Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:022:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 22, 2008. gada 26. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 22

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 26. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2008/C 022/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 8, 12.1.2008.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2008/C 022/02

Apvienotās lietas C-463/04 un C-464/04: Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2007. gada 6. decembrī (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) un Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)/Comune di Milano (EKL 56. pants — Kapitāla brīva aprite — Ierobežojumi — Privatizētie uzņēmumi — Valsts tiesību norma, saskaņā ar kuru akciju sabiedrības statūtos var piešķirt valstij vai publisko tiesību iestādei, kurai pieder šīs sabiedrības kapitāldaļas, tiesības tieši iecelt vienu vai vairākus valdes locekļus)

2

2008/C 022/03

Lieta C-280/05: Tiesas (trešā palāta) 2007. gada 6. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Valsts atbalsts — Nesaderīgums ar kopējo tirgu — Atgūšanas pienākums — Neizpilde)

2

2008/C 022/04

Lieta C-298/05: Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2007. gada 6. decembrī (Finanzgericht Münster (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (EKL 43. un 56. pants — Ienākuma un kapitāla nodoklis — Uzņēmuma, kas atrodas citā dalībvalstī, ienākumu aplikšanas ar nodokļiem nosacījumi — Konvencija par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu — Atbrīvošanas no nodokļa vai nodokļa atskaitīšanas metode)

3

2008/C 022/05

Lieta C-393/05: Tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Austrijas Republika (Regula (EEK) Nr. 2092/91 — Lauksaimniecības produktu bioloģiska ražošana — Privātas kontroles organizācijas — Prasība, lai pakalpojumu sniegšanas dalībvalstī būtu birojs vai ilglaicīga infrastruktūra — Pamatojumi — Dalība valsts varas īstenošanā — EKL 55. pants — Patērētāju tiesību aizsardzība)

3

2008/C 022/06

Lieta C-404/05: Tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Regula (EEK) Nr. 2092/91 — Lauksaimniecības produktu bioloģiska ražošana — Privātas kontroles organizācijas — Prasība, lai pakalpojumu sniegšanas dalībvalstī būtu birojs vai ilglaicīga infrastruktūra — Pamatojumi — Dalība valsts varas īstenošanā — EKL 55. pants — Patērētāju tiesību aizsardzība)

4

2008/C 022/07

Lieta C-456/05: Tiesas (trešā palāta) spriedums 2007. gada 6. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 43. pants — Psihoterapeiti, kuri noslēguši vienošanos ar sociālās apdrošināšanas institūcijām — Kvotu sistēma — Atkāpes saturoši pārejas noteikumi — Samērīgums — Pieņemamība)

4

2008/C 022/08

Lieta C-7/06 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums — Beatriz Salvador García/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Ierēdņi — Atalgojums — Ekspatriācijas pabalsts — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrajā ievilkumā paredzētais nosacījums — Jēdziens “darbs, kas veikts kādas citas valsts labā”)

5

2008/C 022/09

Lieta C-8/06 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2007. gada 29. septembra spriedums — Anna Herrero Romeu/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Ierēdņi — Atalgojums — Ekspatriācijas pabalsts — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrajā ievilkumā paredzētais nosacījums — Jēdziens “darbs, kas veikts kādas citas valsts labā”)

5

2008/C 022/10

Lieta C-9/06 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums — Tomás Salazar Brier/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Ierēdņi — Atalgojums — Ekspatriācijas pabalsts — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrajā ievilkumā paredzētais nosacījums — Jēdziens “darbs, kas veikts kādas citas valsts labā”)

6

2008/C 022/11

Lieta C-10/06 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums — Rafael de Bustamante Tello/Eiropas Savienības Padome (Apelācija — Ierēdņi — Atalgojums — Ekspatriācijas pabalsts — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta otrajā ievilkumā paredzētais nosacījums — Jēdziens “darbs, kas veikts kādas citas valsts labā”)

6

2008/C 022/12

Lieta C-59/06 P: Tiesas (otrā palāta) spriedums 2007. gada 6. decembrī — Luigi Marcuccio/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Ierēdnis — Darbs trešā valstī — Amata un tā pienākumu izpildītāja pārcelšana — Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips — Piemērojamība — Pierādīšanas pienākums)

