EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:325:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 325, 2019. gada 16. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 325

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 16. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2144 (2019. gada 27. novembris) par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/858 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 un (ES) 2015/166 ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/2145 (2019. gada 5. decembris) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

41

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2019/2146 (2019. gada 26. novembris), ar ko attiecībā uz ikgadējās, ikmēneša un ikmēneša īstermiņa enerģētikas statistikas atjauninājumu īstenošanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku ( 1 )

43

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2147 (2019. gada 28. novembris), ar kuru groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2018/659 par prasībām dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju ievešanai Savienībā ( 1 )

99

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2148 (2019. gada 13. decembris) par konkrētiem noteikumiem par augu, augu produktu un citu objektu izlaišanu no karantīnas stacijām un norobežošanas kompleksiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031

156

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2149 (2019. gada 13. decembris), ar kuru jauna eksportētāja dēļ sāk pārskatīt Īstenošanas regulu (ES) 2019/1379, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam, attiecībā uz vienu Ķīnas ražotāju eksportētāju un ar kuru atceļ maksājumu šā ražotāja eksportētāja veiktajam importam un nosaka šā importa reģistrāciju

159

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/2150 (2019. gada 9. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās konvencijas par preču robežkontroļu saskaņošanu Administratīvajā komitejā

165

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/2151 (2019. gada 13. decembris), ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu

168

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/627 (2019. gada 15. marts), ar ko nosaka vienotu praktisku kārtību lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālo kontroļu veikšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 un attiecībā uz oficiālajām kontrolēm groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2074/2005 ( OV L 131, 17.5.2019. )

183

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/628 (2019. gada 8. aprīlis) par konkrētu dzīvnieku un preču oficiālo sertifikātu paraugiem un ar ko attiecībā uz minētajiem sertifikātu paraugiem groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 un Īstenošanas regulu (ES) 2016/759 ( OV L 131, 17.5.2019. )

184

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top