Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:309:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 309, 2017. gada 18. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 309

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 18. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 309/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 309/02

Lieta C-599/14 P: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums – Eiropas Savienības Padome/Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Nīderlandes Karaliste, Ziemeļīrijas un Lielbritānijas Apvienotā Karaliste, Eiropas Komisija Apelācija — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Cīņa pret terorismu — Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām — Līdzekļu iesaldēšana — Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP — 1. panta 4. un 6. punkts — Regula (EK) Nr. 2580/2001 — 2. panta 3. punkts — Organizācijas atstāšana to personu, grupu un vienību sarakstā, kas ir iesaistītas terora aktos — Nosacījumi — Lēmumu par līdzekļu iesaldēšanu faktiskais pamats — Kompetentas iestādes pieņemts lēmums — Pienākums norādīt pamatojumu

2

2017/C 309/03

Atzinums 1/15: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 26. jūlija atzinums – Eiropas Parlaments Atzinums, kas sniegts saskaņā ar LESD 218. panta 11. punktu — Nolīguma starp Kanādu un Eiropas Savienību projekts — Aviopasažieru datu reģistra datu pārsūtīšana no Savienības uz Kanādu — Atbilstoši juridiskie pamati — LESD 16. panta 2. punkts, 82. panta 1. punkta otrās daļas d) apakšpunkts un 87. panta 2. punkta a) apakšpunkts — Saderība ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu, kā arī 52. panta 1. punktu

3

2017/C 309/04

Lieta C-79/15 P: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums – Eiropas Savienības Padome/Hamas, Eiropas Komisija Apelācija — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Cīņa pret terorismu — Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām — Līdzekļu iesaldēšana — Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP — 1. panta 4. un 6. punkts — Regula (EK) Nr. 2580/2001 — 2. panta 3. punkts — Organizācijas atstāšana to personu, grupu un vienību sarakstā, kas ir iesaistītas terora aktos — Nosacījumi — Lēmumu par līdzekļu iesaldēšanu faktiskais pamats — Kompetentas iestādes pieņemts lēmums — Pienākums norādīt pamatojumu

4

2017/C 309/05

Lieta C-517/15 P: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums – AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH/Eiropas Komisija Apelācija — Konkurence — LESD 101. un 102. pants — Regula (EK) Nr. 1/2003 — 30. pants — Eiropas Komisijas lēmums, ar ko konstatē nelikumīgu aizliegtu vienošanos automašīnu stiklu Eiropas tirgū — Šī lēmuma nekonfidenciālās versijas publicēšana — Lūguma piemērot konfidencialitāti noteiktai informācijai noraidījums — Uzklausīšanas amatpersonas pilnvaras — Lēmums 2011/695/ES — 8. pants — Konfidencialitāte — Informācija, kuras avots ir pieteikums par iecietības programmas piemērošanu — Daļējs lūguma piemērot konfidencialitāti informācijai noraidījums — Tiesiskā paļāvība — Vienlīdzīga attieksme

5

2017/C 309/06

Lieta C-560/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi — Telekomunikāciju pakalpojumi — Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/77/EK — Radio un televīzijas virszemes digitālās apraides radiofrekvenču izmantošanas tiesību piešķiršana — Nepabeigtas bezmaksas piešķiršanas procedūras (“skaistumkonkursa”) atcelšana un tās aizstāšana ar izsoles procedūru — Valsts likumdevēja iesaistīšanās — Valsts regulatīvo iestāžu neatkarība — Iepriekšēja apspriešanās — Piešķiršanas kritēriji — Tiesiskā paļāvība

5

2017/C 309/07

Lieta C-670/15: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums (Bundesarbeitsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko uzsācis Jan Šalplachta Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Tiesu pieejamība pārrobežu strīdos — Direktīva 2003/8/EK — Kopīgi obligātie noteikumi attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos — Piemērojamība — Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēts, ka izdevumi par to apliecinošo dokumentu tulkojumu, kas nepieciešami juridiskās palīdzības pieprasījuma izskatīšanai, nav atlīdzināmi

6

2017/C 309/08

Lieta C-696/15 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums – Čehijas Republika/Eiropas Komisija Apelācija — Transports — Direktīva 2010/40/ES — Inteliģento transporta sistēmu ieviešana autotransporta jomā — 7. pants — Pilnvaru deleģēšana Eiropas Komisijai — Ierobežojumi — Deleģētā regula (ES) Nr. 885/2013 — Informācijas pakalpojumu sniegšana saistībā ar drošām stāvvietām kravas automobiļiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem — Deleģētā regula (ES) Nr. 886/2013 — Dati un procedūras, lai lietotājiem nodrošinātu vispārējas ar ceļu satiksmes drošību saistītas bezmaksas informācijas minimumu — LESD 290. pants — Pilnvaru deleģēšanas mērķu, satura, apjoma un ilguma konkrēta noteikšana — Attiecīgās jomas būtisks elements — Kontroles struktūras izveidošana

