Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:171:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 171, 2008. gada 05. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 171

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 5. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2008/C 171/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 158, 21.6.2008.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2008/C 171/02

Lieta C-442/04: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 15. maija spriedums — Spānijas Karaliste/Eiropas Savienības Padome (Zveja — Regula (EK) Nr. 1954/2003 — Regula (EK) Nr. 1415/2004 — Zvejas intensitātes pārvaldība — Maksimāli pieļaujamās ikgadējās zvejas intensitātes noteikšana — Atsauces periods — Kopienas zvejas apgabali un resursi — Bioloģiski jutīgi apgabali — Akts par Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanās noteikumiem un Līgumu pielāgojumiem — Iebilde par prettiesiskumu — Pieņemamība — Nediskriminācijas princips — Pilnvaru nepareiza izmantošana)

2

2008/C 171/03

Lieta C-91/05: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 20. maija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Eiropas Savienības Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — LES 47. pants — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Lēmums 2004/833/KĀDP — Vienotās rīcības 2002/589/KĀDP īstenošana — Cīņa pret kājnieku ieroču un vieglo ieroču izplatīšanu — Kopienas kompetence — Sadarbības politika attīstības jomā)

2

2008/C 171/04

Apvienotās lietas C-147/06 un C-148/06: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 15. maija spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — SECAP SpA (C-147/06)/Comune di Torino, piedaloties Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte un Santorso Soc. coop. arl (C-148/06)/Comune di Torino, piedaloties Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumi — Publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana — Nesamērīgi lēti piedāvājumi — Izslēgšanas noteikumi — Būvdarbu līgumi, kas nesasniedz Direktīvā 93/37/EEK un Direktīvā 2004/18/EK paredzētās robežvērtības — Līgumslēdzējas iestādes pienākumi, kas izriet no vispārējiem Kopienu tiesību principiem)

3

2008/C 171/05

Lieta C-194/06: Tiesas (virspalāta) spriedums 2008. gada 20. maijā (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund N. V. (EKL 56.-58. pants — Kapitāla brīva aprite — Dividenžu aplikšana ar nodokli — Kompensācija, kas piešķirta fiskāla rakstura kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam sakarā ar tā saņemto dividenžu aplikšanu ar nodokļiem citā dalībvalstī — Šīs kompensācijas piešķiršana tikai tādā apmērā, kādā tās dalībvalsts, kurā ir reģistrēts šis uzņēmums, akcionārs rezidents, kas ir veicis ieguldījumu bez šādas sabiedrības starpniecības, var to atskaitīt no ienākuma nodokļa saskaņā ar konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu — Šīs kompensācijas ierobežošana atkarībā no akcionāru nerezidentu daļas šī uzņēmuma kapitālā lieluma)

4

2008/C 171/06

Lieta C-266/06 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 22. maija spriedums — Evonik Degussa GmbH, agrāk Degussa GmbH/Eiropas Kopienu Komisija, Eiropas Savienības Padome (Apelācija — Konkurence — Aizliegta vienošanās — Metionīna tirgus — Naudas sods — Regula Nr. 17 — 15. panta 2. punkts — Soda likumības princips — Faktu sagrozīšana — Samērīguma princips — Vienlīdzīgas attieksmes princips)

4

2008/C 171/07

Lieta C-352/06: Tiesas (virspalāta) spriedums 2008. gada 20. maijā (Finanzgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Brigitte Bosmann/Bundesagentur für ArbeitFamilienkassse Aachen (Sociālais nodrošinājums — Ģimenes pabalsti — Tiesību uz pabalstu pārtraukšana — Regulas (EEK) Nr. 1408/71 13. panta 2. punkta a) apakšpunkts — Regulas (EEK) Nr. 574/72 10. pants — Piemērojamie tiesību akti — Pabalsta piešķiršana dzīvesvietas dalībvalstī, kura nav kompetentā valsts)

5

2008/C 171/08

Lieta C-361/06: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 22. maija spriedums (College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG/College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Augu aizsardzības līdzekļi — Tirdzniecības atļauja — Etofumezāts — Direktīvas 91/414/EEK un 2002/37/EK — Regula (EEK) Nr. 3600/92 — Lūgums atkārtoti sākt mutvārdu procesu)

