EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Attīstības fonds (EAF)

Eiropas Attīstības fonds (EAF)

Eiropas Attīstības fonds atbalsta darbības jaunattīstības valstīs un teritorijās, lai sekmētu ekonomisko, sociālo un cilvēkresursu attīstību, kā arī reģionālo sadarbību.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 215/2008 (2008. gada 18. februāris) par Finanšu regulu, ko piemēro 10. Eiropas Attīstības fondam.

Padomes Lēmums 2013/759/ES (2013. gada 12. decembris) attiecībā uz EAF pārejas pārvaldības pasākumiem no 2014. gada 1. janvāra līdz brīdim, kad spēkā stāsies 11. Eiropas Attīstības fonds.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Attīstības fonds (EAF) ir galvenais Kopienas atbalsta sniegšanas instruments attīstības sadarbībai Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna (ĀKK) valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās (AZT). 1957. gada Romas līgumā bija paredzēta šāda fonda izveide, lai sniegtu tehnisku un finansiālu palīdzību, sākotnēji paredzētu Āfrikas valstīm, ar kurām dažām dalībvalstīm bija vēsturiska saikne.

Lai gan pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma Fonds no 1993. gada ir iekļauts Eiropas Savienības (ES) budžetā, EAF vēl netiek uzskatīts par ES vispārējā budžeta daļu. To finansē dalībvalstis, uz to attiecas īpaši finanšu noteikumi, un to vada īpaša komiteja. Atbalsts, kas piešķirts ĀKK un AZT valstīm, laikā no 2014. gada līdz 2020. gadam joprojām tiks finansēts no EAF.

Katrs EAF tiek noslēgts uz septiņiem gadiem. Kopš pirmā partnerattiecību nolīguma 1964. gadā EAF ciklos parasti tiek ievērotas šīs vienošanās/partnerattiecību nolīgumi.

 • 1. EAF: 1959.–1964.
 • 2. EAF: 1964.–1970. (1. Jaundes konvencija)
 • 3. EAF: 1970.–1975. (2. Jaundes konvencija)
 • 4. EAF: 1975.–1980. (1. Lomes konvencija)
 • 5. EAF: 1980.–1985. (2. Lomes konvencija)
 • 6. EAF: 1985.–1990. (3. Lomes konvencija)
 • 7. EAF: 1990.–1995. (4. Lomes konvencija)
 • 8. EAF: 1995.–2000. (4. Lomes konvencija un tās grozījumi)
 • 9. EAF: 2000.–2007. (Kotonū nolīgums)
 • 10. EAF: 2008.–2013. (Pārskatītais Kotonū nolīgums)
 • 11. EAF: 2014.–2020. (Pārskatītais Kotonū nolīgums)

Stablex un Sysmin instrumenti, kas paredzēti atbalsta sniegšanai lauksaimniecības un kalnrūpniecības nozarēs, ar jauno 2000. gada jūnijā parakstīto Kotonū partnerattiecību nolīgumu ir atcelti. Turklāt šajā nolīgumā ir vienkāršoti EAF instrumenti un ieviesta ritošā plānošanas sistēma, nodrošinot lielāku elastību un uzticot vairāk atbildības ĀKK valstīm.

9. EAF uz laika posmu no 2000. gada līdz 2007. gadam tika piešķirts 13,5 miljardu eiro liels budžets. Turklāt atlikumi no iepriekšējiem EAF kopumā pārsniedz 9,9 miljardus eiro.

ĀKK-EK Ministru padomes 2005. gada 22. novembra Lēmums Nr. 6/2005 paredz 482 miljonu eiro (no viena miljarda eiro) piešķiršanu devītajam Eiropas Attīstības fondam. Summa tiek piešķirta šādi: 352 miljoni eiro ilgtermiņa attīstības atbalstam, 48 miljoni eiro reģionālajai sadarbībai un integrācijai un 82 miljoni eiro ieguldījumu veicināšanai. Turklāt ar ĀKK-EK Ministru padomes Lēmumu Nr. 7/2005 otra daļa finansējuma 250 miljonu eiro apmērā tika paredzēta ĀKK un ES Ūdens mehānismam.

EAF sniegtais atbalsts ir daļa no plašākiem Eiropas pasākumiem. Eiropas Savienībā līdzekļus no Kopienas vispārējā budžeta var izmantot konkrētiem atbalsta pasākumiem. Turklāt Eiropas Investīciju banka (EIB), pārvaldot daļu EAF resursu (aizdevumus un riska kapitālu), 1,7 miljardus eiro no pašu līdzekļiem piešķirs devītajam EAF.

10. EAFbija paredzēts laika posmam no 2008. gada līdz 2013. gadam un nodrošināja vispārējo budžetu 22,682 miljardu eiro apmērā. No šīs summas 21,966 miljardu eiro tika piešķirti ĀKK valstīm, 286 miljoni eiro - AZT valstīm un 430 miljoni eiro - Komisijai EAF plānošanas un īstenošanas pasākumu papildu izdevumiem. ĀKK valstīm piešķirtās summas tika sadalītas šādi: 17,766 miljardi eiro, lai finansētu valsts un reģionālās indikatīvās programmas, 2,7 miljardi eiro ĀKK valstu un starpreģionu iekšējās sadarbības veicināšanai un 1,5 miljardi eiro ieguldījumu mehānismiem. Lielākā budžeta daļa tika veltīta reģionālajām programmām, uzsverot reģionālās ekonomiskās integrācijas nozīmi valstu un reģionu attīstībā. Katrai valstij paredzētu “Stimula summu” izveide bija 10. EAF jauninājums.

Dalībvalstis pašas var slēgt divpusējus līgumus ar valstīm, kurām nepieciešams atbalsts attīstībā, lai īstenotu savas ierosmes, kuras netiek apmaksātas no EAF vai citiem Kopienas fondiem.

11. EAF tiks īstenots laika posmā no 2014. gada līdz 2020. gadam. Tā budžets ir 30,5 miljardi eiro, un papildu 2,6 miljardi eiro būs pieejami aizdevumu veidā no Eiropas Investīciju bankas pašu līdzekļiem.

2013. gada jūnijā ES valstis panāca vienošanos par 11. EAF izveidi, tostarp par iemaksu sadalījuma pārskatīšanu. Šī vienošanās vēl ir jāratificē. Padomes Lēmumā 2013/759/ES ir noteikti pārejas pasākumi EAF pārvaldībai laika posmā līdz 11. EAF spēkā stāšanās brīdim.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 215/2008

20.3.2008.

-

OV L 78, 19.3.2008., 1.-34. lpp.

Lēmums 2013/759/ES

1.1.2014.

-

OV L 335, 14.12.2013., 48.-49. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 29.04.2014

Top