EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:321:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 321, 2006. gada 29. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 321

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 29. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Padome

2006/C 321/1

Paziņojums par to, ka stājas spēkā Pievienošanās līgums starp Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovakijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Bulgārijas Republiku un Rumāniju par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

1

 

Komisija

2006/C 321/2

Euro maiņas kurss

2

2006/C 321/3

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) ( 1 )

3

2006/C 321/4

Dalībvalstu kompetento iestāžu saraksts, kas paredzēts 2004. gada 31. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem

4

2006/C 321/5

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

9

2006/C 321/6

Kopsavilkums par Kopienas lēmumiem attiecībā uz zāļu tirdzniecības atļaujām no 1.11.2006. līdz 30.11.2006. (Publicēts atbilstīgi 13. pantam vai 38. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 726/2004

13

2006/C 321/7

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

19

2006/C 321/8

Grozījuma pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

23

2006/C 321/9

Francijas valdības paziņojums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei (Paziņojums par pieteikumu ekskluzīvas atļaujas, tā saucamās Permis de Juan de Nova Maritime Profond saņemšanai, lai veiktu šķidro vai gāzveida ogļūdeņražu izpēti) ( 1 )

28

2006/C 321/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) ( 1 )

29

2006/C 321/11

Informācijas procedūra — Tehniskie noteikumi ( 1 )

30

2006/C 321/12

Komisijas paziņojums saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto procedūru — To sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību grozījums, kuras uzliktas noteiktiem regulārās gaisa satiksmes pakalpojumiem Spānijā ( 1 )

36

2006/C 321/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank) ( 1 )

37

 

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

2006/C 321/14

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem attiecībā uz vīzām, nosakot biometrisko identifikatoru ieviešanu un paredzot arī noteikumus par vīzu pieteikumu pieņemšanu un apstrādi (COM (2006) 269 galīgā redakcija). — 2006/0088 (COD)

38


 

II   Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu

2006/C 321/15

Austrijas Republikas ierosme, lai pieņemtu Padomes Lēmumu par sadarbības uzlabošanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu īpašajām intervences vienībām krīzes situācijās

45


 

2006/C 321/16

Paziņojums lasītājiem

s3


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top