EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:145:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 145, 2009. gada 10. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.145.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 145

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 10. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 479/2009 (2009. gada 25. maijs) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (Kodificēta versija)

1

 

*

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009 (2009. gada 25. maijs), ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (Kodificēta versija)

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 481/2009 (2009. gada 9. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 482/2009 (2009. gada 8. jūnijs), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un Regulu (EK) Nr. 883/2006, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un izdevumu atmaksājumu nosacījumiem saistībā ar ELGF un ELFLA

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 483/2009 (2009. gada 9. jūnijs) par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 820/2008, ar ko nosaka pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (1)

23

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 484/2009 (2009. gada 9. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1975/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem

25

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 485/2009 (2009. gada 9. jūnijs), ar ko attiecībā uz tiludronskābi un dzelzs fumarātu groza II pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (1)

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 486/2009 (2009. gada 9. jūnijs), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

34

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2009/55/EK (2009. gada 25. maijs) par atbrīvojumiem no nodokļiem, ko piemēro privātpersonu personīgo lietu galīgai ievešanai no dalībvalsts (Kodificēta versija)

36

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/435/EK

 

*

ĀAK un EK Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 2/2009 (2009. gada 16. februāris), ar ko ieceļ amatā Uzņēmumu attīstības centra (UAC) direktoru

42

 

 

2009/436/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 5. maijs), ar kuru labo Direktīvu 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā

43

 

 

Komisija

 

 

2009/437/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 8. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2007/268/EK, ar ko dalībvalstīs īsteno putnu gripas uzraudzības programmas mājputniem un savvaļas putniem (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4228)  (1)

45

 

 

2009/438/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 8. jūnijs), ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kura iesniegta sīkākai izskatīšanai saistībā ar iespējamo apelsīnu eļļas iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4232)  (1)

47

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Direktīvā 92/119/EEK (1992. gada 17. decembris), ar ko ievieš vispārīgus Kopienas pasākumus noteiktu dzīvnieku slimību kontrolei un īpašus pasākumus saistībā ar cūku vezikulāro slimību (OV L 62, 15.3.1993.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 14. sējums, 71. lpp.)

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top