Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:211:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 211, 2008. gada 19. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 211

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 19. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

444. plenārā sesija 2008. gada 22. un 23. aprīlī

2008/C 211/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas Paziņojums — Pētniecība un jauninājumi Eiropas reģionu konkurētspējai. Lielākas izaugsmes, vairāk un labāku darba vietu veicināšana”COM(2007) 474 galīgā redakcija

1

2008/C 211/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību”COM(2007) 560 galīgā redakcija — 2007/0201 (COD)

9

2008/C 211/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai”COM(2007) 851 galīgā redakcija — 2007/0295 (COD)

12

2008/C 211/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana)” (kodificēta versija) COM(2008) 25 galīgā redakcija — 2008/0008 (COD)

17

2008/C 211/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ceļā uz kopēju enerģētikas politiku”

17

2008/C 211/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1228/2003 par nosacījumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā”

“Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1775/2005 par dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumiem”COM(2007) 528 galīgā redakcija — 2007/0195 (COD) — COM(2007) 529 galīgā redakcija — 2007/0196 (COD) — COM(2007) 530 galīgā redakcija — 2007/0197 (COD) — COM(2007) 531 galīgā redakcija — 2007/0198 (COD) — COM(2007) 532 galīgā redakcija — 2007/0199 (COD)

23

2008/C 211/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Integrēta Eiropas Savienības jūrniecības politika””COM(2007) 575 galīgā redakcija

31

2008/C 211/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1172/98 par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem”COM(2007) 778 galīgā redakcija — 2007/0269 (COD)

36

2008/C 211/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Videi nekaitīgi un konkurētspējīgi MVU — Programma, lai palīdzētu maziem un vidējiem uzņēmumiem ievērot vides tiesību aktus””COM(2007) 379 galīgā redakcija — SEC(2007) 906, SEC(2007) 907, SEC(2007) 908

37

2008/C 211/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai saistībā ar pārskatu par to, kā īsteno Ieteikumu 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs”COM(2007) 707 galīgā redakcija

40

2008/C 211/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par īpašas diētas pārtikas produktiem (pārstrādāta)”COM(2008) 3 galīgā redakcija — 2008/0003 (COD)

44

2008/C 211/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pielāgošana saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām”COM(2008) 104 galīgā redakcija — 2008/0042 (COD)

45

2008/C 211/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pielāgošana saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Padomes Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām”COM(2008) 105 galīgā redakcija — 2008/0038 (COD)

46

2008/C 211/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 999/2001 (ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai) attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām”COM(2008) 53 galīgā redakcija — 2008/0030 (COD)

47

2008/C 211/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Ceļā uz kopīgiem elastīguma un sociālās drošības principiem: vairāk un labākas darba vietas, izmantojot elastīgumu un drošību”COM(2007) 359 galīgā redakcija

48

2008/C 211/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Likvidēt atšķirības sieviešu un vīriešu darba samaksā””COM(2007) 424 galīgā redakcija

54

2008/C 211/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Terorisma un vardarbīgas radikalizācijas novēršana”

61

2008/C 211/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par PVN likmēm, kas nav standarta PVN likmes”COM(2007) 380 galīgā redakcija — SEC(2007) 910

67

2008/C 211/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Stratēģija nomaļajiem reģioniem: sasniegumi un nākotnes perspektīvas”COM(2007) 507 galīgā redakcija

72

2008/C 211/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Biedrošanās brīvība Vidusjūras reģiona partnervalstīs”

77

2008/C 211/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sarunas par jauniem tirdzniecības nolīgumiem — EESK viedoklis”

82

2008/C 211/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums “Partnerība informācijas sniegšanā par Eiropu””COM(2007) 568 un pielikums COM(2007) 569

90


LV

 

Top