5

2008/C 171/09

Lieta C-414/06: Tiesas (ceturtā palāta) spriedums 2008. gada 15. maijā (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Lidl Belgium GmbH & Co. KG/Finanzamt Heilbronn (Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Tiešie nodokļi — Dalībvalstī esošas un sabiedrībai ar juridisko adresi citā dalībvalstī piederošas pastāvīgās pārstāvniecības ciestu zaudējumu vērā ņemšana)

6

2008/C 171/10

Lieta C-439/06: Tiesas (trešā palāta) spriedums 2008. gada 22. maijā (Oberlandesgericht Dresden (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Tiesvedība par enerģijas pārvaldi, kura norisinās starp citiworks AG (piedaloties: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde), no vienas puses, un Flughafen Leipzig/Halle GmbH un Bundesnetzagentur, no otras puses (Iekšējais elektroenerģijas tirgus — Direktīva 2003/54/EK — 20. panta 1. punkts — Trešo personu brīva pieeja elektroenerģijas pārvades un sadales tīklam)

6

2008/C 171/11

Lieta C-462/06: Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2008. gada 22. maijā (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline/Jean-Pierre Rouard (Regula (EK) Nr. 44/2001 — II nodaļas 5. iedaļa — Jurisdikcija atsevišķu darba līgumu jomā — Minētās nodaļas 2. iedaļa — Īpašā jurisdikcija — 6. panta 1. punkts — Vairāki atbildētāji)

7

2008/C 171/12

Lieta C-499/06: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 22. maija spriedums (Sąd Okręgowy w Koszalinie (Polijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Halina Nerkowska/Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Invaliditātes pensija, kuru piešķir karā vai represijās cietušajiem civiliedzīvotājiem — Nosacījums, ka ir jādzīvo valsts teritorijā — EKL 18. panta 1. punkts)

7

2008/C 171/13

Lieta C-503/06: Tiesas (sestā palāta) spriedums 2008. gada 15. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 79/409/EEK — Savvaļas putnu aizsardzība — Atkāpes no savvaļas putnu aizsardzības sistēmas — Ligūrijas reģions)

8

2008/C 171/14

Lieta C-162/07: Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 22. maija spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Sestā PVN direktīva — Nodokļa maksātāji — 4. panta 4. punkta otrā daļa — Mātes sabiedrības un meitas sabiedrības — Dalībvalsts īstenots viena nodokļu maksātāja režīms — Nosacījumi — Sekas)

8

2008/C 171/15

Lieta C-165/07: Tiesas (piektā palāta) 2008. gada 22. maija spriedums (Vestre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Skatteministeriet/Ecco Sko A/S (Kopējais muitas tarifs — Kombinētā nomenklatūra — Tarifu klasifikācija — Pozīcija 6403 — Apavi ar ādas virsu — Pozīcija 6404 — Apavi ar tekstilmateriāla virsu)

9

2008/C 171/16

Lieta C-271/07: Tiesas (sestā palāta) 2008. gada 20. maija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 96/61/EK — Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole — Daļēja un nepareiza transponēšana)

10

2008/C 171/17

Lieta C-276/07: Tiesas (septītā palāta) 2008. gada 15. maija spriedums (Corte d'appello di Firenze (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Nancy Delay/Universita' degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana (Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — Diskriminācija pilsonības dēļ — “Apmaiņas lektoru” kategorija — Bijušie svešvalodas lektori — Iegūto tiesību atzīšana)

10

2008/C 171/18

Lieta C-341/07: Tiesas (sestā palāta) 2008. gada 15. maija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2004/48/EK — Intelektuālā īpašuma tiesību ievērošana — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

11

2008/C 171/19

Lieta C-323/07: Tiesas (septītā palāta) rīkojums 2008. gada 10. aprīlī (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Termoraggi SpA/Comune di Monza (Publiskie iepirkumi — Piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgums — Piešķiršana, neizsludinot konkursu — Pašvaldības iestādes veikta līguma slēgšanas tiesību piešķiršana uzņēmumam, kuras kapitlāldaļas pieder šai iestādei)

11

2008/C 171/20

Lieta C-57/08 P: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 13. februārī iesniedzis Gateway, Inc. par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2007. gada 27. novembra spriedumu lietā T-434/05 Gateway, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

