Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:175E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 175, 2008. gada 10. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 175E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 10. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Parlaments

 

2007.—2008. GADA SESIJA

 

2007. gada 9.—12. jūlija sēdes

 

Pirmdiena, 2007. gada 9. jūlijs

2008/C 175E/01

PROTOKOLS

1

SĒDES NORISE

Sesijas atsākšana

Priekšsēdētāja paziņojums

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Parlamenta sastāvs

Komiteju sastāvs

Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Dokumentu iesniegšana

Rakstiskas deklarācijas un mutiski jautājumi (iesniegšana)

Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Lūgumraksti

2008. gada sesijas grafiks

Darba kārtība

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Vienota atļauju piešķiršanas procedūra attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem ***I — Pārtikas piedevas ***I — Pārtikas fermenti ***I — Aromatizētāji un pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām ***I (debates)

Kopienas rīcības programma (2007.—2013. gadam), joma Veselība ***II — Rīcība sirds un asinsvadu slimību apkarošanā (debates)

MON 863 risku pārvaldība (debates)

PNR nolīgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm (debates)

Gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvas (debates)

Dzīvsudrabu saturošas mērierīces ***II (debates)

Eiropas kritisko infrastruktūru uzskaite, klasifikācija un aizsardzība * (debates)

Ārpuslīgumiskām saistībām piemērojamie tiesību akti (Roma II) ***III (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

22

 

Otrdiena, 2007. gada 10. jūlijs

2008/C 175E/02

PROTOKOLS

24

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Dokumentu iesniegšana

Apropriāciju pārvietojumi

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide ***I (debates)

Finanšu pakalpojumi no 2005. līdz 2010. gadam (Baltā grāmata) (debates)

Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (debates)

Balsošanas laiks

Eiropas Parlaments priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)

Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju — Brīvprātīguma nozīme ekonomiskās un sociālās kohēzijas veicināšanā (Reglamenta 118. pants) (balsošana)

Protokola noslēgšana Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un Alžīriju, lai ņemtu vērā 2004. gada 1. maija paplašināšanos *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp EK un Moldovu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp EK un Ukrainu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Armēniju noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Azerbaidžānu noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Gruziju noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1995. gada 26. jūlija Konvencijai par informācijas tehnoloģijas izmantošanu muitas vajadzībām * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Tiešā apdrošināšana, kas nav dzīvības apdrošināšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Pārapdrošināšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Jauna preču statistiskā klasifikācija atbilstoši saimniecības nozarēm (CPA) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Darbaspēka izlases veida apsekojums Kopienā ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšana (pārstrādāšana) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu (Padomes Regulas (EEK) Nr. 954/79 atcelšana) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Zvejas darbību kontrole Antarktikas ūdeņos * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1995. gada 26. jūlija Eiropola konvencijai * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 2000. gada 29. maija Konvencijai par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1998. gada 17. jūnija Konvencijai par vadītāja tiesību atņemšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1997. gada 26. maija Konvencijai par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai ES dalībvalstu amatpersonas */***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Kļūdu labojumi Reglamentā (Reglamenta jauns 204.a pants) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Reglamenta piemērošana vai interpretācija (Reglamenta 201. panta grozījums) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Apspriešanās par Alessandra Mussolini deputātes imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Pieprasījums aizstāvēt Ashley Mote deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Budžeta grozījuma Nr. 4/2007 projekts (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 9/2006 par Komisijas, Parlamenta un Padomes rakstiskās tulkošanas izdevumiem (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Tiesību aktos noteikto administratīvo izmaksu samazināšana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ārpuslīgumiskām saistībām piemērojamie tiesību akti (Roma II) ***III (balsošana)

Kopienas rīcības programma (2007.—2013. gadam), joma Veselība ***II (balsošana)

Dzīvsudrabu saturošas mērierīces ***II (balsošana)

Vienota atļauju piešķiršanas procedūra attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem ***I (balsošana)

Pārtikas piedevas ***I (balsošana)

Pārtikas fermenti ***I (balsošana)

Aromatizētāji un pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām ***I (balsošana)

Spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju tuvināšana * (galīgais balsojums)

Eiropas kritisko infrastruktūru uzskaite, klasifikācija un aizsardzība * (balsošana)

Gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvas (balsošana)

Rūpnieciskā zveja saistībā ar zivju miltu un zivju eļļas ražošanu (balsošana)

