EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pamatprogramma jauninājumiem un konkurētspējai (KJP) (2007.–2013. g.)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Eiropas MVU uzņēmējdarbības veicināšana — programma COSME' for an updated information about the subject.

Pamatprogramma jauninājumiem un konkurētspējai (KJP) (2007.–2013. g.)

Atsaucoties uz Lisabonas stratēģijas mērķiem, Pamatprogramma jauninājumiem un konkurētspējai (KJP) atbalsta pasākumus konkurētspējas veicināšanai un inovāciju apjoma palielināšanai Eiropas Savienībā (ES) 2007.–2013. gadam. Tā jo īpaši mudina izmantot informācijas tehnoloģijas, vides tehnoloģijas un atjaunināmos enerģijas avotus.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmums Nr. 1639/2006/EK izveido programmu jauninājumiem un konkurētspējai (2007.–2013.) [Skatīt grozošo(-os) aktu(-us)].

KOPSAVILKUMS

Pamatprogramma jauninājumiem un konkurētspējai (KJP) piedāvā saskaņotu sistēmu konkurētspējas uzlabošanai * un jaunrades potenciāla palielināšanai * Eiropas Savienībā (ES). Pamatprogramma atzīst, ka ir nepieciešama zinošas sabiedrības veidošana un ka ilgtspējīga attīstība balstās un līdzsvarotu ekonomikas izaugsmi.

Pamatprogramma ietver īpašas kopienu atbalsta programmas, jaunus pasākumus un sinerģiju ar citām programmām. Tā ir arī atbilde uz atjaunoto Lisabonas stratēģiju par labu vienkāršākai, redzamākai un mērķtiecīgākai kopienas darbībai.

Īpašās programmas

Lai atspoguļotu daudzveidību mērķos un nodrošinātu pārredzamību, KJP sastāv no trīs apakšprogrammām. Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) un ekoinovācijas intereses ir pārnozaru prioritātes un tiek atspoguļotas visā pamatprogrammā.

  • Programma inovācijai un uzņēmējdarbībai apvieno pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanai, rūpniecības konkurētspējas uzlabošanai un jauninājumiem. Šī programma īpaši attiecas uz MVU *, sākot ar “gazeļu” (uzņēmumi ar augstu izaugsmes potenciālu) uzņēmumiem ar augstām tehnoloģijām un beidzot ar mikrouzņēmumiem un ģimenes uzņēmumiem, kas veido lielāko daļu uzņēmumu Eiropā. Tā atvieglo MVU piekļuvi finansējumam un ieguldījumiem izaugsmes sākuma stadijā. Tas arī sniedz uzņēmumiem piekļuvi informācijai un konsultācijām par iekšējā tirgus darbību un tās iespējām, kā arī spēkā esošiem vietējiem normatīvajiem aktiem un nākotnē pieņemamajiem likumiem, lai varētu sagatavoties un tiem pielāgoties par zemākajām izmaksām. Šajā ziņā Eiropas uzņēmumu tīklam (DE) (EN) (FR) ir svarīga loma. Programma paredz informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm par labāko praksi, lai radītu labāku reglamentējošo un administratīvo vidi uzņēmumiem un inovācijām. Tā arī atbalsta ekoinovāciju veicināšanu *, iedrošinot pilnīgāk izmantot ekotehnoloģiju iespējas.
  • Programmas stratēģiskajam atbalstam IKT jomā mērķis ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pielietošanas veicināšana ar skatu uz zināšanām balstītas ekonomikas virzienā. IKT pieņemšana privātajā un valsts sektorā palīdz stiprināt Eiropas sniegumu jauninājumu un konkurētspējas jomās. Programma piedalās Digitālā stratēģijā Eiropai un pievieno instrumentus, ko iepriekš finansēja programmas eTEN, eContent, Modine.
  • Programma “Saprātīga enerģija Eiropai” (EN) palīdzēs paātrināt mērķu sasniegšanu ilgtspējīgās enerģijas jomā. Tā atbalsta uzlabotu energoefektivitāti, jaunu un atjaunināmu enerģijas avotu izmantošanu, lielāku tirgus piesātinājumu ar šiem enerģijas avotiem, enerģijas un degvielas dažādošanu, atjaunināmās enerģijas izmantošanas palielināšanu (atkarībā no Eiropas Savienības izvirzītā mērķa, lai atjaunināmās enerģijas kopējais bruto patēriņš pārsniegtu 12 % pēc 2010. gada) un kopējā enerģijas patēriņa samazināšanu. Īpaša uzmanība šajā sakarā ir pievērsta transporta nozarei. Programma turpina “Saprātīga enerģija Eiropai” (2003.–2006.) programmu, kas beidzās 2006. gada 31. decembrī.