7

2008/C 022/13

Lieta C-119/06: Tiesas (trešā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīvas 92/50/EEK par procedūru koordinēšanu valsts pakalpojumu līgumu piešķiršanai pārkāpums — Publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, neizsludinot konkursu — Tiesību uz nodrošināšanu ar sanitārā transporta pakalpojumiem Toskānā piešķiršana)

7

2008/C 022/14

Lieta C-176/06 P: Tiesas (otrā palāta) spriedums 2007. gada 29. novembrī — Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH/Eiropas Kopienu Komisija, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, pirms tam Hamburgische Electricitäts-WerkeAG (Apelācija — Vācijas iestāžu iespējami piešķirtais atbalsts atomenerģijas stacijām — Uzkrājumi staciju slēgšanai un radioaktīvo atkritumu apglabāšanai — Prasības nepieņemamība Pirmās instances tiesā — Ar sabiedrisko kārtību saistīts pamats)

8

2008/C 022/15

Lieta C-262/06: Tiesas (otrā palāta) 2007. gada 22. novembra spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland (Telekomunikāciju nozare — Universālais pakalpojums un lietotāju tiesības — Jēdziens “pienākumi”, kas pagaidu kārtā atstājami spēkā — Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 27. panta pirmā daļa un Direktīvas 2002/22/EK (universālā pakalpojuma direktīva) 16. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Balss telefonijas pakalpojumu tarifi — Pienākums saņemt administratīvu atļauju)

8

2008/C 022/16

Lieta C-300/06: Tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 6. decembra spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ursula Voß/Land Berlin (EKL 141. pants — Darba ņēmēju vīriešu un sieviešu vienlīdzīgas darba samaksas princips — Ierēdņi — Virsstundu darbs — Nepilnu darba laiku strādājošu sieviešu netieša diskriminācija)

9

2008/C 022/17

Lieta C-328/06: Tiesas (otrā palāta) 2007. gada 22. novembra spriedums (Juzgado de lo Mercantil (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet (Preču zīmes — Direktīva 89/104/EEK — 4. panta 2. punkta d) apakšpunkts — Dalībvalstī “plaši pazīstamas preču zīmes” Parīzes Konvencijas 6. bis panta nozīmē — Preču zīmes pazīstamība — Ģeogrāfiskais apjoms)

9

2008/C 022/18

Lieta C-401/06: Tiesas (trešā palāta) spriedums 2007. gada 6. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Nodokļi — Sestā PVN direktīva — Pakalpojumu sniegšana — Testamenta izpildītājs — Pakalpojuma sniegšanas vieta — 9. panta 1. punkta un 2. punkta e) apakšpunkts)

10

2008/C 022/19

Lieta C-417/06 P: Tiesas (trešā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums — Itālijas Republika/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Pieņemamība — Struktūrfondi — Kopienas iniciatīvu finansēšana — Indikatīvā sadalījuma grozīšana — Res judicata īstenošana)

10

2008/C 022/20

Lieta C-435/06: Tiesas (virspalāta) spriedums 2007. gada 27. novembrī (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — C (Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija, nolēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — Materiālā piemērošanas joma un piemērojamība laikā — Jēdziens “civillieta” — Lēmums par bērnu nodošanu aprūpē un izvietošanu ārpus ģimenes — Bērnu aizsardzības pasākumi, uz kuriem ir attiecināmas publiskās tiesības)

11

2008/C 022/21

Lieta C-451/06: Tiesas (trešā palāta) spriedums 2007. gada 6. decembrī (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel (Sestā PVN direktīva — 13. panta B. daļas b) apakšpunkts — Atbrīvojums — Nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas darījumi — Zvejas tiesību iznomāšana)

11

2008/C 022/22

Lieta C-486/06: Tiesas (astotā palāta) spriedums 2007. gada 6. decembrī (Hof van beroep te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — BVBA Van Landeghem/Beļģijas valsts (Kopējais muitas tarifs — Kombinētā nomenklatūra — Tarifu klasifikācija — 8703. un 8704. pozīcija — Pikapa tipa transportlīdzeklis)

12

2008/C 022/23

Lieta C-508/06: Tiesas (astotā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Maltas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 96/59/EK — 11. pants — Atkritumu apsaimniekošana — Polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu apglabāšana — Nepieciešamo plānu un projektu nepaziņošana)

