EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam

Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar šo regulu pieņem sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem* un atvasinātajiem produktiem*.
 • Šie noteikumi ir paredzēti, lai novērstu un mazinātu draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai un nodrošinātu pārtikas un barības ķēdes drošumu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šis tiesību akts attiecas uz:
  • dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kurus saskaņā ar tiesību aktiem nedrīkst izmantot cilvēku patēriņam;
  • dzīvnieku izcelsmes produktiem, kurus drīkst izmantot cilvēku patēriņam, taču tie tiek izmantoti citiem mērķiem;
  • izejvielām, no kurām ražo dzīvnieku izcelsmes produktus, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam.
 • Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu veidu ražotājiem jānodrošina, ka tie atbilst tiesību aktam visos ražošanas ķēdes posmos.
 • Viņiem ir jāreģistrē produkti, kurus tie nosūta, transportē vai saņem, un jānodrošina nepieciešamās dokumentācijas uzskaite.
 • Ražotājiem jāinformē valstu iestādes par produktiem un telpām, ko tie izmanto ražošanas ķēdes posmos. Šīm telpām jāatbilst noteiktiem higiēnas standartiem un par tām jāsaņem oficiāls apstiprinājums.
 • ES valstis veic oficiālas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka ražotāji savāc dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, nosaka to kategoriju un transportē tos bez liekas kavēšanās, kā arī apstrādā, izmanto vai likvidē saskaņā ar šiem noteikumiem.
 • Atvasinātos produktus, piemēram, kosmētikas līdzekļus, medicīnas ierīces un veterinārās zāles, kas atbilst citiem ES tiesību aktiem, var piedāvāt tirdzniecībai, kad tie sasniedz ražošanas ķēdes beigu posmu.
 • Dzīvnieku blakusprodukti ir iedalīti trīs kategorijās atkarībā no draudiem, ko tie rada cilvēku vai dzīvnieku veselībai. Šīs kategorijas nosaka, kā produkti jālikvidē vai jāreģenerē.
 • Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem ir ierobežojumi. Piemēram, tos nedrīkst izmantot, lai barotu tādas pašas sugas dzīvniekus vai saimniecībā audzētas zivis.
 • Importētiem abu veidu produktiem jāatbilst ES standartiem.
 • Pastāv eksporta aizliegums šo abu veidu produktiem, lai tos sadedzinātu vai apglabātu atkritumu poligonos, kā arī eksportētu uz valstīm, kuras nav Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) dalībnieki, izmantošanai biogāzes un kompostēšanas iekārtās.

Grozījumi Regulai (EK) Nr. 1069/2009

2013. gadā šis tiesību akts tika grozīts, lai Majotai kā jaunam ES tālākajam reģionam noteiktu pienākumu panākt atbilstību tiesību akta noteikumiem līdz 2021. gada 1. janvārim.

Dažas no regulā izmantotajām definīcijām (piemēram, “tranzīts” vai “kompetentā iestāde”) ir saskaņotas ar tām, kas izmantotas Regulā (ES) 2017/625 (“Regula par oficiālo kontroli”), kurā ir izklāstīti noteikumi par pārbaudēm, kas veiktas lauksaimniecības pārtikas produktu ķēdei. Regulā (ES) 2017/625 tiek arī nodrošināts, ka dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un atvasinātie produkti, kas iepriekš netika aprakstīti ES oficiālajos kontroles tiesību aktos, tagad ietilpst šajā tvērumā.

Regula (ES) 2019/1009, kurā ir izklāstīti ES noteikumi par mēslošanas līdzekļiem, groza Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko garantē, ka atvasinātie produkti vairs nerada nozīmīgu risku dzīvnieku veselībai ar brīvu apriti ES tirgū kā mēslošanas līdzekļi.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2011. gada 4. marta. Izmaiņas, kas ieviestas ar Regulas (ES) 2019/1009 grozījumiem, piemēro kopš 2019. gada 15. jūlija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti: veseli dzīvnieku ķermeņi vai to daļas, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam.
Atvasināti produkti: produkti, kuri iegūti pēc dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apstrādes.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1069/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (OV L 300, 14.11.2009., 1.–33. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1069/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 142/2011 (2011. gada 25. februāris), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (OV L 54, 26.2.2011., 1.–254. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1.–142. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 19.03.2020

Top