EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:042:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 42, 2007. gada 24. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 42

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 24. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2007/C 042/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 20, 27.1.2007.

1


 

V   Atzinumi un paziņojumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2007/C 042/02

Lieta C-251/04: Tiesas (otrā palāta) spriedums 2006. gada 11. janvārī — Eiropas Kopienu Komisija pret Grieķijas Republiku (Valsts pienākumu neizpilde — Regulas (EEK) Nr. 3577/92 1. pants un 2. panta 1. punkts — Transports — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Jūras kabotāža — Vilkšanas pakalpojums atklātā jūrā)

2

2007/C 042/03

lieta C-404/04 P: Tiesas (otrā palāta) spriedums 2007. gada 11. janvārī — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH pret Eiropas Kopienu Komisiju, Schott AG, agrāk Schott Glas (Apelācija — Valsts atbalsts — EKL 87. panta 1. punkts — Līgumisks maksājuma apsolījums — Līguma būtiska nosacījuma trūkums — Jauni pamati un argumenti — Pamatojuma aizstāšana — Prasība nopratināt lieciniekus — Privātā aizdevēja kritērijs — Pirmās instances tiesas sprieduma pamatojums — Atbalsta apmēra noteikšana — EKL 87. panta 3. punkta c) apakšpunkts — Tiesības tikt uzklausītam — Attiecīgās dalībvalsts tiesību uz aizstāvību pārkāpums)

2

2007/C 042/04

lieta C-1/05: Tiesas (virspalāta) spriedums 2007. gada 9. janvārī (Länsrätten i Stockholms län — Migrationsdomstolen (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Yunying Jia pret Migrationsverket (Brīvība veikt uzņēmējdarbību — EKL 43. pants — Direktīva 73/148/EEK — Dalībvalsts pilsonis, kurš dzīvo citā dalībvalstī — Laulātā augšupejoša radinieka uzturēšanās tiesības, augšupejošajam radiniekam un laulātajam esot trešās valsts pilsoņiem — Šī augšupejošā radinieka pienākums likumīgi uzturēties dalībvalstī brīdī, kad notiek viņa pievienošanās ģimenei dalībvalstī, kurā tā dzīvo — Pienākums pierādīt, ka augšupejošais radinieks ir apgādībā)

3

2007/C 042/05

Lieta C-40/05: Tiesas (trešā palāta) spriedums 2007. gada 11. janvārī (Överklagandenämnden för Högskolan lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kaj Lyyski pret Umeå universitet (Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — EKL 39. pants — Šķēršļi — Arodmācība — Skolotāji — Atteikums uzņemt izglītības programmā pretendentu, kas ir nodarbināts citas dalībvalsts skolā)

3

2007/C 042/06

Lieta C-175/05: Tiesas (sestā palāta) spriedums 2007. gada 11. janvārī — Eiropas Kopienu Komisija pret Īriju (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 92/100/EEK — Autortiesības — Nomas un patapinājuma tiesības — Ekskluzīvās publiskā patapinājuma tiesības — Atkāpe — Atlīdzības nosacījums — Atbrīvojums — Piemērošanas joma)

4

2007/C 042/07

Lieta C-183/05: Tiesas (otrā palāta) spriedums 2007. gada 11. janvārī — Eiropas Kopienu Komisija pret Īriju (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 92/43/EEK — 12. panta 1. un 2. punkts, 13. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 16. pants — Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība — Sugu aizsardzība)

4

2007/C 042/08

Lieta C-208/05: Tiesas (trešā palāta) spriedums 2007. gada 11. janvārī (Sozialgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Innovative Technology Center GmbH (ITC) pret Bundesagentur für Arbeit (Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Valsts tiesiskais regulējums — Privātai nodarbinātības aģentūrai izmaksājamās atlīdzības par iekārtošanu darbā samaksa, ko veic dalībvalsts — Darbs, par kuru minētajā dalībvalstī tiek veiktas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas — Ierobežojums — Pamatojums — Samērīgums)

