EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:287E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 287, 2007. gada 29. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 287E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 29. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   (Paziņojums)

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

EIROPAS PARLAMENTS

 

2006.—2007. GADA SESIJA

 

2007. gada 12.—15. februāra sēdes

 

Pirmdiena, 2007. gada 12. februāris

2007/C 287E/01

PROTOKOLS

1

SĒDES NORISE

Sesijas atsākšana

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Dokumentu iesniegšana

Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Parlamenta sastāvs

Komiteju un delegāciju sastāvs

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Lūgumraksti

Rakstiskas deklarācijas un mutiski jautājumi (iesniegšana)

Darba kārtība

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Telpiskās informācijas infrastruktūra Eiropas Kopienā (INSPIRE) ***III (debates)

Pamatdirektīvas par atkritumiem pārskatīšana ***I — Tematiskā stratēģija atkritumu pārstrādei (debates)

Sieviešu loma Turcijas sabiedriskajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē (debates)

ES noteiktie ierobežojumi attiecībā uz šķidrumiem, ko pasažieri var pārvadāt lidmašīnās (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

13

 

Otrdiena, 2007. gada 13. februāris

2007/C 287E/02

PROTOKOLS

15

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja runa, stājoties amatā

Balsošanas laiks

Direktīvas 68/89/EEK attiecībā uz neapstrādāto kokmateriālu klasifikāciju atcelšana ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Direktīvas 71/304/EKK par valsts [būvdarbu] pasūtījumu līgumiem atcelšana ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Kopienas rīcības programma, lai veicinātu darbības Kopienas finansiālo interešu aizsardzības jomā (Hercule II programma) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Finanšu regulas īstenošanas kārtības grozīšana * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Telpiskās informācijas infrastruktūra Eiropas Kopienā (INSPIRE) ***III (balsošana)

Pamatdirektīvas par atkritumiem pārskatīšana ***I (balsošana)

Tematiskā stratēģija atkritumu pārstrādei (balsošana)

Sieviešu loma Turcijas sabiedriskajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē (balsošana)

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Lisabonas stratēģija (Eiropadomes 2007. g. 8. un 9. marta sanāksme) (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Priekšsēdētāja paziņojums

Vīna tirgus kopīgās organizācijas reforma (debates)

Tiešo maksājumu brīvprātīgā modulācija saskaņā ar KLP * (debates)

ES politika attiecībā uz radiofrekvenču spektru (debates)

Klimata pārmaiņas (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

PNR, SWIFT (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Nākamās sēdes darba kārtīb

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

25

I PIELIKUMS

27

II PIELIKUMS

39

PIEŅEMTIE TEKSTI

103

P6_TA(2007)0024
Direktīvas 68/89/EEK attiecībā uz neapstrādāto kokmateriālu klasifikāciju atcelšana ***I
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 68/89/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz neapstrādāto kokmateriālu klasifikāciju (COM(2006)0557 — C6-0325/2006 — 2006/0178(COD))

103

P6_TA(2007)0025
Direktīvas 71/304/EEK par valsts [būvdarbu] pasūtījumu līgumiem atcelšana ***I
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes 1971. gada 26. jūlija Direktīvu 71/304/EEK par ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvību saistībā ar valsts [būvdarbu] pasūtījumu līgumiem un attiecībā uz valsts [būvdarbu] pasūtījumu līgumu piešķiršanu līgumslēdzējiem, kas veic darbību ar aģentūru vai filiāļu starpniecību (COM(2006)0748 — C6-0440/2006 — 2006/0249(COD))

103

P6_TA(2007)0026
Kopienas rīcības programma, lai veicinātu darbības Kopienas finansiālo interešu aizsardzības jomā (“Hercule II” programma) ***I
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izdara grozījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā 804/2004/EK, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu, lai veicinātu darbības Kopienas finansiālo interešu aizsardzības jomā (“Hercule II” programma), un pagarina tā darbību (COM(2006)0339 — C6-0216/2006 — 2006/0114(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0114
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 13. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2007/EK, ar kuru izdara grozījumus 2004. gada 21. aprīļa Lēmumā Nr. 804/2004/EK, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu, lai veicinātu darbības Kopienas finansiālo interešu aizsardzības jomā (“Hercule II” programma), un pagarina tā darbību

