Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:178:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 178, 2006. gada 29. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 178

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 29. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Tiesa

 

EIROPAS KOPIENU TIESA

2006/C 178/1

Apvienotās lietas C-442/03 P un C-471/03 P: Tiesas (trešā palāta) 2006. gada 1. jūnija spriedums — P & O European Ferries (Vizcaya) SA pret Diputación Foral de Vizcaya, Eiropas Kopienu Komisiju (Valstu piešķirtie atbalsti — Apelācijas — Prasība atcelt tiesību aktu — Lēmums par saskaņā ar EKL 88. panta 2. punktu uzsāktas izskatīšanas procedūras izbeigšanu — Valsts atbalsta jēdziens — Res judicata spēks — Atbalsts, ko var atzīt par saderīgu ar kopējo tirgu — Sociāls atbalsts — Nosacījumi)

1

2006/C 178/2

Apvienotās lietas C-317/04 un C-318/04: Tiesas (virspalāta) spriedums 2006. gada 30. maijā — Eiropas Parlaments pret Eiropas Savienības Padomi (Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi — Gaisa transports — Lēmums 2004/496/EK — Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm — Lidmašīnu pasažieru personas dati, kas nosūtīti Amerikas Savienoto Valstu Muitas un robežapsardzes birojam — Direktīva 95/46/EK — 25. pants — Trešās valstis — Lēmums 2004/535/EK — Pietiekams aizsardzības līmenis)

1

2006/C 178/3

Lieta C-430/04: Tiesas (otrā palāta) 2006. gada 8. jūnija spriedums [Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu] — Finanzamt Eisleben pret Feuerbestattungsverein Hall eV (Sestā PVN direktīva — Tiesības atsaukties uz 4. panta 5. punkta otro daļu — Darbības, ko veic nodokļu maksātājs, konkurējot ar publiskās pārvaldes iestādi — Publisko tiesību subjekts — Tādu darbību neaplikšana ar nodokli, ko veic publiskās pārvaldes iestādes statusā)

2

2006/C 178/4

Lieta C-453/04: Tiesas (otrā palāta) spriedums 2006. gada 1. jūnijā [Landgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu] — innoventif Ltd (Brīvība veikt uzņēmējdarbību — EKL 43. un 48. pants — Citā dalībvalstī dibinātas sabiedrības ar ierobežotu atbildību meitas sabiedrība — Sabiedrības mērķa ierakstīšana valsts komercreģistrā — Prasība veikt avansa maksājumu par pilnīgu sabiedrības mērķa publicēšanu — Saderīgums)

3

2006/C 178/5

Lieta C-475/04: Tiesas (sestā palāta) spriedums 2006. gada 1. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija pret Grieķijas Republiku (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2002/58/EK — Elektroniskā komunikācija — Personas datu apstrāde — Privātās dzīves aizsardzība — Fizisko personu aizsardzība — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

3

2006/C 178/6

Lieta C-517/04: Tiesas (otrā palāta) 2006. gada 8. jūnija spriedums (College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. Vof pret Productschap Vis (Nodeva par garneļu transportēšanu ar dalībvalstī reģistrētiem zvejas kuģiem, lai finansētu garneļu sijāšanas un lobīšanas iekārtas tajā pašā dalībvalstī — EKL 25. pants — Maksājums ar muitas nodokļiem līdzvērtīgu iedarbību — EKL 90. pants — Iekšēja aplikšana ar nodokļiem)

4

2006/C 178/7

Apvienotās lietas C-7/05 — C-9/05: Tiesas (otrā palāta) spriedums 2006. gada 8. jūnijā [Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu] — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH pret Ulrich Deppe, Hanne-Rose Deppe, Thomas Deppe, Matthias Deppe, Christine Urban (dzimusi Deppe) (C-7/05), Siegfried Hennings (C-8/05), Hartmut Lübbe (C-9/05) (Augu šķirnes — Kopienas augu šķirņu aizsardzības tiesību īpašniekam maksājamās taisnīgas atlīdzības apjoms — 5. panta 2., 4. un 5. punkts Regulā (EK) Nr. 1768/95, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2605/98 — “Atlīdzības apjoma, kas ir ievērojami zemāks par summu, ko iekasē par pavairojamā materiāla licencētu audzēšanu”, jēdziens)