12

2008/C 022/24

Lieta C-516/06 P: Tiesas (otrā palāta) 2007. gada 6. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Ferriere Nord SpA (Apelācija — Konkurence — Komisijas lēmums — Naudas sods — Izpilde — Regula (EKK) Nr. 2988/74 — Noilgums — Nelabvēlīgs akts — Nepieņemamība)

13

2008/C 022/25

Lieta C-6/07: Tiesas (sestā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2002/74/EK — Darba ņēmēju aizsardzība — Darba devēja maksātnespēja)

13

2008/C 022/26

Lieta C-34/07: Tiesas (septītā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2003/109/EK — Trešo valstu pilsoņi, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

14

2008/C 022/27

Lieta C-57/07: Tiesas (septītā palāta) 2007. gada 6. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2003/86/EK — Tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

14

2008/C 022/28

Lieta C-67/07: Tiesas (piektā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2004/24/EK — Tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles — Kopienu kodekss — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

15

2008/C 022/29

Lieta C-68/07: Tiesas (trešā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums (Högsta domstolen (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kerstin Sundelind Lopez/Miguel Enrique Lopez Lizazo (Regula (EK) Nr. 2201/2003 — 3., 6. un 7. pants — Jurisdikcija — Spriedumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību — Jurisdikcija laulības lietās — Atbildētājs, kas ir trešās valsts pilsonis ar dzīvesvietu šajā valstī — Valsts noteikumi par jurisdikciju, kuri paredz izņēmuma tiesu)

15

2008/C 022/30

Lieta C-106/07: Tiesas (piektā palāta) spriedums 2007. gada 6. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2000/59/EK — Ostas iekārtas, kas paredzētas kuģu atkritumiem un kravu atliekām — Atkritumu uzņemšanas un apstrādes plānu neizveidošana un neīstenošana visām ostām)

16

2008/C 022/31

Lieta C-112/07: Tiesas (piektā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2004/80/EK — Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Kompensācija noziegumos cietušajiem — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

16

2008/C 022/32

Lieta C-258/07: Tiesas (septītā palāta) spriedums 2007. gada 6. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2004/18/EK — Būvdarbu piegāžu līgumu un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

17

2008/C 022/33

Lieta C-263/07: Tiesas (sestā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste (Valsts pienākumu neizpilde — Nepareiza transpozīcija — Direktīva 96/61/EK — 9. panta 4. punkts — 13. panta 1. punkts — I pielikums — Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole — “Labāko pieejamo metožu izmantošanas” un “izmantošanas atļaujas izsniegšanas nosacījumu regulāras pārskatīšanas” jēdzieni)

17

2008/C 022/34

Lieta C-457/06 P: Tiesas rīkojums 2007. gada 4. oktobrī — Somijas Republika/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Prasība atcelt tiesību aktu — Nepieņemamība — Akts bez juridiski saistošas iedarbības — Eiropas Kopienu pašu resursi — Pārkāpuma process — Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 11. pants — Kavējuma nauda — Sarunas, lai noslēgtu līgumu par samaksu ar nosacījumu — Atteikuma vēstule)

18

2008/C 022/35

Lieta C-495/06 P: Tiesas 2007. gada 25. oktobra rīkojums — Bart Nijs/Eiropas Kopienu Revīzijas palāta (Apelācija — Paaugstināšana amatā — 2003. gada paaugstināšana amatā — Karjeras attīstības ziņojums — Lēmums, ar kuru noteikta galīgā redakcija ziņojumam — Lēmums paaugstināt amatā tulkotāja-redaktora klasē citu ierēdni — Prasība atlīdzināt par kaitējumu — Apelācija, kas ir daļēji acīmredzami nepieņemami un daļēji-acīmredzami nepamatota)

18

2008/C 022/36

Lieta C-242/07 P: Tiesas rīkojums 2007. gada 8. novembrī — Beļģijas Karaliste/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Termiņš prasības celšanai — Pirmās instances tiesas Reglamenta 43. panta 6. punkts — Prasības pieteikuma oriģināla iesniegšana pēc termiņa — Nepieņemamība — Jēdziens “atvainojama maldība” — Jēdziens “neparedzēti apstākļi”)

19

2008/C 022/37

Lieta C-502/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 13. decembrī ierosinājis Carlos Correia de Matos par Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2006. gada 27. septembra rīkojumu lietā T-440/05 Carlos Correia de Matos/Eiropas Parlaments