105

P6_TA(2007)0027
Finanšu regulas īstenošanas noteikumi *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par projektu Komisijas regulai (EK, Euratom), ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (SEC(2006)0866 — C6-0231/2006 — 2006/0900(CNS))

112

P6_TA(2007)0028
Telpiskās informācijas infrastruktūra Eiropas Kopienā (INSPIRE) ***III
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopējo tekstu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (PE-CONS 3685/2006 — C6-0445/2006 — 2004/0175(COD))

134

P6_TA(2007)0029
Atkritumi ***I
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atkritumiem (COM(2005)0667 — C6-0009/2006 — 2005/0281(COD))

135

P6_TC1-COD(2005)0281
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 13. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK par atkritumiem

136

I PIELIKUMS
APGLABĀŠANAS DARBĪBAS

162

II PIELIKUMS
REĢENERĀCIJAS DARBĪBAS

163

III PIELIKUMS
ATKRITUMU STADIJAS BEIGAS

164

IV PIELIKUMS
ATKRITUMU ĪPAŠĪBAS, KAS PADARA TOS BĪSTAMUS

164

V PIELIKUMS
PASĀKUMI ATKRITUMU RAŠANĀS NOVĒRŠANAI

165

VI PIELIKUMS
ATBILSTĪBAS TABULA

167

P6_TA(2007)0030
Atkritumu pārstrāde
Eiropas Parlamenta rezolūcija: Tematiska stratēģija atkritumu pārstrādei (2006/2175(INI))

168

P6_TA(2007)0031
Sievietes Turcijā
Eiropas Parlamenta rezolūcija par sieviešu lomu Turcijas sabiedriskajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē (2006/2214(INI))

174

 

Trešdiena, 2007. gada 14. februāris

2007/C 287E/03

PROTOKOLS

182

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Iespējamā CIP veiktā Eiropas valstu izmantošana, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus (debates)

Balsošanas laiks

Iespējamā CIP veiktā Eiropas valstu izmantošana, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus (balsošana)

Svinīga sēde — Itālija

Balsošanas laiks (turpinājums)

Iespējamā CIP veiktā Eiropas valstu izmantošana, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus (balsošanas turpinājums)

Finansiāla palīdzība Moldovai makroekonomikas līmenī * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Tehniski pasākumi tālmigrējošo zivju sugu noteiktu krājumu saglabāšanai * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Driftertīkli * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Tiešo maksājumu brīvprātīgā modulācija saskaņā ar KLP * (balsošana)

Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 6/2005 par Eiropas transporta tīklu (balsošana)

Klimata pārmaiņas (balsošana)

PNR, SWIFT (balsošana)

Lisabonas stratēģija (2007. gada 8. un 9. marta Eiropadomes sanāksme) (balsošana)

ES politika attiecībā uz radiofrekvenču spektru (balsošana)

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Starptautiskā terorisma apkarošanas ārējā dimensija (debates)

EK un Krievijas nolīgums par īstermiņa vīzām * — Eiropas Kopienas un Krievijas Federācijas nolīgums par atpakaļuzņemšanu * (debates)

Eiropas ekonomikas stāvoklis — iepriekšējs ziņojums par ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm — Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Stāvoklis Dārfūrā (debates)

Budžeta atbalsts jaunattīstības valstīm (debates)

ES rīcības plāna īstenošana attiecībā uz nelikumīgu, nedeklarētu un neregulētu zveju (debates)

Romu brīva pārvietošanās Eiropas Savienības robežās (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

194

I PIELIKUMS

196

II PIELIKUMS

222

PIEŅEMTIE TEKSTI

309

P6_TA(2007)0032
Gūstekņu pārvadāšana un nelikumīga turēšana apcietinājumā
Eiropas Parlamenta rezolūcija par iespējamo CIP veikto Eiropas valstu izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus (2006/2200(INI))