4

2006/C 178/8

Lieta C-60/05: Tiesas (otrā palāta) 2006. gada 8. jūnija spriedums [Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu] — WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV) pret Regione Lombardia (Savvaļas putnu aizsardzība — Direktīva 79/409/EEK — Atkāpes no aizsardzības režīma)

5

2006/C 178/9

Lieta C-71/05: Tiesas (sestā palāta) 2006. gada 8. jūnija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija pret Luksemburgas Lielhercogisti (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2002/30/EK — Gaisa transports — Ekspluatācijas ierobežojumi Kopienas lidostās, kas saistīti ar troksni — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

6

2006/C 178/10

Lieta C-98/05: Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2006. gada 1. jūnijā (Østre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — De Danske Bilimportører pret Skatteministeriet (Sestā PVN direktīva — 11. panta A daļas 2. punkta a) apakšpunkts un 3. punkta c) apakšpunkts — Nodokļa bāze — Nodeva par jaunu transportlīdzekļu reģistrēšanu)

7

2006/C 178/11

Lieta C-106/05: Tiesas (trešā palāta) spriedums 2006. gada 8. jūnijā (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — L.u.P. GmbH pret Finanzamt Bochum-Mitte (Sestā PVN direktīva — Atbrīvojumi no nodokļa — 13. panta A daļas 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 2. punkta a) apakšpunkts — Medicīniskā aprūpe, ko nodrošina juridiskās personas, kas nav publisko tiesību subjekti — Medicīniskās aprūpes sniegšana, darbojoties medicīniskā profesijā — Medicīniskās analīzes, ko veic privāttiesiska laboratorija ārpus aprūpes iestādes pēc vispārējās prakses ārsta nozīmējuma — Atbrīvojuma no nodokļa nosacījumi — Dalībvalstu izvērtēšanas pilnvaras — Robežas)

7

2006/C 178/12

Lieta C-164/05: Tiesas (sestā palāta) spriedums 2006. gada 8. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija pret Francijas Republiku (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2001/19/EK — Vispārēja sistēmu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai — Diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēja atzīšana — Māsas, zobārsti, veterinārārsti, vecmātes, arhitekti, farmaceiti un ārsti — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

8

2006/C 178/13

Lieta C-169/05: Tiesas (trešā palāta) 2006. gada 1. jūnija spriedums (Cour de cassation (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Uradex SCRL pretUnion Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE). (Autortiesības un blakustiesības — Direktīva 93/83/EEK — 9. panta 2. punkts — Pilnvaru apjoms autortiesību aģentūrai, par kuru tiek uzskatīts, ka tā pārvalda tāda tiesību subjekta tiesības, kas nav nodevis savu tiesību pārvaldību — Tiesību piešķirt vai atteikt atļauju kabeļoperatoram retranslēt programmu izmantošana)

8

2006/C 178/14

Lieta C-196/05: Tiesas (sestā palāta) spriedums 2006. gada 8. jūnijā (Finanzgericht Műnchen, Vācija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Sachsenmilch AG pret Oberfinanzdirektion Nűrnberg (Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūr — Apakšpozīcija 0406 10 (svaigais siers) — Regulas (EEK) Nr. 2658/87, ko groza Regula (EK) Nr. 1832/2002, I pielikums — Picai paredzētas mocarellas bloku formā, kas pēc ražošanas no vienas līdz divām nedēļām uzglabāta zemā temperatūrā, tarifu klasifikācija)

9

2006/C 178/15

Lieta C-207/05: Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2006. gada 1. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku (Valsts pienākumu neizpilde — Valsts atbalsts — EKL 88. panta 2. punkta otrā daļa — Atbalsts, kas nav saderīgs ar kopējo tirgu — Atgūšanas pienākums — Neizpilde)

10

2006/C 178/16

Lieta C-343/05: Tiesas (ceturtā palāta) 2006. gada 18. maija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija pret Somijas Republiku (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2001/37/EK — Tabakas izstrādājumu ražošana, noformēšana un pārdošana — Aizliegums laist tirgū tabakas izstrādājumus orālai lietošanai — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

