EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:050E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 50, 2012. gada 21. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.CE2012.050.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 50E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 21. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments
2010.–2011. GADA SESIJA
2010. gada 21. un 22. septembris plenārsēdes
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 320 E, 25.11.2010.
PIEŅEMTIE TEKSTI

 

Otrdiena, 2010. gada 21. septembris

2012/C 050E/01

Iekšējā tirgus izveide elektroniskās komercijas jomāEiropas Parlamenta 2010. gada 21. septembra rezolūcija par iekšējā tirgus izveidi elektroniskās komercijas jomā (2010/2012(INI))

1

2012/C 050E/02

Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar TurcijuEiropas Parlamenta 2010. gada 21. septembra rezolūcija par tirdzniecības un ekonomiskajām attiecībām ar Turciju (2009/2200(INI))

15

2012/C 050E/03

ES tiesību akti par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanuEiropas Parlamenta 2010. gada 21. septembra rezolūcija par to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu (2009/2108(INI))

19

2012/C 050E/04

Komisijas paziņojums “Kopienas pieeja dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai”Eiropas Parlamenta 2010. gada 21. septembra rezolūcija par Komisijas paziņojumu “Kopienas pieeja dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai” (2009/2151(INI))

30

2012/C 050E/05

Nabadzības mazināšana un darba vietu izveide jaunattīstības valstīs —turpmākā rīcībaEiropas Parlamenta 2010. gada 21. septembra rezolūcija par nabadzības mazināšanu un darba vietu izveidi jaunattīstības valstīs — turpmākie pasākumi (2009/2171(INI))

37

 

Trešdiena, 2010. gada 22. septembris

2012/C 050E/06

Intelektuālā īpašuma tiesību piemērošana iekšējā tirgūEiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra rezolūcija par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu iekšējā tirgū (2009/2178(INI))

48

2012/C 050E/07

Eiropas stratēģija kalnu apgabalu, salu un mazapdzīvotu apvidu ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanaiEiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra rezolūcija par Eiropas stratēģiju kalnu reģionu, salu un reti apdzīvotu teritoriju ekonomiskajai un sociālajai attīstībai

55


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2010. gada 21. septembris

2012/C 050E/08

Budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projekts: Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai un pašu resursu pārskatīšanaEiropas Parlamenta 2010. gada 21. septembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projektu, III iedaļa — Komisija (13473/2010 – C7-0260/2010 – 2010/2091(BUD))

58

2012/C 050E/09

Nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšana un novēršana civilajā aviācijā ***IEiropas Parlamenta 2010. gada 21. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā (COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))

59

P7_TC1-COD(2009)0170
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 21. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2010 par nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un Direktīvas 94/56/EK atcelšanu

60

2012/C 050E/10

Gāzes piegādes drošība ***IEiropas Parlamenta 2010. gada 21. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu (COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

60

P7_TC1-COD(2009)0108
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 21. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr …/2010 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Padomes Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu

61

PIELIKUMS

61

2012/C 050E/11

EK un Pakistānas nolīgums par atpakaļuzņemšanu ***Eiropas Parlamenta 2010. gada 21. septembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Pakistānas Islāma Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))

62

PIELIKUMS

63

 

Trešdiena, 2010. gada 22. septembris

2012/C 050E/12

Daudzgadu finanšu shēma 2007.–2013. gadamEiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2007.–2013. gadam (COM(2010)0072 – 2010/0048(APP))

64

2012/C 050E/13

Budžeta grozījuma Nr. 7/2010 projekts: Eiropas Savienības saskaņā ar LESD 122. pantu sniegtā garantija — finansiāls atbalsts dalībvalstīmEiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7/2010 projektu, III iedaļa – Komisija (13476/2010 – C7-0261/2010 – 2010/2120(BUD))

68

2012/C 050E/14

Pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana *Eiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2008/9/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās dalībvalsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī (COM(2010)0381 – C7-0201/2010 – 2010/0205(CNS))

69

2012/C 050E/15

Zāļu farmakovigilance (grozījumi Regulā (EK) Nr. 726/2004) ***IEiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

70

P7_TC1-COD(2008)0257
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 22. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2010, ar kuru attiecībā uz cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru, un Regulu (EK) Nr. 1394/2007 par uzlabotas terapijas zālēm

71

PIELIKUMS

71

2012/C 050E/16

Farmakovigilance (grozījumi Direktīvā 2001/83/EK) ***IEiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko farmakovigilances jomā groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))

72

P7_TC1-COD(2008)0260
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 22. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/…/ES, ar ko farmakovigilances jomā groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm

73

2012/C 050E/17

Biocīdo produktu laišana tirgū un lietošana ***IEiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par biocīdo produktu laišanu tirgū un lietošanu (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

73

P7_TC1-COD(2009)0076
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 22. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2010 par biocīdo produktu laišanu tirgū un lietošanu, ar ko atceļ Direktīvu 98/8/EK
 (1)

74

I PIELIKUMS

143

II PIELIKUMS

150

III PIELIKUMS

174

IV PIELIKUMS

183

V PIELIKUMS

186

VI PIELIKUMS

188

VII PIELIKUMS

200

2012/C 050E/18

Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde) ***IEiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

209

P7_TC1-COD(2009)0143
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 22. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK

210

PIELIKUMS

210

2012/C 050E/19

Kopienas finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku komitejas izveidošana ***IEiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku komitejas izveidošanu (COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

210

P7_TC1-COD(2009)0140
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 22. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu

211

2012/C 050E/20

Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvaras ***IEiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

212

P7_TC1-COD(2009)0161
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 22. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/…/ES, ar ko attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām groza Direktīvu 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK

213

PIELIKUMS

213

2012/C 050E/21

Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Banku iestāde) ***IEiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

214

P7_TC1-COD(2009)0142
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 22. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr …/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), ar ko groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK

215

PIELIKUMS

215

2012/C 050E/22

Eiropas Centrālās bankas konkrētie uzdevumi saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku komitejas darbību *Eiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai uztic konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku komitejas darbību (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

216

2012/C 050E/23

Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde) ***IEiropas Parlamenta 2010. gada 22. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

217

P7_TC1-COD(2009)0144
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 22. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), ar kuru groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK

218

PIELIKUMS

218


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Politiski grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▐.

Dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts parastā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ║.

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top