19

2008/C 022/38

Lieta C-440/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 24. septembrī ierosinājusi Eiropas Kopienu Komisija par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2007. gada 11. jūlija spriedumu lietā T-351/03 Schneider Electric SA/Komisija

19

2008/C 022/39

Lieta C-443/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 28. septembrī ierosinājuši Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2007. gada 11. jūlija spriedumu lietā T-58/05 Centeno Mediavilla u.c./Eiropas Kopienu Komisija

20

2008/C 022/40

Lieta C-471/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Conseil d'État (Beļģija) 2007. gada 24. oktobra rīkojumu — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA/Beļģijas valsts — Lietas dalībnieks, kas iestājies lietā: Sanofi-Aventis Belgium SA

21

2008/C 022/41

Lieta C-472/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Conseil d'État (Beļģija) 2007. gada 24. oktobra rīkojumu — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/État belge

22

2008/C 022/42

Lieta C-473/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Conseil d'État (Francija) 2007. gada 25. oktobrī rīkojumu — Association nationale pour la protection des eaux et des rivièresTOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables — Persona, kas iestājusies lietā: Association France Nature Environnement

22

2008/C 022/43

Lieta C-475/07: Prasība, kas celta 2007. gada 25. oktobrī — Eiropas Kopienu Komisija/Polijas Republika

23

2008/C 022/44

Lieta C-476/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Landgericht Berlin (Vācija) 2007. gada 29. oktobra rīkojumu — M.C.O. Congres/suxess GmbH

23

2008/C 022/45

Lieta C-478/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Handelsgerichts Wien (Austrija) 2007. gada 25. oktobra rīkojumu — Budejovicky Budvar narodni podnik/Rudolf Ammersin GmbH

24

2008/C 022/46

Lieta C-485/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) 2007. gada 5. novembra rīkojumu — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas u.c.

24

2008/C 022/47

Lieta C-486/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Corte suprema di cassazione (Itālija) 2007. gada 5. novembra rīkojumu — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

25

2008/C 022/48

Lieta C-489/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Amtsgericht Lahr (Vācija) 2007. gada 5. novembra rīkojumu — Pia Messner/Firma Stefan Krüger

25

2008/C 022/49

Lieta C-491/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Landesgericht für Strafsachen Wien (Austrija) 2007. gada 31. oktobra rīkojumu — Kriminālprocess pret Vladimir Turansky

26

2008/C 022/50

Lieta C-492/07: Prasība, kas celta 2007. gada 7. novembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Polijas Republika

26

2008/C 022/51

Lieta C-495/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Obersten Patent- und Markensenats (Austrija) 2007. gada 14. novembra rīkojumu — Silberquelle GmbH/Maselli-Strickmode GmbH

26

2008/C 022/52

Lieta C-497/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 16. novembrī ierosinājusi Philip Morris Products SA par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2007. gada 12. septembra spriedumu lietā T-497/07 Philip Morris Products/ITSB

27

2008/C 022/53

Lieta C-498/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 16. novembrī ierosinājis Aceites del Sur-Coosur, S.A., agrāk — Aceites del Sur, S.A., par Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 12. septembra spriedumu lietā T-363/04 Koipe Corporación, S.L./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

27

2008/C 022/54

Lieta C-499/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Beļģija) 2007. gada 16. novembra rīkojumu — NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/Beļģijas valsts

29

2008/C 022/55

Lieta C-502/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) 2007. gada 16. novembra rīkojumu — K-1 Sp. z o.o. w Toruniu/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

30

2008/C 022/56

Lieta C-504/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) 2007. gada 19. novembra rīkojumu — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) u.c./Conselho de Ministros u.c.

31

2008/C 022/57

Lieta C-508/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 21. novembrī ierosinājusi Cain Cellars, Inc. par Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 12. septembra spriedumu lietā T-304/05 Cain Cellars, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

32

2008/C 022/58

Lieta C-510/07: Prasība, kas celta 2007. gada 21. novembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste

32

2008/C 022/59

Lieta C-511/07: Prasība, kas celta 2007. gada 21. novembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

33

2008/C 022/60

Lieta C-515/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Hoge Raad der Nederlanden2007. gada 22. novembra rīkojumu — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën

33

2008/C 022/61

Lieta C-517/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar High Court of Justice (Cahancery Division) 2007. gada 22. novembrī arīkojumu — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majest's Revenue & Customs

