Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Daudzgadu rīcības programma veselības aizsardzības jomā (2014.–2020. gadam) (priekšlikums)

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Daudzgadu rīcības programma veselības aizsardzības jomā (2014.–2020. gadam) (priekšlikums)

Eiropas Komisija iepazīstina ar savu trešo daudzgadu rīcības programmu veselības aizsardzības jomā, kas attiecas uz 2014.–2020. gadu. Šī programma ir atbalsts dalībvalstu centienos uzlabot savu pilsoņu veselības aprūpi un nodrošināt veselības aprūpes sistēmu ilgtspēju, kas ietilpst stratēģijā “Eiropa 2020”.

PRIEKŠLIKUMS

2011. gada 9. novembra priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Veselība izaugsmei” – trešo ES daudzgadu rīcības programmu veselības aizsardzības jomā 2014.–2020. gadam (COM(2011) 709 galīgā redakcija – Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

KOPSAVILKUMS

Programma “Veselība izaugsmei” (2014.–2020. gadam) ir trešā Eiropas Savienības (ES) daudzgadu rīcības programma veselības aizsardzības jomā. Tā palīdz/atbalsta dalībvalstis:

 • veicot reformas, kas nepieciešamas inovatīvām un ilgtspējīgām veselības aprūpes sistēmām,
 • uzlabojot pilsoņiem piekļuvi labākas kvalitātes un drošākiem veselības aprūpes pakalpojumiem,
 • veicinot Eiropas pilsoņu veselību un novēršot slimības,
 • aizsargājot Eiropas pilsoņus no pārrobežu apdraudējumiem.

1. mērķis – sniegt ieguldījumu inovatīvās un ilgtspējīgās veselības aprūpes sistēmās

Eiropas Komisijai ir jāpalīdz dalībvalstīm cilvēkresursu un finanšu resursu nepietiekamības novēršanā. Tai ir arī jāveicina inovāciju apgūšana veselības aprūpē, piemēram, e-veselības jautājumā, un viņu zināšanu šajā jomā kopīgošana. Programma atbalsta arī Eiropas inovāciju partnerību aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšanai.

2. mērķis – uzlabot pilsoņiem piekļuvi labākas kvalitātes un drošākiem veselības aprūpes pakalpojumiem

Komisija iesaka īstenot Eiropas references tīklu akreditācijas sistēmu, kas ļautu, piemēram, atbalstīt rīcību reto slimību jomā. Tāpat būtu jāizstrādā Eiropas pamatnostādnes pacientu drošības un antibakteriālo preparātu izmantošanas jautājumos.

3. mērķis – veicināt veselības aprūpi un novērst slimības

Dalībvalstis tiek aicinātas kopīgot savu paraugpraksi saistībā ar smēķēšanas, alkohola atkarības un aptaukošanās novēršanu. Īpašām darbībām būtu jāpalīdz novērst arī hroniskas slimības, piemēram, vēzi.

4. mērķis – pasargāt pilsoņus no pārrobežu veselības apdraudējumiem

Komisija uzskata, ka ir jāuzlabo sagatavotības līmenis un koordinēšanas spēja smagu pārrobežu apdraudējumu gadījumiem.

Finanšu noteikumi

Finanšu piešķīrums programmai ir EUR 446 miljoni laikposmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. Programmā var piedalīties:

 • visas ES dalībvalstis,
 • pievienošanās valstis, kandidātvalstis vai potenciālās kandidātvalstis, kas gūst labumu no pirmspievienošanās stratēģijas,
 • Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis (EN) saskaņā ar Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ) nosacījumiem,
 • kaimiņvalstis un valstis, uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP) (DE) (EN) (FR), saskaņā ar nosacījumiem, ko paredz attiecīgais divpusējais vai daudzpusējais nolīgums.

ES finansiālais ieguldījums var izpausties arī kā dotācijas vai kā publiskais iepirkums ar mērķi finansēt darbības, kurām ir Eiropas līmeņa pievienotā vērtība, vai piešķirt pamatdarbības dotācijas nevalstiskām struktūrām. Šīs dotācijas veido 60 % no atbilstīgajām izmaksām un attiecas uz dažāda veida juridiski izveidotām struktūrām, tostarp:

 • valsts iestādēm un publiskā sektora struktūrām,
 • pētniecības institūtiem,
 • veselības aizsardzības iestādēm,
 • universitātēm,
 • augstākās izglītības iestādēm,
 • uzņēmumiem.

Izņēmuma gadījumos šīs dotācijas var sasniegt 80 % no atbilstīgajām izmaksām.

Finanšu piešķīrumi var segt arī izdevumus saistībā ar sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, revīzijas un novērtēšanas darbībām, kas vajadzīgas programmas īstenošanai.

Programmas īstenošana

Programmas darbību īstenošanu kontrolē Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm. Turklāt, atbilstoši regulai par Komisijas izpildpilnvarām Komisijai palīdz komiteja.

Dalībvalstīm ir jāieceļ valstu koordinācijas punkti, lai savas valsts iedzīvotājus iepazīstinātu ar programmu un tās rezultātiem.

Šī regula no 2014. gada 1. janvāra atceļ lēmumu par Kopienas otro rīcības programmu veselības aizsardzības jomā.

Atsauce

Priekšlikums

Oficiālais Vēstnesis

Procedūra

COM(2011) 709 galīgā redakcija

2011/0339/COD

See also

 • Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts – Daudzgadu rīcības programma veselības aizsardzības jomā (2014.–2020. gads) (EN)

Pēdējā atjaunināšana: 11.01.2012

Top