EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:026:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 26, 2012. gada 28. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.026.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 26

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 28. janvāris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (1)

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par dienu, kad stājas spēkā Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Kopienas un Kaboverdes Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā

22

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 71/2012 (2012. gada 27. janvāris) par I pielikuma grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 689/2008 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 72/2012 (2012. gada 27. janvāris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, un paredz atkāpi no minētās regulas

26

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 73/2012 (2012. gada 27. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

28

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/45/ES, Euratom

 

*

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Lēmums (2012. gada 23. janvāris), ar ko ieceļ Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas locekļus

30

 

 

2012/46/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 23. janvāris) par to, lai Nīderlande sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

32

 

 

2012/47/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2012. gada 24. janvāris), ar kuru Zviedrijai atļauj saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu piemērot samazinātu nodokļa likmi attiecībā uz elektroenerģiju, ko patērē mājsaimniecības un pakalpojumu nozares uzņēmumi dažos Zviedrijas ziemeļu apgabalos

33

 

 

2012/48/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 26. janvāris), ar kuru pagarina spēkā esamības termiņu Lēmumam 2009/251/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa nodrošināt, ka tirgū netiek laisti vai nav pieejami biocīdu dimetilfumerātu saturoši produkti (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 321)  (1)

35

 

 

2012/49/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2012. gada 26. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2011/263/ES un Lēmumu 2011/264/ES, lai ņemtu vērā izmaiņas fermentu klasifikācijā saskaņā ar Padomes Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 323)  (1)

36

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011 (2011. gada 25. maija), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011.)

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top