EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:088:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 88, 2006. gada 11. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 88

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 11. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

424. plenārā sesija 2006. gada 14. un 15. februārī

2006/C 088/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu veselības un patērētāju aizsardzības jomā no 2007. līdz 2013. gadam”KOM(2005)115 galīgā red. — 2005/0042 (COD)

1

2006/C 088/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2000. gada 29. maija Regulu (EK) Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs”KOM(2005)305 galīgā red. — 2005/0126 (COD)

7

2006/C 088/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Dzelzceļa staciju nozīme paplašinātās Eiropas Savienības aglomerācijās un pilsētās”

9

2006/C 088/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Direktīvai par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām veterinārsanitārajām prasībām, kā arī par noteiktu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli un priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā”KOM(2005)362 galīgā red. — 2005/0153 un 0154 (CNS)

13

2006/C 088/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu — “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido Eiropas Bēgļu fondu laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”” — “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido Ārējo robežu fondu laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”” — “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido Eiropas Trešo valstu piederīgo integrācijas fondu laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”” — “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido Eiropas Atgriešanās fondu laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība””KOM(2005)123 galīgā red. — 2005/0046 (COD) — 2005/0047 (COD) — 2005/0048 (CNS) — 2005/0049 (COD)

15

2006/C 088/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par pārrobežu mobilitāti Kopienā izglītības un apmācības nolūkā: Eiropas Mobilitātes kvalitātes harta”KOM(2005)450 galīgā red. — 2005/0179 (COD)

20

2006/C 088/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas invalīdu gada (2003) norisi, rezultātiem un vispārējo novērtējumu”KOM(2005)486 galīgā red.

22

2006/C 088/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Diskusijas uzsākšana par Kopienas nostāju attiecībā uz zivsaimniecības produktu ekomarķējuma programmām””KOM(2005)275 galīgā red.

27

2006/C 088/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Sieviešu pārstāvība Eiropas Savienības ekonomisko un sociālo interešu grupu lēmējinstancēs”

32

2006/C 088/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru — priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai piešķir pilnvaras veikt pasākumus Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļā minētajās jomās”KOM(2005)280 galīgā red. — 2005/0124-0125 (CNS).

37

2006/C 088/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvība, risinot pilsonisko dialogu”

41

2006/C 088/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Kopējas konsolidētas uzņēmumu nodokļu bāzes izveidošana ES”

48

2006/C 088/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Energoefektivitāte”

53

2006/C 088/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām”KOM(2005)87 galīgā red. — 2005/0020 (COD)

61

2006/C 088/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Ekonomikas pārvaldības uzlabošana — stabilitātes un izaugsmes pakta reforma”

68

2006/C 088/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “Ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes (2005. — 2008.)”

76

2006/C 088/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tematu “ES un Meksikas attiecības”

85


LV

 

Top