Īstenošana

KJP īstenošanas pamatā ir vairāki instrumenti (finanšu instrumenti, projekti, tīkli, akciju analīze u. c.), kurus var izmantot katrā īpašajā programmā. Šis apvienotais “rīku kopums” dažādām programmām ļauj vienkāršot pamatprogrammu lietotājiem. KJP ir vērsta ne tikai uz pārbaudītām un pierādītām darbībām, bet arī ievieš jaunus līdzekļus.

Vairāki Kopienas finanšu līdzekļi atbalsta uzņēmumus. Inovatīviem MVU un uzņēmumiem ar augstām izaugsmes iespējām rodas iespējas saņemt sagatavošanās kapitālu, un KJP jauninājums ir “turpmākais” kapitāls paplašināšanas stadijā. MVU garantiju mehānisms savukārt atvieglo MVU piekļuvi aizņēmuma finansējumam (aizdevums vai līzings), mikrokredītam un savam kapitālam vai kvazikapitālam. Šis mehānisms ietver arī piekļuvi vērtspapīriem un bankas kredītportfeļiem, kas palīdz mobilizēt papildu aizdevumu finansējumu MVU.

KJP stiprina un attīsta pakalpojumus par labu uzņēmumiem un jauninājumiem. Šīs programmas ietvaros uzņēmumiem tiek sniegta informācija par politiku, tiesību aktiem un Kopienas programmām, jo īpaši attiecībā uz iekšējo tirgu un pētniecības pamatprogrammām. Šie pakalpojumi uzņēmumiem vienlīdz piedāvā informāciju par jauninājumu, tehnoloģiju un zināšanu izplatību. Tie uzņēmumiem sniedz arī informāciju par ietekmes novērtējumiem un politiskās attīstības ietekmi.

Jaunā kārtība atbalsta arī sadarbību starp valstu un reģionu programmām, kas atbalsta jauninājumu veicināšanu uzņēmumos, nodrošinot uzņēmumus ar papildu līdzekļiem savu ideju īstenošanā, prasmēm un tirgus iespējām citos Eiropas apgabalos.

Pamatprogramma atbalsta arī eksperimentālos projektus, kuri iesniedz savu pirmo komerciālo pieteikumu. Tās mērķis ir veicināt tādu tirdzniecību un metožu, ekonomisko risinājumu vai ekoinovāciju izmantošanu, kuras jau ir veiksmīgi izmantotas, bet tehnoloģija vēl nav laista tirgū lielos apjomos. Šie projekti tiek īstenoti, izmantojot valsts un privātā sektora partnerību.

Saprātīgas enerģētikas izpildaģentūra ir atbildīga par programmas “Saprātīga enerģija Eiropai” īstenošanu un programmas “Uzņēmumi un jauninājumi” darbībām un īstenošanu.

Lai līdzsvarotu zināšanu un ideju plūsmu, jāturpina Kopienas politiskās stratēģijas attīstīšana, pamatojoties uz atklāto koordinācijas metodi un sadarbību papildinot ar jauniem sadraudzības pasākumiem, palīdzot dalībvalstīm un reģioniem gūt labumu no labas prakses piemēriem.

Saskaņotība ar citiem Kopienas politikas virzieniem

KJP ir apvienota ar citām lielākajām Kopienas iniciatīvām. To dažādās funkcijas tiek īstenotas paralēli un viena otru papildina. Pamatprogramma palīdz arī sasniegt Kopienas mērķus pētniecības, vienotības, vides, izglītības un apmācību jomās.