7

2017/C 309/09

Lieta C-80/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums (Tribunal administratif de Montreuil (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Direktīva 2003/87/EK — 10.a panta 1. punkts — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēma Eiropas Savienībā — Bezmaksas kvotu sadale — Lēmums 2011/278/ES — Spēkā esamība — Labas pārvaldības princips — Produkta līmeņatzīmes noteikšana karstajam metālam — Datu no “BREF” par dzelzi un tēraudu un pamatnostādņu līmeņatzīmju karstajam metālam noteikšanai izmantošana — “Līdzīgu ražojumu” jēdziens — Atsauces iekārtas — Pienākums norādīt pamatojumu

7

2017/C 309/10

Lieta C-84/16 P: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums – Continental Reifen Deutschland GmbH/Compagnie générale des établissements Michelin, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “XKING” — Valsts un starptautiskas reģistrācijas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “X”, īpašnieka iebildumi — Apelācijas padomes veikta iebildumu noraidīšana — Sajaukšanas iespēja — Pierādījumu sagrozīšana

8

2017/C 309/11

Lieta C-112/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Elektroniskās komunikācijas — Telekomunikāciju pakalpojumi — Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/77/EK — Vienlīdzīga attieksme — Katram analogo radiofrekvenču īpašniekam piešķiramo digitālo radiofrekvenču skaita noteikšana — Nelikumīgi izmantoto analogo radiofrekvenču ņemšana vērā — Atbilstība starp jau piederējušo analogo radiofrekvenču un iegūto digitālo radiofrekvenču skaitu

9

2017/C 309/12

Lieta C-175/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums (Korkein oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik/SOS-Lapsikylä ry Direktīva 2003/88/EEK — 17. pants — Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība — Darba laika organizēšana — Papildu kompensācijas — Bērnu aizsardzības apvienība — “Bērnu ciemata vecāki” — Pastāvīgo “vecāku” pagaidu prombūtne — Darba ņēmējas, kas nodarbinātas kā “vecāku” aizvietotājas — Jēdziens

10

2017/C 309/13

Lieta C-182/16 P: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums – Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA Apelācijas sūdzība — Eiropas Savienības preču zīme — Grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “STICK MiniMINI Beretta” — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Mini Wini” īpašnieka iebildumi — Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas padomes veikta iebildumu noraidīšana — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Sajaukšanas iespēja — Konkrētas sabiedrības daļas uzmanības pakāpe — Autonoma un atšķirīga vieta — Dominējošs raksturs — Vizuālās līdzības vērtēšanas kritēriji — Pienākums norādīt pamatojumu

10

2017/C 309/14

Apvienotās lietas C-196/16 un C-197/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) u.c./Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Direktīva 85/337/EEK — Direktīva 2011/92/ES — Iespēja vēlāk veikt ietekmes uz vidi novērtējumu funkcionējošai elektroenerģijas ražošanas no biogāzes ražotnei, lai saņemtu jaunu atļauju

11

2017/C 309/15

Lieta C-225/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Mossa Ouhrami Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — To trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kuri dalībvalstī uzturas nelikumīgi — Direktīva 2008/115/EK — 11. panta 2. punkts — Lēmums par ieceļošanas aizliegumu, kas pieņemts pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā un kas attiecas uz ilgumu, kurš ir garāks nekā minētajā direktīvā paredzētais — Ieceļošanas aizlieguma termiņa sākums

12

2017/C 309/16

Lieta C-348/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums (Tribunale di Milano (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Patvēruma politika — Direktīva 2013/32/ES — 12., 14., 31. un 46. pants — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 47. pants — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Prasība par lēmumu, ar kuru ir noraidīts starptautiskās aizsardzības pieteikums — Tiesas iespēja pieņemt nolēmumu, neuzklausot pieteikuma iesniedzēju

12

2017/C 309/17

Lieta C-386/16: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “ToridasUAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma — Direktīva 2006/112/EK — 138. panta 1. punkts — Darījuma kvalificēšana par piegādi Kopienas iekšienē — Preču piegādes Kopienas iekšienē atbrīvojums no nodokļa — Pircēja nolūks pārdot tālāk iegādātās preces nodokļu maksātājam citā dalībvalstī pirms to izvešanas no pirmās dalībvalsts teritorijas — Iespējamās sekas daļas no preču pārveidošanai pirms to nosūtīšanas