10

2006/C 178/17

Apvienotās lietas C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 un C-473/03: Tiesas (otrā palāta) rīkojums 2006. gada 4. maijā (Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino (Itālija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kriminālprocess pret Michel Mulliez u.c. un Giuseppe Momblano (apvienotās lietas C-23/03 un C-52/03), Alessandro Nizza un Giacomo Pizzi (C-133/03), Fabrizio Barra (C-337/03), Adelio Aggio u.c. (C-473/03) (Tiesas reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Sabiedrību tiesības — Pirmā direktīva 68/151/EEK, ceturtā direktīva 78/660/EEK un septītā direktīva 83/349/EEK — Gada pārskati — Skaidra un patiesa priekšstata princips — Sods par nepatiesām ziņām par sabiedrībām (nepatiesas ziņas grāmatvedības dokumentos) — Pirmās direktīvas 68/151/EEK 6. pants — Pienākums noteikt piemērotu sodu par Kopienu tiesību pārkāpumiem)

11

2006/C 178/18

Lieta C-110/04 P: Tiesas 2006. gada 30. marta rīkojums — Strintzis Lines Shipping SA pret Eiropas Kopienu Komisiju (Apelācija — EK līguma 85. panta 1. punkts (jaunajā redakcijā - EKL 81. panta 1. punkts) — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Vienošanās uzņēmumu starpā — Komisijas izmeklēšanas pilnvaras)

11

2006/C 178/19

Lieta C-291/04: Tiesas (ceturtā palāta) rīkojums 2006. gada 2. maijā (Tribunal de police de Neufchâteau (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kriminālprocess pret Henri Léon Schmitz (Tiesas reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Personu brīva pārvietošanās un pakalpojumu sniegšanas brīvība — Darba ņēmēji — Transportlīdzeklis — Nodošana darba ņēmēja rīcībā, ko izdara darba devējs — Ārvalstīs reģistrēta automašīna — Citā dalībvalstī nodibināts darba devējs)

12

2006/C 178/20

Lieta C-435/04: Tiesas (ceturtā palāta) rīkojums 2006. gada 30. maijā (Cour de cassation (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Sébastien Victor Leroy (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Automašīnu līzings — Aizliegums vienā dalībvalstī izmantot transportlīdzekli, kas pieder līzinga sabiedrībai otrā dalībvalstī un kas reģistrēta šajā valstī — Pastāvīga izmantošana pirmās dalībvalsts teritorijā)

12

2006/C 178/21

Lieta C-113/05 P: Tiesas rīkojums 2006. gada 30. martā — European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) pret Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienības Padomi (Apelācija — Direktīva 2003/15/EK — Prasība atcelt tiesību aktu — Kosmētikas līdzekļi — Sabiedrības veselības aizsardzība — Testēšana ar dzīvniekiem — Kancerogēno, mutagēno vai toksisko vielu aizliegums reproduktīvajai funkcijai — Apelācija, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota)

13

2006/C 178/22

Lieta C-227/05: Tiesas (trešā palāta) rīkojums 2006. gada 6. aprīlī (Bayerisches Verwaltungsgericht München (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Daniel Halbritter pret Freistaat Bayern, ko likumiski pārstāv Landesanwaltschaft Bayern (Tiesas Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Direktīva 91/439/EE — Vadītāja apliecību savstarpēja atzīšana — Apliecības anulēšana vienā dalībvalstī, vienlaicīgi nosakot pagaidu aizliegumu jaunas apliecības iegūšanai — Apliecības izdošana citā dalībvalstī pēc pagaidu aizlieguma termiņa — Šādas apliecības atzīšana un reģistrēšana pirmajā dalībvalstī — Valsts tiesiskajā regulējumā prasītā vadīšanas prasmju atzinuma iesniegšana)

13

2006/C 178/23

Lieta C-230/05 P: Tiesas rīkojums 2006. gada 27. aprīlī — L pret Eiropas Kopienu Komisiju (Apelācija — Ierēdņi — Uzmākšanās — Komisijas pienākums sniegt palīdzību — Atbildība — Pirmās instances tiesas atteikums uzklausīt lieciniekus — Papildu pierādījumu piedāvāšana, kuri nepastāvēja rakstveida procesa pabeigšanas laikā — Atteikums no lietas izņemt dokumentu, kas, iespējams, ir apmelojošs — Pienākums norādīt pamatojumu — Labas pārvaldības princips — Apelācija, kas ir daļēji acīmredzami nepamatota un daļēji acīmredzami nepieņemama)