Starpvaldību konferences sasaukšana (grozījumu iesniegšanas termiņš)

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (debašu turpināšana)

Darba ņēmēju norīkošana darbā (debates)

Ceļā uz turpmāko ES jūrniecības politiku: Eiropas redzējums okeāniem un jūrām (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Komiteju un delegāciju sastāvs

Dzelzceļa pasākumu pirmā kopuma ieviešana (debates)

Kopīgi noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai (pārstrādāta) ***I (debates)

Eiropas dinamisma saglabāšana — ilgtspējīga attīstība mūsu kontinentā (debates)

Divpusējās tirdzniecības attiecības ar Ķīnu (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

46

I PIELIKUMS

48

II PIELIKUMS

62

PIEŅEMTIE TEKSTI

99

P6_TA(2007)0291
Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums starp EK un Alžīriju ***
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (8937/2007 — COM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC))

99

P6_TA(2007)0292
Partnerības un sadarbības nolīgums starp EK un Moldovu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS))

100

P6_TA(2007)0293
Partnerības un sadarbības nolīgums starp EK un Ukrainu *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par protokola noslēgšanu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS))

100

P6_TA(2007)0294
Partnerības un sadarbības nolīgums starp EK un Armēniju *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS))

101

P6_TA(2007)0295
Partnerības un sadarbības nolīgums starp EK un Azerbaidžānu *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS))

102

P6_TA(2007)0296
Partnerības un sadarbības nolīgums starp EK un Gruziju *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS))

102

P6_TA(2007)0297
Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1995. gada 26. jūlija Konvencijai par informācijas tehnoloģijas izmantošanu muitas vajadzībām *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par ieteikumu Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1995. gada 26. jūlija Konvencijai, kas izstrādāta, ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par informācijas tehnoloģijas izmantošanu muitu vajadzībām (COM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS))

103

P6_TA(2007)0298
Tiešā apdrošināšana, kas nav dzīvības apdrošināšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0289
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 10. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

104

P6_TA(2007)0299
Vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD))

105

P6_TA(2007)0300
Pārapdrošināšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/68/EK par pārapdrošināšanu saistībā ar Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD))

105

P6_TA(2007)0301
Jauna preču statistiskā klasifikācija atbilstoši saimniecības nozarēm (CPA) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido preču statistisko klasifikāciju atbilstoši saimniecības nozarēm (CPA) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93 (COM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD))

106

P6_TC1-COD(2006)0218
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 10. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2007, ar ko izveido preču statistisko klasifikāciju atbilstoši saimniecības nozarēm (CPA) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93

106

P6_TA(2007)0302
Darbaspēka izlases veida apsekojums Kopienā ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (COM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD))

107

P6_TC1-COD(2006)0180
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 10. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2007, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā

107

P6_TA(2007)0303
Biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšana (pārstrādāšana) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (pārstrādāšana) (COM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187(COD))

108

P6_TC1-COD(2006)0187
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 10. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2007 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (pārstrādāšana)

108

P6_TA(2007)0304
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu (Padomes Regulas (EEK) Nr. 954/79 atcelšana) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 954/79 par to, kā dalībvalstis ratificē Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu vai pievienojas tai (COM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD))

109

P6_TA(2007)0305
Zvejas darbību kontrole Antarktikas ūdeņos *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 601/2004, ar ko nosaka konkrētus kontroles pasākumus, kurus piemēro zvejas darbībām Antarktikas ūdeņu dzīvo resursu saudzēšanas konvencijas darbības zonā, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 3943/90, (EK) Nr. 66/98 un (EK) Nr. 1721/1999 (COM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS))

109

P6_TA(2007)0306
Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1995. gada 26. jūlija Eiropola konvencijai *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par ieteikumu Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1995. gada 26. jūlija Konvencijai par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3. pants (Eiropola konvencija) (COM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS))

114

P6_TA(2007)0307
Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 2000. gada 29. maija konvencijai *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par ieteikumu Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 2000. gada 29. maija Konvencijai par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome izstrādājusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu (COM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS))

115

P6_TA(2007)0308
Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1998. gada 17. jūnija Konvencijai par vadītāja tiesību atņemšanu *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par ieteikumu Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1998. gada 17. jūnija Konvencijai par vadītāja tiesību atņemšanu, kas sastādīta, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību (COM(2007)0214 — C6- 0155/2007 — 2007/0075(CNS))