13

2017/C 309/18

Lieta C-471/16 P: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Meissen Keramik GmbH Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “meissen”, reģistrācijas pieteikums — Iebildumu noraidījums — Pirmo reizi iesniegti pierādījumi — Sagrozīšana — Agrāku preču zīmju faktiska izmantošana — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 7. panta 3. punkts — 8. panta 5. punkts — Saikne starp salīdzināmām preču zīmēm

14

2017/C 309/19

Lieta C-490/16: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums (Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – A.S./Slovēnijas Republika Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (ES) Nr. 604/2013 — Dalībvalsts, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā starptautiskās aizsardzības pieteikuma, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, izskatīšanu, noteikšana — Ārkārtīgi liela skaita trešo valstu valstspiederīgo, kuri vēlas saņemt starptautisko aizsardzību, ierašanās — Robežas šķērsošana, ko organizējuši dalībvalsts dienesti caurbraukšanas, lai nokļūtu citā dalībvalstī, mērķa labad — Ar atkāpi pamatota ieceļošana humānu apsvērumu dēļ — 13. pants — Ārējās robežas nelikumīga šķērsošana — Divpadsmit mēnešu termiņš, sākot no robežas šķērsošanas brīža — 27. pants — Tiesiskās aizsardzības līdzekļi — Pārbaudes tiesā apjoms — 29. pants — Sešu mēnešu termiņš pārsūtīšanas izpildei — Termiņa aprēķins — Prasības celšana — Apturoša iedarbība

14

2017/C 309/20

Lieta C-519/16: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums (Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesību aktu tuvināšana — Regula (EK) Nr. 882/2004 — Oficiālas dzīvnieku barības un pārtikas produktu kontroles — Oficiālo kontroļu finansēšana — 26. un 27. pants — Vispārējā nodokļu sistēma — Maksas vai nodevas — Nodeva, ko piemēro pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem

15

2017/C 309/21

Lieta C-646/16: Tiesas (virs palāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – prasība, ko cēlušas Khadija Jafari, Zainab Jafari Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (ES) Nr. 604/2013 — Dalībvalsts, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā starptautiskās aizsardzības pieteikuma, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, izskatīšanu, noteikšana — Ārkārtīgi liela skaita trešo valstu valstspiederīgo, kuri vēlas saņemt starptautisko aizsardzību, ierašanās — Robežas šķērsošana, ko organizējuši dalībvalsts dienesti caurbraukšanas, lai nokļūtu citā dalībvalstī, mērķa labad — Ar atkāpi pamatota ieceļošana humānu apsvērumu dēļ — 2. panta m) punkts — Jēdziens “vīza” — 12. pants — Vīzas izsniegšana — 13. pants — Ārējās robežas nelikumīga šķērsošana

16

2017/C 309/22

Lieta C-670/16: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 26. jūlija spriedums (Verwaltungsgericht Minden (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (ES) Nr. 604/2013 — Dalībvalsts, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā starptautiskās aizsardzības pieteikuma, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, izskatīšanu, noteikšana — 20. pants — Noteikšanas procedūras uzsākšana — Starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniegšana — Iestāžu sagatavots ziņojums, ko saņēmušas kompetentās iestādes — 21. panta 1. punkts — Uzņemšanas pieprasījuma iesniegšanai paredzētie termiņi — Atbildības pāreja uz citu dalībvalsti — 27. pants — Tiesību aizsardzības līdzeklis — Pārbaudes tiesā apjoms

17

2017/C 309/23

Lieta C-262/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 10. maijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) – Solvay Chimica Italia SpA u.c./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

17

2017/C 309/24

Lieta C-263/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 10. maijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) – Whirlpool Europe Srl u.c./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

18

2017/C 309/25

Lieta C-273/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 10. maijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) – Sol Gas Primari Srl/Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

19

2017/C 309/26

Lieta C-297/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 23. maijā iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Bashar Ibrahim/Vācijas Federatīvā Republika

20

2017/C 309/27

Lieta C-299/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 23. maijā iesniedza Landgericht Berlin (Vācija) – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google Inc.