12

2008/C 171/21

Lieta C-134/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Bundesfinanzhof (Vācija) 2008. gada 2. aprīļa rīkojumu — J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j./Hauptzollamt Bremen

12

2008/C 171/22

Lieta C-135/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Bundesverwaltungsgericht (Vācija) 2008. gada 3. aprīļa rīkojumu — Janko Rottmann/Freistaat Bayern

13

2008/C 171/23

Lieta C-140/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Tallinna Halduskohus (Igaunijas Republika) 2007. gada 8. aprīļa rīkojumu — Rakvere Lihakombinaat AS/Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

13

2008/C 171/24

Lieta C-144/08: Prasība, kas celta 2008. gada 8. aprīlī — Eiropas Kopienu Komisija/Somijas Republika

14

2008/C 171/25

Lieta C-146/08 P: Apelācijas sūdzība, ko Efkon AG2008. gada 3. aprīlī iesniedza par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2008. gada 22. janvāra spriedumu lietā T-298/04 Efkon AG/Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

14

2008/C 171/26

Lieta C-147/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Arbeitsgericht Hamburg (Vācija) 2008. gada 10. aprīļa rīkojumu — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg

15

2008/C 171/27

Lieta C-150/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Hoge Raad der Nederlanden2008. gada 14. aprīļa rīkojumu — Siebrand BV/Staatssecretaris van Financiën

16

2008/C 171/28

Lieta C-152/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spānija) 2008. gada 15. aprīļa rīkojumu — Real Sociedad de Fútbol S.A.D. un Nihat Kahveci/Consejo Superior de Deportes un Real Federación Española de Fútbol

16

2008/C 171/29

Lieta C-154/08: Prasība, kas celta 2008. gada 15. aprīlī — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

17

2008/C 171/30

Lieta C-157/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Hoge Raad der Nederlanden2008. gada 16. aprīļa rīkojumu — E. H. A. Passenheim-van Schoot/Staatssecretaris van Financiën

17

2008/C 171/31

Lieta C-159/08: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 15. aprīlī iesnieguši Isabella Scippacercola un Ioannis Terezakis par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2008. gada 16. janvāra spriedumu lietā T-306/05, Isabella Scippacercola un Ioannis Terezakis/Eiropas Kopienu Komisija

18

2008/C 171/32

Lieta C-162/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grieķija) 2008. gada 17. aprīļa rīkojumu — Georgios Lagoudakis/Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethimnis

19

2008/C 171/33

Lieta C-163/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grieķija) 2008. gada 17. aprīļa rīkojumu — Dimitrios G. Ladakis, Andreas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofokis E. Mastorakis/Dimos Geropotamou

20

2008/C 171/34

Lieta C-164/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grieķija) 2008. gada 17. aprīļa rīkojumu — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis

22

2008/C 171/35

Lieta C-169/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Corte costituzionale (Itālija) 2008. gada 21. aprīļa rīkojumu — Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione autonoma della Sardegna

24

2008/C 171/36

Lieta C-171/08: Prasība, kas celta 2008. gada 25. aprīlī — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika

24

2008/C 171/37

Lieta C-174/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Østre Landsret (Dānija) 2008. gada 28. aprīļa rīkojumu — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet

25

2008/C 171/38

Lieta C-180/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Grieķija) 2008. gada 28. aprīļa rīkojumu — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

25

2008/C 171/39

Lieta C-186/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grieķija) 2008. gada 28. aprīļa rīkojumu — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

26

2008/C 171/40

Lieta C-190/08: Prasība, kas celta 2008. gada 7. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Nīderlandes Karaliste

26

2008/C 171/41

Lieta C-191/08: Prasība, kas celta 2008. gada 7. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika

27

2008/C 171/42

Lieta C-195/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvas Republika) 2008. gada 14. maija rīkojumu — Inga Rinau

27

2008/C 171/43

Lieta C-200/08: Prasība, kas celta 2008. gada 15. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Francijas Republika

28

2008/C 171/44

Lieta C-209/08: Prasība, kas celta 2008. gada 20. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

28

2008/C 171/45

Lieta C-223/08: Prasība, kas celta 2008. gada 23. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

