EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:239:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 239, 2017. gada 24. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 239

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 24. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 239/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 239/02

Lieta C-562/14 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 11. maija spriedums – Zviedrijas Karaliste/Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Eiropas Komisija, Čehijas Republika, Dānijas Karaliste, Spānijas Karaliste, Somijas Republika Apelācija — Sabiedrības tiesības piekļūt dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — 4. panta 2. punkta trešais ievilkums — Izņēmumi no tiesībām piekļūt dokumentiem — Nepareiza interpretācija — Pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju mērķu aizsardzība — Sevišķas sabiedrības intereses, kas pamato dokumentu publiskošanu — Vispārējās konfidencialitātes prezumpcija — Dokumenti, kas attiecas uz EU Pilot procedūru

2

2017/C 239/03

Atzinums 2/15: Tiesas (plēnums) 2017. gada 16. maija atzinums – Eiropas Komisija Atzinums, kas sniegts saskaņā ar LESD 218. panta 11. punktu — Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku — “Jaunās paaudzes” nolīgums, kas apspriests pēc LES un LESD stāšanās spēkā — Kompetence noslēgt nolīgumu — LESD 3. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Kopējā tirdzniecības politika — LESD 207. panta 1. punkts — Preču un pakalpojumu tirdzniecība — Ārvalstu tiešie ieguldījumi — Publiski līgumi — Intelektuālā īpašuma komerciālie aspekti — Konkurence — Tirdzniecība ar trešajām valstīm un ilgtspējīga attīstība — Darba ņēmēju sociālā aizsardzība — Vides aizsardzība — LESD 207. panta 5. punkts — Pakalpojumi transporta jomā — LESD 3. panta 2. punkts — Starptautisks nolīgums, kas var ietekmēt kopīgos noteikumus vai mainīt to darbības jomu — Savienības atvasināto tiesību noteikumi par pakalpojumu sniegšanas brīvību transporta jomā — Ārvalstu ieguldījumi, kas nav tiešie ieguldījumi — LESD 216. pants — Nolīgums, kas ir vajadzīgs, lai īstenotu vienu no Līgumu mērķiem — Kapitāla un maksājumu brīva aprite starp dalībvalstīm un trešajām valstīm — Līgumu ieguldījumu jomā pēctecība — Ieguldījumu līgumu, kas noslēgti starp dalībvalstīm un Singapūras Republiku, aizstāšana — Nolīguma institucionālie noteikumi — Ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršana — Pušu strīdu izšķiršana

3

2017/C 239/04

Lieta C-68/15: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 17. maija spriedums (Grondwettelijk Hof (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X/Ministerraad Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu direktīva — Nodokļu tiesību akti — Nodoklis, ar kuru apliek sabiedrību peļņu — Dividenžu izmaksāšana — Nodokļa ieturējums ienākumu gūšanas vietā — Nodokļu dubulta uzlikšana — Fairness tax

3

2017/C 239/05

Lieta C-133/15: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 10. maija spriedums (Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – H.C. Chavez-Vilchez u.c./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Savienības pilsonība — LESD 20. pants — Tiesības uzturēties dalībvalstī kā nosacījums piekļuvei sociālajai palīdzībai un ģimenes pabalstiem — Trešās valsts valstspiederīgais, kura faktiskā un ikdienas apgādībā ir tā nepilngadīgais bērns, šīs dalībvalsts pilsonis — Trešās valsts valstspiederīgā pienākums pierādīt, ka otrs vecāks, minētās dalībvalsts pilsonis, nespēj uzņemties rūpes par bērnu — Uzturēšanās atteikums, kas var radīt pienākumu bērnam pamest dalībvalsts un attiecīgi Savienības teritoriju

4

2017/C 239/06

Lieta C-421/15 P: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 11. maija spriedums – Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Tādu apzīmējumu reģistrācija, ko veido virsmas ar melnas krāsas punktiem attēls — Atzīšana par spēkā neesošu — Regula (EK) Nr. 40/94 — 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts — 51. panta 3. punkts

5

2017/C 239/07

Lieta C-437/15 P P: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 17. maija spriedums – Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs/Deluxe Entertainment Services Group Inc. Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “deluxe” — Pārbaudītāja sniegts reģistrācijas atteikums

