EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gājēju un citu neaizsargātu satiksmes dalībnieku aizsardzība

Gājēju un citu neaizsargātu satiksmes dalībnieku aizsardzība

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipu apstiprināšanu attiecībā uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir samazināt to ievainojumu skaitu un smagumu, ko gūst gājēji un citi neaizsargāti ceļu satiksmes dalībnieki ceļu satiksmes negadījumos, tai skaitā sadursmē ar mehānisko transportlīdzekļu frontālajām virsmām, kā arī ieviest prasības un pasākumus, lai nodrošinātu gājēju un citu neaizsargātu satiksmes dalībnieku* labāku aizsardzību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo regulu nosaka prasības attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu konstrukciju un darbību, kā arī frontālās aizsardzības sistēmām.

Transportlīdzekļu tipi, kuriem piemēro šo tiesību aktu

Šo regulu piemēro:

 • M1 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem (būtībā vieglajiem automobiļiem), kā definēts Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā — Mehāniskie transportlīdzekļi — ES tipa apstiprināšanas sistēma;
 • N1 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem (būtībā vieglajiem kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg), kā definēts Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā;
 • frontālās aizsardzības sistēmām, kas uzstādītas kā sākotnējs aprīkojums transportlīdzekļiem vai tiek piegādātas kā atsevišķas tehniskas vienības.

Ražotāju pienākumi

Ražotāji:

 • nodrošina, ka tirgū laistie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar bremžu palīgmehānisma sistēmu ar tipa apstiprinājumu;
 • var papildus iekļaut frontālās aizsardzības sistēmu, kurai jāatbilst šajā regulā noteiktajiem kritērijiem;
 • sniedz apstiprinātājām iestādēm attiecīgus datus par transportlīdzekļa specifikācijām un testu apstākļiem.

Ražotājs, prasot EK tipa apstiprinājumu, iestādēm iesniedz informatīvu dokumentu, kurā ir ietverta šāda informācija:

 • vispārēja informācija;
 • uzbūves vispārīgs raksturojums;
 • informācija par transportlīdzekļa virsbūvi.

ES valstu iestāžu pienākumi

 • Ja ražotājs ir izpildījis attiecīgās prasības, apstiprinātāja iestāde piešķir EK tipa apstiprinājumu pēc transportlīdzekļa tipa.
 • Atbilstīgi prasībām, kuras izpildītas attiecībā uz transportlīdzekli, piešķir vienu no šādiem trim burtiem:
  • A (atbilst minimālās aizsardzības pirmajam līmenim);
  • B (atbilst aizsardzības otrajam līmenim);
  • X (atbilst aizsardzības līmenim attiecībā uz noteiktiem transportlīdzekļiem).

Valstu iestādes nedrīkst piešķirt ES tipa apstiprinājumu, ja frontālās aizsardzības sistēma neatbilst attiecīgajām prasībām, kas noteiktas šajā regulā. Tomēr, ņemot vērā Eiropas Komisijas novērtējumu, attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar sadursmes draudu mazināšanas sistēmām, nākotnē šīs prasības, iespējams, nebūs jāievēro.

Īstenošanas noteikumi

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 631/2009 nosaka detalizētus I pielikuma īstenošanas noteikumus šai regulai attiecībā uz tehniskajām prasībām, kas nepieciešamas testu veikšanai.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 2009. gada 24. novembra ar šādiem izņēmumiem:

 • 4. panta 6. punkts un 9. panta 9. punkts, kas ir piemērojami no 2009. gada 24. februāra;
 • 9. panta 2.–8. punkts, kas ir piemērojami no 2019. gada 24. augusta.

KONTEKSTS

Papildus pasākumiem saistībā ar tipa apstiprināšanu, kas ir noteikti Regulā (EK) Nr. 78/2009, ES ir arī pieņēmusi Direktīvu 2010/40/ES — Inteliģento transporta sistēmu ieviešana Eiropā. Lietotnes saistībā ar ceļu satiksmes drošumu un drošību, kuru pamatā ir inteliģentās transporta sistēmas, ir pierādījušas savu efektivitāti, taču kopējais labums sabiedrībai ir atkarīgs no to plašākas ieviešanas.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Neaizsargātie satiksmes dalībnieki: nemotorizēti ceļu satiksmes dalībnieki, piemēram, gājēji un riteņbraucēji, kā arī motociklisti un personas ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās un orientācijas spējām.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 78/2009 (2009. gada 14. janvāris) par mehānisko transportlīdzekļu tipu apstiprināšanu attiecībā uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (OV L 35, 4.2.2009., 1.–31. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 78/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/40/ES (2010. gada 7. jūlijs) par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem (OV L 207, 6.8.2010., 1.–13. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 631/2009 (2009. gada 22. jūlijs), ar ko nosaka detalizētus I pielikuma īstenošanas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu saistībā ar gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (OV L 195, 25.7.2009., 1.–60. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (“pamatdirektīva”) (OV L 263, 9.10.2007., 1.–160. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.01.2019

Top