EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:296E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 296, 2006. gada 06. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 296E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 6. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   (Paziņojums)

 

EIROPAS PARLAMENTS

 

2006.—2007. GADA SESIJA

 

2006. gada 26. un 27. aprīļa sēdes

 

Trešdiena, 2006. gada 26. aprīlis

2006/C 296E/01

PROTOKOLS

1

SĒDES NORISE

Sesijas atsākšana

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Dokumentu iesniegšana

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Apropriāciju pārvietojumi

Parlamenta sastāvs

Delegācijas nosaukums

Darba kārtība

Divdesmit gadi pēc Černobiļas — secinājumi nākotnei (debates)

Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Eiropas Savienībai (debates)

Palīdzības pārtraukšana Palestīnas pašpārvaldei (debates)

Ciešākas partnerattiecības starp Eiropas Savienību un Latīņameriku (debates)

Grozījumi Protokolā par privilēģijām un imunitāti (debates)

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Eiropas Savienības 2004. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

Aktīvu pārvaldīšana (debates)

Valsts atbalsts jauninājumiem (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

15

 

Ceturtdiena, 2006. gada 27. aprīlis

2006/C 296E/02

PROTOKOLS

17

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Ceļu satiksmes drošība: eCall sistēma visiem (debates)

Daudzvalodības un valodu apguves veicināšana Eiropas Savienībā (debates)

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Balsošanas laiks

Parlamentu sadarbības delegācijas (D14) nosaukums (balsošana)

Kopienas skala pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Lauksaimniecības produktu ražošanas un tirdzniecības konkurences noteikumi * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Solidaritātes fonda mobilizēšana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Budžeta grozījuma Nr. 1/2006 projekts * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Hlorfluorogļūdeņražu kvotu piešķiršana jaunajām dalībvalstīm ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Konvencija Amerikas Tropisko tunzivju komisijas atbalstam *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

UNESCO konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Izdevumi veterinārijas jomā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītās veterinārsanitārās prasības * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Pāreja no analogās radioapraides uz digitālo radioapraidi: iespēja Eiropas audiovizuālajai politikai un kultūras daudzveidībai (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ciešākas partnerattiecības starp Eiropas Savienību un Latīņameriku (balsošana)

EK un Mauritānijas Islāma Republikas Nolīgums par sadarbību jūras zvejniecības nozarē * (balsošana)

Grozījumi Protokolā par privilēģijām un imunitāti (balsošana)

2004. gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — III iedaļa, Komisija (balsošana)

2004. gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — I iedaļa, Eiropas Parlaments (balsošana)

2004. gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — II iedaļa, Padome (balsošana)

2004. gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — IV iedaļa, Tiesa (balsošana)

2004. gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — V iedaļa, Revīzijas palāta (balsošana)

2004. gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — VI iedaļa, Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)

2004. gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — VII iedaļa, Reģionu komiteja (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — VIII A iedaļa, Eiropas ombuds (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — VIII B iedaļa, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — 6., 7., 8. un 9. EAF (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Attīstības un arodizglītības centrs (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (balsošana)

2004. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (balsošana)

Aktīvu pārvaldīšana (balsošana)

Valsts atbalsts jauninājumiem (balsošana)

Ceļu satiksmes drošība: eCall sistēma visiem (balsošana)

Daudzvalodības un valodu apguves veicināšana Eiropas Savienībā (balsošana)

Balsojumu skaidrojumi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Parlamenta sastāvs

Pieprasījums aizstāvēt deputāta neaizskaramību

Finansiālo interešu deklarācija

Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Nākamo sēžu datumi

Sesijas pārtraukšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

34

I PIELIKUMS

36

II PIELIKUMS

52

PIEŅEMTIE TEKSTI

99

P6_TA(2006)0145
Kopienas skala pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka Kopienas skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai (kodificēta versija) (COM(2005)0402 — C6-0309/2005 — 2005/0171(CNS))

99

P6_TA(2006)0146
Konkurences noteikumi lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko piemēro konkrētus konkurences noteikumus lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai (kodificēta versija) (COM(2005)0613 — C6-0019/2006 — 2005/0231(CNS))

