EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:141:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 141, 2008. gada 31. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 141

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 31. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 480/2008 (2008. gada 26. maijs) par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā par grozījumiem Protokolā, ar kuru laikposmam no 2005. gada 18. janvāra līdz 2011. gada 17. janvārim nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Ekonomikas kopienas un Seišelu Salu Republikas nolīgumā par zveju pie Seišelu Salām

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 481/2008 (2008. gada 30. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 482/2008 (2008. gada 30. maijs), ar kuru izveido programmatūras drošības garantijas sistēmu, kas jāīsteno aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, un ar kuru groza Regulas (EK) Nr. 2096/2005 II pielikumu (1)

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 483/2008 (2008. gada 30. maijs) par noteiktu nosaukumu iekļaušanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (ACVN), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (AĢIN), Chodské pivo (AĢIN))

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 484/2008 (2008. gada 30. maijs), ar ko labības nozarē nosaka ievedmuitas nodokli, kuru piemēro no 2008. gada 1. jūnija

13

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/404/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 21. maijs), ar ko groza Lēmumu 2003/467/EK attiecībā uz noteikta Itālijas administratīvā reģiona atzīšanu par oficiāli brīvu no govju tuberkulozes un noteiktu Polijas administratīvo reģionu atzīšanu par oficiāli brīviem no govju enzootiskās leikozes (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1876)  (1)

16

 

 

IETEIKUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/405/EK

 

*

Komisijas Ieteikums (2008. gada 28. maijs) par riska samazināšanas pasākumiem šādām vielām: 2-nitrotoluols un 2,4-dinitrotoluols (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2233)  (1)

20

 

 

Labojums

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006.) (Labotā versija: OV L 136, 29.5.2007.)

22

 

*

Labojums Padomes Direktīvā 91/496/EEK (1991. gada 15. jūlijs), ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (OV L 268, 24.9.1991.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 12. sējums, 58. lpp.)

22

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top