6

2017/C 239/08

Lieta C-617/15: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 18. maija spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Hummel Holding A/S/Nike Inc., Nike Retail B.V. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Intelektuālais īpašums — Regula (EK) Nr. 207/2009 — Eiropas Savienības preču zīme — 97. panta 1. punkts — Starptautiskā jurisdikcija — Prasība par preču zīmes pārkāpumu, kas celta pret trešajā valstī dibinātu sabiedrību — Zemāka līmeņa meitasuzņēmums, kas nodibināts tās dalībvalsts teritorijā, kuras tiesā ir celta prasība — “Uzņēmuma” jēdziens

6

2017/C 239/09

Lieta C-624/15: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 18. maija spriedums (Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – UAB “Litdana”/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — 314. pants — Peļņas daļas režīms — Piemērošanas nosacījumi — Valsts nodokļu iestāžu atteikums ļaut nodokļa maksātājam piemērot peļņas daļas režīmu — Norādes rēķinos gan par to, ka piegādātājs ir piemērojis peļņas daļas režīmu, gan par atbrīvojumu no PVN — Piegādātāja veikta peļņas daļas režīma nepiemērošana piegādēm — Norādes, kas rada aizdomas par nelikumībām vai krāpšanu saistībā ar piegādēm

7

2017/C 239/10

Lieta C-682/15: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 16. maija spriedums (Cour administrative (Luksemburga) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Berlioz Investment Fund S.A./Directeur de l'administration des Contributions directes Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2011/16/ES — Administratīva sadarbība nodokļu jomā — 1. panta 1. punkts — 5. pants — Trešajai personai adresēts informācijas pieprasījums — Atteikums sniegt atbildi — Sankcija — Pieprasītās informācijas “prognozējamā svarīguma” jēdziens — Pieprasījuma saņēmējas iestādes veikta pārbaude — Tiesas veiktā pārbaude — Apjoms — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 51. pants — Savienības tiesību īstenošana — 47. pants — Tiesības efektīvi vērsties tiesā — Tiesas un trešās personas piekļuve pieprasījuma iesniedzējas iestādes adresētam informācijas pieprasījumam

8

2017/C 239/11

Lieta C-690/15: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 10. maija spriedums (Cour administrative d'appel de Douai (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Wenceslas de Lobkowicz/Ministère des Finances et des Comptes publics Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības ierēdnis — Civildienesta noteikumi — Obligāta dalība Eiropas Savienības iestāžu sociālā nodrošinājuma shēmā — Dalībvalstī gūti ienākumi no nekustamā īpašuma — Pienākums atbilstoši dalībvalsts tiesībām maksāt vispārēju sociālo iemaksu, sociālo iemaksu un papildiemaksas — Dalība šīs dalībvalsts sociālā nodrošinājuma pakalpojumu finansēšanā

9

2017/C 239/12

Lieta C-36/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 11. maija spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Minister Finansów/Posnania Investment SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Direktīva 2006/112/EK — 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts — 14. panta 1. punkts — Ar nodokli apliekami darījumi — Jēdziens “preču piegāde par atlīdzību” — Nekustamā īpašuma atsavināšana valstij vai pašvaldībai, lai samaksātu nodokļu parādu — Izslēgšana

10

2017/C 239/13

Lieta C-44/16 P: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 11. maija spriedums – Dyson Ltd/Komisija Apelācija — Direktīva 2010/30/ES — Energopatēriņa norādīšana, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm — Deleģētā regula (ES) Nr. 665/2013 — Putekļsūcēju energomarķējums — Energoefektivitāte — Mērījumu metode — Deleģētās kompetences robežas — Pierādījumu sagrozīšana — Vispārējās tiesas pienākums norādīt pamatojumu

10

2017/C 239/14

Lieta C-48/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 17. maija spriedums (Okresný súd Dunajská Streda (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ERGO Poist’ovňa, a.s./Alžbeta Barlíková Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pašnodarbināti tirdzniecības pārstāvji — Direktīva 86/653/EEK — Tirdzniecības pārstāvja komisijas nauda — 11. pants — Starp trešo personu un pilnvarotāju noslēgta līguma daļēja neizpilde — Ietekme uz tiesībām uz komisijas naudu — Jēdziens “apstākļi, kuros vainojams pilnvarotājs”

