EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:324:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 324, 2006. gada 30. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 324

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 30. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

430. plenārā sesija 2006. gada 26. oktobrī

2006/C 324/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Zaļā grāmata — Zaudējumu atlīdzināšanas prasības par EK konkurences noteikumu pārkāpšanu”COM(2005) 672 galīgā redakcija

1

2006/C 324/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām, kas attiecas uz autortiesībām intelektuālā īpašuma jomā (kodificēta versija)”COM(2006) 226 galīgā redakcija — 2006/0073(COD)

7

2006/C 324/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem (kodificēta versija)”COM(2006)219 galīgā redakcija — 2006/0071(COD)

8

2006/C 324/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maldinošu un salīdzinošu reklāmu”COM (2006) 222 galīgā redakcija — 2006/0070 (COD)

10

2006/C 324/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikums direktīvai par piestiprinājuma vietu pakaļējās numura zīmes uzstādīšanai divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem”COM(2006) 478 galīgā redakcija — 2006/0161 (COD)

11

2006/C 324/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu, noformējumu un etiķetēšanu”COM(2005) 125 galīgā redakcija — 2005/0028 (COD)

12

2006/C 324/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Regulai par to, kā izmantot akvakultūrā svešzemju sugas un sugas, kas atrodas ārpus to dabiskās izplatības areāla”COM(2006) 154 galīgā redakcija — 2006/0056 (CNS)

15

2006/C 324/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Kopienas rīcības plānu dzīvnieku aizsardzībai un labturībai 2006. — 2010. gadā”COM (2006) 13 galīgā redakcija

18

2006/C 324/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā”COM (2006) 273 galīgā redakcija — 2006/0098(CNS)

22

2006/C 324/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kvalitātes prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst čaulgliemjus” (kodificēta versija) COM(2006) 205 galīgā redakcija — 2006/0067 (COD)

25

2006/C 324/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko nosaka obligātos standartus teļu aizsardzībai” (kodificēta versija) COM(2006) 258 galīgā redakcija — 2006/0097 (CNS)

26

2006/C 324/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (kodificētā versija)”COM(2006) 286 galīgā redakcija — 2006/0100 (COD)

27

2006/C 324/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko nosaka Kopienas kritērijus noteiktu dzīvnieku slimību izskaušanai un uzraudzībai” (kodificēta versija) COM(2006) 315 galīgā redakcija — 2005/0104 (CNS)

28

2006/C 324/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par ES Mežu rīcības plānu”COM(2006) 302 galīgā redakcija

29

2006/C 324/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izdara labojumus Direktīvā 2002/2/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 79/373/EEK par barības maisījumu apriti”COM(2006) 340 galīgā redakcija — 2006/0117 (COD)

34

2006/C 324/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums lēmumam attiecībā uz iepriekšējas pārbaudes un apspriedes procedūru dažiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kurus dalībvalstis ierosinājušas transporta jomā”COM(2006) 284 galīgā red. — 2006/0099 (COD)

36

2006/C 324/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza kopuzņēmuma GALILEO statūtus Padomes Regulas (EK) Nr. 876/2002 pielikumā”COM(2006) 351 galīgā redakcija — 2006/0115 (CNS)

37

2006/C 324/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai (CE) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi”COM(2006) 261 galīgā redakcija — 2006/0090 (CNS)

41

2006/C 324/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā un grozījumiem Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem”COM(2006) 382 galīgā redakcija. — 2006/0133 (COD)

42

2006/C 324/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kontroles pasākumu atcelšanu, ko veic uz dalībvalstu robežām autoceļu un iekšējo ūdensceļu transporta jomā” (kodificēta versija) COM(2006) 432 galīgā redakcija — 2006/0146 (COD)

47

2006/C 324/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes un ekonomikas pārvaldība — ekonomikas politikas koordinācijas uzlabošanas priekšnoteikumi ES”

49

2006/C 324/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Centrālajai bankai “Trešais ziņojums par praktiskajiem sagatavošanās pasākumiem euro zonas turpmākai paplašināšanai””COM(2006) 322 galīgā redakcija

57

2006/C 324/23

Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu”COM (2006) 16 galīgā redakcija — 2006/0006 (COD)

59

2006/C 324/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Jauna daudzvalodības pamatstratēģija””COM(2005) 596 galīgā redakcija

68

2006/C 324/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Zaļā grāmata — Eiropas pārredzamības iniciatīva”COM(2006) 194 galīgā redakcija

74

2006/C 324/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas muitas rīcības programmas (Muita 2013) izveidi”COM(2006) 201 galīgā redakcija — 2006/0075 (COD)

78


LV

 

Top