KJP atvieglo piekļuvi finansējumam uzņēmumiem, kuru darbība galvenokārt orientēta uz jauninājumiem, pētniecību un attīstību. Tā palīdz uzņēmumiem piedalīties Septītajā tehnoloģiju pētniecības un attīstības pamatprogrammā (Septītā PP-TPA).

Budžets

Pamatprogrammas darbības posms ir septiņi gadi — no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. Uz visu programmas darbības laiku tai ir piešķirts budžets 3,621 miljardu eiro apmērā.

Saskaņā ar paredzamo sadalījumu 60 % no kopējā budžeta (2,170 miljardi eiro) ir piešķirti programmai, kas atbalsta jauninājumus un uzņēmumus. No šīs summas viena piektā daļa (430 miljoni eiro) ir veltīti ekoinovāciju veicināšanai. 20 % (730 miljoni eiro) no kopējā budžeta tiek piešķirti IKT programmas atbalstam, un pēdējie 20 % (730 miljoni eiro) — programmai “Saprātīga enerģija Eiropai”.

Vairāku līdzekļu piesaistīšana nevar izraisīt finansējuma dubultošanu attiecīgajam objektam.

Uzraudzība un novērtēšana

Komisija regulāri uzrauga pamatprogrammas un tās īpašo programmu īstenošanu. Katru gadu tā izstrādā ziņojumu, lai izvērtētu atbalstītos pasākumus, ņemot vērā finansiālo izpildi, sasniegtos rezultātus un, ja ir iespējams, pasākumu ietekmi.

Par pamatprogrammu un tās īpašajām programmām tiek sagatavoti starpposma novērtējumi un gala vērtējumi. Šie vērtējumi ļauj pārbaudīt tādus aspektus kā atbilstību, saskaņotību, sinerģijas, efektivitāti, resursu saprātīgu izmantošanu, ilgtspēju u. c. Turklāt gala vērtējumā tiek pārbaudīts, cik lielā mērā pamatprogramma un katra tās īpašā programma ir sasniegušas to mērķus.

Priekšvēsture

Lisabonas process, kura mērķis ir padarīt Eiropas ekonomiku par viskonkurētspējīgāko un dinamiskāko pasaulē, konkurētspēju viennozīmīgi ir padarījis par vienu no ES svarīgākajiem politiskajiem mērķiem. Lai stiprinātu saskaņotību starp dažādām programmām, kas iesaistās Kopienas centienos radīt labāku konkurētspēju, un lai sniegtu atbildi atjaunotajai Lisabonas stratēģijai, Eiropas Komisija ierosina pamatprogrammu jauninājumiem un konkurētspējai.

Aktā lietotie svarīgākie termini

  • Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU): uzņēmumi ar mazāk nekā 250 darbiniekiem un kuru gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz attiecīgi 50 miljonus eiro vai 43 miljonus eiro (Ieteikums 2003/361/EK).
  • Konkurētspēja: uzņēmuma spēja ātri pielāgoties pārmaiņām, izvērst savu potenciālu jauninājumu jomā un attīstīt augstas kvalitātes produkciju.
  • Jauninājumi: preču klāsta un sniegto pakalpojumu atjaunināšana, jaunu metožu ieviešana ražošanas, piegādes un izplatības jomās, izmaiņu ieviešana vadībā, darba organizēšanā, darba apstākļos un darbinieku kvalifikācijas.
  • Ekoinovācijas: visa veida inovācijas ar mērķi sasniegt ilgtspējīgu attīstību, cienot apkārtējo vidi, samazinot nevēlamos atgadījumus un atbildīgi izmantojot dabas resursus, jo īpaši enerģiju.

Atsauce

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 1639/2006/EK

29.11.2006.

-

OV L 310, 9.11.2006.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais vēstnesis

Regula (ES) Nr. 670/2012

1.08.2012.

-

OV L 204, 31.7.2012.

Lēmuma 1639/2006 turpmākie grozījumi un labojumi ir integrēti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmu (2014.–2020. gadam) [COM(2011) 834 galīgā redakcija – Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts].Koplēmuma procedūra 2011/0394/COD

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas novērtējumi [COM(2013) 2 galīgā redakcija – Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts].

See also

Pēdējā atjaunināšana: 01.02.2013

Top