Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:074E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 74, 2008. gada 20. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 74E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 20. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   (Informācija)

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

EIROPAS PARLAMENTS

 

2007.—2008. GADA SESIJA

 

2007. gada 23.—26. aprīļa sēdes

 

Pirmdiena, 2007. gada 23. aprīlis

2008/C 074E/01

PROTOKOLS

1

SĒDES NORISE

Sesijas atsākšana

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Priekšsēdētāja paziņojumi

Dokumentu iesniegšana

Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Rakstiskas deklarācijas un mutiski jautājumi (iesniegšana)

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Parlamenta sastāvs

Komiteju un delegāciju sastāvs

Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Darba kārtība

Finansiālo interešu deklarācija

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū ***I (debates)

Uzlabotas terapijas zāles ***I (debates)

Krimināltiesiski pasākumi, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu ***I (debates)

Turpmākas paplašināšanās ietekme uz kohēzijas politikas efektivitāti (debates)

Komisijas ikgadējā politikas stratēģija 2008. gada budžeta procedūrai (debates)

Tarifa kvotas niedru jēlcukura importam Bulgārijā un Rumānijā * (debates)

Kvotu sistēma kartupeļu cietes ražošanai * (debates)

Zaudējumu atlīdzināšanas prasības par EK konkurences noteikumu pārkāpšanu un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu (Zaļā grāmata) (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

16

 

Otrdiena, 2007. gada 24. aprīlis

2008/C 074E/02

PROTOKOLS

18

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

HIV/AIDS apkarošana Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2006. līdz 2009. gadam (debates)

Oficiāla sveikšana

Balsošanas laiks

Eiropas Kopienas un Malaizijas nolīgums par atsevišķiem gaisa pārvadājumu aspektiem * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Eiropola darbinieku pamatalga un pabalsti * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Tarifa kvotas niedru jēlcukura importam Bulgārijā un Rumānijā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Pieprasījums atcelt Vural Öger imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: IV iedaļa — Eiropas Kopienu Tiesa (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: V iedaļa — Revīzijas palāta (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VI iedaļa — Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VIII A iedaļa — Eiropas ombuds (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VIII B iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: sestais, septītais, astotais un devītais Eiropas Attīstības fonds (EAF) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eurojust (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Jūras drošības aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Tīkla un informācijas drošības aģentūra (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū ***I (balsošana)

Kvotu sistēma kartupeļu cietes ražošanai * (balsošana)

Turpmākas paplašināšanās ietekme uz kohēzijas politikas efektivitāti (balsošana)

Komisijas ikgadējā politikas stratēģija 2008. gada budžeta procedūrai (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: III iedaļa — Komisija (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: I iedaļa — Eiropas Parlaments (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: II iedaļa — Padome (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VII iedaļa — Reģionu komiteja (balsošana)

2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (balsošana)

HIV/AIDS apkarošana Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2006. līdz 2009. gadam (balsošana)

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma ***I — Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē ***I — Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras un iekšzemes ūdensceļiem ***I — Ostas valsts kontrole ***I — Organizācijas, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus ***I (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Jautājuma nepieņemamība (homofobija Eiropā)

Daudzpusēja vienošanās par vienoto Eiropas gaisa telpu — Daudzpusēja vienošanās par vienoto Eiropas gaisa telpu (ECAA) * (debates)

Galileo (debates)

Kopīgu noteikumu ieviešana civilās aviācijas drošības jomā ***II (debates)

Plūdu riska izvērtēšana un pārvaldība ***II (debates)

Tematiskā stratēģija dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

43

I PIELIKUMS

45

II PIELIKUMS

59

PIEŅEMTIE TEKSTI

157

P6_TA(2007)0103
Eiropas Kopienas un Malaizijas nolīgums par atsevišķiem gaisa pārvadājumu aspektiem *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Malaizijas valdību par atsevišķiem gaisa pārvadājumu aspektiem (COM(2006)0619 — C6-0004/2007 — 2006/0202(CNS))