29

2008/C 171/46

Lieta C-224/08: Prasība, kas celta 2008. gada 23. maijā — Eiropas Kopienu Komisija/Francijas Republika

29

2008/C 171/47

Lieta C-87/06: Tiesas priekšsēdētāja 2007. gada 28. novembra rīkojums (Juzgado de lo Social no 3 de Valladolid (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Vicente Pascual García/Confederación Hidrográfica del Duero

29

2008/C 171/48

Lieta C-315/06: Tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 26. februāra rīkojums (Monomeles Protodikeio Veroias (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Georgios Diamantis/FANCO AE

30

2008/C 171/49

Lieta C-424/06: Tiesas sestās palātas priekšsēdētāja 2008. gada 7. aprīļa rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

30

2008/C 171/50

Lieta C-18/07: Tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2008. gada 28. janvāra rīkojums (Kammarrätten i Jönköping (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Mattias Jalkhed/Jordbruksverket

30

2008/C 171/51

Lieta C-235/07: Tiesas priekšsēdētāja 2007. gada 27. novembra rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

30

2008/C 171/52

Lieta C-325/07: Tiesas priekšsēdētāja 2007. gada 5. decembra rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

30

2008/C 171/53

Lieta C-347/07: Tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 11. februāra rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

30

 

Pirmās instances tiesa

2008/C 171/54

Tiesneša norīkošana, lai aizstātu Pirmās instances tiesas priekšsēdētāju pagaidu noregulējuma tiesneša statusā

31

2008/C 171/55

Lieta T-495/04: Pirmās instances tiesas 2008. gada 21. maijā spriedums — Belfass/Padome (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Kopienas uzaicinājuma uz konkursu procedūra — Acīmredzama materiālā kļūda — Piešķiršana piedāvājumam ar vislabāko cenas un vērtības attiecību — Pārmērīgi zemas cenas piedāvājums — Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 139. panta 1. punkts — Iebilde par prettiesiskumu — Specifikācijas — Pieņemamība)

31

2008/C 171/56

Lieta T-205/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 22. maija spriedums — NewSoft Technology/ITSB — Soft (“Presto! BizCard Reader”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības pasludināšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “Presto! BizCard Reader” — Agrākas valsts grafiskas preču zīmes “Presto” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

31

2008/C 171/57

Lieta T-250/06 P: Pirmās instances tiesas 2008. gada 22. maija spriedums — Ott u.c./Komisija (Apelācija — Pretapelācija — Pieņemamība — Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2004. gada paaugstināšana amatā — Paioritātes punktu piešķiršana — Vispārēji Civildienesta noteikumu 45. panta īstenošanas noteikumi — Iebilde par prettiesiskumu — Pamatojuma aizstāšana — Apelācijas sūdzība, kas daļēji ir nepamatota un daļēji ir pamatota — Izskatāms strīds — Prasības noraidīšana)

32

2008/C 171/58

Lieta T-254/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 22. maija spriedums — Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/ITSB (“RadioCom”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “RadioCom” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

32

2008/C 171/59

Lieta T-329/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 21. maija spriedums — Enercon/ITSB (“E”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “E” reģistrācjas pieteikums — Absolūtie atteikuma pamatojumi — Atšķirtspējas neesamība — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts)

33

2008/C 171/60

Lieta T-144/04: Pirmās instances tiesas 2008. gada 19. maija rīkojums — TF1/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Komisijas lēmums, ar ko daži pasākumi, kurus Francijas Republika veikusi France 2 un France 3 labā, ir kvalificēti kā ar kopējo tirgu saderīgs valsts atbalsts — Termiņš prasības celšanai — Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Nepieņemamība)

33

2008/C 171/61

Lieta T-302/04: Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. aprīļa rīkojums — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Komisija (Šķīrējklauzula — Eiropas informācijas punkta izveide — Komisijas un prasītājas noslēgts līgums — Acīmredzama Pirmās instances tiesas kompetences neesamība — Acīmredzami nepamatota prasība)

34

2008/C 171/62

Lieta T-327/04: Pirmās instances tiesas 2008. gada 13. maija rīkojums — SNIV/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākuma brīdis — Kodolīga paziņojuma publicēšana Oficiālajā Vēstnesī — Interneta vietne — Nepieņemamība)

