Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Romas līgums (EEK līgums)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Romas līgums (EEK līgums)

 

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgums (EEK līgums)

KĀDS BIJA LĪGUMA MĒRĶIS?

 • Ar to izveidoja Eiropas Ekonomikas kopienu (EEK), kurā apvienojās sešas valstis (Beļģija, Vācija, Francija, Itālija, Luksemburga un Nīderlande), lai ar tirdzniecības palīdzību veicinātu integrāciju un ekonomikas izaugsmi.
 • Ar to izveidoja kopējo tirgu, kura pamatā ir:
  • personu brīva pārvietošanās, kā arī
  • preču,
  • pakalpojumu un
  • kapitāla brīva aprite.
 • To parakstīja paralēli otram līgumam, ar ko izveidoja Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom).
 • Romas līgums ir vairākkārt grozīts, un šodien to sauc par Līgumu par Eiropas Savienības darbību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mērķi

 • EEK un kopējā tirgus mērķis bija:
  • pārveidot tirdzniecības un ražošanas nosacījumus tā sešu dalībvalstu teritorijā un
  • veicināt Eiropas ciešāku politisku apvienošanos.

Konkrēti uzdevumi

Līguma parakstītāji vienojās:

 • izveidot pamatus arvien ciešākai savienībai starp Eiropas tautām;
 • nodrošināt dalībvalstu ekonomisko un sociālo progresu ar vienotu rīcību nolūkā novērst starp valstīm esošos tirdzniecības šķēršļus un citus šķēršļus;
 • uzlabot dalībvalstu iedzīvotāju dzīves un darba apstākļus;
 • nodrošināt līdzsvarotu tirdzniecību un godīgu konkurenci;
 • samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības starp dažādiem EEK reģioniem;
 • pakāpeniski likvidēt starptautiskās tirdzniecības ierobežojumus ar kopēju tirdzniecības politiku;
 • ievērot ANO Statūtu principus;
 • apvienot to resursus, lai saglabātu un stiprinātu mieru un brīvību, un aicināt šajos centienos pievienoties citas Eiropas tautas, kam ir kopīgi šie ideāli.

Kopējais tirgus

Ar līgumu:

 • izveido kopējo tirgu, kurā parakstītājvalstis vienojas pakāpeniski saskaņot to ekonomikas politiku;
 • izveido vienotu ekonomikas zonu ar brīvu konkurenci starp uzņēmumiem. Ar to izveido pamatu, lai tuvinātu noteikumus, kas reglamentē preču un pakalpojumu tirdzniecību papildus noteikumiem, kas ietverti citos līgumos (Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) līgums un Euratom līgums);
 • kopumā aizliedz ierobežojošas vienošanās un valsts subsīdijas, kas var ietekmēt tirdzniecību starp sešām dalībvalstīm;
 • šos nosacījumus piemēro arī sešu dalībvalstu aizjūras zemēm un teritorijām un tās iekļauj muitas savienībā, lai veicinātu to ekonomisko un sociālo attīstību.

Muitas savienība

 • Ar līgumu aizliedza kvotas (t. i., importa apjoma ierobežojumus) un muitas nodokļus starp sešām parakstītājvalstīm.
 • Ar to izveidoja kopēju ārējo tarifu importam no valstīm ārpus EEK, ar ko aizstāja atsevišķu valstu iepriekš piemērotos tarifus.
 • Muitas savienību papildināja kopēja tirdzniecības politika. Šī politika, kuru vairs nepārvalda valstu līmenī, bet EEK līmenī, atšķir muitas savienību no vienkāršas brīvās tirdzniecības asociācijas.

Kopējas politikas

Iestādes

KOPŠ KURA LAIKA LĪGUMS BIJA PIEMĒROJAMS?

Līgumu parakstīja 1957. gada 25. martā, un tas bija piemērojams no 1958. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgums (Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts)

Līguma turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.03.2017

Top