Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:045E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 45, 2006. gada 23. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 45E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 23. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   (Paziņojums)

 

EIROPAS PARLAMENTS

 

2005. - 2006. GADA SESIJA

 

Trešdiena, 2005. gada 27. aprīlis

2006/C 045E/1

PROTOKOLS

1

SĒDES NORISE

Sesijas atsākšana

Oficiāla sveikšana

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Dokumentu iesniegšana

Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Darba kārtība

Cilvēktiesības pasaulē un ES politika (2004. g.) (debates)

Romu stāvoklis Eiropas Savienībā (debates)

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Sociālā aizsardzība un labas kvalitātes veselības aprūpe (debates)

Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā * (debates)

Finanšu tirgi (debates)

Savstarpības mehānisms * (debates)

Par reģistrācijas dokumentu izdošanu atbildīgo dalībvalstu dienestu piekļuve Šengenas Informācijas sistēmai ***II (debates)

Ilglaicīgs organiskais piesārņojums (POP) (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

10

 

Ceturtdiena, 2005. gada 28. aprīlis

2006/C 045E/2

PROTOKOLS

11

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Dokumentu iesniegšana

Pilnvaru pārbaude

Atsevišķu deputātu mandāta derīguma apstrīdēšana

Komiteju un delegāciju sastāvs

Gruntsūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu ***I (debates)

Jauno dalībvalstu iekšējais tirgus (debates)

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Balsošanas laiks

Sieviešu nabadzība Eiropas Savienībā (Reglamenta 117. pants) (balsojums)

Sieviešu nabadzība Eiropas Savienībā (Reglamenta 118. pants) (balsojums)

Kopienas atbalsta īstenošana * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīgums starp EK un Brazīliju * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

EK un Meksikas nolīgums par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Nolīguma protokols ar Šveici par personu brīvu pārvietošanos *** (balsojums)

Par reģistrācijas dokumentu izdošanu atbildīgo dalībvalstu dienestu piekļuve Šengenas Informācijas sistēmai ***II (balsojums)

Gruntsūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu ***I (balsojums)

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidošana * (balsojums)

Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā * (balsojums)

Savstarpības mehānisms * (balsojums)

Jauno dalībvalstu iekšējais tirgus (balsojums)

Cilvēktiesības pasaulē un ES politika (2004. g.) (balsojums)

Romu stāvoklis Eiropas Savienībā (balsojums)

Sociālā aizsardzība un labas kvalitātes veselības aprūpe (balsojums)

Finanšu tirgi (balsojums)

Noturīgs organiskais piesārņojums (NOP) (balsojums)

Balsojuma skaidrojumi

Balsojuma labojumi

Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Nākamo sēžu datumi

Sesijas pārtraukšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

21

I PIELIKUMS

23

II PIELIKUMS

39

PIEŅEMTIE TEKSTI

68

P6_TA(2005)0140
Kopienas atbalsta īstenošana *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2500/2001, lai varētu īstenot Kopienas atbalstu saskaņā ar Finanšu regulas 54. panta 2. punkta c) apakšpunktu (KOM(2004)0814 — C6-0026/2005 — 2004/0285(CNS))

68

P6_TA(2005)0141
Zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīgums starp EK un Brazīliju *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku (KOM(2004)0625 — C6-0009/2005 — 2004/0216(CNS))

68

P6_TA(2005)0142
Zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīgums starp EK un Meksiku *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Meksikas Savienotajām Valstīm (KOM(2004)0802 — C6-0035/2005 — 2004/0274(CNS))

69

P6_TA(2005)0143
Protokols nolīgumam ar Šveici par personu brīvu pārvietošanos ***
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas piedalīšanos kā līgumslēdzējām pusēm sakarā ar to pievienošanos Eiropas Savienībai (12585/2004 — KOM(2004)0596 — C6-0247/2004 — 2004/0201(AVC))

70

P6_TA(2005)0144
Šengenas Informācijas sistēma — piekļuve par reģistrācijas dokumentu atbildīgo dalībvalstu dienestiem ***II
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru Konvenciju, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, groza attiecībā uz to, kā par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentu izdošanu atbildīgie dalībvalstu dienesti piekļūst Šengenas Informācijas sistēmai (14238/1/2004 — C6-0007/2005 — 2003/0198(COD))

70

P6_TC2-COD(2003)0198
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2005. gada 28. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. .../2005, ar kuru Konvenciju, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, groza attiecībā uz to, kā par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentu izdošanu atbildīgie dalībvalstu dienesti piekļūst Šengenas Informācijas sistēmai

71

P6_TA(2005)0145
Gruntsūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu ***I
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu (KOM(2003)0550 — C5-0447/2003 — 2003/0210(COD))

74

P6_TC1-COD(2003)0210
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 28. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/.../EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret ķīmisko piesārņojumu un to kvalitātes pasliktināšanos

75

I PIELIKUMS
ĶĪMISKĀS KVALITĀTES LABI RĀDĪTĀJI — GRUNTSŪDEŅU KVALITĀTES STANDARTI

83

II PIELIKUMS
KOPĪGIE KRITĒRIJI KVALITĀTES STANDARTU NOTEIKŠANAI SAISTĪBĀ AR GRUNTSŪDEŅU ĶĪMISKĀS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANU

83

III PIELIKUMS
KVALITĀTES STANDARTI GRUNTSŪDENI PIESĀRŅOJOŠĀM VIELĀM

84

IV PIELIKUMS
IEVĒROJAMU UN STABILU AUGŠUPEJOŠU TENDENČU IDENTIFICĒŠANA UN MAZINĀŠANA

85

P6_TA(2005)0146
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidošana *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi (KOM(2004)0057 — C6-0040/2004 — 2004/0026(CNS))

87

P6_TA(2005)0147
Eiropas aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā (KOM(2004)0050 — C6-0014/2004 — 2004/0014(CNS))

92

P6_TA(2005)0148
Savstarpības mehānisms *
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 539/2001 attiecībā uz savstarpības mehānismu (KOM(2004)0437 — C6-0097/2004 — 2004/0141(CNS))

99

P6_TA(2005)0149
Jauno dalībvalstu iekšējais tirgus
Eiropas Parlamenta rezolūcija par iekšējo tirgu jaunajās dalībvalstīs — situācija, iespējas un nepieciešamie secinājumi (2004/2155(INI)

104

P6_TA(2005)0150
Cilvēktiesības pasaulē (2004. gads) un ES politika
Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2004. gada pārskatu par cilvēktiesībām pasaulē un ES politiku šajā sakarā (2004/2151(INI))

107

P6_TA(2005)0151
Romu stāvoklis Eiropas Savienībā
Eiropas Parlamenta rezolūcija par romu stāvokli Eiropas Savienībā

129

P6_TA(2005)0152
Sociālā aizsardzība un labas kvalitātes veselības aprūpe
Eiropas Parlamenta rezolūcija par sociālās aizsardzības modernizāciju un labas kvalitātes veselības aprūpes attīstību (2004/2189(INI))

134

P6_TA(2005)0153
Finanšu tirgi
Eiropas Parlamenta rezolūcija par pašreizējo stāvokli ES finanšu tirgu integrēšanas jomā (2005/2026(INI))

140

P6_TA(2005)0154
Noturīgs organiskais piesārņojums (NOP)
Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES stratēģiju Punta del Este Konferencē par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem

146


LV

 

Top