-COD(2006)0281
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 14. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, attiecība uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

321

P6_TA(2007)0525
1-benzilpiperazīns (BZP) *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par 1-benzilpiperazīna (BZP) pasludināšanu par jaunu sintētisko narkotiku, uz kuru attiecas kontroles pasākumi un krimināltiesību normas (COM(2007)0430 — 11974/2007 — C6-0285/2007 — 2007/0811(CNS))

322

P6_TA(2007)0526
Starptautiskie grāmatvedības standarti (SFPS) 8
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra rezolūcija par projektu Komisijas regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002: starptautiskais finanšu pārskatu standarts (SFPS) 8 attiecībā uz darbības segmentu atklāšanu

323

P6_TA(2007)0527
Starptautisko grāmatvedības standartu piemērošana
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra rezolūcija par projektu Komisijas regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 809/2004 attiecībā uz grāmatvedības standartiem, saskaņā ar kuriem tiek sagatavota prospektos iekļaujamā vēsturiskā informācija un par projektu Komisijas lēmumam par to, kā trešo valstu vērtspapīru emitenti izmanto informāciju, ko sagatavo saskaņā ar starptautiski atzītiem grāmatvedības standartiem

325

P6_TA(2007)0528
ES un Krievijas galotņu tikšanās
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra rezolūcija par ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmi

329

P6_TA(2007)0529
Lūgumrakstu komitejas sēdes 2006. gadā
Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra rezolūcija par Lūgumrakstu komitejas sēdēm 2006. gadā (2007/2132(INI))

334

 

Ceturtdiena, 2007. gada 15. novembris

2008/C 282E/04

PROTOKOLS

340

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

ES atbilde uz nestabilām situācijām — iesaistīšanās situācijās, kad ilgtspējīga attīstība, stabilitāte un miers ir apdraudēti (debates)

Sociālās realitātes analīze (debates)

Padomes kopējo nostāju paziņošana

Balsošanas laiks

Noteikumi par Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu ***I (balsošana)

Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistika ***I (balsošana)

Šengenas acquis piemērošana Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā * (balsošana)

Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Austrumatlantijā un Vidusjūrā * (balsošana)

Eiropas intereses — panākumi globalizācijas laikmetā (balsošana)

Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā piemērošana (balsošana)

Šengenas tiesību aktu noteikumu piemērošana (balsošana)

Stāvoklis Pakistānā (balsošana)

Padomes stratēģija Bali konferencei par klimata pārmaiņām (COP 13 un COP/MOP 3) (balsošana)

Eiropas kaimiņattiecību politikas stiprināšana (balsošana)

Tirdzniecības un ekonomikas sakari ar Ukrainu (balsošana)

ES atbilde uz nestabilām situācijām — iesaistīšanās situācijās, kad ilgtspējīga attīstība, stabilitāte un miers ir apdraudēti

Sociālās realitātes analīze (balsošana)

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

Kristiešu kopienas Vidējos Austrumos

Uzbekistāna

Somālija

Balsošanas laiks

Kristiešu kopienas Vidējos Austrumos (balsošana)

Uzbekistāna (balsošana)

Somālija (balsošana)

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Dokumentu iesniegšana

Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Nākamo sēžu datumi

Sesijas pārtraukšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

355

I PIELIKUMS

356

II PIELIKUMS

372

PIEŅEMTIE TEKSTI

418

P6_TA(2007)0530
Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistika ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistiku (COM(2007)0076 — C6-0090/2007 — 2007/0033(COD))

418

P6_TC1-COD(2007)0033
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 15. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008 par Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistiku

418

P6_TA(2007)0531
Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Čehijas Republikā, Igaunijas Republikā, Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā, Ungārijas Republikā, Maltas Republikā, Polijas Republikā, Slovēnijas Republikā un Slovākijas Republikā (11722/2007 — C6-0244/2007 — 2007/0810(CNS))

419

P6_TA(2007)0532
Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Austrumatlantijā un Vidusjūrā *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Austrumatlantijā un Vidusjūrā (COM(2007)0169 — C6-0110/2007 — 2007/0058(CNS))

420

P6_TA(2007)0533
Panākumi globalizācijas laikmetā
Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcija par Eiropas interesēm — panākumu gūšana globalizācijas laikmetā

422

P6_TA(2007)0534
Direktīvas 2004/38/EK piemērošana
Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcija par to, kā piemērojama Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā

428

P6_TA(2007)0535
Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana
Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcija par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Čehijas Republikā, Igaunijas Republikā, Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā, Ungārijas Republikā, Maltas Republikā, Polijas Republikā, Slovēnijas Republikā un Slovākijas Republikā

432

P6_TA(2007)0536
Pakistāna
Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcija par Pakistānu

434

P6_TA(2007)0537
Bali konference par klimata pārmaiņām
Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcija par globālo klimata pārmaiņu ierobežošanu līdz 2 grādiem pēc Celsija — turpmākā rīcība līdz Bali konferencei par klimata pārmaiņām un pēc tam īstenojamie pasākumi (COP 13 un COP/MOP 3)

437

P6_TA(2007)0538
Eiropas kaimiņattiecību politika
Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcija par Eiropas kaimiņattiecību politikas stiprināšanu (2007/2088(INI))

443

P6_TA(2007)0539
Tirdzniecības un ekonomikas sakari ar Ukrainu
Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcija par tirdzniecību un ekonomiskajām attiecībām ar Ukrainu (2007/2022(INI))

452

P6_TA(2007)0540
Nestabilas situācijas
Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcija par ES atbildi uz nestabilām situācijām jaunattīstības valstīs

460

P6_TA(2007)0541
Sociālās realitātes novērtējums
Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcija par sociālās realitātes analīzi (2007/2104(INI))

463

P6_TA(2007)0542
Kristiešu kopienas
Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcija par bīstamiem notikumiem, kas apdraud kristiešu un citu ticīgo kopienu pastāvēšanu

474

P6_TA(2007)0543
Uzbekistāna
Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcija par Uzbekistānu

478

P6_TA(2007)0544
Somālija
Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra rezolūcija par Somāliju

479


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Informācija par balsošanas laiku

Ja nav noteikts citādi, pirms balsošanas referenti rakstiski paziņo Parlamenta priekšsēdētājam par savu pozīciju attiecībā uz grozījumiem.

Parlamenta komiteju abreviatūras

AFET

Ārlietu komiteja

DEVE

Attīstības komiteja

INTA

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

BUDG

Budžeta komiteja

CONT

Budžeta kontroles komiteja

ECON

Ekonomikas un monetārā komiteja

EMPL

Nodarbinātības un sociālo jautājumu komiteja

ENVI

Vides, veselības aizsardzības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ITRE

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

IMCO

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

TRAN

Transporta un tūrisma komiteja

REGI

Reģionālās attīstības komiteja

AGRI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

PECH

Zivsaimniecības komiteja

CULT

Kultūras un izglītības komiteja

JURI

Juridiskā komiteja

LIBE

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

AFCO

Konstitucionālo jautājumu komiteja

FEMM

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

PETI

Lūgumrakstu komiteja

Politisko grupu abreviatūras

PPE-DE

Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa

PSE

Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā

ALDE

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa

UEN

Nāciju Eiropas grupa

Verts/ALE

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

GUE/NGL

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa

IND/DEM

Neatkarības/demokrātijas grupa

ITS

Identitātes, tradīciju un suverenitātes grupa

NI

Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

LV

 

Top