115

P6_TA(2007)0309
Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1997. gada 26. maija Konvencijai par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par ieteikumu Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1997. gada 26. maija Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. panta 2. punkta c) apakšpunktu par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas (COM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS))

116

P6_TA(2007)0310
“Kļūdu labojumi” Reglamentā (Reglamenta jauns 204.a pants)
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija lēmums par jauna “kļūdu labojumiem” veltīta 204.a panta iekļaušanu Eiropas Parlamenta Reglamentā (2005/2041(REG))

117

P6_TA(2007)0311
Reglamenta piemērošana vai interpretācija (Reglamenta 201. panta grozījums)
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija lēmums par grozījumiem Eiropas Parlamenta Reglamenta 201. pantā attiecībā uz Reglamenta piemērošanu vai interpretāciju (2006/2192(REG))

118

P6_TA(2007)0312
Pieprasījums sniegt konsultāciju attiecībā uz Alessandra Mussolini imunitāti un privilēģijām
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija lēmums par pieprasījumu sniegt konsultāciju attiecībā uz Alessandra Mussolini imunitāti un privilēģijām (2006/2301(IMM))

118

P6_TA(2007)0313
Pieprasījums aizstāvēt Ashley Mote imunitāti un privilēģijas
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Ashley Mote imunitāti un privilēģijas (2007/2122(IMM))

119

P6_TA(2007)0314
Budžeta grozījuma Nr. 4/2007 projekts *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija rezolūcija par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2007 projektu, III iedaļa — Komisija (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD))

120

P6_TA(2007)0315
Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 9/2006 par Komisijas, Parlamenta un Padomes rakstiskās tulkošanas izdevumiem
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija rezolūcija par Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 9/2006 par Komisijas, Parlamenta un Padomes rakstiskās tulkošanas izdevumiem (2007/2077(INI))

121

P6_TA(2007)0316
Tiesību aktos noteikto administratīvo izmaksu samazināšana
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija rezolūcija par tiesību aktos noteikto administratīvo izmaksu samazināšanu (2005/2140(INI))

124

P6_TA(2007)0317
Tiesību akti, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (“Roma II”) ***III
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopējo projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārpuslīgumiskām saistībām piemērojamiem tiesību aktiem (“Roma II”) (PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD))

130

P6_TA(2007)0318
Kopienas rīcības programma (2008.—2013. gadam), joma “Veselība” ***II
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko izveido otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsardzības jomā (2008.—2013. gadam) (16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD))

131

P6_TC2-COD(2005)0042A
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2007. gada 10. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2006/EK, ar ko izveido otro Kopienas rīcības programmu veselības jomā no 2008. līdz 2013. gadam

132

P6_TA(2007)0319
Dzīvsudrabu saturošas mērierīces ***II
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz noteiktu dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecības ierobežojumiem (5665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD))

133

P6_TA(2007)0320
Vienotu atļauju piešķiršanas procedūra attiecībā uz pārtikas piedevām ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (COM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD))

134

P6_TC1-COD(2006)0143
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 10. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem

134

P6_TA(2007)0321
Pārtikas piedevas ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārtikas piedevām (COM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD))

142

P6_TC1-COD(2006)0145
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 10. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008 par pārtikas piedevām

143

I PIELIKUMS
FUNKCIONĀLĀS GRUPAS, KAS ATTIECAS UZ PĀRTIKAS PIEDEVĀM, KO LIETO PĀRTIKAS PRODUKTOS, UN UZ PĀRTIKAS PIEDEVĀM, KO LIETO PĀRTIKAS PIEDEVĀS UN PĀRTIKAS FERMENTOS

159

II PIELIKUMS
LIETOŠANAI PĀRTIKAS PRODUKTOS ATĻAUTO PĀRTIKAS PIEDEVU KOPIENAS SARAKSTS UN ŠO PĀRTIKAS PIEDEVU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

161

III PIELIKUMS
LIETOŠANAI PĀRTIKAS PIEDEVĀS, PĀRTIKAS FERMENTOS UN PĀRTIKAS AROMATIZĒTĀJOS ATĻAUTO PĀRTIKAS PIEDEVU KOPIENAS SARAKSTS UN ŠO PĀRTIKAS PIEDEVU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

