EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Centrālā banka (ECB)

Eiropas Centrālā banka (ECB)

 

KOPSAVILKUMS:

4. protokols par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem.

KĀDS IR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 4. PROTOKOLA MĒRĶIS?

Ar to izveido Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) statūtus un Eiropas Centrālās bankas (ECB) statūtus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ECB ir eurozonas centrālā banka un neatkarīga Eiropas Savienības (ES) iestāde, un tā darbojas kā kodols Eurosistēmai, kas īsteno monetāro politiku eurozonā, un arī ECBS.
 • Eurosistēmu veido ECB un eurozonas valstu nacionālās centrālās bankas (NCB), savukārt ECBS veido ECB un visu ES valstu NCB. Eurosistēma un ECBS pastāvēs paralēli, kamēr vien būs ES valstis, kas neietilpst eurozonā.
 • ECB galvenais mērķis ir uzturēt cenu stabilitāti, t. i., nodrošināt euro vērtību. Nekaitējot šim galvenajam mērķim, tā atbalsta vispārējo ekonomikas politiku Eiropas Savienībā.
 • ECB pamatuzdevumi ir šādi:
  • definēt un īstenot eurozonas monetāro politiku;
  • veikt valūtas operācijas;
  • turēt un pārvaldīt eurozonas valstu oficiālās ārvalstu valūtas rezerves;
  • veicināt norēķinu sistēmu vienmērīgu darbību.
 • Papildus tam ECB sadarbībā ar NCB vāc statistikas informāciju, lai varētu veikt savus uzdevumus, un tai ir ekskluzīvas tiesības atļaut emitēt euro banknotes Eiropas Savienībā.
 • Kopā ar valstu uzraudzības iestādēm ECB arī īsteno banku uzraudzību eurozonā un citās vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM) iesaistītajās valstīs. Tai šo pienākumu uzticēja 2014. gadā, lai veicinātu kredītiestāžu drošumu un stabilitāti, kā arī finanšu sistēmas stabilitāti.
 • ECB lēmējinstances ir ECB Padome, Valde un Ģenerālpadome. Padomē, kas ir galvenā ECB lēmējinstance, piedalās Valdes locekļi un eurozonas NCB vadītāji. Valdē, kas atbild par monetārās politikas īstenošanu un ikdienas darbību, ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un četri citi locekļi. Ģenerālpadomē, kas pilda ECB uzdevumus, kas jāveic līdz euro ieviešanai visās ES valstīs, ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un ES valstu NCB vadītāji.
 • Uzraudzības valdi izveidoja VUM kontekstā, un tā veic ar banku uzraudzību saistītos uzdevumus. Uzraudzības valdē ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, četri ECB pārstāvji un viens valsts uzraudzības iestādes pārstāvis no katras VUM iesaistītās valsts.
 • ECB tika izveidota 1998. gadā, un tā atrodas Frankfurtē pie Mainas, Vācijā.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija. 4. protokols par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem (OV C 202, 7.6.2016., 230.–250. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija. Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi. I sadaļa – Noteikumi par iestādēm. 1. nodaļa – Iestādes. 6. iedaļa – Eiropas Centrālā banka. 282. pants (OV C 202, 7.6.2016., 167. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.03.2017

Top