EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:351:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 351, 2012. gada 15. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.351.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 351

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 15. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

483. plenārā sesija 2012. gada 18. un 19. septembrī

2012/C 351/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Gudra un iekļaujoša izaugsme” (pašiniciatīvas atzinums)

1

2012/C 351/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Bērniem un jauniešiem paredzētas reklāmas regulējums” (pašiniciatīvas atzinums)

6

2012/C 351/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Mazāk aizsargāto grupu tiesības darbavietā – it sevišķi jautājumi saistībā ar diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ” (pašiniciatīvas atzinums)

12

2012/C 351/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Emigrējušu uzņēmēju ieguldījums ES ekonomikas attīstībā” (pašiniciatīvas atzinums)

16

2012/C 351/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Vardarbības ģimenē pret sievietēm izskaušana” (pašiniciatīvas atzinums)

21

2012/C 351/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības loma korupcijas apkarošanā Vidusjūras reģiona dienvidu valstīs” (pašiniciatīvas atzinums)

27

2012/C 351/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sociālo tīklu atbildīga izmantošana un ar tiem saistītu problēmu novēršana” (pašiniciatīvas atzinums)

31

2012/C 351/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas pasivitātes izmaksu atjaunināta analīze” (pašiniciatīvas atzinums)

36


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

483. plenārā sesija 2012. gada 18. un 19. septembrī

2012/C 351/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Mantojuma nodokļa radīto pārrobežu šķēršļu pārvarēšana Eiropas Savienībā””COM(2011) 864 final

42

2012/C 351/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Reģionu komitejai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Rīcības plāns, lai uzlabotu MVU piekļuvi finansējumam” ”COM(2011) 870 final

45

2012/C 351/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata “Ceļā uz karšu, interneta un mobilo maksājumu integrētu Eiropas tirgu” ”COM(2011) 941 final

52

2012/C 351/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas nodibinājuma (FE) statūtiem”COM(2012) 35 final – 2012/0022 (APP)

57

2012/C 351/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā”COM(2012) 131 final – 2012/0061 (COD)

61

2012/C 351/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Inovācija ilgtspējīgai nākotnei. Ekoinovācijas rīcības plāns”COM(2011) 899 final

65

2012/C 351/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas stratēģija “Bērniem labāks internets” ”COM(2012) 196 final

68

2012/C 351/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū”COM(2012) 238 final

73

2012/C 351/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Tirdzniecība, izaugsme un attīstība. Tirdzniecības un ieguldījumu politikas pielāgošana valstīm, kurām ir visvairāk vajadzību” ”COM(2012) 22 final

77

2012/C 351/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai, un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1288/2009”COM(2012) 298 final – 2012/0158 (COD)

83

2012/C 351/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par uzskaites noteikumiem un rīcības plāniem attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību”COM(2012) 93 final – 2012/0042 (COD) un “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (LULUCF) sektora iekļaušana Savienības saistībās klimata pārmaiņu jomā” ”COM(2012) 94 final

85

2012/C 351/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku”COM(2012) 277 final – 2012/143 (COD)

89

2012/C 351/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju”COM(2012) 332 final – 2012/162 (COD)

90

2012/C 351/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 2008/971/EK attiecībā uz tāda meža reproduktīvā materiāla iekļaušanu minētā lēmuma darbības jomā, kas pieskaitāms kategorijai “uzlabots”, un to iestāžu nosaukumu atjaunināšanu, kas atbildīgas par ražošanas apstiprināšanu un kontroli”COM(2012) 355 final – 2012/172 (COD)

91

2012/C 351/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK, pagarinot tā piemērošanas termiņu un atjauninot trešo valstu un par ražojumu apstiprināšanu un kontroli atbildīgo institūciju nosaukumus”COM(2012) 343 final – 2012/0165 (COD)

92


LV

 

Top