161

IV PIELIKUMS
TRADICIONĀLIE PĀRTIKAS PRODUKTI, ATTIECĪBĀ UZ KURIEM DAŽAS DALĪBVALSTIS VAR PATURĒT SPĒKĀ ATSEVIŠĶU PĀRTIKAS PIEDEVU KATEGORIJU LIETOJUMA AIZLIEGUMU

161

P6_TA(2007)0322
Pārtikas fermenti ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārtikas fermentiem un par Padomes Direktīvas 83/417/EEK, Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999, Direktīvas 2000/13/EK un Padomes Direktīvas 2001/112/EK grozījumiem (COM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144(COD))

162

P6_TC1-COD(2006)0144
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 10. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008 par pārtikas fermentiem, un par Padomes Direktīvas 83/417/EEK, Regulas (EK) Nr. 258/97, Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999, Direktīvas 2000/13/EK un Padomes Direktīvas 2001/112/EK grozījumiem

162

P6_TA(2007)0323
Aromatizētāji un pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikas produktos un uz tiem ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aromatizētājiem un dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikas produktos un uz tiem, un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1576/89, Padomes Regulas (EEK) Nr. 1601/91, Regulas (EK) Nr. 2232/96 un Direktīvas 2000/13/EK grozījumiem (COM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD))

175

P6_TC1-COD(2006)0147
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 10. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2007 par aromatizētājiem un dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikas produktos un uz tiem, un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1576/89, Padomes Regulas (EEK) Nr. 1601/91, Regulas (EK) Nr. 2232/96 un Direktīvas 2000/13/EK grozījumiem

176

I PIELIKUMS
PĀRTIKAS PRODUKTOS UN UZ TIEM IZMANTOJAMO AROMATIZĒTĀJU UN IZEJMATERIĀLU KOPIENAS SARAKSTS

191

II PIELIKUMS
PĀRTIKAS PRODUKTU GATAVOŠANAS TRADICIONĀLO PROCESU SARAKSTS, KUROS IEGŪST DABĪGAS AROMĀTVIELAS UN DABĪGUS AROMATIZĒŠANAS PREPARĀTUS

191

III PIELIKUMS
DAŽAS VIELAS PĀRTIKAS PRODUKTU SASTĀVĀ

191

IV PIELIKUMS
IZEJMATERIĀLU SARAKSTS, KURIEM NOTEIKTI IEROBEŽOJUMI IZMANTOŠANAI AROMATIZĒ- TĀJU UN PĀRTIKAS SASTĀVDAĻU AR AROMATIZĒTĀJU ĪPAŠĪBĀM RAŽOŠANĀ

192

V PIELIKUMS
TERMISKĀS APSTRĀDES AROMATIZĒTĀJU RAŽOŠANAS NOTEIKUMI UN DAŽU VIELU MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS SATURS TERMISKĀS APSTRĀDES AROMATIZĒTĀJOS

193

P6_TA(2007)0324
Spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju tuvināšana *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu (COM(2006)0486 — C6-0319/2006 — 2006/0165(CNS))

193

P6_TA(2007)0325
Eiropas kritiskā infrastruktūra *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par Eiropas kritisko infrastruktūru apzināšanas un noteikšanas procedūru un vajadzību novērtēšanu to aizsardzības uzlabošanai (COM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS))

194

P6_TA(2007)0326
Gāzes un elektroenerģijas iekšējais tirgus
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija rezolūcija par gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvām (2007/2089(INI))

206

P6_TA(2007)0327
Zivju miltu un zivju eļļas ražošana
Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija rezolūcija par rūpniecisko zveju un zivju miltu un zivju eļļas ražošanu (2004/2262(INI))

214

 

Trešdiena, 2007. gada 11. jūlijs

2008/C 175E/03

PROTOKOLS

218

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

PNR nolīgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Portugāles prezidentūras programmas prezentācija (debates)

Starpvaldību konferences sasaukšana * (debates)

Priekšsēdētāja paziņojums (Lībija)

Balsošanas laiks

2008. gada sesijas grafiks (balsošana)

Starpvaldību konferences sasaukšana (balsošana)

Akciju sabiedrību apvienošanās un sadalīšana ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Īpaša programma Civiltiesības (2007—2013) ***II (balsošana)