157

P6_TA(2007)0104
Eiropola darbinieku pamatalga un pabalsti *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa normatīvā rezolūcija par Somijas Republikas ierosinājumu pieņemt Padomes lēmumu, ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus (16333/2006 — C6-0047/2007 — 2007/0801(CNS))

157

P6_TA(2007)0105
Tarifa kvotas niedru jēlcukura importam Bulgārijā un Rumānijā *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru atver tarifa kvotas niedru jēlcukura importam Bulgārijā un Rumānijā, lai nodrošinātu piegādes rafinēšanas uzņēmumus 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadā (COM(2006)0798 — C6-0003/2007 — 2006/0261(CNS))

158

P6_TA(2007)0106
Deputāta Vural Öger imunitātes atcelšana
Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa lēmums par pieprasījumu atcelt Vural Öger imunitāti (2006/2198(IMM))

159

P6_TA(2007)0107
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: IV iedaļa — Eiropas Kopienu Tiesa

160

160

161

P6_TA(2007)0108
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: V iedaļa — Revīzijas palāta

163

163

164

P6_TA(2007)0109
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VI iedaļa — Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

166

166

167

P6_TA(2007)0110
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VIII A iedaļa — Eiropas ombuds

169

169

170

P6_TA(2007)0111
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VIII B iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

172

172

173

P6_TA(2007)0112
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: sestais, septītais, astotais un devītais Eiropas Attīstības fonds (EAF)

174

174

176

177

P6_TA(2007)0113
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs

183

183

184

186

P6_TA(2007)0114
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

190

190

191

193

P6_TA(2007)0115
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs

196

196

197

199

P6_TA(2007)0116
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

202

202

203

205

P6_TA(2007)0117
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra

208

208

209

211

P6_TA(2007)0118
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā

214

214

215

218

P6_TA(2007)0119
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs

221

221

222

224

P6_TA(2007)0120
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra

227

227

228

229

P6_TA(2007)0121
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eurojust

233

233

234

235

P6_TA(2007)0122
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds

238

238

239

241

P6_TA(2007)0123
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Jūras drošības aģentūra

244

244

245

247

P6_TA(2007)0124
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra

250

250

251

253

P6_TA(2007)0125
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

256

256

257

258

P6_TA(2007)0126
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

261

261

262

264

P6_TA(2007)0127
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra

267

267

268

270

P6_TA(2007)0128
Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū un par Direktīvu 97/7/EK, 2000/12/EK un 2002/65/EK grozīšanu (COM(2005)0603 — C6-0411/2005 — 2005/0245(COD))

272

P6_TC1-COD(2005)0245
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 24. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK

273

P6_TA(2007)0129
Kvotu sistēma attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1868/94, ar ko ievieš kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu (COM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268(CNS))

273

P6_TA(2007)0130
Turpmākas paplašināšanās ietekme uz kohēzijas politikas efektivitāti
Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa rezolūcija par turpmākas paplašināšanās ietekmi uz kohēzijas politikas efektivitāti (2006/2107(INI))

275

P6_TA(2007)0131
Komisijas ikgadējā politikas stratēģija 2008. gadam
Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa rezolūcija par Komisijas ikgadējo politikas stratēģiju saistībā ar 2008. gada budžeta procedūru (2007/2017(BUD))

280

I PIELIKUMS
2007. GADA 7. MARTA TRIALOGS

287

II PIELIKUMS
PAZIŅOJUMI PĒC 2007. GADA 18. APRĪĻA TRIALOGA

287

P6_TA(2007)0132
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: III iedaļa — Komisija

288

288

290

292

P6_TA(2007)0133
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: I iedaļa — Eiropas Parlaments

320

320

321

P6_TA(2007)0134
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: II iedaļa — Padome

337

337

338

P6_TA(2007)0135
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: VII iedaļa — Reģionu komiteja