14

2006/C 178/24

Lieta C-407/05: Tiesas (ceturtā palāta) rīkojums 2006. gada 6. aprīlī [Hof van Cassatie van België (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu] — Reyniers & Sogama bvba pret 1. Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, 2. Belgische Staat (Prejudiciāls nolēmums — Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Importa nodevu atgūšana — Pierādījums par tranzīta darbības likumību vai par vietu, kur noticis pārkāpums vai nelikumība — Sekas, ja galvenajam atbildīgajam [deklarantam] nav norādīts termiņš šī pierādījuma iesniegšanai)

15

2006/C 178/25

Lieta C-194/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Hoge Raad der Nederlanden2006. gada 26. aprīļa rīkojumu — Staatssecretaris van Financiën pret Orange European Smallcap Fund N. V.

15

2006/C 178/26

Lieta C-195/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Bundeskommunikationssenat (Austrija) 2006. gada 27. aprīļa rīkojumu — Ősterreichischer Rundfunk (ORF)

16

2006/C 178/27

Lieta C-202/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 4. maijā ierosinājusi Camentbouw Handel & Industrie B. V. par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2006. gada 23. februāra spriedumu lietā T-282/02, Cementbouw Handel & Industrie B V pret Eiropas Kopienu Komisiju

17

2006/C 178/28

Lieta C-206/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Rechtbank Groningen2006. gada 2. maija rīkojumu — Essent Netwerk Noord u.c. pret Aluminium Delfzijl BV

17

2006/C 178/29

Lieta C-212/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Cour d'arbitrage2006. gada 10. maija rīkojumu — Franču kopienas valdība, Valonijas valdība pret Flāmu valdību

18

2006/C 178/30

Lieta C-213/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 6. maijā ierosinājusi Eiropas Rekonstrukcijas Aģentūra (ERA) par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta) 2006. gada 23. februāra spriedumu lietā T-471/04, Georgios Karatzoglou pret Eiropas Rekonstrukcijas Aģentūru (ERA)

19

2006/C 178/31

Lieta C-214/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) 2006. gada 11. maija rīkojumu — Colasfalti srl pret Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl, Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F. lli Paccani Snc

19

2006/C 178/32

Lieta C-215/06: Prasība, kas celta 2006. gada 11. maijā — Eiropas Kopienu Komisija pret Īriju

20

2006/C 178/33

Lieta C-217/06: Prasība, kas celta 2006. gada 12. maijā — Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku

21

2006/C 178/34

Lieta C-220/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Spānija) 2006. gada 15. maija rīkojumu — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia pret Administración del Estado (Ministerio de Educación y Ciencia)

21

2006/C 178/35

Lieta C-221/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Verwaltungsgerichtshof (Austrija) 2006. gada 15. maija rīkojumu — Stadtgemeinde Frohnleiten un Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH pret Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

22

2006/C 178/36

Lieta C-225/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 16. maijā ierosinājusi Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE par Pirmās instances tiesas (treša palāta) 2006. gada 15. marta spriedumu lietā T-35/04, Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), Ferrero Ohg mbh

22

2006/C 178/37

Lieta C-234/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 24. maijā ierosināja Ponte Finanziaria SpA par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta) 2006. gada 23. februāra spriedumu lietā T-194/03 Ponte Finanziaria SpA pret ITSB un Marina Enterprise Project Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl

23

2006/C 178/38

Lieta C-239/06: Prasība, kas celta 2006. gada 29. maijā — Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku

24

2006/C 178/39

Lieta C-240/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar 2006. gada 29. maija rīkojumu — Korkein hallinto-oikeus (Somija) pret Fortum Project Finance S. A. (Luksemburga)

25

2006/C 178/40

Lieta C-244/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Landgericht Koblenz (Vācija) 2006. gada 31. maija rīkojumu — Dynamic Medien Vertriebs GmbH pret Avides Media AG.