5

2007/C 042/09

Lieta C-265/05: Tiesas (virspalāta) spriedums 2006. gada 16. janvārī (Cour de cassationChambre civile (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — José Perez Naranjo pret Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 4. panta 2.a punkts, 10.a pants un 95.b pants — Vecuma papildu pabalsts — Valsts tiesību akti, saskaņā ar kuriem šī pabalsta piešķiršana ir atkarīga no nosacījuma par dzīvesvietu — Īpašs uz iemaksām nebalstīts pabalsts — Iekļaušana Regulas Nr. 1408/71 II a pielikumā)

5

2007/C 042/10

Lieta C-269/05: Tiesas (septītā palāta) spriedums 2007. gada 11. janvārī — Eiropas Kopienu Komisija pret Grieķijas Republiku (Valsts pienākumu neizpilde — Regulas (EEK) Nr. 4055/86 1. pants — Jūras pārvadājumi — Ostas nodeva, kuru piemēro kuģiem, kas pārvadā pasažierus vai preces — Ostas nodeva, ko piemēro ar prāmi pārvadātiem transportlīdzekļiem — Diskriminācija)

6

2007/C 042/11

Lieta C-279/05: Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2007. gada 11. janvārī (College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Vonk Dairy Products BV pret Productschap Zuivel (Lauksaimniecība — Tirgu kopīgā organizācija — Siers — Regulas (EEK) Nr. 3665/87 16.-18. pants — Diferencētas eksporta kompensācijas — Reeksports, kas no importētājvalsts veikts praktiski nekavējoties — Ļaunprātīgas rīcības pierādījums — Nepamatotu maksājumu atgūšana — Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 3. panta 1. punkta otrā daļa — Turpināts vai vairākkārtējs pārkāpums)

7

2007/C 042/12

Lieta C-384/05: Tiesas (ceturtā palāta) spriedums 2007. gada 11. janvārī (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Johan Piek pret Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Piens un piena produkti — Papildmaksājumi pienam — Īpašs references daudzums — Regulas (EEK) Nr. 857/84 3. panta 1. punkta otrā daļa)

7

2007/C 042/13

Lieta C-400/05: Tiesas (piektā palāta) spriedums 2007. gada 11. janvārī (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — B.A.S. Trucks BV pret Staatssecretaris van Financiën (Kopējais muitas tarifs — Kombinētā nomenklatūra — Tarifu klasifikācija — Apakšpozīcija 8704 10 — Automašīna, kas paredzēta lietošanai būvlaukumos un materiālu pārvadāšanai un izkraušanai, kā arī lietošanai uz ceļiem)

8

2007/C 042/14

Lieta C-487/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 27. novembrī ierosinājusi British Aggregates Association par Pirmās instances tiesas spriedumu lietā T-210/02 British Aggregates Association pret Eiropas Kopienu Komisiju

8

2007/C 042/15

Lieta C-495/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 1. decembrī ierosinājis Bart Nijs par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2006. gada 3. oktobra spriedumu lietā T-171/05 Bart Nijs pret Revīzijas palātu

9

2007/C 042/16

Lieta C-497/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 5. decembrī ierosinājusi CAS Succhi di Frutta SpA par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2006. gada 13. septembra spriedumu lietā T-226/01 CAS Succhi di Frutta SpA pret Komisiju

10

2007/C 042/17

Lieta C-500/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Giudice di pace di Genova (Itālija) 2006. gada 8. decembra rīkojumu — Corporación Dermoestética SA pret To Me Group Advertising Media

10

2007/C 042/18

Lieta C-501/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 11. decembrī ierosinājusi GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK), iepriekš Glaxo Wellcome plc par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2006. gada 27. septembra spriedumu lietā T-168/01 GlaxoSmithKline Services Unlimited pret Eiropas Kopienu Komisiju

11

2007/C 042/19

Lieta C-504/06: Prasība, kas celta 2006. gada 13. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku

11

2007/C 042/20

Lieta C-505/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Commissione tributaria regionale di Genova (Itālija) 2006. gada 12. jūnija rīkojumu — Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova pret Euricom SpA

