EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:044:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 44, 2013. gada 15. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.044.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 44

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 15. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

485. plenārā sesija 2012. gada 12. un 13. decembrī

2013/C 044/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Makroreģionālās stratēģijas izstrāde Vidusjūras reģionam – priekšrocības, ko varētu gūt salu dalībvalstis” (izpētes atzinums pēc prezidentvalsts Kipras pieprasījuma)

1

2013/C 044/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES “enerģijas salu” savienošana: izaugsme, konkurētspēja, solidaritāte un ilgtspēja ES iekšējā enerģijas tirgū” (izpētes atzinums pēc prezidentvalsts Kipras pieprasījuma)

9

2013/C 044/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Individuālo sociālo, veselības aprūpes un izglītības pakalpojumu turpmākās attīstības tendences un ietekme Eiropas Savienībā” (pašiniciatīvas atzinums)

16

2013/C 044/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Partnerības princips, īstenojot vienotā stratēģiskā satvara fondus – elementi ES Rīcības kodeksam attiecībā uz partnerību” (pašiniciatīvas atzinums)

23

2013/C 044/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošana un pārraudzība, ko veic ES iestādes, un EESK loma” (pašiniciatīvas atzinums)

28

2013/C 044/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas Garīgās veselības gads – labākas darba vietas un augstāka dzīves kvalitāte” (pašiniciatīvas atzinums)

36

2013/C 044/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sociālā lauksaimniecība: zaļā aprūpe un sociālā un veselības aprūpes politika” (pašiniciatīvas atzinums)

44

2013/C 044/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Dzelzceļa pakalpojumu kvalitāte Eiropas Savienībā” (pašiniciatīvas atzinums)

49

2013/C 044/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Problēmas saistībā ar sociālo mājokļu definēšanu” (pašiniciatīvas atzinums)

53

2013/C 044/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības attīstība Ķīnā – pilsoniskās sabiedrības ieguldījums ES un Ķīnas starpkultūru dialoga gadā un tā ilgtspējīgas ietekmes veicināšanā”

59

2013/C 044/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu ““Rio+20” konference: pašreizējais stāvoklis un perspektīvas” (atzinuma papildinājums)

64


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

485. plenārā sesija 2012. gada 12. un 13. decembrī

2013/C 044/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanācijas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvas 77/91/EEK un 82/891/EK, Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK un 2011/35/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010”COM(2012) 280 final – 2012/0150 (COD)

68

2013/C 044/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006”COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD)

76

2013/C 044/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ziņojums par konkurences politiku 2011. gadā””COM(2012) 253 final

83

2013/C 044/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas stratēģija par svarīgām pamattehnoloģijām – tilts uz izaugsmi un nodarbinātību””COM(2012) 341 final

88

2013/C 044/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apdrošināšanas starpniecību” (pārstrādāta redakcija) COM(2012) 360 final – 2012/0175 (COD)

95

2013/C 044/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskiem izmēģinājumiem un par Direktīvas 2001/20/EK atcelšanu”COM(2012) 369 final – 2012/0192 (COD)

99

2013/C 044/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū”COM(2012) 372 final – 2012/0180 (COD)

104

2013/C 044/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 443/2009, lai noteiktu kārtību, kādā jāsasniedz jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam”COM(2012) 393 final – 2012/0190 (COD) un par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 510/2011, lai noteiktu kārtību, kādā jāsasniedz jaunu vieglo kravas automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam”COM(2012) 394 final – 2012/0191 (COD)

109

2013/C 044/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES Stratēģija cilvēku tirdzniecības izskaušanai 2012.–2016. gadā””COM(2012) 286 final

115

2013/C 044/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas inovācijas partnerību “Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja””COM(2012) 79 final

119

2013/C 044/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 2008. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1342/2008, ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai”COM(2012) 498 final

125

2013/C 044/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa noteikumu kopums”, ko veido trīs šādi dokumenti: “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu”COM(2012) 380 final – 2012/0184 (COD)“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem”COM(2012) 381 final – 2012/0185 (COD)“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un par Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu”COM(2012) 382 final – 2012/0186 (COD)

128

2013/C 044/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem – būtiska Eiropas enerģijas tirgus sastāvdaļa””COM(2012) 271 final

133

2013/C 044/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Eiropas Savienības kodolspēkstaciju visaptverošajiem riska un drošības novērtējumiem (“noturības testi”) un saistītām darbībām”COM(2012) 571 final

140

2013/C 044/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas inovācijas partnerība ūdens resursu jomā””COM(2012) 216 final

147

2013/C 044/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai “Rīcība stabilitātei, izaugsmei un nodarbinātībai””COM(2012) 299 final

153

2013/C 044/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā”COM(2012) 591 final – 2012/0285 (COD)

157

2013/C 044/29

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozījums Komisijas priekšlikumā COM(2011) 626 final/3 Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO)”COM(2012) 535 final – 2012/0281 (COD)

158

2013/C 044/30

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozījums Komisijas priekšlikumā COM(2011) 625 final/3 Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām”COM(2012) 552 final – 2011/0280 (COD)

159

2013/C 044/31

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozījums Komisijas priekšlikumā COM(2011) 627 final/3 Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)”COM(2012) 553 final – 2012/0282 (COD)

160


LV

 

Top