Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spīdzināšanas rīku tirdzniecības aizliegums

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spīdzināšanas rīku tirdzniecības aizliegums

Eiropas Savienība ir pret nāvessoda izpildi, spīdzināšanu vai citādu nežēlīgu vai nepieņemamu sodīšanu (*) ārpussavienības valstīs. Tādēļ tā aizliedz tirgot atsevišķus tādu ierīču un izstrādājumu veidus, kurus var izmantot šādos nolūkos, piemēram, karātavas, elektriskos krēslus un nāvējošu injekciju sistēmas.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1236/2005 (2005. gada 27. jūnijs) par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienība ir pret nāvessoda izpildi, spīdzināšanu vai citādu nežēlīgu vai nepieņemamu sodīšanu (*) ārpussavienības valstīs. Tādēļ tā aizliedz tirgot atsevišķus tādu ierīču un izstrādājumu veidus, kurus var izmantot šādos nolūkos, piemēram, karātavas, elektriskos krēslus un nāvējošu injekciju sistēmas.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu aizliedz jebkādu tādu preču eksportu un importu, kurām nav cita praktiska izmantojuma, kā vien nāvessoda izpilde, spīdzināšana un cita nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana. Ar to arī izveido sistēmu eksporta atļauju piešķiršanai precēm, kuras varētu izmantot šādos nolūkos.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • ES valstu pārvaldes iestādēm ir jānošķir preces, kurām nav cita praktiska izmantojuma, kā vien nāvessoda izpilde vai spīdzināšana, un preces, kuras varētu izmantot šādos nolūkos.
  • Preces, kurām piemēro šo regulu, ir uzskaitītas II un III pielikumā. Eiropas Komisija var šos sarakstus grozīt, tiklīdz tirgū parādās jaunas ierīces.
  • Ja šādas preces galamērķa valstī paredzēts lietot vienīgi ar nolūku tās publiski izstādīt muzejā, tad izcelsmes ES valsts pārvaldes iestādes var paredzēt atkāpi no šī aizlieguma.
  • Lai ES valsts pārvaldes iestādes varētu atteikt piešķirt eksporta atļauju, tām jābūt pamatotam iemeslam uzskatīt, ka preces varētu izmantot spīdzināšanai vai cita veida cietsirdīgai vai nepieņemamai sodīšanai.
  • Eksporta un importa atļaujas izsniedz, izmantojot veidlapu, kas atbilst V pielikumā norādītajam paraugam. Tās ir derīgas visā ES teritorijā.
  • ES valstu pārvaldes iestādes var atteikties izsniegt eksporta atļauju un var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt jau izsniegtās eksporta atļaujas.
  • Ja atļauja netiek piešķirta, muitas iestādes aiztur deklarētās preces un vērš uzmanību uz iespēju iesniegt atļaujas pieteikumu. Ja sešu mēnešu laikā atļaujas pieteikums nav iesniegts, muitas iestādes aizturētās preces iznīcina.
  • Ja ir pieņemts lēmums noraidīt atļaujas pieteikumu, ES valstu pārvaldes iestādēm ir jāinformē visas citas ES valstis un Eiropas Komisija.
  • ES valstīm, ja iespējams, sadarbojoties ar Komisiju, ir jāsagatavo ikgadējs darbības ziņojums.

KONTEKSTS

Absolūtais spīdzināšanas un ļaunprātīgas izturēšanās aizliegums, kas noteikts galvenajās Apvienoto Nāciju Organizācijas cilvēktiesību konvencijās, ES līmenī ir ietverts Pamattiesību hartā, kurā ir minēts, ka “nevienu nedrīkst pakļaut spīdzināšanai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei vai sodiem”. Harta aizliedz arī nāvessoda izpildi.

GALVENIE TERMINI

(*) Nepieņemama sodīšana ir sodīšana, ar kuru rada sāpes, ciešanas vai pazemojumu, kas neatbilst savienības morālei.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta pasākumiem spīdzināšanas novēršanai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1236/2005

30.7.2006.

-

OV L 200, 30.7.2005., 1.-19. lpp.

Labojums

-

-

OV L 79, 16.3.2006., 32.-32. lpp.

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 37/2014

20.2.2014.

-

OV L 18, 21.1.2014., 1.-51. lpp.

Regulas (EK) Nr. 1236/2005 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 775/2014 (2014. gada 16. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (OV L 210, 17.7.2014., 1.-10. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 03.08.2015

Top