34

2008/C 022/62

Lieta C-520/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 22. novembrī ierosinājusi Eiropas Kopienu Komisija par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2007. gada 12. septembra spriedumu lietā T-196/02 MTU Friedrichshafen GmbH/Eiropas Kopienu Komisija

34

2008/C 022/63

Lieta C-523/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Korkein hallinto-oikeus (Somija) 2007. gada 23. novembra rīkojumu — A

35

2008/C 022/64

Lieta C-527/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) 2007. gada 28. novembra rīkojumu — Generics (UK) Ltd, Regina/Licensing Authority (kas darbojas ar Medicines and Healthcare products Regulatory Agency starpniecību)

36

2008/C 022/65

Lieta C-528/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 29. novembrī iesniegusi Association de la presse internationale ASBL (API) par Pirmās instances tiesas (virspalāta) 2007. gada 12. septembra spriedumu lietā T-36/04 Association de la presse internationale ASBL (API)/Eiropas Kopienu Komisija

36

2008/C 022/66

Lieta C-532/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 29. novembrī iesniegusi Eiropas Kopienu Komisija par Pirmās instances tiesas (virspalāta) 2007. gada 12. septembra spriedumu lietā T-36/04 Association de la presse internationale ASBL/Eiropas Kopienu Komisija

37

2008/C 022/67

Lieta C-541/07: Prasība, kas celta 2007. gada 30. novembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

38

2008/C 022/68

Lieta C-548/07: Prasība, kas celta 2007. gada 10. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

38

2008/C 022/69

Lieta C-20/07: Tiesas priekšsēdētāja 2007. gada 8. oktobra rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija

39

2008/C 022/70

Lieta C-145/07: Tiesas priekšsēdētāja 2007. gada 8. novembra rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste

39

2008/C 022/71

Lieta C-223/07: Tiesas priekšsēdētāja 2007. gada 8. novembra rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste

39

 

Pirmās instances tiesa

2008/C 022/72

Lieta T-307/04: Pirmās instances tiesas 2007. gada 12. decembra spriedums — Pagliacci/Komisija (Ierēdņi — Vispārējs konkurss — Neiekļaušana rezerves sarakstā — Paziņojuma par konkursu pārkāpums — Pieprasītie diplomi un profesionālā pieredze)

40

2008/C 022/73

Lieta T-66/05: Pirmās instances tiesas 2007. gada 11. decembra spriedums — Sack/Komisija (Civildienests — Ierēdnis — Prasība atcelt tiesību aktu — Piemaksa par amatu — “Nodaļas vadītāja” amats — Vienlīdzīga attieksme — Pienākums norādīt pamatojumu — Valodu lietojums)

40

2008/C 022/74

Lieta T-86/05: Pirmās instances tiesas 2007. gada 12. decembra spriedums — K & L Ruppert Stiftung/ITSB — Lopes de Almeida Cunha u.c. (“CORPO livre”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “CORPO livre” reģistrācijas pieteikums — Valsts un starptautiskas vārdiskas preču zīmes “LIVRE” — Agrāko preču zīmju izmantošanas pierādījumu novēlota iesniegšana)

40

2008/C 022/75

Lieta T-101/05 un T-111/05: Pirmās instances tiesas 2007. gada 12. decembra spriedums — BASF un UCB/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās vitamīnu nozarē — Holīna hlorīds (vitamīns B 4) — Lēmums, ar kuru tiek konstatēts EKL 81. panta un Eiropas Ekonomikas zonas līguma 53. panta pārkāpums — Naudas sodi — Preventīva iedarbība — Recidīvs — Sadarbība administratīvajā procedūrā — Vienots un turpināts pārkāpums)

41

2008/C 022/76

Lieta T-112/05: Pirmās instances tiesas 2007. gada 12. decembra spriedums — Akzo Nobel u.c./Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās vitamīnu nozarē — Holīna hlorīds (vitamīns B 4) — Lēmums, ar kuru tiek konstatēts EKL 81. panta un Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 53. panta pārkāpums — Pārkāpjošo darbību attiecināmība)

