EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:367:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 367, 2018. gada 10. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 367

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums

2018. gada 10. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Jaunas bezoglekļa, decentralizētas un digitalizētas energoapgādes struktūras ietekme uz nodarbinātību un reģionu ekonomiku” (pašiniciatīvas atzinums)

1


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/02

Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Transporta loma ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā un tā ietekme uz ES politikas veidošanu” (pašiniciatīvas atzinums)

9


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES koncepcijas pārejas posma pārvaldībai digitalizētā darba vidē – nozīmīgs ieguldījums baltajā grāmatā par darba nākotni” (izpētes atzinums pēc prezidentvalsts Austrijas pieprasījuma)

15


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis” (izpētes atzinums pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma)

20


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja


 

III Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumspar tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu groza Regulu (EK) Nr. 924/2009” (COM(2018) 163 final – 2018/0076 (COD))

28


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz Euro 5 posma piemērošanu divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai” (COM(2018) 137 final – 2018/0065 (COD))

32


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu un atceļ Regulu (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu” (COM(2018) 209 final – 2018/0103 (COD))

35


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu” (COM(2018) 259 final – 2018/0123 (COD))

39


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza regulu (ES) Nr. 575/2013” (COM(2018) 134 final – 2018/0060 (COD)) – “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kredītu apkalpotājiem, kredītu pircējiem un nodrošinājuma atgūšanu” (COM(2018) 135 final – 2018/0063 (COD))

43


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par valsts tiesību aktiem, kas piemērojami vērtspapīru darījumu sekām īpašuma tiesību ziņā” (COM(2018) 89 final) – “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanu” (COM(2018) 92 final – 2018/0041 (COD)) – “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām” (COM(2018) 96 final – 2018/0044 (COD)) – “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013” (COM(2018) 110 final – 2018/0045 (COD))

50


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013” (COM(2018) 93 final – 2018/0042 (COD)) – “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES” (COM(2018) 94 final – 2018/0043 (COD))

56


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Finanšu tehnoloģijas rīcības plāns konkurētspējīgākam un inovatīvākam Eiropas finanšu sektoram”” (COM(2018) 109 final)

61


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem” (COM(2018) 99 final – 2018/0047 (COD)); “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (EKFPS) uzņēmumiem” (COM(2018) 113 final – 2018/0048 (COD))

65


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par uzņēmumu nodokļa uzlikšanu nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā” (COM(2018) 147 final – 2018/0072 (CNS)); “Priekšlikums Padomes direktīvai par digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana” (COM(2018) 148 final – 2018/0073 (CNS))

73


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu” (COM(2018) 212 final – 2018/0104 (COD))

78


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai un ar ko atceļ Padomes lēmumu 2000/642/TI” (COM(2018) 213 final – 2018/0105 (COD))

84


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās” (COM(2018) 225 final – 2018/0108 (COD)), “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz saskaņotus noteikumus juridisko pārstāvju iecelšanai ar mērķi iegūt pierādījumus kriminālprocesā” (COM(2018) 226 final – 2018/0107 (COD))

88


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija)” (COM(2018) 144 final – 2018/0070 (COD))

93


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par aprites ekonomikas uzraudzības sistēmu” (COM(2018) 29 final)

97


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā” (COM(2018) 115 final – 2018/0050 (COD))

103


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija)” (COM(2017) 753 final – 2017/0332 (COD))

107


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004” (COM(2018) 231 final – 2018/0110 (COD))

112


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Padomes direktīva, ar ko attiecībā uz Itālijas pašvaldības Kampione d’Italia un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušanu Savienības muitas teritorijā un Direktīvas 2008/118/EK teritoriālajā piemērošanā groza Direktīvas 2006/112/EK un 2008/118/EK” (COM(2018) 261 final – 2018/0124 (CNS))

117


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz fakultatīvas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas periodu noteiktām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, kam ir paaugstināts krāpšanas risks, un attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānisma cīņai pret krāpšanu PVN jomā piemērošanas periodu” (COM(2018) 298 final – 2018/0150 (CNS))

118


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 110/2008 groza attiecībā uz nominālajiem daudzumiem, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ar “pot still” veida destilatoru Japānā ražotu un pudelēs pildītu šoču” (COM(2018) 199 final – 2018/0097 (COD))

119


 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2018/C 367/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Lēmumu 2003/17/EK groza attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Brazīlijā, un attiecībā uz Brazīlijā ražotu lopbarības augu sēklu un graudaugu sēklu līdzvērtīgumu, un attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Moldovā, un attiecībā uz Moldovā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu” (COM(2017) 643 final – 2017/0297 (COD))

120

LV

Top