309

P6_TA(2007)0033
Finansiāla palīdzība Moldovai makroekonomikas līmenī *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko paredz sniegt Moldovai finansiālu palīdzību makroekonomikas līmenī (COM(2006)0579 — C6-0342/2006 — 2006/0184(CNS))

334

P6_TA(2007)0034
Tālmigrējošo zivju sugu krājumu saglabāšana *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko paredz tehniskus pasākumus tālmigrējošo zivju sugu noteiktu krājumu saglabāšanai (COM(2006)0100 — C6-0106/2006 — 2006/0030(CNS))

338

P6_TA(2007)0035
Driftertīkli *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005 attiecībā uz driftertīkliem (COM(2006)0511 — C6-0327/2006 — 2006/0169(CNS))

340

P6_TA(2007)0036
Brīvprātīga modulācija tiešajiem maksājumiem *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par brīvprātīgu modulāciju tiešajiem maksājumiem, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 (COM(2006)0241 — C6-0235/2006 — 2006/0083(CNS))

341

P6_TA(2007)0037
Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 6/2005 par Eiropas transporta tīklu
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 6/2005 par Eiropas transporta tīklu (TEN-T) (2006/2238(INI))

342

P6_TA(2007)0038
Klimata izmaiņas
Eiropas Parlamenta rezolūcija par klimata pārmaiņām

344

P6_TA(2007)0039
PNR, SWIFT
Eiropas Parlamenta rezolūcija par SWIFT, pasažieru datu reģistra nolīgumu un transatlantisko dialogu šajos jautājumos

349

P6_TA(2007)0040
Lisabonas stratēģija (2007. gada 8. un 9. marta Eiropadomes sanāksme)
Eiropas Parlamenta rezolūcija par ieguldījumu Eiropadomes 2007. gada pavasara sanāksmes darbā saistībā ar Lisabonas stratēģiju

353

P6_TA(2007)0041
Radiofrekvenču spektrs
Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES politiku attiecībā uz radiofrekvenču spektru (2006/2212(INI))

364

 

Ceturtdiena, 2007. gada 15. februāris

2007/C 287E/04

PROTOKOLS

371

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Dokumentu iesniegšana

EIB 2005. gada pārskats (debates)

Energoresursu cenu pieaugums (debates)

Akcionāru balsstiesību izmantošana ***I (debates)

Balsošanas laiks

Akcionāru balsstiesību izmantošana ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Budžeta atbalsts jaunattīstības valstīm (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

ES rīcības plāna īstenošana attiecībā uz nelikumīgu, nedeklarētu un neregulētu zveju (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Valstu stratēģijas dokumenti un indikatīvās programmas Malaizijai, Brazīlijai un Pakistānai (balsošana)

EK un Krievijas nolīgums par īstermiņa vīzām * (balsošana)

Eiropas Kopienas un Krievijas Federācijas nolīgums par atpakaļuzņemšanu * (balsošana)

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (balsošana)

Vīna tirgus kopīgās organizācijas reforma (balsošana)

Starptautiskā terorisma apkarošanas ārējā dimensija (balsošana)

Eiropas ekonomikas stāvoklis — iepriekšējs ziņojums par ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm (balsošana)

Stāvoklis Dārfūrā (balsošana)

EIB 2005. gada pārskats (balsošana)

Energoresursu cenu pieaugums (balsošana)

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

Ķīnas valdības un Dalailamas sūtņu dialogs

Irākas bēgļu humanitārais stāvoklis

Gvineja

Balsošanas laiks

Ķīnas valdības un Dalailamas sūtņu dialogs (balsošana)

Irākas bēgļu humanitārais stāvoklis (balsošana)

Gvineja (balsošana)

Komiteju un delegāciju sastāvs

Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Nākamo sēžu datumi

Sesijas pārtraukšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

384

I PIELIKUMS

386

II PIELIKUMS

400

PIEŅEMTIE TEKSTI

486

P6_TA(2007)0042
Akcionāru balsstiesības ***I
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par akcionāru balsstiesību izmantošanu sabiedrībās, kuru juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuru akcijas atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2004/109/EK (COM(2005)0685 — C6-0003/2006 — 2005/0265(COD))

486

P6_TC1-COD(2005)0265
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 15. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu

486

P6_TA(2007)0043
Budžeta atbalsts jaunattīstības valstīm
Eiropas Parlamenta rezolūcija par budžeta atbalstu jaunattīstības valstīm (2006/2079(INI))

497

P6_TA(2007)0044
Nelikumīga zveja
Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES rīcības plāna īstenošanu attiecībā uz nelikumīgu, nedeklarētu un neregulētu zveju (2006/2225(INI))

502

P6_TA(2007)0045
Valstu stratēģijas dokumenti — Malaizija, Brazīlija un Pakistāna
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas lēmumu projektiem, ar ko izveido valstu stratēģijas dokumentus un indikatīvās programmas Malaizijai, Brazīlijai un Pakistānai

507

P6_TA(2007)0046
EK un Krievijas nolīgums par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atvieglotu īstermiņa vīzu izsniegšanu (8780/2006 — COM(2006)0188 — C6-0169/2006 — 2006/0062(CNS))

509

P6_TA(2007)0047
EK un Krievijas nolīgums par atpakaļuzņemšanu *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu (8779/2006 — COM(2006)0191 — C6-0168/2006 — 2006/0064(CNS))

510

P6_TA(2007)0048
Dalībvalstu nodarbinātības politika *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2006)0815 — C6-0036/2007 — 2006/0271(CNS))

510

P6_TA(2007)0049
Vīna tirgus kopējās organizācijas reforma
Eiropas Parlamenta rezolūcija par vīna tirgus kopējās organizācijas reformu (2006/2109(INI))

511

P6_TA(2007)0050
Starptautiskā terorisma apkarošanas ārējā dimensija
Eiropas Parlamenta rezolūcija par starptautiskā terorisma apkarošanas ārējo dimensiju (2006/2032(INI))

524

P6_TA(2007)0051
Ekonomikas politikas pamatnostādnes 2007. gadam
Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Eiropas ekonomikā: priekšziņojums par ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm 2007. gadā (2006/2272(INI))

535

P6_TA(2007)0052
Situācija Dārfūrā
Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Dārfūrā

542

P6_TA(2007)0053
EIB 2005. gada ziņojums
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Investīciju bankas 2005. gada pārskatu (2006/2269(INI))

544

P6_TA(2007)0054
Energoresursu cenu pieaugums
Eiropas Parlamenta rezolūcija par energoresursu cenu pieauguma makroekonomisko ietekmi (2006/2247(INI))

548

P6_TA(2007)0055
Ķīnas valdības un Dalailamas sūtņu dialogs
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ķīnas valdības un Dalailamas sūtņu dialogu

554

P6_TA(2007)0056
Irākas bēgļu humanitārā situācija
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Irākas bēgļiem

556

P6_TA(2007)0057
Gvineja
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Gvineju

558


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Informācija par balsošanas laiku

Ja nav noteikts citādi, pirms balsošanas referenti rakstiski paziņo Parlamenta priekšsēdētājam par savu pozīciju attiecībā uz grozījumiem.

Parlamenta komiteju abreviatūras

AFET

Ārlietu komiteja

DEVE

Attīstības komiteja

INTA

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

BUDG

Budžeta komiteja

CONT

Budžeta kontroles komiteja

ECON

Ekonomikas un monetārā komiteja

EMPL

Nodarbinātības un sociālo jautājumu komiteja

ENVI

Vides, veselības aizsardzības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ITRE

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

IMCO

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

TRAN

Transporta un tūrisma komiteja

REGI

Reģionālās attīstības komiteja

AGRI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

PECH

Zivsaimniecības komiteja

CULT

Kultūras un izglītības komiteja

JURI

Juridiskā komiteja

LIBE

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

AFCO

Konstitucionālo jautājumu komiteja

FEMM

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

PETI

Lūgumrakstu komiteja

Politisko grupu abreviatūras

PPE-DE

Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa

PSE

Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā

ALDE

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa

UEN

Nāciju Eiropas grupa

Verts/ALE

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

GUE/NGL

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa

IND/DEM

Neatkarības/demokrātijas grupa

ITS

Identitātes, tradīciju un suverenitātes grupa

NI

Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

LV

 

Top