41

2008/C 022/77

Lieta T-113/05: Pirmās instances tiesas 2007. gada 13. decembra spriedums — Angelidis/Parlaments (Civildienests — Ierēdņi — A2 pakāpes amata vietas aizpildīšana — Kandidatūras noraidīšana — Būtisku formas prasību pārkāpums — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība par zaudējumu atlīdzību)

42

2008/C 022/78

Lieta T-308/05: Pirmās instances tiesas 2007. gada 12. decembra spriedums — Itālija/Komisija (Struktūrfondi — Līdzfinansēšana — Regula (EK) Nr. 1260/1999 un Regula (EK) Nr. 448/2004 — Avansu, ko izmaksā valsts iestādes valsts atbalsta režīmu ietvaros vai saistībā ar atbalstu piešķiršanu, atbilstības nosacījumi — Pierādījums par to, ka pēdējie adresāti izmanto fondus — Prasība atcelt tiesību aktu — Apstrīdams tiesību akts)

42

2008/C 022/79

Lieta T-10/06: Pirmās instances tiesas 2007. gada 11. decembra spriedums — Portela & Companhia/ITSB — Torrens Cuadrado un Gilbert Sanz (“Bial”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Bial” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrāka vārdiska preču zīme “BIAL” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrākas preču zīmes pastāvēšanas pierādījums — Agrāko preču zīmju līdzāspastāvēšana tirgū — Pamats, kas groza tiesvedības priekšmetu — Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Pirmās instances tiesā — Izdevumi, kas radušies procesā Iebildumu nodaļā)

43

2008/C 022/80

Apvienotās lietas T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 un T-69/06: Pirmās instances tiesas 2007. gada 12. decembra spriedums — Īrija u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Direktīva 92/81/EEK — Akcīzes nodoklis minerāleļļām — Minerāleļļas, ko izmanto par kurināmo alumīnija oksīda ražošanā — Francijas, Īrijas un Itālijas iestāžu piešķirtais atbrīvojums — Jauns atbalsts — Pastāvošs atbalsts — Pienākums norādīt pamatojumu — Pārbaude pēc savas ierosmes)

43

2008/C 022/81

Lieta T-117/06: Pirmās instances tiesas 2007. gada 12. decembra spriedums — DeTeMedien Deutsche/ITSB (“suchen.de”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “suchen.de” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Domēna nosaukums — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts)

44

2008/C 022/82

Lieta T-134/06: Pirmās instances tiesas 2007. gada 13. decembra spriedums — Xentral/ITSB — Pages jaunes (“PAGESJAUNES.COM”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “PAGESJAUNES.COM” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrāka grafiska preču zīme “LES PAGES JAUNES” — Domēna nosaukums “pagesjaunes.com” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

44

2008/C 022/83

Lieta T-242/06: Pirmās instances tiesas 2007. gada 13. decembra spriedums — Cabrera Sánchez/ITSB — Industrias Cárnicas Valle (“el charcutero artesano”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “el charcutero artesano” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrāka grafiska preču zīme “El Charcutero” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

45

2008/C 022/84

Lieta T-326/07 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2007. gada 4. decembrī rīkojums — Cheminova u.c./Komisija (Pagaidu noregulējums — Direktīva 91/414/EEK — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Pieņemamība — Steidzamības trūkums)

45

2008/C 022/85

Lieta T-414/07: Prasība, kas celta 2007. gada 19. novembrī — Euro-Information/ITSB (vienu karti turošas rokas un trīs trīsstūru attēls)

45

2008/C 022/86

Lieta T-421/07: Prasība, kas celta 2007. gada 22. novembrī — Deutsche Post/Komisija

46

2008/C 022/87

Lieta T-425/07: Prasība, kas celta 2007. gada 16. novembrī — Agencja Wydawnicza Technopol/ITSB (“100”)

46

2008/C 022/88

Lieta T-426/07: Prasība, kas celta 2007. gada 16. novembrī — Agencja Wydawnicza Technopol/ITSB (“300”)

47

2008/C 022/89

Lieta T-427/07: Prasība, kas celta 2007. gada 16. novembrī — Mirto Corporación Empresarial/ITSB — Maglificio Barbara (“Mirtillino”)

47

2008/C 022/90

Lieta T-428/07: Prasība, kas celta 2007. gada 22. novembrī — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Komisija

48

2008/C 022/91

Lieta T-430/07: Prasība, kas celta 2007. gada 23. novembrī — Bodegas Montebello/ITSB — Montebello (“MONTEBELLO RHUM AGRICOLE”)