339

339

340

P6_TA(2007)0136
2005. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra

342

342

343

345

P6_TA(2007)0137
HIV/AIDS apkarošana Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2006. līdz 2009. gadam
Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. aprīļa rezolūcija par HIV/AIDS apkarošanu Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2006. līdz 2009. gadam (2006/2232(INI))

348

 

Trešdiena, 2007. gada 25. aprīlis

2008/C 074E/03

PROTOKOLS

357

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Transatlantiskās attiecības (debates)

Ziņojums par Horvātijas 2006. gada progresa ziņojumu (debates)

Deputāta mandāts

Balsošanas laiks

Nacionālo kontu datu nosūtīšana ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Daudzpusēja vienošanās par vienoto Eiropas gaisa telpu (ECAA) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Deputāta mandāts (turpinājums)

Balsošanas laiks (turpinājums)

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļā ietverto noteikumu pielāgošana saistībā ar Eiropas Kopienu Tiesas kompetenci * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Pamatnolīgums par daudzpusēju vides un kodolprogrammu Krievijas Federācijā un tā protokols par prasībām, tiesvedību un zaudējumu atlīdzināšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Kopīgu noteikumu ieviešana civilās aviācijas drošības jomā ***II (balsošana)

Oficiāla sveikšana

Balsošanas laiks (turpinājums)

Plūdu riska izvērtēšana un pārvaldība ***II (balsošana)

Svinīga sēde — Indija

Balsošanas laiks (turpinājums)

Uzlabotas terapijas zāles ***I (balsošana)

Krimināltiesiski pasākumi, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu ***I (balsošana)

Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma ***I (balsošana)

Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē ***I (balsošana)

Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras un iekšzemes ūdensceļiem ***I (balsošana)

Ostas valsts kontrole ***I (balsošana)

Organizācijas, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus ***I (balsošana)

Grāmatvedības starptautiskās finanšu normas (balsošana)

Pagaidu komiteja par klimata izmaiņām (balsošana)

Zaudējumu atlīdzināšanas prasības par EK konkurences noteikumu pārkāpšanu un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu (Zaļā grāmata) (balsošana)

Daudzpusēja vienošanās par vienoto Eiropas gaisa telpu (balsošana)

Tematiskā stratēģija dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai (balsošana)

Transatlantiskās attiecības (balsošana)

Horvātijas 2006. gada progresa ziņojums (balsošana)

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Cilvēktiesības pasaulē 2006. gadā un ES politika šajā jautājumā — Nāvessoda moratorijs (debates)

Ukraina (debates)

Homofobija Eiropā (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Robežapsardzes ātrās reaģēšanas vienības (debates)

Valsts finanses EMS 2006. gadā (debates)

Eiropas tiesību aktu par darba ņēmēju informāciju un konsultāciju stiprināšana (debates)

Ar direktīvu par veselības aizsardzību un drošību darbā praktisko īstenošanu saistīto ziņojumu vienkāršošana un racionalizācija ***I (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

373

I PIELIKUMS

375

II PIELIKUMS

393

PIEŅEMTIE TEKSTI

505

P6_TA(2007)0138
Nacionālo kontu datu nosūtīšana ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz nacionālo kontu datu nosūtīšanu (COM(2005)0653 — C6-0438/2005 — 2005/0253(COD))

505

P6_TC1-COD(2005)0253
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 25. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2007, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz nacionālo kontu datu nosūtīšanu

505

P6_TA(2007)0139
Daudzpusēja vienošanās par vienoto Eiropas gaisa telpu (ECAA) *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Daudzpusējā nolīguma noslēgšanu starp Albānijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Eiropas Kopienu, Islandes Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Norvēģijas Karalisti, Serbiju un Melnkalni, Rumāniju un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās gaisa telpas (ECAA) izveidi (COM(2006)0113 — C6-0218/2006 — 2006/0036(CNS))

506

P6_TA(2007)0140
EK līguma IV sadaļas — Tiesas kompetence — pielāgošana *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma Trešās daļas IV sadaļā ietverto noteikumu pielāgošanu saistībā ar Tiesas kompetenci (COM(2006)0346 — C6-0304/2006 — 2006/0808(CNS))

