EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:201:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 201, 2008. gada 30. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 201

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 30. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 733/2008 (2008. gada 15. jūlijs) par nosacījumiem, kas reglamentē trešo valstu izcelsmes lauksaimniecības produktu importu pēc avārijas Černobiļas atomelektrostacijā (Kodificēta versija)

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 734/2008 (2008. gada 15. jūlijs) par jutīgu jūras ekosistēmu aizsardzību atklātajā jūrā pret negatīvo ietekmi, ko rada grunts zvejas rīki

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 735/2008 (2008. gada 29. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 736/2008 (2008. gada 22. jūlijs) par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts atbalstam, ko piešķir maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zivsaimniecības produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 737/2008 (2008. gada 28. jūlijs), ar ko izrauga Kopienas references laboratorijas vēžveidīgo slimību, trakumsērgas un govju tuberkulozes jomā, nosaka papildu pienākumus un uzdevumus Kopienas references laboratorijām trakumsērgas un govju tuberkulozes jomā un groza VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 882/2004

29

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 738/2008 (2008. gada 28. jūlijs), ar kuru divpadsmito reizi groza Regulu (EK) Nr. 1763/2004, ar ko nosaka dažus ierobežojošus pasākumus, atbalstot Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) pilnvaru sekmīgu īstenošanu

33

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 739/2008 (2008. gada 28. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar dalībvalsts karogu (izņemot Spāniju, Franciju, Īriju un Apvienoto Karalisti), zvejot sarkanās zobaines ICES VI, VII un VIII zonā (Kopienas ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 740/2008 (2008. gada 29. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1418/2007 attiecībā uz procedūrām, kas jāievēro, eksportējot atkritumus uz dažām valstīm (1)

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 741/2008 (2008. gada 29. jūlijs) par importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas iesniegti periodam no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. jūnijam saskaņā ar importa tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 996/97 un paredzēta saldētai liellopu plānajai diafragmai

45

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/81/EK (2008. gada 29. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu difenakumu (1)

46

 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 742/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par Kopienas dalību pētniecības un attīstības programmā, kuras mērķis ir uzlabot vecāku cilvēku dzīves kvalitāti, izmantojot jaunās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), un kuru īsteno vairākas dalībvalstis (1)

49

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 743/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par Kopienas dalību vairāku dalībvalstu īstenotā pētniecības un attīstības programmā, kuras mērķis ir atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus (1)

58

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/624/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 8. jūlijs), ar ko ieceļ amatā četrus Reģionu komitejas locekļus un četrus locekļa aizstājējus no Francijas

68

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumi Nr. 30. – Vienoti noteikumi pneimatisko riepu apstiprināšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

70

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top