34

2008/C 171/63

Lieta T-260/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 30. janvāra rīkojums — Arktouros/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Regula (EK) Nr. 1655/2000 — Ekoloģiskam projektam piešķirta finanšu atbalsta atcelšana — Lēmums, ar kuru tika izbeigts projekts un izdots rīkojums atmaksāt iepriekš pārskaitītās summas — Apstiprinošs akts — Prasības celšanai noteiktā termiņa izbeigšanās — Nepieņemamība)

34

2008/C 171/64

Lieta T-18/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 21. maija rīkojums — Kronberger/Parlaments (Prasība atcelt tiesību aktu — Akts par Eiropas Parlamenta ievēlēšanu — Termiņš prasības celšanai — Pirmās instances tiesas kompetences neesamība — Nepieņemamība)

35

2008/C 171/65

Lieta T-29/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 14. maija rīkojums — Lactalis Gestion Lait un Lactalis Investissements/Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Direktīva 2006/112/EK — Pirmās PVN direktīvas atcelšana — Daļēja atcelšana — Individuālas ietekmes neesamība — Nepieņemamība)

35

2008/C 171/66

Lieta T-92/07 P: Pirmās instances tiesas 2008. gada 8. maija rīkojums — Frankin u.c./Komisija (Apelācijas sūdzība — Civildienests — Ierēdņi un pagaidu darbinieki — Pensija — Tiesību uz pensiju pārnešana — Acīmredzami nepieņemama apelācijas sūdzība — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

36

2008/C 171/67

Lieta T-239/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 5. maija rīkojums — Pathé Distribution/Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras lietu izpildaģentūra (Šķīrējklauzula — Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras lietu izpildaģentūra — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

36

2008/C 171/68

Lieta T-315/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 28. aprīļa rīkojums — Grohe/ITSB — Compañía Roca Radiadores (“ALIRA”) (Kopienas preču zīme — Iebildums — Iebilduma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

36

2008/C 171/69

Lieta T-372/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 17. aprīļa rīkojums — Dimos Kerateas/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Termiņi — Nepieņemamība)

37

2008/C 171/70

Lieta T-389/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 18. februāra rīkojums — Earth Products/ITSB — Meynard Designs (“EARTH”) (Kopienas preču zīme — Reģistrācijas atteikums — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

37

2008/C 171/71

Apvienotās lietas T-54/08 R, T-87/08 R, T-88/08 R un no T-91/08 R līdz T-93/08 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 8. aprīļa rīkojums — Kipra/Komisija (Pagaidu noregulējums — Paziņojums par konkursu publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, lai veicinātu Kipras ziemeļdaļas ekonomisko attīstību — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība)

38

2008/C 171/72

Lieta T-119/08 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 11. aprīļa rīkojums — Kipra/Komisija (Pagaidu noregulējums — Paziņojums par konkursu publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, lai veicinātu Kipras ziemeļdaļas ekonomisko attīstību — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība)

38

2008/C 171/73

Lieta T-122/08 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 11. aprīļa rīkojums — Kipra/Komisija (Pagaidu noregulējums — Paziņojums par konkursu publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, lai veicinātu Kipras ziemeļdaļas ekonomisko attīstību — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība)

38

2008/C 171/74

Lieta T-151/08: Prasība, kas celta 2008. gada 21. aprīlī — Victor Guedes-Indústria e Comércio/ITSB — Consorci de l'Espai Rural de Gallecs (“GALLECS”)

39

2008/C 171/75

Lieta T-156/08 P: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 24. aprīlī iesniegusi R par Civildienesta tiesas 2008. gada 19. februāra rīkojumu lietā F-49/07, R/Komisija

39

2008/C 171/76

Lieta T-157/08: Prasība, kas celta 2008. gada 28. aprīlī — Paroc/ITSB — (“INSULATE FOR LIFE”)

40

2008/C 171/77

Lieta T-159/08: Prasība, kas celta 2008. gada 2. maijā — Procter&Gamble/ITSB — Bayer (“LIVENSA”)

40

2008/C 171/78

Lieta T-162/08: Prasība, kas celta 2008. gada 29. aprīlī — Frag Comercio International/ITSB Tinkerbell Modas (“GREEN by missako”)