Kopienas politika ūdens resursu jomā (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Nolietoti transportlīdzekļi (Komisijai piešķirtās izpildes pilnvaras) ***I (balsošana)

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Bīstamu vielu izmantošana elektriskās un elektroniskās iekārtās (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide ***I (balsošana)

Kopīgi noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai (pārstrādāta) ***I (balsošana)

Finanšu pakalpojumi no 2005. līdz 2010. gadam (Baltā grāmata) (balsošana)

Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (balsošana)

Darba ņēmēju norīkošana darbā (balsošana)

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Euro zona (2007) — Eiropas Centrālā banka (2006) (debates)

Darba kārtība

Euro zona (2007) — Eiropas Centrālā banka (2006) (debašu turpināšana)

Palestīna (debates)

Situācija Pakistānā (debates)

Nākamā vienošanās par Kosovu (debates)

Ziņojums par Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2006. gada progresa ziņojumu (debates)

Līgums par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (TRIPS) un zāļu pieejamību (debates)

Komiteju un delegāciju sastāvs

Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Demokrātiskā pārbaude saskaņā ar attīstības sadarbības instrumentu (debates)

Dabas katastrofas (debates)

Kopienas statistikas programma no 2008. līdz 2012. gadam ***I — Dalībvalstu iesniegto statistikas datu savlaicīga nosūtīšana un pārbaude (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

233

I PIELIKUMS

235

II PIELIKUMS

251

PIEŅEMTIE TEKSTI

347

P6_TA(2007)0328
Starpvaldību konferences sasaukšana: Eiropas Parlamenta nostāja
Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija rezolūcija par Starpvaldību konferences sasaukšanu: Eiropas Parlamenta nostāja (Līguma par Eiropas Savienību 48. pants) (11222/2007 — C6-0206/2007 — 2007/0808(CNS))

347

P6_TA(2007)0329
Akciju sabiedrību apvienošana un sadalīšana ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 78/855/EEK par akciju sabiedrību apvienošanos un Padomes Direktīvu 82/891/EEK par akciju sabiedrību sadalīšanu saistībā ar prasību par neatkarīga eksperta ziņojumu apvienošanās vai sadalīšanas gadījumā (COM(2007)0091 — C6-0082/2007 — 2007/0035(COD))

350

P6_TC1-COD(2007)0035
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 11. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK, ar ko Padomes Direktīvu 78/855/EEK, kas attiecas uz akciju sabiedrību apvienošanos, un Padomes Direktīvu 82/891/EEK, kas attiecas uz akciju sabiedrību sadalīšanu, groza saistībā ar prasību par neatkarīga eksperta ziņojumu apvienošanās vai sadalīšanas gadījumā

350

P6_TA(2007)0330
Īpaša programma “Civiltiesības” (2007.—2013.) ***II
Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija normatīvā rezolūcija attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam kā daļu no Vispārējās programmas “Pamattiesības un tiesiskums” izveido īpašu programmu “Civiltiesības” (8699/2/2007 — C6-0179/2007 — 2005/0040(COD))

350

P6_TC2-COD(2005)0040
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2007. gada 11. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2007/EK, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam kā daļu no Vispārējās programmas “Pamattiesības un tiesiskums” izveido īpašu programmu “Civiltiesības”

351

P6_TA(2007)0331
Kopienas rīcība ūdens resursu politikas jomā ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0921 — C6-0032/2007 — 2006/0297(COD))

351

P6_TC1-COD(2006)0297
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 11. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

352

P6_TA(2007)0332
Nolietoti transportlīdzekļi ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem attiecībā uz Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas kārtību (COM(2006)0922 — C6-0006/2007 — 2006/0287(COD))

352

P6_TC1-COD(2006)0287
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 11. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK, ar ko groza Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem attiecībā uz Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas kārtību

352

P6_TA(2007)0333
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), attiecībā uz Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (COM(2006)0914 — C6-0019/2007 — 2006/0302(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0302
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 11. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), attiecībā uz Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību

353

P6_TA(2007)0334
Bīstamu vielu izmantošana elektriskās un elektroniskās iekārtās ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0915 — C6-0021/2007 — 2006/0303(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0303
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 11. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK, ar ko groza Direktīvu 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

354

P6_TA(2007)0335
Ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0907 — C6-0034/2007 — 2006/0291(COD))