99

P6_TA(2006)0147
Solidaritātes fonda mobilizēšana
Eiropas Parlamenta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda mobilizēšanu saskaņā ar 3. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2002. gada 7. novembra Iestāžu nolīgumā par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansēšanu, ar ko papildina 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu (COM(2006)0114 — C6-0086/2006 — 2006/2064(ACI))

100

PIELIKUMS

101

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

101

P6_TA(2006)0148
Budžeta grozījuma Nr. 1/2006 projekts
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Savienības 2006. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2006 projektu, III iedaļa — Komisija (plūdi Bulgārijā, Rumānijā un Austrijā) (8512/2006 — C6-0131/2006 — 2006/2066(BUD))

102

P6_TA(2006)0149
Bāzes gadu hlorfluorogļūdeņražu kvotu piešķiršana jaunajām dalībvalstīm ***I
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 attiecībā uz bāzes gadu hlorfluorogļūdeņražu kvotu piešķiršanai dalībvalstīm, kas ES pievienojās 2004. gada 1. maijā (COM(2004)0550 — 13632/2005 — C6-0421/2005 — 2004/0296(COD))

103

P6_TA(2006)0150
Konvencija Amerikas Tropisko tunzivju komisijas atbalstam ***
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par konvencijas noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā, lai sniegtu atbalstu Amerikas Tropisko tunzivju komisijai, kas nodibināta ar 1949. gadā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Kostarikas Republiku noslēgto konvenciju (14343/2005 — C6-0023/2006 — 2005/0137(AVC))

104

P6_TA(2006)0151
UNESCO konvencija par kultūras izpausmju daudzveidību *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko noslēdz UNESCO konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu (5067/2006 — COM(2005)0678 — C6-0025/2006 — 2005/0268(CNS))

104

P6_TA(2006)0152
Veterinārijas izdevumi *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (COM(2005)0362 — C6-0282/2005 — 2005/0154(CNS))

105

P6_TA(2006)0153
Veterinārsanitārās prasības akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām veterinārsanitārajām prasībām, kā arī par noteiktu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli (COM(2005)0362 — C6-0281/2005 — 2005/0153(CNS))

106

P6_TA(2006)0154
Pāreja no analogās uz ciparu apraidi
Eiropas Parlamenta rezolūcija par pāreju no analogās uz ciparu apraidi: vai tā ir iespēja attīstīt Eiropas audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu politiku un kultūras daudzveidību? (2005/2212(INI))

120

P6_TA(2006)0155
Ciešākas partnerattiecības starp Eiropas Savienību un Latīņameriku
Eiropas Parlamenta rezolūcija par ciešākām partnerattiecībām starp Eiropas Savienību un Latīņameriku (2005/2241(INI))

123

P6_TA(2006)0156
EK un Mauritānijas Jūras zvejniecības nolīgums *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par to, ka Kopienas vārdā tiek noslēgts nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā par tā protokola grozījumiem, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kurš paredzēts Eiropas Kopienas un Mauritānijas Islāma Republikas Nolīgumā par sadarbību jūras zvejniecības nozarē, attiecībā uz laika posmu no 2001. gada 1. augusta līdz 2006. gada 31. jūlijam (COM(2005)0591 — C6-0433/2005 — 2005/0229(CNS))

135

P6_TA(2006)0157
2004. gada izpilde: III iedaļa — Komisija

136

136

137

138

P6_TA(2006)0158
2004. gada izpilde: I iedaļa — Eiropas Parlaments
Eiropas Parlamenta lēmums par Eiropas Savienības 2004. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments (N6-0027/2005 — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC))

162

P6_TA(2006)0159
2004. gada izpilde: II iedaļa — Padome

163

163

163

P6_TA(2006)0160
2004. gada izpilde: IV iedaļa — Tiesa

165

165

166

P6_TA(2006)0161
2004. gada izpilde: V iedaļa — Revīzijas palāta

168

168

169

P6_TA(2006)0162
2004. gada izpilde: VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