11

2017/C 239/15

Lieta C-59/16: Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 11. maija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – The Shirtmakers BV/Staatssecretaris van Financiën Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Muitas savienība — Regula (EEK) Nr. 2913/92 — Kopienas Muitas kodekss — 32. panta 1. punkta e) apakšpunkta i) punkts — Muitas vērtība — Darījuma vērtība — Noteikšana — Jēdziens “pārvadāšanas izmaksas”

12

2017/C 239/16

Lieta C-99/16: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 18. maija spriedums (Tribunal de grande instance de Lyon (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Jean-Philippe Lahorgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux “CNB”, Conseil des barreaux européens “CCBE”, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Direktīva 77/249/EEK — 4. pants — Advokāta profesionālā darbība — Pieslēguma advokātu privātajam virtuālajam tīklam saskarne (RPVA) — “RPVA” saskarne — Atteikums piešķirt piekļuvi citas dalībvalsts advokātu kolēģijā reģistrētam advokātam — Diskriminējoši pasākumi

12

2017/C 239/17

Lieta C-131/16: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 11. maija spriedums (Krajowa Izba Odwoławcza (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski līgumi — Direktīva 2004/17/EK — Iepirkuma principi — 10. pants — Vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem princips — Līgumslēdzēju iestāžu pienākums lūgt pretendentiem labot vai papildināt savu piedāvājumu — Līgumslēdzējas iestādes tiesības paturēt bankas garantiju atteikuma gadījumā — Direktīva 92/13/EEK — 1. panta 3. punkts — Pārskatīšanas procedūras — Lēmums par publiska līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu — Pretendenta izslēgšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Interese celt prasību

13

2017/C 239/18

Lieta C-150/16: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 18. maija spriedums (Curtea de Apel Craiova (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Fondul Proprietatea SA/Complexul Energetic Oltenia SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Valsts atbalsts — Sabiedrības, kurā kapitāla vairākums pieder Rumānijas valstij, prasījums pret sabiedrību, kurā šī dalībvalsts ir vienīgais akcionārs — Datio in solutum — Jēdziens “valsts atbalsts” — Pienākums paziņot Eiropas Komisijai

14

2017/C 239/19

Lieta C-154/16: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 18. maija spriedums (Augstākā tiesa (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – VAS “Latvijas dzelzceļš”/Valsts ieņēmumu dienests Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopienas Muitas kodekss — Regula (EEK) Nr. 2913/92 — 94. panta 1. punkts un 96. pants — Kopienas ārējā tranzīta procedūra — Principāla atbildība — 203. un 204. pants un 206. panta 1. punkts — Muitas parāda rašanās — Izņemšana no muitas uzraudzības — Viena no pienākumiem, kas izriet no muitas procedūras izmantošanas, neizpilde — Preču pilnīga bojāeja vai neglābjams zudums preču faktiskā rakstura, neparedzamu apstākļu vai nepārvaramas varas dēļ — 213. pants — Muitas parāda solidāra samaksa — Direktīva 2006/112/EK — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — 2. panta 1. punkts, kā arī 70. un 71. pants — Nodokļa iekasējamības gadījums un nodokļa iekasējamība — 201., 202. un 205. pants — Personas, kurām ir jāsamaksā nodoklis — Galamērķa muitas iestādes konstatēts kravas iztrūkums — Neatbilstoši noslēgta vai bojāta vagona cisternas apakšējā noliešanas ierīce

15

2017/C 239/20

Lieta C-302/16: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 11. maija spriedums (Rechtbank Noord-Nederland (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bas Jacob Adriaan Krijgsman/Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Gaisa pārvadājumi — Regula (EK) Nr. 261/2004 — 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Kompensācija un atbalsts pasažieriem sakarā ar lidojuma atcelšanu — Atbrīvojums no kompensācijas izmaksāšanas pienākuma — Ar tiešsaistes tūrisma aģenta starpniecību noslēgts pārvadājuma līgums — Gaisa pārvadātājs, kas savlaicīgi informējis tūrisma aģentu par lidojuma laika izmaiņām — Tūrisma aģents, kas minēto informāciju nosūtījis pasažierim pa e-pastu desmit dienas pirms lidojuma

