Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:065:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 65, 2006. gada 17. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 65

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 17. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

422. plenārajā sesijā, kas notika 2005. gada 14. un 15. decembrī

2006/C 065/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Valsts atbalsta rīcības plāns- mazāks un mērķtiecīgāks valsts atbalsts: plāns valsts atbalsta reformai 2005. - 2009. gadam”KOM(2005) 107 galīgā red. – SEC(2005) 795

1

2006/C 065/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam)” un par tematu “Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu par kodolpētniecības un mācību pasākumiem (no 2007. līdz 2011. gadam)”KOM (2005) 119 galīgā red./2 - 2005/0043 (COD) – 2005/0044 (CNS)

9

2006/C 065/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par konkurētspējas un jauninājumu pamatprogrammas izveidi (no 2007. līdz 2013. gadam)”KOM (2005) 121 galīgā red. — 2005/0050 (COD)

22

2006/C 065/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmai (SIS II)”KOM(2005) 237 galīgā red. — 2005/0104 (COD)

27

2006/C 065/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 69/169/EEK attiecībā uz alus ievedumu daudzuma pagaidu ierobežojumiem Somijā”KOM(2005) 427 galīgā red. — 2005/0175 (CNS)

29

2006/C 065/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Transporta veidu drošība”

30

2006/C 065/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka Kopienas finansēšanas pasākumus kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā”KOM(2005) 117 galīgā red. — 2005/0045 (CNS)

38

2006/C 065/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Kopienas civilās aizsardzības mehānismu uzlabošana”KOM(2005) 137 galīgā red.

41

2006/C 065/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Kopuzņēmumi Kopienas zivsaimniecības nozarē. Pašreizējā situācija un nākotnes perspektīvas” (atzinums)

46

2006/C 065/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka Kopienas skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai”KOM(2005) 402 galīgā red. — 2005/0171 (CNS)

50

2006/C 065/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Tehnoloģiju parku nozīme jauno ES dalībvalstu rūpniecības strukturālajās pārmaiņās”

51

2006/C 065/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Pārstrukturēšana un nodarbinātība. Paredzēt un atbalstīt pārstrukturēšanu, lai attīstītu nodarbinātību: Eiropas Savienības nozīme”KOM(2005) 120 galīgā red.

58

2006/C 065/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru izveido īpašu programmu “Terorisma novēršana, gatavība teroristu uzbrukumiem un to seku pārvarēšana laika posmam no 2007. gada līdz 2013. gadam”. Vispārīgā programma “Drošība un brīvību garantēšana”KOM(2005) 124 galīgā red. — 2005/0034 (CNS)

63

2006/C 065/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas gadu par iespēju vienlīdzību visiem (2007) — ceļā uz taisnīgu sabiedrību”KOM(2005) 225 galīgā red. — 2005/0107 (COD)

70

2006/C 065/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Kā integrēt sociālos aspektus Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu sarunās”

73

2006/C 065/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums — apspriedes dokuments par valsts atbalstu jauninājumiem”KOM(2005) 436 galīgā red.

86

2006/C 065/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Komisijas ieguldījums pārdomu laikā un pēc tā: D plāns — demokrātija, dialogs, diskusijas”KOM(2005) 494 galīgā red.

92

2006/C 065/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Ceļā uz Eiropas zināšanās balstītu sabiedrību — organizētas pilsoniskās sabiedrības ieguldījums Lisabonas stratēģijas īstenošanā”

94

2006/C 065/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz dažiem pasākumiem, lai vienkāršotu pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas procedūru un palīdzētu cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un ar ko atceļ dažus lēmumus par atkāpēm”KOM(2005) 89 galīgā red. — 2005/0019 (CNS)

103

2006/C 065/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Atjaunojamas enerģijas avoti”

105

2006/C 065/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Zaļā grāmata — Hipotekārais kredīts ES”KOM(2005) 327 galīgā red.

113

2006/C 065/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. Hāgas programma: desmit prioritātes turpmākajiem pieciem gadiem — partnerība Eiropas atjaunošanai brīvības, drošības un tiesiskuma jomā”KOM(2005) 184 galīgā red.

120

2006/C 065/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu

“Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 40/94, attiecībā uz Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņu”

“Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2100/94, attiecībā uz Kopienas Augu šķirņu biroja priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņu”

“Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2007/2004, attiecībā uz Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka amata pilnvaru termiņu”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā, attiecībā uz direktora amata pilnvaru termiņu”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu, attiecībā uz izpilddirektora amata pilnvaru termiņu”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1592/2002, attiecībā uz Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektora un direktoru amata pilnvaru termiņu”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu, attiecībā uz izpilddirektora amata pilnvaru termiņu”

“Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1035/97 par Eiropas Novērošanas centra izveidi rasisma un ksenofobijas jautājumos, attiecībā uz direktora amata pilnvaru termiņu”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 1210/90, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas vides informācijas un novērojumu tīklu, attiecībā uz aģentūras izpilddirektora amata pilnvaru termiņu”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru, attiecībā uz centra direktora amata pilnvaru termiņu”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi, attiecībā uz fonda direktora un direktora vietnieka amata pilnvaru termiņu”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1360/90, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu, attiecībā uz direktora amata pilnvaru termiņu”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 302/93, ar ko izveido Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru, attiecībā uz direktora amata pilnvaru termiņu”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002, attiecībā uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izpilddirektora amata pilnvaru termiņu”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru, attiecībā uz direktora amata pilnvaru termiņu”

“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektora amata pilnvaru termiņu”KOM((2005) 190 galīgā red.– 2005/0077(CNS) — 2005/0078(CNS) — 2005/0089(CNS) — 2005/0085(COD) — 2005/0086(COD) — 2005/0087(COD) — 2005/0088(COD) — 2005/0080(CNS) — 2005/0072(COD) — 2005/0073(COD) — 2005/0074(COD) — 2005/0075(COD) — 2005/0076(COD) — 2005/0081(COD) — 2005/0082(COD) — 2005/0083(COD)

131

2006/C 065/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumu politiku (2005.–2010. gadam)”KOM(2005) 177 galīgā red.

134

2006/C 065/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Higiēnas tiesiskās normas un amatnieciskie pārstrādes uzņēmumi”

141


LV

 

Top