12

2007/C 042/21

Lieta C-512/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 18. decembrī ierosinājusi PTV Planung Transport Verkehr AG pret Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2006. gada 10. oktobra spriedumu lietā T-302/03 PTV Planung Transport Verkehr AG pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi)

12

2007/C 042/22

Lieta C-513/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 18. decembrī ierosinājusi Eiropas Kopienu Komisija par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2006. gada 27. septembra spriedumu lietā T-168/01 GlaxoSmithKline Services Unlimited, iepriekš Glaxo Wellcome plc pret Eiropas Kopienu Komisiju

13

2007/C 042/23

Lieta C-516/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 20. decembrī ierosinājusi Eiropas Kopienu Komisija par Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2006. gada 27. septembra spriedumu lietā T-153/04 Ferriere Nord SpA pret Eiropas Kopienu Komisiju

14

2007/C 042/24

Lieta C-517/06: Prasība, kas celta 2006. gada 20. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija pret Austrijas Republiku

14

2007/C 042/25

Lieta C-518/06: Prasība, kas celta 2006. gada 20. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku

15

2007/C 042/26

Lieta C-521/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 21. decembrī ierosinājusi Athinaïki Techniki AE par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2006. gada 26. septembra rīkojumu lietā T-94/05 Athinaïki Techniki AE pret Komisiju

16

2007/C 042/27

Lieta C-522/06: Prasība, kas celta 2006. gada 22. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija pret Beļģijas Karalisti

16

2007/C 042/28

Lieta C-523/06: Prasība, kas celta 2006. gada 22. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija pret Somijas Republiku

17

2007/C 042/29

Lieta C-525/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Rechtbank van koophandel Hasselt (Beļģija) 2006. gada 22. decembra rīkojumu — NV de Nationale Loterij pret BVBA Customer Service Agency

17

2007/C 042/30

Lieta C-526/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Hoge Raad der Nederlanden2006. gada 27. decembrī rīkojumu — Staatssecretaris van Financiën pret Road Air Logistics Customs BV

18

2007/C 042/31

Lieta C-528/06: Prasība, kas celta 2006. gada 22. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija pret Beļģijas Karalisti

18

2007/C 042/32

Lieta C-529/06: Prasība, kas celta 2006. gada 22. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija pret Luksemburgas Lielhercogisti

18

2007/C 042/33

Lieta C-530/06: Prasība, kas celta 2006. gada 22. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku

19

2007/C 042/34

Lieta C-531/06: Prasība, kas celta 2006. gada 22. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku

19

2007/C 042/35

Lieta C-534/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Corte suprema di cassazione (Itālija) 2006. gada 27. decembra rīkojumu — Industria Lavorazione Carni Ovine pret Regione Lazio

19

2007/C 042/36

Lieta C-1/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Landgerichts Siegen (Vācija) 2007. gada 3. janvāra rīkojumu — kriminālprocess pret Frank Weber

20

2007/C 042/37

Lieta C-4/07: Prasība, kas celta 2007. gada 11. janvārī — Eiropas Kopienu Komisija pret Portugāles Republiku

20

2007/C 042/38

Lieta C-5/07: Prasība, kas celta 2007. gada 12. janvārī — Eiropas Kopienu Komisija pret Portugāles Republiku

20

2007/C 042/39

Lieta C-219/06: Tiesas priekšsēdētāja 2006. gada 7. decembra rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija pret Luksemburgas Lielhercogisti

21

 

Pirmās instances tiesa

2007/C 042/40

Tiesnešu sadalījums palātās

22

2007/C 042/41

Lieta T-365/06: Prasība, kas celta 2006. gada 1. decembrī — Bateaux Mouches pret ITSB — Castanet (“Bateaux Mouches”)

23

2007/C 042/42

Lieta T-369/06: Prasība, kas celta 2006. gada 7. decembrī — Holland Malt pret Komisiju

23

2007/C 042/43

Lieta T-371/06: Prasība, kas celta 2006. gada 4. decembrī — Vācija pret Komisiju

24

2007/C 042/44

Lieta T-372/06: Prasība, kas celta 2006. gada 11. decembrī — Bomba Energia Getränke pret ITSB — Eckes-Granini (“Bomba”)