16

2017/C 239/21

Lieta C-337/16 P: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 17. maija spriedums – Portugāles Republika/Eiropas Komisija Apelācija — ELGF un ELFLA — Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmums — Paziņošana adresātam — Pielikuma iespiedformāta vēlāka labošana — Lēmuma publicēšana Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Nokavējums — Nepieņemamība

17

2017/C 239/22

Lieta C-338/16 P: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 17. maija spriedums – Portugāles Republika/Eiropas Komisija Apelācija — ELGF un ELFLA — Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmums — Paziņošana adresātam — Pielikuma iespiedformāta vēlāka labošana — Lēmuma publicēšana Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Nokavējums — Nepieņemamība

17

2017/C 239/23

Lieta C-339/16 P: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 17. maija spriedums – Portugāles Republika/Eiropas Komisija Apelācija — ELGF un ELFLA — Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmums — Paziņošana adresātam — Pielikuma iespiedformāta vēlāka labošana — Lēmuma publicēšana Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Nokavējums — Nepieņemamība

18

2017/C 239/24

Lieta C-365/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 17. maija spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Association française des entreprises/Ministre des finances et des comptes publics Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja nodokļu sistēma, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs — Direktīva 2011/96/ES — Nodokļu dubultas uzlikšanas novēršana — 3 % iemaksa papildus uzņēmumu ienākuma nodoklim

18

2017/C 239/25

Lieta C-595/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 23. novembrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itālija) – Emmea Srl, Commercial Hub Srl/Comune di Siracusa u.c.

19

2017/C 239/26

Lieta C-54/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 1. februārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Telecomunicazioni SpA

19

2017/C 239/27

Lieta C-55/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 1. februārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Vodafone Omnitel NV

21

2017/C 239/28

Lieta C-162/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2017. gada 19. janvāra spriedumu lietā T-701/15 Stock Polska/EUIPO – Lass & Steffen (“Lubelska”) 2017. gada 30. martā iesniedza Polijas Republika

22

2017/C 239/29

Lieta C-191/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 13. aprīlī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

24

2017/C 239/30

Lieta C-213/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 25. aprīlī iesniedza Rechtbank Den Haag, tiesas sēdes vieta – Amsterdama (Nīderlande) – X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24

2017/C 239/31

Lieta C-220/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. aprīlī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin

25

2017/C 239/32

Lieta C-221/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. aprīlī iesniedza Raad van State (Nīderlande) – M. G. Tjebbes u.c./Minister van Buitenlandse Zaken

26

2017/C 239/33

Lieta C-234/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 4. maijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – XC u.c.

27

2017/C 239/34

Lieta C-236/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2017. gada 28. februāra spriedumu lietā T-162/14 Canadian Solar Emea GmbH u.c./Padome 2017. gada 8. maijā iesniedza Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc.

27

2017/C 239/35

Lieta C-237/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2017. gada 28. februāra spriedumu lietā T-163/14 Canadian Solar Emea u.c./Padome 2017. gada 8. maijā iesniedza Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc.

28

2017/C 239/36

Lieta C-244/17: Prasība, kas celta 2017. gada 10. maijā – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

29

2017/C 239/37

Lieta C-247/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 16. maijā iesniedza Korkein oikeus (Somija) – Oikeusministeriö/Denis Raugevicius

30

2017/C 239/38

Lieta C-250/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 12. maijā iesniedza Supremo Tribunal de Justiça (Portugāle) – Virgílio Tarragó da Silveira/Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA

31

2017/C 239/39

Lieta C-260/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 16. maijā iesniedza Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) – Αnodiki Ypiresies Diacheirisis Perivallontos, Oikonomias, Dioikisis EPE (Αnodiki Services EPE)/GNA “Ο Εvaggelismos – Ofthalmiatreio Αthinon – Polykliniki” Geniko Nosokomeio Athinon “Georgios Gennimatas”, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias – (GONK), “Oi Agioi Anargyroi”

31

2017/C 239/40

Lieta C-274/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 18. maijā iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Margarethe Yüce, Ali Yüce, Emin Yüce, Emre Yüce/TUIfly GmbH

32

2017/C 239/41

Lieta C-275/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 18. maijā iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Friedemann Schoen, Brigitta Schoen/TUIfly GmbH