506

P6_TA(2007)0141
Pamatnolīgums par daudzpusējo vides un kodolprogrammu Krievijas Federācijā *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam attiecībā uz Eiropas Kopienas vārdā noslēdzamo pamatnolīgumu par daudzpusējo vides un kodolprogrammu Krievijas Federācijā un Pamatnolīguma par daudzpusējo vides un kodolprogrammu Krievijas Federācijā protokola par prasībām, tiesvedību un atlīdzināšanu noslēgšanu (COM(2006)0665 — C6-0475/2006 — 2006/0227(CNS))

507

P6_TA(2007)0142
Kopīgu noteikumu civilās aviācijas drošības jomā ieviešana ***II
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (14039/1/2006 — C6-0041/2007 — 2005/0191(COD))

508

P6_TC2-COD(2005)0191
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2007. gada 25. aprīļa, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2007 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002

508

PIELIKUMS
KOPĪGI PAMATSTANDARTI CIVILĀS AVIĀCIJAS AIZSARDZĪBAI PRET NELIKUMĪGAS IEJAUKŠANĀS DARBĪBĀM (4. PANTS)

520

P6_TA(2007)0143
Plūdu izvērtēšana un pārvaldība ***II
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par plūdu riska izvērtēšanu un pārvaldību (12131/6/2006 — C6-0038/2007 — 2006/0005(COD))

525

P6_TC2-COD(2006)0005
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2007. gada 25. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību

525

P6_TA(2007)0144
Uzlabotas terapijas zāles ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par uzlabotas terapijas zālēm un grozījumiem Direktīvā 2001/83/EK un Regulā (EK) Nr. 726/2004 (COM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227(COD))

525

P6_TC1-COD(2005)0227
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 25. aprīļa, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2007 par uzlabotas terapijas zālēm un grozījumiem Direktīvā 2001/83/EK un Regulā (EK) Nr. 726/2004

526

P6_TA(2007)0145
Krimināltiesiski pasākumi, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krimināltiesiskiem pasākumiem, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu (COM(2006)0168 — C6-0233/2005 — 2005/0127(COD))

526

P6_TC1-COD(2005)0127
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 25. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK par krimināltiesiskiem pasākumiem, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu

527

P6_TA(2007)0146
Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu (COM(2005)0589 — C6-0004/2006 — 2005/0239(COD))

533

P6_TC1-COD(2005)0239
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 25. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu

533

P6_TA(2007)0147
Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Direktīvas 1999/35/EK un 2002/59/EK (COM(2005)0590 — C6-0056/2006 — 2005/0240(COD))

546

P6_TC1-COD(2005)0240
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 25. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK, ar ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Direktīvas 1999/35/EK un 2002/59/EK

547

I PIELIKUMS
DROŠĪBAS IZMEKLĒŠANAS ZIŅOJUMA FORMA UN SATURS

558

II PIELIKUMS
DATI, KAS JĀNORĀDA, IZZIŅOJOT JŪRAS NEGADĪJUMU VAI STARPGADĪJUMU

561

P6_TA(2007)0148
Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras un iekšzemes ūdensceļiem ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras un iekšzemes ūdensceļiem (COM(2005)0592 — C6-0057/2006 — 2005/0241(COD))

562

P6_TC1-COD(2005)0241
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 25. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2007 par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras un iekšzemes ūdensceļiem

563

I PIELIKUMS
2002. GADA ATĒNU KONVENCIJA PAR PASAŽIERU UN VIŅU BAGĀŽAS PĀRVADĀJUMIEM PA JŪRU

567

II PIELIKUMS
SJO 2006. GADA ATRUNA

584

P6_TA(2007)0149
Ostas valsts kontrole ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas valsts kontroli (pārstrādāta) (COM(2005)0588 — C6-0028/2006 — 2005/0238(COD))

584

P6_TC1-COD(2005)0238
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 25. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK par ostas valsts kontroli (pārstrādāts)

