EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:345:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 345, 2008. gada 23. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 345

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 23. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1322/2008 (2008. gada 28. novembris), ar ko 2009. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Baltijas jūrā

1

 

*

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1323/2008 (2008. gada 18. decembris), ar ko no 2008. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām

10

 

*

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1324/2008 (2008. gada 18. decembris), ar kuru no 2008. gada 1. jūlija koriģē iemaksu likmi Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju shēmā

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1325/2008 (2008. gada 22. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1326/2008 (2008. gada 15. decembris), ar ko apstiprina maznozīmīgas izmaiņas tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Chaource (ACVN))

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1327/2008 (2008. gada 19. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Padomes Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1328/2008 (2008. gada 22. decembris), ar ko groza I, II, III, V, VII un VIII pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm

28

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1329/2008 (2008. gada 22 decembris), ar ko nosaka ārkārtējus atbalsta pasākumus cūkgaļas tirgum, piešķirot atbalstu par uzglabāšanu privātās noliktavās daļā Apvienotās Karalistes

56

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1330/2008 (2008. gada 22. decembris), ar kuru 103. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

60

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/110/EK (2008. gada 16. decembris), ar ko groza Direktīvu 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos (Dzelzceļu drošības direktīva) (1)

62

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/112/EK (2008. gada 16. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvas 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2004/42/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (1)

68

 

*

Padomes Direktīva 2008/114/EK (2008. gada 8. decembris) par to, lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību (1)

75

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/971/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 16. decembris) par tāda meža reproduktīvā materiāla līdzvērtīgumu, kas ražots trešās valstīs

83

 

 

2008/972/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 18. decembris), ar ko groza Kopīgās konsulārās instrukcijas 13. pielikumu par vīzu ielīmju aizpildīšanu

88

 

 

Komisija

 

 

2008/973/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 15. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/56/EK attiecībā uz 21. panta 3. punktā noteikto datumu, līdz kuram dalībvalstīm ir atļauts pagarināt spēkā esības termiņu lēmumiem par trešo valstu izcelsmes sēklas kartupeļu līdzvērtību (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8135)  (1)

90

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2008/974/KĀDP (2008. gada 18. decembris), atbalstot Hāgas rīcības kodeksu pret ballistisko raķešu izplatīšanu saistībā ar ES Masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas stratēģijas īstenošanu

91

 

*

Padomes Lēmums 2008/975/KĀDP (2008. gada 18. decembris), ar ko izveido mehānismu tādu Eiropas Savienības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas pārvaldībai, kuras skar militārus vai aizsardzības aspektus (Athena)

96

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2008. gada 20. maija Lēmumā par atbalstu, ko Francija piešķīrusi Fondam zvejniecības risku novēršanai un zvejniecības uzņēmumiem (valsts atbalsts C 9/06) (OV L 334, 12.12.2008.)

115

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 1337/2007 (2007. gada 15. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 992/95 attiecībā uz Kopienas tarifu kvotām dažiem Norvēģijas izcelsmes zvejniecības produktiem (OV L 298, 16.11.2007.)

115

 

*

Labojums Komisijas 1995. gada 26. jūlija Direktīvā 95/45/EK, ar ko nosaka īpašus tīrības kritērijus krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos (OV L 226, 22.9.1995.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 13. nodaļa, 15. sējums, 218. lpp.)

116

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top