25

2006/C 178/41

Lieta C-245/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 1. jūnijā ierosinājusi Saiwa SpA par 2006. gada 5. aprīļa spriedumu lietā T-344/03, Saiwa s.p.a. pret Iekšejā tirgus saskaņošanas biroju (ITSB) un Barilla Alimentare SpA

26

2006/C 178/42

Lieta C-248/06: Prasība, kas celta 2006. gada 2. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija pret Spānijas Karalisti

26

2006/C 178/43

Lieta C-249/06: Prasība, kas celta 2006. gada 2. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija pret Zviedrijas Karalisti

27

2006/C 178/44

Lieta C-252/06: Prasība, kas celta 2006. gada 6. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija pret Vācijas Federatīvo Republiku

27

2006/C 178/45

Lieta C-258/06: Prasība, kas celta 2006. gada 12. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija pret Spānijas Karalisti

28

2006/C 178/46

Lieta C-259/06: Prasība, kas celta 2006. gada 14. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija pret Nīderlandes Karalisti

28

2006/C 178/47

Lieta C-174/03: Tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2006. gada 23. marta rīkojums (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Impresa Portuale di Cagliari Srl pret Tirrenia di Navigazione SpA

28

2006/C 178/48

Lieta C-216/04: Tiesas ceturtās palātas priekšsēdētāja 2006. gada 5. aprīļa rīkojums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — SABA Italia SpA. pret Comune di Bolzano, SEAB SpA.

29

2006/C 178/49

Lieta C-285/04: Tiesas priekšsēdētāja 2006. gada 4. maija rīkojums (Tribunale civile di Oristano (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ignazio Medda pret Banco di Napoli SpA, Regione autonoma della Sardegna

29

2006/C 178/50

Lieta C-99/05: Tiesas ceturtās palātas priekšsēdētāja 2006. gada 18. maija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija pret Somijas Republiku

29

2006/C 178/51

Lieta C-271/05: Tiesas priekšsēdētāja 2006. gada 5. aprīļa rīkojums (Consiglio di Stato, Itālija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Francesco Rauty pret Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza B. A. A. di Firenze, Prato e Pistoia; persona, kas iestājusies lietā, — Consiglio Nazionale degli Ingegneri; un Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia pret Francesco Rauty, Ministero per i Beni e le Attività Culturali; persona, kas iestājusies lietā, — Consiglio Nazionale degli Ingegneri

29

2006/C 178/52

Lieta C-352/05: Tiesas priekšsēdētāja 2006. gada 5. maija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija pret Grieķijas Republiku

29

2006/C 178/53

Lieta C-410/05: Tiesas priekšsēdētāja 2006. gada 15. maija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija pret Grieķijas Republiku

29

2006/C 178/54

Lieta C-20/06: Tiesas priekšsēdētāja 2006. gada 27. aprīļa rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija pret Luksemburgas Lielhercogisti

30

2006/C 178/55

Lieta C-21/06: Tiesas priekšsēdētāja 2006. gada 27. aprīļa rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija pret Luksemburgas Lielhercogisti

30

 

PIRMĀS INSTANCES TIESA

2006/C 178/56

Lieta T-354/99: Pirmās instances tiesas 2006. gada 31. maija spriedums — Kuwait Petroleum (Nederland) pret Komisiju (Valsts atbalsts — Komisijas paziņojums par atbalsta minimālo apmēru — Akcīzes nodokļa degvielai paaugstināšana — Atbalsts degvielas uzpildes stacijām — Naftas uzņēmumi — Atbalstu pārklāšanās risks — Cenu pārvaldības sistēmas klauzula — Labas pārvaldības princips)

31

2006/C 178/57

Lieta T-198/03: Pirmās instances tiesas 2006. gada 30. maija spriedums — Bank Austria Creditanstalt pret Eiropas Kopienu Komisiju (Konkurence — Administratīvais process — Lēmuma, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums un uzlikti naudas sodi, publicēšana — Kredīta un debita likmju noteikšana no Austrijas banku puses (“Lombard klubs”) — Lūguma izlaist noteiktas teksta daļas noraidījums)

31

2006/C 178/58

Lieta T-15/05: Pirmās instances tiesas 2006. gada 31. maija spriedums — De Waele pret ITSB (desas forma) (Kopienas preču zīme — Trīsdimensiju preču zīme — Desas forma — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

32

2006/C 178/59

Lieta T-241/03: Pirmās instances tiesas 2006. gada 17. maija rīkojums — Marcuccio pret Komisiju (Ierēdņi — Atkārtota iecelšana amatā — Dienesta mītne — Lēmums par prasītāja personiskās lietošanas priekšmetu pārvietošanu — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Nelabvēlīgs akts — Nepieņemamība)

