Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

Go to the summaries’ table of contents

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

2008. gada finanšu krīzes laikā atklājās Eiropas Savienības (ES) finanšu uzraudzības trūkumi. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI), kura darbojas Frankfurtē, tika izveidota 2010. gadā, lai novērstu apdrošināšanas nozares destabilizācijas riskus.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK.

KOPSAVILKUMS

2008. gada finanšu krīzes laikā atklājās Eiropas Savienības (ES) finanšu uzraudzības trūkumi. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI), kura darbojas Frankfurtē, tika izveidota 2010. gadā, lai novērstu apdrošināšanas nozares destabilizācijas riskus.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido EAAPI - ES iestādi, kas atbalsta koordināciju starp valstu iestādēm un nodrošina ES tiesību aktu saskaņotu piemērošanu apdrošināšanas un aroda pensiju nozarēs ES valstīs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tiesību aktu piemērošanas konsekvence

EAAPI sagatavo regulatīvus un tehniskus standartus, kas papildina Padomes un Eiropas Parlamenta pieņemtus tiesību aktus attiecībā uz apdrošināšanas uzņēmumiem, finanšu konglomerātiem (lieliem finanšu uzņēmumiem, kas darbojas dažādās finanšu nozarēs), aroda pensijām un apdrošināšanas starpniekiem (uzņēmumiem, kas pārdod pensiju un apdrošināšanas polises). Tai ir arī pilnvaras sagatavot pamatnostādnes un ieteikumus par Eiropas tiesību aktu piemērošanu.

Tirgus tendences

EAAPI uzdevums ir nodrošināt apdrošināšanas tirgu stabilitāti un apdrošinājuma ņēmēju, pensiju shēmu dalībnieku un labuma guvēju aizsardzību. Piemēram, tā uzrauga patēriņa tendences un novērtē tirgu potenciālos riskus un apdraudējumus. Noteiktos stingri definētos apstākļos tā var īslaicīgi aizliegt vai ierobežot finanšu darbības, kas apdraud finanšu sistēmas stabilitāti.

Tiesību aktu pārkāpumi

EAAPI ir pilnvarota izmeklēt valsts iestādes veiktus tiesību aktu pārkāpumus. Šāda situācija rodas, ja valsts iestāde nespēj nodrošināt finanšu iestādes atbilstību Eiropas tiesību aktiem.

Divu mēnešu laikā EAAPI var nosūtīt ieteikumu valsts iestādei. Pēc tam Eiropas Komisija sagatavo oficiālu atzinumu, prasot iestādei veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem. Ja valsts iestāde atbilstību nenodrošina, EAAPI stingri noteiktos apstākļos var tiešā veidā pieņemt lēmumu attiecībā uz finanšu iestādi. Šim lēmumam ir lielāks juridisks spēks nekā iepriekšējiem valsts iestādes pieņemtajiem lēmumiem.

Eiropas finanšu uzraudzība

EAAPI ir daļa no 2010. gadā izveidotās Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas, ko veido trīs citas uzraudzības organizācijas:

Plašāku informāciju skatiet EAAPI tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1094/2010

16.12.2010.

-

OV L 331, 15.12.2010., 48.-83. lpp.

Labojums

-

-

L 54, 22.2.2014., 23.-23. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2014/51/ES

23.5.2014.

31.3.2015.

OV L 153, 22.5.2014., 1.-61. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (ES) Nr. 1096/2010 (2010. gada 17. novembris), ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību ( Oficiālais Vēstnesis L 331, 15.12.2010., 162.-164. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/78/ES (2010. gada 24. novembris), ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām ( Oficiālais Vēstnesis L 331, 15.12.2010., 120.-161. lpp.).

Komisijas Lēmums 2004/9/EK (2003. gada 5. novembris), ar ko izveido Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju komiteju ( Oficiālais Vēstnesis L 3, 7.1.2004., 34.-35. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 16.04.2015

Top