354

P6_TC1-COD(2006)0291
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 11. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK ar kuru groza Direktīvu 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

355

P6_TA(2007)0336
Kopienas pasta pakalpojumi ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Direktīvu 97/67/EK par Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi (COM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD))

355

P6_TC1-COD(2006)0196
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 11. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK, ar ko groza Direktīvu 97/67/EK par Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi

355

P6_TA(2007)0337
Kopīgi noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta) (COM(2006)0396 — C6-0248/2006 — 2006/0130(COD))

371

P6_TC1-COD(2006)0130
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 11. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2007 par kopīgiem noteikumiem gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta)

371

I PIELIKUMS
INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ SAISTĪBĀ AR 5. UN 8. PANTU

387

II PIELIKUMS
ATBILSTĪBAS TABULA

388

P6_TA(2007)0338
Finanšu pakalpojumi no 2005. līdz 2010. gadam (Baltā grāmata)
Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija rezolūcija par finanšu pakalpojumu politiku laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam — Baltā grāmata (2006/2270(INI))

392

P6_TA(2007)0339
Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas
Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija rezolūcija par darba likumdošanas modernizēšanu, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (2007/2023(INI))

401

P6_TA(2007)0340
Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas ietvaros
Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. jūlija rezolūcija par Komisijas paziņojumu “Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas ietvaros: ieguvumu un iespēju palielināšana, vienlaicīgi nodrošinot darba ņēmēju aizsardzību”

411

 

Ceturtdiena, 2007. gada 12. jūlijs

2008/C 175E/04

PROTOKOLS

413

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Dokumentu iesniegšana

Sarunu pilnvaras attiecībā uz jaunu pastiprinātu nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (debates)

Budžeta procedūras grafiks

Kohēzijas politikas nozīme un efektivitāte būtisko atšķirību samazināšanā ES visnabadzīgākajos reģionos (debates)

Balsošanas laiks

Kopienas statistikas programma no 2008. līdz 2012. gadam ***I (balsošana)

Dārfūra (balsošana)

Ceļā uz turpmāko ES jūrniecības politiku: Eiropas redzējums okeāniem un jūrām (balsošana)

Dzelzceļa pasākumu pirmā kopuma ieviešana (balsošana)

Eiropas dinamisma saglabāšana — ilgtspējīga attīstība mūsu kontinentā (balsošana)

Rīcība sirds un asinsvadu slimību apkarošanā (balsošana)

PNR nolīgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm (balsošana)

Euro zona (2007) (balsošana)

Eiropas Centrālā banka (2006) (balsošana)

Palestīna (balsošana)

Situācija Pakistānā (balsošana)

Ziņojums par Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2006. gada progresa ziņojumu (balsošana)

Līgums par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (TRIPS) un zāļu pieejamību (balsošana)

Demokrātiskā pārbaude saskaņā ar attīstības sadarbības instrumentu (balsošana)

Sarunu pilnvaras attiecībā uz jaunu pastiprinātu nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (balsošana)

Kohēzijas politikas nozīme un efektivitāte būtisko atšķirību samazināšanā ES visnabadzīgākajos reģionos (balsošana)

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Padomes kopējo nostāju paziņošana

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

Irākas bēgļu humanitārā situācija

Cilvēktiesību pārkāpumi Piedņestrā (Moldova)

Cilvēktiesības Vjetnamā

Komiteju un delegāciju sastāvs

Balsošanas laiks

Irākas bēgļu humanitārā situācija (balsošana)

Cilvēktiesību pārkāpumi Piedņestrā (Moldova) (balsošana)

Cilvēktiesības Vjetnamā (balsošana)

Pirmajā lasījumā pieņemto Parlamenta nostāju apstiprināšana Padomē (Reglamenta 66. pants)

Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Apropriāciju pārvietojumi

Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Nākamo sēžu datumi

Sesijas pārtraukšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

428

I PIELIKUMS

430

II PIELIKUMS

450

PIEŅEMTIE TEKSTI

525

P6_TA(2007)0341
Kopienas statistikas programma (2008.—2012. gads) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas statistikas programmu no 2008. līdz 2012. gadam (COM(2006)0687 — C6-0427/2006 — 2006/0229(COD))

525

P6_TC1-COD(2006)0229
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 12. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2007/EK par Kopienas statistikas programmu no 2008. līdz 2012. gadam