32

2006/C 178/60

Lieta T-194/05: Pirmās instances tiesas 2006. gada 11. maija rīkojums — TeleTech Holdings, Inc. pret ITSB — Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Pārbaudes pienākuma apjoms — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma pārvēršana par valsts preču zīmes reģistrācijas pieteikumu — Regulas (EK) Nr. 40/94 58. pants)

32

2006/C 178/61

Lieta T-141/06: Prasība, kas celta 2006. gada 18. maijā — Glaverbel pret ITSB (preču virsmas tekstūra)

33

2006/C 178/62

Lieta T-142/06: Prasība, kas celta 2006. gada 12. maijā — ECZG pret Komisiju

33

2006/C 178/63

Lieta T-143/06: Prasība, kas celta 2006. gada 19. maijā — MTZ Polyfilms pret Padomi

34

2006/C 178/64

Lieta T-147/06: Prasība, kas celta 2006. gada 19. maijā — En Route International pret ITSB

35

2006/C 178/65

Lieta T-149/06: Prasība, kas celta 2006. gada 17. maijā — Castellani pret ITSB — Markant Handels und Service (CASTELLANI)

35

2006/C 178/66

Lieta T-151/06: Prasība, kas celta 2006. gada 9. jūnijā — Aluminium Silicon Mill Products pret Komisiju

36

2006/C 178/67

Lieta T-152/06: Prasība, kas celta 2006. gada 6. jūnijā — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB pret Komisiju

37

2006/C 178/68

Lieta T-153/06: Prasība, kas celta 2006. gada 13. jūnijā — European Association of Euro-Pharmaceutical Companies pret Komisiju

38

2006/C 178/69

Lieta T-154/06: Prasība, kas celta 2006. gada 5. jūnijā Itālijas Republika pret Eiropas Kopienas Komisiju

38

2006/C 178/70

Lieta T-156/06: Prasība, kas celta 2006. gada 5. jūnijā — Regione Siciliana pret Eiropas Kopienu Komisiju

39

2006/C 178/71

Lieta T-42/02: Pirmās instances tiesas 2006. gada 31. maija rīkojums — Banca Monte dei Paschi di Siena pret Komisiju

40

2006/C 178/72

Lieta T-121/02: Pirmās instances tiesas 2006. gada 31. maija rīkojums — Compagnia di San Paolo pret Komisiju

40

2006/C 178/73

Lieta T-319/04: Pirmās instances tiesas 2006. gada 1. jūnija rīkojums — Port Support Customs Rotterdam pret Komisiju

40

2006/C 178/74

Lieta T-72/05: Pirmās instances tiesas 2006. gada 13. jūnija rīkojums — Deutsche Telekom pret ITSB (Telekom Global Net)

40

2006/C 178/75

Lieta T-179/05: Pirmās instances tiesas 2006. gada 31. maija rīkojums — Stradeblu pret Komisiju

40

 

EIROPAS KOPIENAS CIVILDIENESTA TIESA

2006/C 178/76

Lieta F-25/05: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2006. gada 15. jūnija spriedums — Mc Sweeney un Armstrong pret Komisiju (Atklāts konkurss — Paziņojums par konkursu — Kandidātiem paredzētā rokasgrāmata — Nepielaišana pie pārbaudījumiem — Nepieciešamie diplomi — Iecēlējinstitūcijas (IIN) pilnvaras)

41

2006/C 178/77

Lieta F-34/05: Civildienesta tiesas pirmās palātas 2006. gada 14. jūnija rīkojums — Lebedef u.c. pret Komisiju (Darba vide — Komisijas darbinieku rīcībā nodoto datora programmu valoda — Nepieņemamība — Interese celt prasību — Nelabvēlīgs akts — Iekšēji organizatoriskie pasākumi)

41

2006/C 178/78

Lieta F-57/06: Prasība, kas celta 2006. gada 12. maijā — Hinderyckx pret Padomi

42

2006/C 178/79

Lieta F-63/06: Prasība, kas celta 2006. gada 5. maijā — Luigi Mascheroni pret Eiropas Kopienu Komisiju

42

2006/C 178/80

Lieta F-66/06: Prasība, kas celta 2006. gada 16. jūnijā, — Kyriazi pret Komisiju

43

2006/C 178/81

Lieta F-67/06: Prasība, kas celta 2006. gada 16. jūnijā — Lesniak pret Komisiju

43


 

III   Paziņojumi

2006/C 178/82

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī OV C 165, 15.7.2006 .

45


LV

 

Top