25

2007/C 042/45

Lieta T-373/06: Prasība, kas celta 2006. gada 13. decembrī — Rath pret ITSB — Grandel (“Epican Forte”)

25

2007/C 042/46

Lieta T-374/06: Prasība, kas celta 2006. gada 13. decembrī — Rath pret ITSB — Grandel (“Epican”)

26

2007/C 042/47

Lieta T-375/06: Prasība, kas celta 2006. gada 14. decembrī — Viega pret Komisiju

26

2007/C 042/48

Lieta T-376/06: Prasība, kas celta 2006. gada 14. decembrī — Legris Industries pret Komisiju

27

2007/C 042/49

Lieta T-377/06: Prasība, kas celta 2006. gada 14. decembrī — Comap pret Komisiju

28

2007/C 042/50

Lieta T-379/06: Prasība, kas celta 2006. gada 14. decembrī — Kaimer u.c. pret Komisiju

29

2007/C 042/51

Lieta T-381/06: Prasība, kas celta 2006. gada 15. decembrī — FRA.BO pret Komisiju

29

2007/C 042/52

Lieta T-382/06: Prasība, kas celta 2006. gada 15. decembrī — Tomkins pret Komisiju

30

2007/C 042/53

Lieta T-391/06: Prasība, kas celta 2006. gada 19. decembrī — Karstadt Quelle pret ITSB — dm drogerie markt (“S-HE”)

31

2007/C 042/54

Lieta T-392/06: Prasība, kas celta 2006. gada 20. decembrī — Union Investment Privatfonds pret ITSB — Unicre-Cartão International De Crédito (“unibanco”)

31

2007/C 042/55

Lieta T-394/06: Prasība, kas celta 2006. gada 11. decembrī — Itālija pret Komisiju

32

2007/C 042/56

Lieta T-395/06: Prasība, kas celta 2006. gada 14. decembrī — Itālija pret Komisiju

32

2007/C 042/57

Lieta T-396/06: Prasība, kas celta 2006. gada 21. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija pret TGA Technische Gebäudeausrüstung Chemnitz

33

2007/C 042/58

Lieta T-397/06: Prasība, kas celta 2006. gada 16. decembrī — DOW AgroSciences pret EFSA

33

2007/C 042/59

Lieta T-398/06: Prasība, kas celta 2006. gada 15. decembrī — UniCredito Italiano pret ITSB — Union Investment Privatfonds (“1 Uni-credit”)

33

2007/C 042/60

Lieta T-399/06: Prasība, kas celta 2006. gada 27. decembrī — giropay pret ITSB (“GIROPAY”)

34

2007/C 042/61

Lieta T-401/06: Prasība, kas celta 2006. gada 28. decembrī — Brosmann Footwear (HK) u.c. pret Padomi

34

2007/C 042/62

Lieta T-402/06: Prasība, kas celta 2006. gada 27. decembrī — Spānija pret Komisiju

35

2007/C 042/63

Lieta T-403/06: Prasība, kas celta 2006. gada 22. decembrī — Beļģija pret Komisiju

36

2007/C 042/64

Lieta T-404/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 22. decembrī ierosinājis Eiropas Izglītības fonds par Civildienesta tiesas 2006. gada 26. oktobra spriedumu lietā F-1/05 Landgren pret Eiropas Izglītības fondu

37

2007/C 042/65

Lieta T-405/06: Prasība, kas celta 2006. gada 27. decembrī — Arcelor u.c. pret Komisiju

37

2007/C 042/66

Lieta T-406/06: Prasība, kas celta 2006. gada 28. decembrī — Evropaïki Dynamiki pret Komisiju

38

2007/C 042/67

Lieta T-407/06: Prasība, kas celta 2006. gada 21. decembrī — Zhejiang Aokang Shoes pret Padomi

38

2007/C 042/68

Lieta T-408/06: Prasība, kas celta 2006. gada 21. decembrī — Wenzhou Taima Shoes pret Padomi

