Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Ceļu satiksmes drošība — ceļu satiksmes drošības politikas ievirzes 2011.–2020. gadam

Go to the summaries’ table of contents

Ceļu satiksmes drošība — ceļu satiksmes drošības politikas ievirzes 2011.–2020. gadam

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Komisijas paziņojums (COM(2010) 389 final) — virzoties uz Eiropas ceļu satiksmes drošības telpu 2011.–2020. gadam

KĀDS IR ŠĪ EIROPAS KOMISIJAS PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Lai gan Trešās Eiropas ceļu satiksmes drošības rīcības programmas (RSAP) īstenošanas laikā, kas norisinājās no 2003. līdz 2010. gadam, ceļu satiksmes drošības jomā Eiropas Savienībā (ES) tika panākts zināms progress, Eiropas Komisija uzsver, ka ir jāpastiprina centieni uzlabot drošību uz ceļiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas 2011.–2020. gadam noteikto ceļu satiksmes drošības politikas ieviržu mērķis ir izveidot vispārēju sistēmu un izvirzīt svarīgus mērķus, pēc kā jāvadās valsts vai vietējo stratēģiju izstrādē saskaņā ar subsidiaritātes principu. Šīs vispārējās sistēmas ietvaros Komisija uzsver nepieciešamību:

 • izveidot sadarbības sistēmu, kuras pamatā būtu labākā prakse no visas ES;
 • pieņemt traumu un pirmās palīdzības stratēģiju, lai risinātu vajadzību samazināt traumu skaitu uz ceļiem;
 • uzlabot neaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību.

Principi un mērķis

Komisija ir noteikusi 3 galvenos principus:

 • tiekties pēc augstākiem satiksmes drošības standartiem Eiropā, mudinot ES iedzīvotājus uzņemties galveno atbildību par savu un citu drošību uz ES ceļiem un cenšoties uzlabot neaizsargāto satiksmes dalībnieku drošību;
 • integrēta pieeja ceļu satiksmes drošībai, nodrošinot sadarbību ar citām ES politikas jomām, piemēram, ar enerģētikas, vides, izglītības, inovāciju un tehnoloģiju un tieslietu politiku;
 • subsidiaritāte, proporcionalitāte un kopīga atbildība, visos līmeņos, sākot ar ES valstīm un to iestādēm un beidzot ar reģionālajām un vietējā līmeņa iestādēm, ievērojot jēdzienu par kopīgu atbildību, uzņemoties saistības un konkrēti rīkojoties.

Pēc RSAP īstenošanas 2003.–2010. gadā Komisija ierosināja turpināt centienus sasniegt mērķi laikā no 2010. līdz 2020. gadam uz pusi samazināt kopējo uz ceļiem bojāgājušo skaitu Eiropas Savienībā. Tas parāda ES ciešo apņemšanos risināt ceļu satiksmes drošības jautājumus, un šāda kopīga mērķa nospraušanas nolūks ir sniegt ES iedzīvotājiem vienmērīgāku ceļu satiksmes drošības līmeni Eiropas Savienībā. Lai sasniegtu šo kopīgo mērķi, Komisija mudina ES valstis dot ieguldījumu ar savām valsts ceļu satiksmes drošības stratēģijām.

Sabiedriskās apspriešanas laikā, kas norisinājās no 2009. gada jūlija līdz decembrim, tika ierosināts ceļu satiksmes negadījumos gūtu smagu traumu samazināšanas mērķis. Tiklīdz būs izstrādāta “smagu traumu” vienota definīcija, Komisija ierosinās šīm Eiropas ceļu satiksmes drošības politikas ievirzēm līdz 2020. gadam pievienot kopēju “traumu samazināšanas mērķi”.