40

2008/C 171/79

Lieta T-163/08: Prasība, kas celta 2008. gada 29. aprīlī — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast/ITSB (“Golden Toast”)

41

2008/C 171/80

Lieta T-167/08: Prasība, kas celta 2008. gada 9. maijā — Microsoft/Komisija

41

2008/C 171/81

Lieta T-170/08: Prasība, kas celta 2008. gada 13. maijā — Komisija/I.D. FOS Research

42

2008/C 171/82

Lieta T-171/08: Prasība, kas celta 2008. gada 7. maijā — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Komisija

43

2008/C 171/83

Lieta T-173/08: Prasība, kas celta 2008. gada 13. maijā — Messe Düsseldorf/ITSB — Canon Communications (“MEDTEC”)

43

2008/C 171/84

Lieta T-176/08: Prasība, kas celta 2008. gada 9. maijā — Infeurope/Komisija

44

2008/C 171/85

Lieta T-177/08: Prasība, kas celta 2008. gada 13. maijā — Schräder/KAŠB — Hansson (“Sumost 01”)

45

2008/C 171/86

Lieta T-180/08 P: Apelācijas sūdzība, ko 2008. gada 15. maijā iesniedzis Giuseppe Tiralongo par Civildienesta tiesas 2008. gada 6. marta spriedumu lietā F-55/07, Tiralongo/Komisija

45

2008/C 171/87

Lieta T-181/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. maijā — Tay Za/Padome

46

2008/C 171/88

Lieta T-182/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. maijā — Komisija/Atlantic Energy

46

2008/C 171/89

Lieta T-183/08: Prasība, kas celta 2008. gada 16. maijā — Schuhpark Fascies/ITSB — Leder & Schuh (“jello SCHUHPARK”)

47

2008/C 171/90

Lieta T-187/08: Prasība, kas celta 2008. gada 13. maijā — Rodd & Gunn Australia/ITSB (suņa attēls)

47

2008/C 171/91

Lieta T-188/08: Prasība, kas celta 2008. gada 13. maijā — Infeurope/Komisija

48

2008/C 171/92

Apvienotās lietas T-490/04 un T-493/04: Pirmās instances tiesas 2008. gada 7. maija rīkojums — Vācija un Deutsche Post/Komisija

48

2008/C 171/93

Lieta T-180/06: Pirmās instances tiesas 2008. gada 5. maija rīkojums — Fränkischer Weinbauverband/ITSB (pudeles forma)

48

2008/C 171/94

Lieta T-17/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 6. maija rīkojums — Torres/ITSB — Bodegas Navarro López (“CITA DEL SOL”)

49

2008/C 171/95

Lieta T-32/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 14. maija rīkojums — Slovākija/Komisija

49

2008/C 171/96

Lieta T-501/07: Pirmās instances tiesas 2008. gada 23. maija rīkojums — R.S. Arbeitsschutz/ITSB — RS Components (“RS”)

49

2008/C 171/97

Lieta T-30/08: Pirmās instances tiesas 2008. gada 14. maija rīkojums — Winzer Pharma/ITSB — Oftaltech (“OFTASIL”)

49

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2008/C 171/98

Lieta F-8/08: Prasība, kas celta 2008. gada 22. janvārī — Renier/Komisija

50

2008/C 171/99

Lieta F-12/08: Prasība, kas celta 2008. gada 5. februārī — Nardin/Parlaments

50

2008/C 171/00

Lieta F-30/08: Prasība, kas celta 2008. gada 28. februārī — Nanopoulos/Komisija

50

2008/C 171/01

Lieta F-35/08: Prasība, kas celta 2008. gada 14. martā — Pachtidis/Komisija

51

2008/C 171/02

Lieta F-45/08: Prasība, kas celta 2008. gada 22. aprīlī — Bernard/Europol

51

2008/C 171/03

Lieta F-46/08: Prasība, kas celta 2008. gada 6. maijā — Thoss/Revīzijas palāta

51

2008/C 171/04

Lieta F-47/08: Prasība, kas celta 2008. gada 30. aprīlī — Buschak/Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

52

2008/C 171/05

Lieta F-48/08: Prasība, kas celta 2008. gada 27. aprīlī — Ortega Serrano/Komisija

52


LV

 

Top