39

2007/C 042/69

Lieta T-409/06: Prasība, kas celta 2006. gada 21. decembrī — Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory pret Padomi

39

2007/C 042/70

Lieta T-410/06: Prasība, kas celta 2006. gada 21. decembrī — Foshan City Nanhai Golden Step Industrial pret Padomi

40

2007/C 042/71

Lieta T-411/06: Prasība, kas celta 2006. gada 22. decembrī — SO.GE.L.M.A. pret EAR

40

2007/C 042/72

Lieta T-412/06: Prasība, kas celta 2006. gada 29. decembrī — Vitro Corporativo pret ITSB — VKR Holding (“Vitro”)

41

2007/C 042/73

Lieta T-413/06 P: Apelācija, kas 2006. gada 22. decembrī ierosināta par Civildienesta tiesas 2006. gada 9. oktobra spriedumu lietā F-53/06, Gualtieri pret Komisiju

42

2007/C 042/74

Lieta T-414/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 27. decembrī ierosinājis Philippe Combescot par Civildienesta tiesas 2006. gada 19. oktobra spriedumu lietā F-114/05 Philippe Combescot pret Komisiju

42

2007/C 042/75

Lieta T-415/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 29. decembrī ierosinājusi De Smedt par Civildienesta tiesas 2006. gada 19. oktobra spriedumu lietā F-59/05 De Smedt pret Komisiju

43

2007/C 042/76

Lieta T-416/06: Prasība, kas celta 2006. gada 29. decembrī — Sumitomo Chemical Agro Europe pret Komisiju

43

2007/C 042/77

Lieta T-4/07: Prasība, kas celta 2007. gada 5. janvārī — Sanofi-Aventis pret ITSB — AstraZeneca

44

2007/C 042/78

Lieta T-97/06: Pirmās instances tiesas 2006. gada 1. decembra rīkojums — Neoperl pret ITSB (sanitāras šļūtenes attēls)

45

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2007/C 042/79

Lieta F-92/05: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 16. janvāra spriedums — Genette pret Komisiju (Ierēdņi — Pensijas — Iegūtās tiesības uz pensiju pirms darba uzsākšanas Kopienās — Pārnešana uz Kopienu režīmu — Pārnešanas pieteikuma atsaukšana, lai varētu pamatoties uz jaunām, izdevīgākām normām)

46

2007/C 042/80

Lieta F-115/05: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 16. janvāra spriedums — Vienne u.c. pret Parlamentu (Ierēdņi — Administrācijas pienākums sniegt palīdzību — Atteikums — Beļģijā iegūto pensijas tiesību pārcelšana)

46

2007/C 042/81

Lieta F-119/05: Pirmās instances tiesas 2007. gada 16. janvāra spriedums — Gesner pret ITSB (Ierēdņi — Invaliditāte — Lūguma izveidot invaliditātes komisiju noraidīšana)

47

2007/C 042/82

Lieta F-126/05: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) spriedums 2007. gada 16. janvārī — Borbély pret Komisiju (Ierēdņi — Izdevumu atmaksāšana — Iekārtošanās pabalsts — Dienas nauda — Ceļa izdevumi saistībā ar stāšanos amatā — Amatā iecelšanas vieta — Neierobežota kompetence)

47

2007/C 042/83

Lieta F-3/06: Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 16. janvāra spriedums — Frankin u.c. pret Komisiju (Ierēdņi — Administrācijas pienākums sniegt palīdzību — Atteikums — Beļģijā iegūto pensijas tiesību pārcelšana)

47

2007/C 042/84

Lieta F-147/06: Prasība, kas celta 2006. gada 27. decembrī — Dragoman pret Komisiju

48

2007/C 042/85

Lieta F-148/06: Prasība, kas celta 2006. gada 28. decembrī — Collée pret Parlamentu

48

2007/C 042/86

Lieta F-1/07: Prasība, kas celta 2007. gada 3. janvārī — Chassagne pret Komisiju

49


LV

 

Top