EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:053:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 53, 2011. gada 26. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.053.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 53

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 26. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/129/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 13. septembris) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem ES un Šveices Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu audiovizuālajā jomā, ar ko pieņem noteikumus un nosacījumus Šveices Konfederācijas dalībai Kopienas programmā Media 2007, attiecībā uz Apvienotās komitejas lēmumu par nolīguma I pielikuma 1. panta atjaunināšanu

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 183/2011 (2011. gada 22. februāris), ar kuru groza IV un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (1)

4

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 184/2011 (2011. gada 25. februāris) par atļauju izmantot Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) kā barības piedevu dējējvistu cāļiem, tītariem, mazāk svarīgām putnu sugām un citiem dekoratīviem un medījamiem putniem (atļaujas turētājs Calpis Co. Ltd., Japāna, ko pārstāv Calpis Co. Ltd., Eiropas pārstāvniecības birojs) (1)

33

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 185/2011 (2011. gada 25. februāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 499/96 attiecībā uz Savienības tarifu kvotām dažiem zivju un zivsaimniecības produktiem un dzīviem zirgiem, kuru izcelsme ir Īslandē

36

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 186/2011 (2011. gada 25. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 689/2008 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu I pielikumu

41

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 187/2011 (2011. gada 25. februāris), ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli (1)

45

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 188/2011 (2011. gada 25. februāris), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Direktīvai 91/414/EEK attiecībā uz to darbīgo vielu novērtēšanu, kuras nav bijušas tirgū divus gadus pēc minētās direktīvas paziņošanas (1)

51

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 189/2011 (2011. gada 25. februāris), ar kuru groza VII un IX pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (1)

56

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 190/2011 (2011. gada 25. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

61

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 191/2011 (2011. gada 25. februāris) par graudaugu pārdošanas cenām, ņemot vērā septītos atsevišķos uzaicinājumus uz konkursu saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 1017/2010

63

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 192/2011 (2011. gada 25. februāris), ar ko paredz īpašus pasākumus attiecībā uz cūkgaļas uzglabāšanu privātās noliktavās, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 68/2011

65

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/130/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 25. februāris), ar kuru nosaka minimālās prasības kompetento iestāžu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1081)  (1)

66

 

 

2011/131/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 25. februāris), ar kuru groza II pielikumu Lēmumā 2006/766/EK attiecībā uz Fidži iekļaušanu to trešo valstu un teritoriju sarakstā, no kurām ir atļauts importēt lietošanai pārtikā paredzētus zvejniecības produktus (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1082)  (1)

73

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā 2009/870/EK (2009. gada 27. novembris), ar ko groza Lēmumu 2009/821/EK attiecībā uz robežkontroles punktu sarakstu (OV L 315, 2.12.2009.)

74

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top