584

I PIELIKUMS
KOPIENAS OSTAS VALSTS KONTROLES REŽĪMA ELEMENTI

605

II PIELIKUMS
KUĢA RISKA PROFILS

609

III PIELIKUMS
PAZIŅOJUMS

610

IV PIELIKUMS
SERTIFIKĀTU UN DOKUMENTU SARAKSTS

610

V PIELIKUMS
PIEMĒRI “PAMATOTIEM IEMESLIEM”, KAD VAJADZĪGA SĪKĀKA PĀRBAUDE

612

VI PIELIKUMS
KUĢU KONTROLES PROCEDŪRAS

613

VII PIELIKUMS
KUĢU DROŠĪBAS ASPEKTU KONTROLES PROCEDŪRAS

613

VIII PIELIKUMS
PROCEDŪRAS SĪKĀKAI KUĢA PĀRBAUDEI

616

IX PIELIKUMS
NOTEIKUMI PAR IEBRAUKŠANAS AIZLIEGUMU KOPIENAS OSTĀS

618

X PIELIKUMS
PĀRBAUDES ZIŅOJUMS

620

XI PIELIKUMS
KUĢU AIZTURĒŠANAS KRITĒRIJI

621

XII PIELIKUMS
MINIMĀLIE KRITĒRIJI INSPEKTORIEM

625

XIII PIELIKUMS
INFORMĀCIJAS PUBLICĒŠANA PAR PĀRBAUDĒM, AIZTURĒŠANĀM UN IEBRAUKŠANAS AIZLIEGUMIEM DALĪBVALSTU OSTĀS

626

XIV PIELIKUMS
DATI, KO SNIEDZ SAKARĀ AR ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBU

627

XV PIELIKUMS

628

XVI PIELIKUMS
ATBILSTĪBAS TABULA

629

P6_TA(2007)0150
Organizācijas, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādāta versija) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (pārstrādāta versija) (COM(2005)0587 — C6-0038/2006 — 2005/0237 (COD))

632

P6_TC1-COD(2005)0237
Eiropas parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 25. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (pārstrādāta versija)

633

I. PIELIKUMS
MINIMĀLIE KRITĒRIJI ATZĪTAJĀM ORGANIZĀCIJĀM, KAS MINĒTAS 3. PANTĀ

648

II PIELIKUMS

650

III PIELIKUMS
ATBILSTĪBAS TABULA

651

P6_TA(2007)0151
Pagaidu komitejas par klimata izmaiņām izveidošana
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa lēmums par pagaidu komitejas par klimata izmaiņām izveidi un kompetences noteikšanu, tās sastāvu un pilnvaru laiku

652

P6_TA(2007)0152
Zaudējumu atlīdzināšanas prasības par EK konkurences noteikumu pārkāpšanu
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa rezolūcija par Zaļo grāmatu: Zaudējumu atlīdzināšanas prasības par EK konkurences noteikumu pārkāpšanu (2006/2207(INI))

653

P6_TA(2007)0153
Daudzpusējs nolīgums par Eiropas Kopējās gaisa telpas izveidi
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par daudzpusējā nolīguma noslēgšanu starp Albānijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Eiropas Kopienu, Islandes Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Norvēģijas Karalisti, Serbiju un Melnkalni, Rumāniju un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās gaisa telpas (ECAA) izveidi

658

P6_TA(2007)0154
Tematiskā stratēģija dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa rezolūcija par tematisko stratēģiju dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai (2006/2210(INI))

660

P6_TA(2007)0155
Transatlantiskās attiecības
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija par transatlantiskajām attiecībām

670

P6_TA(2007)0156
Horvātijas progresa ziņojums
Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa rezolūcija par Horvātijas 2006. gada progresa ziņojumu (2006/2288(INI))

675

 

Ceturtdiena, 2007. gada 26. aprīlis

2008/C 074E/04

PROTOKOLS

680

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Dokumentu iesniegšana

Apropriāciju pārvietojumi

Attiecības starp Eiropas Savienību un Šveici (debates)

Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis Eiropas Savienībā (debates)

Padomes kopējo nostāju paziņošana

Prezidentūras paziņojumi

Balsošanas laiks

Ar direktīvu par veselības aizsardzību un drošību darbā praktisko īstenošanu saistīto ziņojumu vienkāršošana un racionalizācija ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Papildu izmaksu kompensēšana, kuras radušās Azoru salu, Madeiras, Kanāriju salu, Francijas Gviānas un Reinjonas departamentu zvejniecības produktu tirdzniecībā 2007.—2013. gadā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Lēmuma 2004/585/EK, ar ko izveido reģionālās konsultatīvās padomes atbilstīgi kopējai zivsaimniecības politikai, grozīšana * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis Eiropas Savienībā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Pamatinformācija par pirktspējas paritātēm ***I (balsošana)

Robežu apsardzes ātrās reaģēšanas vienības ***I (balsošana)

Zivsaimniecības resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana * (balsošana)

Galileo (balsošana)

Cilvēktiesības pasaulē 2006. gadā un ES politika šajā jautājumā (balsošana)

Nāvessoda moratorijs (balsošana)

Homofobija Eiropā (balsošana)

Valsts finanses EMS 2006. gadā (balsošana)

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Darba kārtība

Zimbabve (debates)

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

Nesenā demonstrāciju apspiešana Krievijā

Žurnālista Alan Johnston nolaupīšana Gazā

Cilvēktiesību situācija Filipīnās

Balsošanas laiks

Nesenā demonstrāciju apspiešana Krievijā (balsošana)

Žurnālista Alan Johnston nolaupīšana Gazā (balsošana)

Cilvēktiesību situācija Filipīnās (balsošana)

Zimbabve (balsošana)

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu skaidrojumi

Parlamenta sastāvs

Komiteju un delegāciju sastāvs

Pilnvaru pārbaude

Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Nākamo sēžu datumi

Sesijas pārtraukšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

699

I PIELIKUMS

701

II PIELIKUMS

711

PIEŅEMTIE TEKSTI

734

P6_TA(2007)0157
Ziņojumu par īstenošanu vienkāršošana ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/391/EEK, tās atsevišķās direktīvas un Padomes Direktīvu 83/477/EEK, 91/383/EEK, 92/29/EEK un 94/33/EK ar mērķi vienkāršot un racionalizēt ziņojumus par praktisko īstenošanu (COM(2006)0390 — C6-0242/2006 — 2006/0127(COD))

734

P6_TC1-COD(2006)0127
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 26. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/391/EEK, tās atsevišķās direktīvas un Padomes Direktīvu 83/477/EEK, 91/383/EEK, 92/29/EEK un 94/33/EK ar mērķi vienkāršot un racionalizēt ziņojumus par praktisko īstenošanu

734

P6_TA(2007)0158
Papildu izmaksu kompensēšana, kuras radušās Azoru salu, Madeiras, Kanāriju salu, Francijas Gviānas un Reinjonas departamentu zvejniecības produktu tirdzniecībā 2007.—2013. gadā *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido shēmu, lai kompensētu papildu izmaksas, kuras radušās Azoru salu, Madeiras, Kanāriju salu, Francijas Gviānas un Reinjonas departamentu zvejniecības produktu tirdzniecībā 2007.—2013. gadā (COM(2006)0740 — C6-0505/2006 — 2006/0247(CNS))

735

P6_TA(2007)0159
Kopējā zivsaimniecības politika (Reģionālās konsultatīvās padomes) *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 2004/585/EK, ar ko izveido reģionālās konsultatīvās padomes atbilstīgi kopējai zivsaimniecības politikai (COM(2006)0732 — C6-0051/2007 — 2006/0240(CNS))

742

P6_TA(2007)0160
Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis Eiropas Savienībā
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa rezolūcija par sieviešu invalīdu tiesībām Eiropas Savienībā (2006/2277(INI))

