Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Protokols pret cilvēku tirdzniecību

Go to the summaries’ table of contents

Protokols pret cilvēku tirdzniecību

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2006/618/EK par Protokola par cilvēku tirdzniecības, īpaši tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu, kas papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību, parakstīšanu ES vārdā, ciktāl uz to attiecas Līguma 179. pants un 181.a pants

Lēmums 2006/619/EK par Protokola par cilvēku tirdzniecības, īpaši tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu, kas papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību, parakstīšanu ES vārdā, ciktāl uz to attiecas Līguma III daļas IV iedaļa

KĀDS IR ŠO LĒMUMU MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Protokola mērķi ir šādi:
  • novērst un apkarot transnacionālo cilvēku tirdzniecību*, jo īpaši sieviešu un bērnu* tirdzniecību, ko veic organizētas noziedzīgas grupas;
  • aizsargāt ekspluatācijas* upurus un palīdzēt viņiem;
  • veicināt sadarbību starp valstīm, lai sasniegtu šos mērķus.
 • Katra protokola dalībvalsts pieņem nepieciešamos tiesību aktus un citus pasākumus, lai par noziedzīgiem nodarījumiem atzītu tādas darbības, kas definētas kā cilvēku tirdzniecība, tostarp līdzdalību šādās darbībās.
 • Starp protokola dalībvalstīm izcēlušos strīdus, kas saistīti ar tā interpretāciju vai piemērošanu, risina sarunu kārtībā vai arī šķīrējtiesā, ja tos nav iespējams atrisināt sarunu ceļā.
 • Ja sešu mēnešu laikā pēc lūguma izskatīt strīdu šķīrējtiesā nav panākta vienošanās par šķīrējtiesas organizēšanu, tad jebkura no protokola dalībvalstīm var nodot strīdu Starptautiskajā Tiesā.

Cilvēku tirdzniecības novēršana

 • Protokola dalībvalstīm sadarbībā ar attiecīgajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir jāpieņem pasākumi cilvēku tirdzniecības novēršanai un apkarošanai. Šie pasākumi var ietvert informatīvas un plašsaziņas līdzekļu kampaņas un sociālās un ekonomiskās iniciatīvas.
 • Ir svarīgi divpusējas un daudzpusējas sadarbības ceļā novērst arī tādus faktorus, kas padara cilvēkus neaizsargātus pret cilvēku tirdzniecību, piemēram, nabadzību, nepietiekamu attīstību un vienlīdzīgu iespēju trūkumu.

Upuru aizsardzība

 • Protokola dalībvalstīm ir pienākums:
  • aizsargāt cilvēku tirdzniecības upuru privāto dzīvi un identitāti;
  • sniegt viņiem informāciju par attiecīgajiem tiesu un administratīvajiem procesiem;
  • nodrošināt viņu fizisko, psiholoģisko un sociālo rehabilitāciju, piemēram, nodrošinot dzīvesvietu, pienācīgu aprūpi, darba, izglītības un mācību iespējas;
  • ļaut cilvēku tirdzniecības upuriem palikt to teritorijā uz laiku vai pastāvīgi, pienācīgi ņemot vērā humānos apsvērumus un izrādot līdzcietību;
  • palīdzēt upuriem atgriezties to izcelsmes valstī vai nokļūt kādā citā valstī, pienācīgi ņemot vērā viņu drošību.

Informācijas apmaiņa un sadarbība

 • Protokola dalībvalstu attiecīgās iestādes apņemas apmainīties ar informāciju par noteiktiem jautājumiem, tostarp par:
  • ceļojumu dokumentu veidiem, kurus izmanto cilvēku tirdzniecības nolūkos;
  • līdzekļiem un metodēm, ko izmanto organizētās noziedzīgās grupas, lai īstenotu cilvēku tirdzniecību.
 • Valstis apņemas stiprināt arī sadarbību starp to robežkontroles dienestiem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIE LĒMUMI IR PIEMĒROJAMI?

Tie ir piemērojami kopš 2006. gada 24. jūlija.

KONTEKSTS

ANO Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību, kuru Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja pieņēma 2000. gada 15. novembrī, stājās spēkā 2003. gada 23. septembrī.

To papildina trīs protokoli:

* GALVENIE TERMINI

Cilvēku tirdzniecība: ekspluatācijas nolūkos izdarīta cilvēku savervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai saņemšana, izmantojot draudus vai spēka pielietošanu vai arī citas piespiešanas, aizvešanas ar varu, krāpšanas, maldināšanas vai viltus formas, izmantojot varas pozīcijas vai arī cilvēku neaizsargātību, vai arī dodot vai saņemot maksājumus vai labumus, lai panāktu kādas tādas personas piekrišanu, kurai ir vara pār citu personu.

Bērni: personas, kas jaunākas par 18 gadiem.

Ekspluatācija: tā ietver citu personu prostitūciju vai citas seksuālās ekspluatācijas formas, piespiedu darbu vai pakalpojumus, verdzību vai verdzībai līdzīgu praksi, kalpību vai orgānu izņemšanu.

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 2006/618/EK (2006. gada 24. jūlijs), ar ko Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Protokolu par cilvēku tirdzniecības, īpaši tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu, kas papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību attiecībā uz protokola noteikumiem, ciktāl uz šā protokola noteikumiem attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 179. pants un 181.a pants (OV L 262, 22.9.2006., 44.–50. lpp.)

Padomes Lēmums 2006/619/EK (2006. gada 24. jūlijs), ar ko Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Protokolu par cilvēku tirdzniecības, īpaši tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu, kas papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību attiecībā uz protokola noteikumiem, ciktāl uz šā protokola noteikumiem attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma III daļas IV iedaļa (OV L 262, 22.9.2006., 51.–58. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.12.2016

Top