525

P6_TA(2007)0342
Dārfūra
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par situāciju Dārfūrā

526

P6_TA(2007)0343
Ceļā uz turpmāko Savienības jūrniecības politiku
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija “Ceļā uz turpmāko Eiropas Savienības jūrniecības politiku: Eiropas redzējums okeāniem un jūrām” (2006/2299(INI))

531

P6_TA(2007)0344
Dzelzceļa pasākumu pirmā kopuma ieviešana
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par pirmā dzelzceļa pasākumu kopuma ieviešanu (2006/2213(INI))

551

P6_TA(2007)0345
Ilgtspējīga attīstība
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par Eiropas dinamisma saglabāšanu — ilgtspējīga attīstība mūsu kontinentā (2006/2227(INI))

556

P6_TA(2007)0346
Sirds un asinsvadu slimību apkarošana
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par rīcību sirds un asinsvadu slimību apkarošanai

561

P6_TA(2007)0347
PNR nolīgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par pasažieru datu reģistra (PNR) nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm

564

P6_TA(2007)0348
Euro zona (2007)
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par 2007. gada pārskatu par euro zonu (2007/2143(INI))

569

P6_TA(2007)0349
Eiropas Centrālā banka (2006)
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par ECB 2006. gada pārskatu (2007/2142(INI))

574

P6_TA(2007)0350
Tuvie un Vidējie Austrumi
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par situāciju Tuvajos un Vidējos Austrumos

579

P6_TA(2007)0351
Pakistāna
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par Pakistānu

583

P6_TA(2007)0352
Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2006. gada progresa ziņojums
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2006. gada progresa ziņojumu (2006/2289(INI))

586

P6_TA(2007)0353
TRIPS nolīgums un zāļu pieejamība
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par TRIPS nolīgumu un zāļu pieejamību

591

P6_TA(2007)0354
Attīstības sadarbības finansēšanas instrumenta demokrātiskā kontrole
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par Attīstības sadarbības finansēšanas instrumenta (DCI) īstenošanas demokrātisko kontroli

595

P6_TA(2007)0355
Sarunu mandāts: pastiprināts nolīgums starp EK un Ukrainu
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija ieteikums Padomei par sarunu pilnvarām attiecībā uz jaunu pastiprinātu nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (2007/2015(INI))

597

P6_TA(2007)0356
Atšķirību mazināšana ES nabadzīgākajos reģionos
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par kohēzijas politikas lomu un efektivitāti atšķirību mazināšanā ES nabadzīgākajos reģionos (2006/2176(INI))

603

P6_TA(2007)0357
Irākas bēgļu humanitārā situācija
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par Irākas bēgļu humanitāro situāciju

609

P6_TA(2007)0358
Cilvēktiesību pārkāpumi Moldovas Republikā
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par cilvēktiesību pārkāpumiem Moldovas Republikā

613

P6_TA(2007)0359
Cilvēktiesības Vjetnamā
Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. jūlija rezolūcija par Vjetnamu

615


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Informācija par balsošanas laiku

Ja nav noteikts citādi, pirms balsošanas referenti rakstiski paziņo Parlamenta priekšsēdētājam par savu pozīciju attiecībā uz grozījumiem.

Parlamenta komiteju abreviatūras

AFET

Ārlietu komiteja

DEVE

Attīstības komiteja

INTA

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

BUDG

Budžeta komiteja

CONT

Budžeta kontroles komiteja

ECON

Ekonomikas un monetārā komiteja

EMPL

Nodarbinātības un sociālo jautājumu komiteja

ENVI

Vides, veselības aizsardzības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ITRE

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

IMCO

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

TRAN

Transporta un tūrisma komiteja

REGI

Reģionālās attīstības komiteja

AGRI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

PECH

Zivsaimniecības komiteja

CULT

Kultūras un izglītības komiteja

JURI

Juridiskā komiteja

LIBE

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

AFCO

Konstitucionālo jautājumu komiteja

FEMM

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

PETI

Lūgumrakstu komiteja

Politisko grupu abreviatūras

PPE-DE

Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa

PSE

Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā

ALDE

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa

UEN

Nāciju Eiropas grupa

Verts/ALE

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

GUE/NGL

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa

IND/DEM

Neatkarības/demokrātijas grupa

ITS

Identitātes, tradīciju un suverenitātes grupa

NI

Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

LV

 

Top