171

171

172

P6_TA(2006)0163
2004. gada izpilde: VII iedaļa — Reģionu komiteja

174

174

175

P6_TA(2006)0164
2004. gada izpilde: VIII A iedaļa — Eiropas ombuds

177

177

178

P6_TA(2006)0165
2004. gada izpilde: VIII B iedaļa — Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

179

179

180

P6_TA(2006)0166
2004. gada izpilde: sestais, septītais, astotais un devītais Eiropas Attīstības fonds

181

181

183

185

P6_TA(2006)0167
2004. gada izpilde: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs

191

191

192

193

P6_TA(2006)0168
2004. gada izpilde: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

196

196

197

198

P6_TA(2006)0169
2004. gada izpilde: Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra

200

200

201

203

P6_TA(2006)0170
2004. gada izpilde: Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs

206

206

207

208

P6_TA(2006)0171
2004. gada izpilde: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

211

211

212

213

P6_TA(2006)0172
2004. gada izpilde: Eiropas Vides aģentūra

215

215

216

218

P6_TA(2006)0173
2004. gada izpilde: Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā

220

220

221

223

P6_TA(2006)0174
2004. gada izpilde: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs

225

225

226

227

P6_TA(2006)0175
2004. gada izpilde: Eiropas Zāļu aģentūra

229

229

230

232

P6_TA(2006)0176
2004. gada izpilde: Eurojust

234

234

234

236

P6_TA(2006)0177
2004. gada izpilde: Eiropas Izglītības fonds

238

238

238

240

P6_TA(2006)0178
2004. gada izpilde: Eiropas Jūras drošības aģentūra

242

242

243

244

P6_TA(2006)0179
2004. gada izpilde: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra

247

247

248

249

P6_TA(2006)0180
2004. gada izpilde: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

252

252

253

254

P6_TA(2006)0181
Aktīvu pārvaldīšana
Eiropas Parlamenta rezolūcija par aktīvu pārvaldīšanu (2006/2037(INI))

257

P6_TA(2006)0182
Valsts atbalsts jauninājumiem
Eiropas Parlamenta rezolūcija par valsts atbalsta rīcības plāna nozaru aspektiem: atbalsts jauninājumiem (2006/2044(INI))

263

P6_TA(2006)0183
Ceļu satiksmes drošība: “eCall” nodrošināšana iedzīvotājiem
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas ceļu satiksmes drošību: “eCall” nodrošināšana iedzīvotājiem (2005/2211(INI))

268

P6_TA(2006)0184
Daudzvalodības un valodu apguves veicināšana
Eiropas Parlamenta rezolūcija par daudzvalodības un valodu apguves veicināšanas pasākumiem Eiropas Savienībā: Eiropas valodu kompetences rādītājs (2005/2213(INI))

271

P6_TA(2006)0185
Diabēts
Eiropas Parlamenta rakstiska deklarācija par diabētu

273


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Informācija par balsošanas laiku

Ja nav noteikts citādi, pirms balsošanas referenti rakstiski paziņo Parlamenta priekšsēdētājam par savu pozīciju attiecībā uz grozījumiem.

Parlamenta komiteju abreviatūras

AFET

Ārlietu komiteja

DEVE

Attīstības komiteja

INTA

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

BUDG

Budžeta komiteja

CONT

Budžeta kontroles komiteja

ECON

Ekonomikas un monetārā komiteja

EMPL

Nodarbinātības un sociālo jautājumu komiteja

ENVI

Vides, veselības aizsardzības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ITRE

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

IMCO

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

TRAN

Transporta un tūrisma komiteja

REGI

Reģionālās attīstības komiteja

AGRI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

PECH

Zivsaimniecības komiteja

CULT

Kultūras un izglītības komiteja

JURI

Juridiskā komiteja

LIBE

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

AFCO

Konstitucionālo jautājumu komiteja

FEMM

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

PETI

Lūgumrakstu komiteja

Politisko grupu abreviatūras

PPE-DE

Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa

PSE

Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā

ALDE

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa

Verts/ALE

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

GUE/NGL

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa

IND/DEM

Neatkarības/demokrātijas grupa

UEN

Nāciju Eiropas grupa

NI

Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

LV

 

Top