33

2017/C 239/42

Lieta C-276/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 18. maijā iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Michael Siegberg/TUIfly GmbH

34

2017/C 239/43

Lieta C-277/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 18. maijā iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Heinz-Gerhard Albrecht/TUIfly GmbH

34

2017/C 239/44

Lieta C-278/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 18. maijā iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Susanne Meyer u.c./TUIfly GmbH

35

2017/C 239/45

Lieta C-279/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 18. maijā iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Thomas Kiehl/TUIfly GmbH

36

2017/C 239/46

Lieta C-280/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 18. maijā iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Ralph Eßer/TUIfly GmbH

37

2017/C 239/47

Lieta C-281/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 18. maijā iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Thomas Schmidt/TUIfly GmbH

37

2017/C 239/48

Lieta C-282/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 18. maijā iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Werner Ansorge/TUIfly GmbH

38

2017/C 239/49

Lieta C-290/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 22. maijā iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Angelina Fell, Florian Fell, Vincent Fell/TUIfly GmbH

39

2017/C 239/50

Lieta C-291/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 22. maijā iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe, Justin Joel Grompe/TUIfly GmbH

40

2017/C 239/51

Lieta C-301/17: Prasība, kas celta 2017. gada 23. maijā – Eiropas Komisija/Rumānija

40

2017/C 239/52

Lieta C-313/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2017. gada 22. marta spriedumu lietā T-231/15 Haswani/Padome 2017. gada 26. maijā iesniedza George Haswani

41

 

Vispārējā tiesa

2017/C 239/53

Lieta T-442/12: Vispārējās tiesas 2017. gada 1. jūnija spriedums – Changmao Biochemical Engineering/Padome Dempings — Ķīnas izcelsmes vīnskābes imports — Galīgā antidempinga maksājuma grozīšana — Daļēja starpposma pārskatīšana — Uzņēmuma, kurš darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statuss — Lielāko ieguldījumu izmaksas, kas būtībā atspoguļo tirgus vērtības — Apstākļu maiņa — Pienākums norādīt pamatojumu — Termiņš lēmuma par uzņēmuma, kurš darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statusu pieņemšanai — Tiesības uz aizstāvību — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 20. panta 2. punkts

43

2017/C 239/54

Lieta T-341/13 RENV: Vispārējās tiesas 2017. gada 8. jūnija spriedums – Groupe Léa Nature/EUIPO – Debonair Trading Internacional (“SO’BiO ētic”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “SO’BiO ētic” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Eiropas Savienības un valsts vārdiskas preču zīmes “SO…?” — Relatīvi atteikuma pamati — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Kaitējums reputācijai — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts

44

2017/C 239/55

Lieta T-673/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. jūnija spriedums – Guardian Europe/Eiropas Savienība Ārpuslīgumiskā atbildība — Savienības pārstāvība — Noilgums — Galīga lēmuma tiesisko seku dzēšana — Prasības pieteikuma precizitāte — Pieņemamība — Pamattiesību hartas 47. pants — Saprātīgs lietas izspriešanas termiņš — Vienlīdzīga attieksme — Mantiskais kaitējums — Ciestie zaudējumi — Neiegūtā peļņa — Nemantisks kaitējums — Cēloņsakarība

44

2017/C 239/56

Lieta T-726/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. jūnija spriedums – Blaž Jamnik un Brina Blaž/Parlaments Publiski pakalpojumu līgumi — Ēku līgums — Iepirkuma procedūra — Sarunu procedūra bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas — Eiropas Savienības mājas telpas Ļubļanā — Piedāvājuma noraidījums pēc vietējā tirgus izpētes — Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam — Piedāvājumam pievienoto dokumentu neizvērtēšana — Kļūda tiesību piemērošanā — Acīmredzama kļūda vērtējumā

45

2017/C 239/57

Lieta T-6/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 8. jūnija spriedums – AWG/EUIPO – Takko (“Southern Territory 23o48′25″S”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Southern Territory 23o48′25″S” — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “SOUTHERN” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts

46

2017/C 239/58

Lieta T-294/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 8. jūnija spriedums – Kaane American International/EUIPO – Global Tobacco (“GOLD MOUNT”) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “GOLD MOUNT” — Preču zīmes faktiskas izmantošanas neesamība — Pamatotu neizmantošanas iemeslu neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts

