EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Veterināro zāļu atliekas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

Veterināro zāļu atliekas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 470/2009 — ES procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par veterinārajā medicīnā izmantoto farmakoloģiski aktīvo vielu, piemēram, antibiotiku, atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu dzīvnieku izcelsmes pārtikā, tajā skaitā gaļā, zivīs, pienā, olās un medū, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu.

Šajā saistībā tā nosaka:

 • atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu*;
 • atsauces vērtību* gadījumos, kad nav aprēķināts atlieku maksimāli pieļaujamais daudzums.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Veterināro zāļu, kurās izmantota kāda farmakoloģiski aktīva viela, tirdzniecības atļaujas pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz pieprasījums Eiropas Zāļu Aģentūrai. Aģentūrai jāsniedz atzinums, kas ietver zinātnisku riska izvērtējumu un ieteikumus attiecībā uz riska pārvaldību.
 • Aģentūra pieņem lēmumu, vai attiecīgajiem pārtikas produktiem vai sugām piemērot atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu. Eiropas Komisija izstrādā noteikumus attiecībā uz nosacījumiem šo atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma aprēķināšanai.
 • Riska izvērtējumā jānosaka, vai atlieku veids un daudzums ir tāds, ko uzskata par cilvēku veselībai kaitīgu.
 • Ieteikumos attiecībā uz riska pārvaldību jāizvērtē vairāki faktori, tostarp alternatīvu vielu pieejamība attiecīgo sugu ārstēšanai.
 • Komisija klasificē farmakoloģiski aktīvās vielas, par kurām sniegts Aģentūras atzinums. Tā var noteikt to farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku atsauces vērtības darbībai, kas nav klasificētas.
 • Atsevišķos gadījumos Komisija vai ES valsts var iesniegt pieprasījumus aģentūrai sniegt atzinumu par atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu. Tādi gadījumi ietver apstākļus, kad attiecīgā viela ir apstiprināta izmantošanai ārpussavienības valstī.
 • Vairākas vielas ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas, tostarp vielas, uz kurām attiecas ES Regula (EEK) Nr. 315/93 par piesārņotājiem pārtikā.
 • 2017. gada janvārī Komisija pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2017/12. Ar to nosaka formu un saturu pieteikumiem un pieprasījumiem Eiropas Zāļu aģentūrai attiecībā uz maksimālo atlieku līmeņu noteikšanu.
 • 2017. gada jūnijā Komisija pieņēma Regulu (ES) 2017/880. Ar to pieņem noteikumus par kādai farmakoloģiski aktīvai vielai kādā konkrētā pārtikas produktā noteikto maksimālo atlieku līmeņu izmantošanu arī citam pārtikas produktam, kas iegūts no tās pašas sugas, un kādai farmakoloģiski aktīvai vielai vienā vai vairākās sugās noteikto maksimālo atlieku līmeņu izmantošanu arī citām sugām (t. i., maksimālo atlieku līmeņu ekstrapolācija).

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 6. jūlija.

KONTEKSTS

Iepriekšējie ES noteikumi par šo jautājumi bija pārlieku sarežģīti un noveda pie produktīvajiem dzīvniekiem paredzētu zāļu pieejamības samazināšanās ES. Šī regula tika ieviesta, lai nodrošinātu gan patērētāju drošību, gan veterināro zāļu pieejamību konkrētu slimību ārstēšanai.

GALVENIE TERMINI

Atlieku maksimāli pieļaujamais daudzums: farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku maksimālā koncentrācija, kas pieļaujama dzīvnieku izcelsmes pārtikā.
Atsauces vērtība: farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku līmenis, kas noteikts kontroles nolūkos konkrētu vielu gadījumā, kurām nav noteikts maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums. Atsauces vērtības ir noteiktas, konsultējoties ar oficiālām kontroles laboratorijām.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 470/2009 (2009. gada 6. maijs), ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (OV L 152, 16.6.2009., 11.–22. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (ES) 2017/880 (2017. gada 23. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 470/2009 nosaka noteikumus par kādai farmakoloģiski aktīvai vielai kādā konkrētā pārtikas produktā noteikto maksimālo atlieku līmeņu izmantošanu arī citam pārtikas produktam, kas iegūts no tās pašas sugas, vai kādai farmakoloģiski aktīvai vielai vienā vai vairākās sugās noteikto maksimālo atlieku līmeņu izmantošanu arī citām sugām (OV L 135, 24.5.2017., pp. 1.–5. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/12 (2017. gada 6. janvāris) par formu un saturu pieteikumiem un pieprasījumiem attiecībā uz maksimālo atlieku līmeņu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 470/2009 (OV L 4, 7.1.2017., 1.–7. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 37/2010 (2009. gada 22. decembris) par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (OV L 15, 20.1.2010., 1.–72. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 37/2010 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Regula (EEK) Nr. 315/93 (1993. gada 8. februāris), ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (OV L 37, 13.2.1993., 1.–3. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 23.11.2017

Top