EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:327:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 327, 2013. gada 12. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.327.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 327

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 12. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

491. plenārā sesija 2013. gada 10. un 11. Jūlijā

2013/C 327/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES konkurētspējas neizpētītais ekonomiskais potenciāls – publiskā sektora uzņēmumu reforma” (izpētes atzinums)

1

2013/C 327/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības loma ES un Serbijas attiecībās”

5


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

491. plenārā sesija 2013. gada 10. un 11. Jūlijā

2013/C 327/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata par Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansēšanu”COM(2013) 150 final/2

11

2013/C 327/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par muitas riska pārvaldību un piegādes ķēdes drošību”COM(2012) 793 final

15

2013/C 327/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Rīcības plāna izveide Eiropas mazumtirdzniecības nozarē” ”COM(2013) 36 final

20

2013/C 327/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata par negodīgu tirdzniecības praksi uzņēmumu savstarpējās attiecībās pārtikas un nepārtikas preču apgādes ķēdē Eiropā”COM(2013) 37 final

26

2013/C 327/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Lietpratīgs regulējums – reaģējot uz mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām” ”COM(2013) 122 final

33

2013/C 327/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programmu”COM(2013) 107 final – 2013/0064 (COD)

38

2013/C 327/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko tuvina tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (Pārstrādāta redakcija)”COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD)

42

2013/C 327/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un koncernu nefinansiālās un daudzveidības informācijas atklāšanu”COM(2013) 207 final – 2013/0110 (COD)

47

2013/C 327/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012”COM(2013) 228 final – 2013/119 (COD)

52

2013/C 327/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Izglītības pārvērtēšana – ieguldījums prasmēs labāku sociālekonomisko rezultātu sasniegšanai” ”COM(2012) 669 final

58

2013/C 327/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu”COM(2012) 788 final – 2012/0366 (COD)

65

2013/C 327/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai. Atjaunināts paziņojums par rūpniecības politiku”COM(2012) 582 final

82

2013/C 327/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm”COM(2013) 106 final – 2013/0063 (COD)

90

2013/C 327/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālais plāns” ”COM(2012) 673 final;“Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Ūdens pamatdirektīvas (2000/60/EK) īstenošanu. Upju baseinu apsaimniekošanas plāni”COM(2012) 670 final;“Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ziņojums par Eiropas ūdens trūkuma un sausuma novēršanas politikas novērtējumu” ”COM(2012) 672 final

93

2013/C 327/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai”COM(2013) 147 final – 2013/0080 (COD)

102

2013/C 327/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras darbībai saistībā ar reaģēšanu kuģu izraisītā piesārņojuma un naftas un gāzes ieguves iekārtu izraisītā jūras piesārņojuma gadījumā”COM(2013) 174 final – 2013/0092 (COD)

108

2013/C 327/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēmu”COM(2013) 296 final – 2013/0157 (COD)

111

2013/C 327/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kopīgi noteikumi par kompensāciju un atbalstu gaisa transporta pasažieriem (caurviju programma)”COM(2013) 130 final

115

2013/C 327/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ceturtais dzelzceļa tiesību aktu kopums”, kas sastāv no šādiem septiņiem dokumentiem: Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ceturtais dzelzceļa nozares tiesību aktu kopums – vienotas Eiropas dzelzceļa telpas pabeigšana, lai veicinātu Eiropas konkurētspēju un izaugsmi”COM(2013) 25 final; Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos atcelšanu COM(2013) 26 final – 2013/0013 (COD); Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un Regulas (EK) Nr. 881/2004 atcelšanu COM(2013) 27 final – 2013/0014 (COD); Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu COM(2013) 28 final – 2013/0028 (COD); Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību COM(2013) 29 final – 2013/0029 (COD); Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (Pārstrādāta redakcija) COM(2013) 30 final – 2013/0015 (COD); Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzelzceļu drošību (Pārstrādāta redakcija) COM(2013) 31 final – 2013/0016 (COD)

122

2013/C 327/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes 1996. gada 25. jūlija Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos”COM(2013) 195 final/2 – 2013/0105 (COD)

133


LV

 

Top