EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:095:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 95, 2007. gada 05. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 95

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 5. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 378/2007 (2007. gada 27. marts), ar ko paredz noteikumus par brīvprātīgu modulāciju tiešajiem maksājumiem, kuri noteikti Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 379/2007 (2007. gada 4. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 380/2007 (2007. gada 4. aprīlis), ar ko nosaka, ka vairs nav sasniegti daži limiti cukura produktu ievešanas atļauju izsniegšanai saskaņā ar tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 381/2007 (2007. gada 4. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs Regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 382/2007 (2007. gada 4. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 753/2002, ar ko paredz konkrētus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 piemērošanai attiecībā uz konkrētu vīna nozares produktu aprakstu, apzīmējumu, noformējumu un aizsardzību

12

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/215/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 29. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2004/676/EK par Eiropas Aizsardzības aģentūras Civildienesta noteikumiem

21

 

 

2007/216/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 29. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2004/677/EK attiecībā uz minimālo norīkošanas laiku valstu ekspertiem un militārajam personālam, kas norīkots uz Eiropas Aizsardzības aģentūru

24

 

 

Komisija

 

 

2007/217/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. novembris) par valsts atbalstu, ko Francija īstenojusi attiecībā uz Laboratoire national de métrologie et d’essais (C24/2005) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5477)  (1)

25

 

 

2007/218/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 28. marts), ar kuru groza galīgo Lēmumu K(2006) 4332, ar ko nosaka no Eiropas Zivsaimniecības fonda gadā atvēlēto Kopienas saistību apropriāciju paredzamo sadalījumu starp dalībvalstīm laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1313)

37

 

 

2007/219/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 30. marts) par Kopienas finansiālo atbalstu Bulgārijā un Rumānijā plānotam pamatpētījumam par salmonellu izplatību kaujamu cūku vidū (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1394)

41

 

 

2007/220/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 4. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2003/250/EK par termiņa pagarināšanu pagaidu izņēmumiem no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz stādīšanai paredzētiem Dienvidāfrikas Republikas izcelsmes zemeņu (Fragaria L.) stādiem, izņemot sēklas (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1454)

50

 

 

2007/221/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 4. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2003/249/EK attiecībā uz pagaidu izņēmumu no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz stādīšanai paredzētiem Čīles izcelsmes zemeņu (Fragaria L.) stādiem, izņemot sēklas, termiņa pagarinājumu (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1455)

51

 

 

2007/222/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 4. aprīlis), ar kuru paziņo to, ka saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku darbību sāk Dienvidrietumu ūdeņu reģionālā konsultatīvā padome

52

 

 

2007/223/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 4. aprīlis) par vīnkopības produkcijas potenciāla uzskaiti, ko iesniegusi Bulgārija saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1493/1999 (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1469)

53

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top