EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:345:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 345, 2017. gada 13. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 345

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 13. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 527. plenārsesija 2017. gada 5. un 6. jūlijā

2017/C 345/01

Rezolūcija par tematu “Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ieguldījums Eiropas Komisijas 2018. gada darba programmā”

1

2017/C 345/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rezolūcija par tematu “Komisijas baltā grāmata par Eiropas nākotni un ne tikai”

11

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 527. plenārsesija 2017. gada 5. un 6. jūlijā

2017/C 345/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES MVU politikas efektivitātes uzlabošana” (pašiniciatīvas atzinums)

15

2017/C 345/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Viltotu preču un pirātpreču ražošana” (pašiniciatīvas atzinums)

25

2017/C 345/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Rūpniecības pārmaiņas ES biešu cukura nozarē” (pašiniciatīvas atzinums)

32

2017/C 345/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “No Korkas deklarācijas 2.0 uz konkrētiem pasākumiem” (pašiniciatīvas atzinums)

37

2017/C 345/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Valsts atbalsta noteikumu piemērošana attiecībā uz kompensāciju par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu (Lēmums 2012/21/ES un Kopienas regulējums)” (pašiniciatīvas atzinums)

45

2017/C 345/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Transporta digitalizācijas un robotizācijas ietekme uz ES politikas veidošanu” (pašiniciatīvas atzinums)

52

2017/C 345/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sociālās ekonomikas ārējā dimensija” (pašiniciatīvas atzinums)

58


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 527. plenārsesija 2017. gada 5. un 6. jūlijā

2017/C 345/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Direktīvā 2010/40/ES groza deleģēto aktu pieņemšanas laikposmu”(COM(2017) 136 final – 2017/0060 (COD))

67

2017/C 345/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu”(COM(2017) 142 final – 2017/0063 (COD))

70

2017/C 345/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, notiek Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā”(COM(2016) 595 final – 2016/0279 (COD))

76

2017/C 345/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā”(COM(2016) 755 final – 2016/0371 (CNS)), par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā”(COM(2016) 757 final – 2016/0370 (CNS)) un par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem”(COM(2016) 758 final – 2016/0374 (CNS))

79

2017/C 345/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004”. (COM(2016) 815 final – 2016/0397 (COD))  ( 1 )

85

2017/C 345/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Eiropas nākotnei: Eiropas rīcība ilgtspējības jomā””(COM(2016) 739 final)

91

2017/C 345/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums “Ekodizaina darba plāns 2016.–2019. gadam””(COM(2016) 773 final)

97

2017/C 345/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Atkritumu pārvēršanas enerģijā loma aprites ekonomikā””(COM(2017) 34 final)

102

2017/C 345/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās”(COM(2017) 38 final – 2017/0013 (COD))

110

2017/C 345/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES vides politikas īstenošanas pārskats – kopīgas problēmas un kā apvienot centienus, lai gūtu labākus rezultātus””(COM(2017) 63 final)

114

2017/C 345/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Enerģijas cenas un izmaksas Eiropā””(COM(2016) 769 final)

120

2017/C 345/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izdara grozījumu Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā”(COM(2016) 818 final – 2016/0411(COD))

126

2017/C 345/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tēmu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Veidojot Eiropas datu ekonomiku””(COM(2017) 9 final)

130

2017/C 345/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK (Privātuma un elektronisko sakaru regula)”(COM(2017) 10 final – 2017/0003 (COD))

138


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici.

LV

 

Top