742

P6_TA(2007)0161
Pamatinformācija par pirktspējas paritātēm (aprēķināšana un izplatīšana) ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem pamatinformācijas par pirktspējas paritātēm sniegšanai un to aprēķināšanai un izplatīšanai (COM(2006)0135 — C6-0100/2006 — 2006/0042(COD))

748

P6_TC1-COD(2006)0042
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 26. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2007, par kopīgiem noteikumiem pamatinformācijas par pirktspējas paritātēm sniegšanai un to aprēķināšanai un izplatīšanai

748

P6_TA(2007)0162
Ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības ***I
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko ievieš mehānismu ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izveidei un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 attiecībā uz šo mehānismu (COM(2006)0401 — C6-0253/2006 — 2006/0140(COD))

749

P6_TC1-COD(2006)0140
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 26. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2007, ar ko izveido mehānismu ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izveidei un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 attiecībā uz šo mehānismu, kā arī reglamentē pieaicināto amatpersonu pienākumus un pilnvaras

749

PIELIKUMS
EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

750

P6_TA(2007)0163
Zivsaimniecības resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana *
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (COM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190(CNS))

750

P6_TA(2007)0164
Galileo koncesijas līguma sarunas
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa rezolūcija par Galileo koncesijas līguma sarunām

752

P6_TA(2007)0165
Gada ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē 2006. gadā un ES politika šajā jautājumā
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa rezolūcija par gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 2006. gadā un ES politiku šajā jomā (2007/2020(INI))

753

P6_TA(2007)0166
Vispasaules moratorijs nāvessodam
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa rezolūcija par iniciatīvu attiecībā uz vispasaules moratoriju nāvessodam

775

P6_TA(2007)0167
Homofobija Eiropā
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa rezolūcija par homofobiju Eiropā

776

P6_TA(2007)0168
Valsts finanses EMS 2006. gadā
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa rezolūcija par valsts finansēm Ekonomikas un monetārajā savienībā 2006. gadā (2007/2004(INI))

780

P6_TA(2007)0169
Nesenā demonstrāciju apspiešana Krievijā
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa rezolūcija par Krieviju

784

P6_TA(2007)0170
Žurnālista Alan Johnston nolaupīšana Gazā
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa rezolūcija par BBC žurnālista Alan Johnston nolaupīšanu Gazā

786

P6_TA(2007)0171
Cilvēktiesību situācija Filipīnās
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa rezolūcija par cilvēktiesību situāciju Filipīnās

788

P6_TA(2007)0172
Zimbabve
Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa rezolūcija par Zimbabvi

791


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Informācija par balsošanas laiku

Ja nav noteikts citādi, pirms balsošanas referenti rakstiski paziņo Parlamenta priekšsēdētājam par savu pozīciju attiecībā uz grozījumiem.

Parlamenta komiteju abreviatūras

AFET

Ārlietu komiteja

DEVE

Attīstības komiteja

INTA

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

BUDG

Budžeta komiteja

CONT

Budžeta kontroles komiteja

ECON

Ekonomikas un monetārā komiteja

EMPL

Nodarbinātības un sociālo jautājumu komiteja

ENVI

Vides, veselības aizsardzības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ITRE

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

IMCO

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

TRAN

Transporta un tūrisma komiteja

REGI

Reģionālās attīstības komiteja

AGRI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

PECH

Zivsaimniecības komiteja

CULT

Kultūras un izglītības komiteja

JURI

Juridiskā komiteja

LIBE

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

AFCO

Konstitucionālo jautājumu komiteja

FEMM

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

PETI

Lūgumrakstu komiteja

Politisko grupu abreviatūras

PPE-DE

Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa

PSE

Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā

ALDE

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa

UEN

Nāciju Eiropas grupa

Verts/ALE

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

GUE/NGL

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa

IND/DEM

Neatkarības/demokrātijas grupa

ITS

Identitātes, tradīciju un suverenitātes grupa

NI

Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

LV

 

Top