48

2008/C 022/92

Lieta T-432/07: Prasība, kas celta 2007. gada 29. novembrī — Francija/Komisija

49

2008/C 022/93

Lieta T-433/07: Prasība, kas celta 2007. gada 22. novembrī — Ryanair/Komisija

49

2008/C 022/94

Lieta T-436/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 30. novembrī ierosinājis Nikos Giannopoulos par Civildienesta tiesas 2007. gada 20. septembra spriedumu lietā F-111/06 Giannopoulos/Padome

50

2008/C 022/95

Lieta T-440/07: Prasība, kas celta 2007. gada 5. decembrī — Huta Buczek/Komisija

50

2008/C 022/96

Lieta T-271/06: Pirmās instances tiesas 2007. gada 6. decembra rīkojums — Microsoft/Komisija

51

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2008/C 022/97

Lieta F-65/05: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedums — Wandschneider/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — 2003. gada novērtējums — Prasība atcelt tiesību aktu — Pamatojums — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

52

2008/C 022/98

Lieta F-95/05: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedums — N/Komisija (Civildienests — Pagaidu darbinieki — Pieņemšana darbā — Administrācijas vadītāja amats — Trešās valstis — Nelabvēlīgs medicīniskā dienesta atzinums)

52

2008/C 022/99

Lieta F-130/05: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedums — Soares/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Karjeras atjaunošana — Novērtējuma ziņojuma neesamība — Salīdzinošs nopelnu izvērtējums — Prasība atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktam — Prasības pieņemamība — Jauns un būtisks fakts)

53

2008/C 022/00

Lieta F-28/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedums — Wandschneider/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — 2004. gada novērtējums — Prasība atcelt tiesību aktu — Pamatojums — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

53

2008/C 022/01

Lieta F-42/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedums — Sundholm/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — 2004. gada novērtējums — Novērtējuma mērķi un kritēriji — Zaudējumu atlīdzība)

53

2008/C 022/02

Lieta F-73/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedums — Van Neyghem/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Vispārējs konkurss — Rakstiskā pārbaudījuma novērtējums — Sūdzības termiņš — Pieņemamība — Pienākums norādīt pamatojumu)

54

2008/C 022/03

Lieta F-108/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedums — Basili/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — 2004. gada novērtējums — Prasība atcelt tiesību aktu — Personāla pārstāvji — “Ad hoc” novērtēšanas grupas viedoklis)

54

2008/C 022/04

Lieta F-27/07: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedums — Sundholm/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — 2001./2002. gada novērtējums — Prombūtne slimības dēļ — Pirmās instances tiesas sprieduma izpilde — EKL 233. pants)

54

2008/C 022/05

Lieta F-40/06: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 6. decembra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Lūgums sniegt informāciju par personiskajām mantām, kas nosūtītas no darba vietas valsti uz rezidences valsti — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Acīmredzami nepamatota prasība par zaudējumu atlīdzību)

55

2008/C 022/06

Lieta F-23/07: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 19. oktobra rīkojums — M/Agence européenne des médicaments (EMEA) (Civildienests — Ierēdņi — Invaliditāte — Invaliditātes komiteja — Sasaukšanas atteikums — Acīmredzama nepieņemamība)

55

2008/C 022/07

Lieta F-99/07: Prasība, kas celta 2007. gada 28. septembrī — Bernard/Europol

55

2008/C 022/08

Lieta F-108/07: Prasība, kas celta 2007. gada 15. oktobrī — Nijs/Revīzijas palāta

56

2008/C 022/09

Lieta F-124/07: Prasība, kas celta 2007. gada 23. oktobrī — Behmer/Parlaments

56

2008/C 022/10

Lieta F-126/07: Prasība, kas celta 2007. gada 30. oktobrī — Van Beers/Komisija

57

2008/C 022/11

Lieta F-127/07: Prasība, kas celta 2007. gada 30. oktobrī — Coto Moreno/Komisija

57

2008/C 022/12

Lieta F-3/07: Civildienesta tiesas 2007. gada 5. decembra rīkojums — Moschonaki/Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas Fonds (FEACVT)

58

2008/C 022/13

Lieta F-71/07: Civildienesta tiesas 2007. gada 28. novembra rīkojums — Karatzoglou/Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (ERA)

58


LV

 

Top