46

2017/C 239/59

Lieta T-221/17: Prasība, kas celta 2017. gada 15. aprīlī – Mémora Servicios Funerarios/EUIPO –Chatenoud (“MEMORAME”)

47

2017/C 239/60

Lieta T-262/17: Prasība, kas celta 2017. gada 30. aprīlī – Metrans/Komisija un INEA

47

2017/C 239/61

Lieta T-263/17: Prasība, kas celta 2017. gada 3. maijā – SD/EIGE

48

2017/C 239/62

Lieta T-275/17: Prasība, kas celta 2017. gada 10. maijā – Michela Curto/Parlaments

49

2017/C 239/63

Lieta T-289/17: Prasība, kas celta 2017. gada 15. martā – Keolis CIF u.c./Komisija

50

2017/C 239/64

Lieta T-296/17: Prasība, kas celta 2017. gada 15. maijā – Buck-Chemie/EUIPO – Henkel (Tualetēm paredzētās skalošanas sistēmas attēls)

51

2017/C 239/65

Lieta T-323/17: Prasība, kas celta 2017. gada 29. maijā – Martinair Holland/Komisija

51

2017/C 239/66

Lieta T-324/17: Prasība, kas celta 2017. gada 29. maijā – SAS Cargo Group u.c./Komisija

53

2017/C 239/67

Lieta T-325/17: Prasība, kas celta 2017. gada 29. maijā – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Komisija

53

2017/C 239/68

Lieta T-326/17: Prasība, kas celta 2017. gada 29. maijā – Air Canada/Komisija

55

2017/C 239/69

Lieta T-328/17: Prasība, kas celta 2017. gada 26. maijā – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (“BBQLOUMI”)

56

2017/C 239/70

Lieta T-334/17: Prasība, kas celta 2017. gada 31. maijā – Cargolux Airlines/Komisija

57

2017/C 239/71

Lieta T-335/17: Prasība, kas celta 2017. gada 30. maijā – Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Komisija

59

2017/C 239/72

Lieta T-339/17: Prasība, kas celta 2017. gada 31. maijā – Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven (“sevenoak”)

60

2017/C 239/73

Lieta T-340/17: Prasība, kas celta 2017. gada 30. maijā – Japan Airlines/Komisija

60

2017/C 239/74

Lieta T-341/17: Prasība, kas celta 2017. gada 31. maijā – British Airways/Komisija

62

2017/C 239/75

Lieta T-342/17: Prasība, kas celta 2017. gada 30. maijā – Deutsche Lufthansa u.c./Komisija

63

2017/C 239/76

Lieta T-343/17: Prasība, kas celta 2017. gada 31. maijā – Cathay Pacific Airways/Komisija

64

2017/C 239/77

Lieta T-344/17: Prasība, kas celta 2017. gada 31. maijā – Latam Airlines Group un Lan Cargo/Komisija

65

2017/C 239/78

Lieta T-346/17: Prasība, kas celta 2017. gada 31. maijā – Hotelbeds Spain/EUIPO – Guidigo Europe (“Guidego what to do next”)

68

2017/C 239/79

Lieta T-350/17: Prasība, kas celta 2017. gada 1. jūnijā – Singapore Airlines un Singapore Airlines Cargo/Komisija

68

2017/C 239/80

Lieta T-352/17: Prasība, kas celta 2017. gada 2. jūnijā – Janusz-Korwin Mikke/Parlaments

69

2017/C 239/81

Lieta T-355/17: Prasība, kas celta 2017. gada 2. jūnijā – Daico International/EUIPO – American Franchise Marketing (“RoB”)

70

2017/C 239/82

Lieta T-356/17: Prasība, kas celta 2017. gada 2. jūnijā – Daico International/EUIPO – American Franchise Marketing (“RoB”)

71

2017/C 239/83

Lieta T-358/17: Prasība, kas celta 2017. gada 31. maijā – Mubarak/Padome

71

2017/C 239/84

Lieta T-226/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 24. aprīļa rīkojums – Ipuri/EUIPO – van Graaf (“IPURI”)

72


LV

 

Top