EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:021:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 21, 2009. gada 24. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 21

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 24. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 67/2009 (2009. gada 23. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 68/2009 (2009. gada 23. janvāris), ar kuru devīto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (1)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 69/2009 (2009. gada 23. janvāris), ar kuru attiecībā uz starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) Nr. 1 un starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) Nr. 27 grozījumiem groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (1)

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 70/2009 (2009. gada 23. janvāris), ar kuru attiecībā uz starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) uzlabojumiem groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (1)

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 71/2009 (2009. gada 23. janvāris), ar ko 2008./2009. tirdzniecības gada 2. periodam nosaka intervencei pieejamo kukurūzas daudzumu

38

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2009/4/EK (2009. gada 23. janvāris) par pasākumiem, lai novērstu un atklātu manipulācijas ar tahogrāfu ierakstiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un (EEK) Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu (1)

39

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome un Komisija

 

 

2009/50/EK, Euratom

 

*

Padomes un Komisijas Lēmums (2008. gada 18. decembris) par to, lai noslēgtu Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

41

 

 

Komisija

 

 

2009/51/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 15. decembris) par ierobežojamo vielu importa kvotu piešķiršanu laika periodam no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8100)

43

 

 

2009/52/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 18. decembris) par tādu ierobežojamo vielu daudzumu piešķiršanu, kas 2009. gadā ir atļautas būtiskām vajadzībām paredzētam lietojumam Kopienā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8398)

53

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

 

2009/53/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2008. gada 12. decembris) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā (ECB/2008/23)

66

 

 

2009/54/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2008. gada 12. decembris), ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi Eiropas Centrālās bankas kapitāla apmaksai, kuru veic iesaistītās nacionālās centrālās bankas (ECB/2008/24)

69

 

 

2009/55/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2008. gada 12. decembris), ar ko nosaka noteikumus un nosacījumus Eiropas Centrālās bankas kapitāla daļu pārvedumiem nacionālo centrālo banku starpā un apmaksātā kapitāla koriģēšanai (ECB/2008/25)

71

 

 

2009/56/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2008. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2001/15 par euro banknošu emisiju (ECB/2008/26)

75

 

 

2009/57/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2008. gada 12. decembris), ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi iemaksām Eiropas Centrālās bankas uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un nacionālo centrālo banku prasību koriģēšanai, kuras ekvivalentas nodotajiem ārējo rezervju aktīviem (ECB/2008/27)

77

 

 

2009/58/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2008. gada 15. decembris), ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi Eiropas Centrālās bankas kapitāla apmaksai, kuru veic neiesaistītās nacionālās centrālās bankas (ECB/2008/28)

81

 

 

2009/59/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2008. gada 31. decembris) par to, kā Národná banka Slovenska apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu, nodod ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas rezervēs un uzkrājumos (ECB/2008/33)

83

 

 

IETEIKUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/60/EK

 

*

Komisijas Ieteikums (2009. gada 23. janvāris) par pamatnostādnēm attiecībā uz labāko praksi kontroles jomā saistībā ar reģistrācijas kontrolierīču pārbaudēm, kas jāveic pārbaudēs uz ceļa un pilnvarotās darbnīcās (izziņots ar dokumenta numuru K(2009) 108)  (1)

87

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top