Stratēģiskie mērķi

Komisija ir noteikusi septiņus mērķus, kuru sasniegšanai tiks ierosināti pasākumi, kas jāīsteno gan ES, gan valstu līmenī:

 • uzlabot satiksmes dalībnieku izglītošanu un apmācību: vadītāja apliecību piešķiršanas un apmācību sistēmas kvalitāte ir jāuzlabo, īpašu uzmanību pievēršot jauniem transportlīdzekļu vadītājiemKomisija sadarbībā ar ES valstīm izstrādās kopīgu ceļu satiksmes drošības izglītības un apmācības stratēģiju, ietverot mācīšanos pirms eksāmena, eksāmenu vadītāja apliecības iegūšanai un apmācību pēc vadītāja apliecības iegūšanas;
 • uzlabot ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas nodrošināšanu: Komisija, Eiropas Parlaments un Padome sadarbosies, lai nodrošinātu pārrobežu informācijas apmaiņu ceļu satiksmes drošības jomā. Komisija strādās, lai izstrādātu arī kopīgu ceļu satiksmes drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanas stratēģiju, kas ietvers noteikumu ievērošanas nodrošināšanas kampaņas, valstu noteikumu ievērošanas nodrošināšanas mērķus un transportlīdzekļu tehnoloģijas, kas palīdz nodrošināt noteikumu ievērošanu, tostarp iespēju vieglajos komerciālajos transportlīdzekļos uzstādīt ātruma ierobežotājus un ierīces dzinēja bloķēšanai, ja vadītājs ir lietojis alkoholu;
 • drošāka ceļu infrastruktūra: Komisija nodrošinās, ka ES līdzekļus piešķir tikai tādai infrastruktūrai, kas atbilst ES drošības prasībām. Komisija arī veicinās atbilstošo drošības pārvaldības principu īstenošanu attiecībā uz ES valstu otrās kategorijas ceļiem, īpaši izmantojot labākās prakses apmaiņu;
 • drošāki transportlīdzekļi: turpinot sekmēt progresu transportlīdzekļu drošības jomā, Komisija izvērtēs un ierosinās rīcību ES tiesību aktu par transportlīdzekļu tehnisko apskati un par tehniskajām kontrolēm uz ceļiem saskaņošanas un pakāpeniskas nostiprināšanas jomā;
 • veicināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu, lai palielinātu ceļu satiksmes drošību: Komisija turpinās sekmēt automatizētu transporta sistēmu izmantošanu nolūkā uzlabot ceļu satiksmes drošību. Glābšanas efektivitāte un ātrums tiks būtiski uzlabots, aprīkojot transportlīdzekļus ar Eiropas mēroga ārkārtas izsaukuma pakalpojumu — e-zvanu;
 • uzlabot neatliekamo palīdzību un pēctraumu aprūpi: Komisija ierosinās izveidot visaptverošu stratēģiju rīcībai ceļu satiksmes negadījumos gūtu traumu gadījumā un pirmās palīdzības sniegšanai. Komisija jo īpaši izpētīs veidus, kā uzlabot pirmās palīdzības un pēctraumu aprūpes efektivitāti, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu radīto ietekmi;
 • neaizsargātāko satiksmes dalībnieku aizsardzība: Komisija centīsies uzlabot motociklistu drošību, pievēršoties uzvedības jautājumiem, kā arī uzlabot transportlīdzekļu un infrastruktūras drošību. Tā arī mudinās izveidot atbilstošu infrastruktūru, lai palielinātu velosipēdistu un citu neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošību.

Eiropas ceļu satiksmes drošības politikas ieviržu 2011.–2020. gadam īstenošana

Atklāta sadarbība starp ES valstīm un Komisiju atvieglo ES ceļu satiksmes drošības politikas īstenošanu. Paralēli tam ES valstis ir izstrādājušas ceļu satiksmes drošības valsts plānus, kas iever īpašus valsts mērķus atbilstoši konkrētajai situācijai.

Komisija turpinās uzlabot esošos datu apkopošanas un analīzes instrumentus, piemēram, CARE — ES ceļu satiksmes negadījumu datubāzi, kas izveidota saskaņā ar Padomes Lēmumu 93/704/EK, kā arī Eiropas ceļu satiksmes drošības novērošanas centru (ERSO), kas Eiropas līmenī internetā nodrošina piekļuvi datiem un zināšanām par ceļu satiksmes drošību.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta ceļu satiksmes drošībai.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Virzoties uz Eiropas ceļu satiksmes drošības telpu: satiksmes drošības politikas ievirzes 2011.–2020. gadam (COM(2010) 389 final, 2010. gada 20. jūlijs)

Pēdējo reizi atjaunots: 09.05.2016

Top