EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:317:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 317, 2009. gada 23. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.317.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 317

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 23. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

455. plenārā sesija 2009. gada 15 un 16. jūli

2009/C 317/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Transporta un zemes izmantošanas politiku integrēšana ilgtspējīgākam pilsētu transportam”

1

2009/C 317/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas stikla un keramikas rūpniecības konkurētspēja, jo īpaši ņemot vērā ES klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumu” (izpētes atzinumu pieprasījusi ES prezidējošā valsts Čehija)

7

2009/C 317/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES un Bosnijas un Hercegovinas attiecības. Pilsoniskās sabiedrības loma” (izpētes atzinums)

15

2009/C 317/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Autotransporta radītā emisija: konkrēti pasākumi stagnācijas pārvarēšanai” (pašiniciatīvas atzinums)

22

2009/C 317/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Autorūpniecībai pakārtotie tirgi un komplektējošo daļu ražošana” (pašiniciatīvas atzinums)

29

2009/C 317/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsētvide un jauniešu vardarbība”

37

2009/C 317/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Bērnu aizsardzība pret personām, kas ceļo un izdara dzimumnoziegumus”

43

2009/C 317/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Neurbanizētu teritoriju nākotne zināšanu sabiedrībā” (pašiniciatīvas atzinums)

49


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

455. plenārā sesija 2009. gada 15 un 16. jūli

2009/C 317/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju tiesībām”COM(2008) 614 galīgā redakcija – 2008/0196 (COD)

54

2009/C 317/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz to, kā novērst, ka legālas piegādes ķēdē nonāk zāles, kas saistībā ar identitāti, ražošanas vēsturi vai avotu ir viltotas”COM(2008) 668 galīgā redakcija – 2008/0261 (COD)

62

2009/C 317/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma projekts par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz mikrouzņēmumiem groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK par noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem”COM(2009) 83 galīgā redakcija/2 – 2009/0035 (COD)

67

2009/C 317/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dažus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru. Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai. Piektā daļa”COM(2009) 142 galīgā redakcija – 2009/0048 (COD)

72

2009/C 317/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “EK bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna īstenošanas vidusposma novērtējums”COM(2008) 864 galīgā redakcija

75

2009/C 317/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Ārējo izmaksu internalizācijas ieviešanas stratēģija”COM(2008) 435 galīgā redakcija/2

80

2009/C 317/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par telemedicīnu pacientu, veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības labā”COM(2008) 689 galīgā redakcija

84

2009/C 317/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā”COM(2008) 816 galīgā redakcija – 2008/0246 (COD)

89

2009/C 317/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem”COM(2008) 852 galīgā redakcija – 2008/0247 (COD)

94

2009/C 317/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā”COM(2008) 817 galīgā redakcija – 2008/0237 (COD)

99

2009/C 317/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi”COM(2009) 139 galīgā redakcija – 2009/0047 (COD)

103

2009/C 317/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata par Eiropas veselības jomas personālu”COM(2008) 725 galīgā redakcija

105

2009/C 317/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai” (pārstrādāta redakcija) COM(2008) 815 galīgā redakcija – 2008/0244 (COD)

110

2009/C 317/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kurš iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija)”COM(2008) 820 galīgā redakcija – 2008/0243 (COD)

115

2009/C 317/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar nodokļiem, nodevām un citiem pasākumiem”COM(2009) 28 galīgā redakcija – 2009/0007(CNS) un “Priekšlikums Padomes direktīvai par administratīvo sadarbību nodokļu jomā”COM(2009) 29 galīgā redakcija – 2009/0004(CNS)

120

2009/C 317/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Reģionālā integrācija, lai nodrošinātu attīstību ĀKK valstīs””COM(2008) 604 galīgā redakcija

126

2009/C 317/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozīts priekšlikums Padomes direktīvai par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem” (kodificēta versija) COM(2009) 235 galīgā redakcija – 2006/0250 (CNS)

132


LV

 

Top