21

2017/C 309/28

Lieta C-312/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 29. maijā iesniedza Landesarbeitsgericht Hamm (Vācija) – Surjit Singh Bedi/Vācijas Federatīvā Republika, Vācijas Federatīvā Republika, kas procesuāli pārstāv Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

22

2017/C 309/29

Lieta C-318/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 30. maijā iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Mahmud Ibrahim u.c./Vācijas Federatīvā Republika

23

2017/C 309/30

Lieta C-319/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 30. maijā iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Nisreen Sharqawi u.c./Vācijas Federatīvā Republika

24

2017/C 309/31

Lieta C-328/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 31. maijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Itālija) – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA u.c./Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

25

2017/C 309/32

Lieta C-331/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 1. jūnijā iesniedza Corte d’appello di Roma (Itālija) – Martina Sciotto/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

26

2017/C 309/33

Lieta C-342/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 8. jūnijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Itālija) – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia/Comune di Padova

26

2017/C 309/34

Lieta C-368/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 16. jūnijā iesniedza Amtsgericht Düsseldorf (Vācija) – Hüsken u.c./Lufthansa CityLine GmbH

27

2017/C 309/35

Lieta C-374/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 21. jūnijā iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Finanzamt B/A-Brauerei

27

2017/C 309/36

Lieta C-389/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 29. jūnijā iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – UAB“EVP International”/Lietuvos bankas

28

2017/C 309/37

Lieta C-400/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 30. jūnijā iesniedza Tribunalul Dolj (Rumānija) – Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă/SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

28

2017/C 309/38

Lieta C-402/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2017. gada 4. maija spriedumu lietā T-403/15 JYSK sp. z o.o./Eiropas Komisija 2017. gada 4. jūlijā iesniedza JYSK sp. z o.o.

29

2017/C 309/39

Lieta C-413/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 10. jūlijā iesniedza Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) – Uždaroji akcinė bendrovė“Roche Lietuva”/VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

29

2017/C 309/40

Lieta C-431/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 17. jūlijā iesniedza Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) – Monachos Eirinaios (mūks Ireneos), laicīgajā dzīvē Antonios Iakumakis/Atēnu Advokātu kolēģija

30

2017/C 309/41

Lieta C-443/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. jūlijā iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) – Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

30

2017/C 309/42

Lieta C-458/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2017. gada 18. maija spriedumu lietā T-410/16 Rami Makhlouf/Eiropas Savienības Padome 2017. gada 31. jūlijā iesniedza Rami Makhlouf

31

 

Vispārējā tiesa

2017/C 309/43

Lieta T-371/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 12. jūlija rīkojums – Qualcomm un Qualcomm Europe/Komisija Pagaidu noregulējums — Konkurence — Pretmonopols — Regula (EK) Nr. 1/2003 — 18. panta 3. punkts — Lēmums par informācijas pieprasīšanu — Pieteikums par pagaidu noregulējumu — Steidzamības neesamība

33

2017/C 309/44

Lieta T-429/17: Prasība, kas celta 2017. gada 11. jūlijā – Laboratoires Majorelle/EUIPO – Jardin Majorelle (“LABORATOIRES MAJORELLE”)

33

2017/C 309/45

Lieta T-438/17: Prasība, kas celta 2017. gada 17. jūlijā – The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (“JOHN COR”)

34

2017/C 309/46

Lieta T-456/17: Prasība, kas celta 2017. gada 21. jūlijā – Lupu/EUIPO – Dzhihangir (“Djili soy original DS”)

35

2017/C 309/47

Lieta T-459/17: Prasība, kas celta 2017. gada 21. jūlijā – Fifth Avenue Entertainment/EUIPO – Commodore Entertainment Corporation (“THE COMMODORES”)

36

2017/C 309/48

Lieta T-464/17: Prasība, kas celta 2017. gada 26. jūlijā – TP/Komisija

36

2017/C 309/49

Lieta T-465/17: Prasība, kas celta 2017. gada 26. jūlijā – VKR Holding/EUIPO (“VELUX”)

37

2017/C 309/50

Lieta T-469/17: Prasība, kas celta 2017. gada 28. jūlijā – The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (“JOHN COR”)

38

2017/C 309/51

Lieta T-470/17: Prasība, kas celta 2017. gada 26. jūlijā – Sensotek/EUIPO – Senso Tecnologie (“sensotek”)

38

2017/C 309/52

Lieta T-471/17: Prasība, kas celta 2017. gada 28. jūlijā – Edison/EUIPO (“EDISON”)

39

2017/C 309/53

Lieta T-488/17: Prasība, kas celta 2017. gada 3. augustā – Ghost – Corporate Management/EUIPO (“Dry Zone”)

40

2017/C 309/54

Lieta T-489/17: Prasība, kas celta 2017. gada 2. augustā – Windspiel Manufaktur/EUIPO (Pudeļu vāciņa attēls)

40

2017/C 309/55

Lieta T-13/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 18. jūlija rīkojums – Gauff/EUIPO – H.P. Gauff Ingenieure (“GAUFF”)

41

2017/C 309/56

Lieta T-260/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. jūlija rīkojums – Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (“NEXEN PULSE”)

41


LV

 

Top