EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES pamatnostādnes par bērnu tiesībām

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

ES pamatnostādnes par bērnu tiesībām

 

KOPSAVILKUMS:

ES pamatnostādnes par bērnu tiesību veicināšanu un aizsardzību

KĀDS IR ŠO PAMATNOSTĀDŅU MĒRĶIS?

Ar tām izveido Eiropas Savienības (ES) sistēmu, ar ko nodrošina bērnu tiesību* ievērošanu visās tās ārējās politikas jomās un darbībās.

Ar šīm pamatnostādnēm stiprina ES rīcību bērnu tiesību veicināšanas un aizsardzības jomā tās ārējās attiecībās un veicina vispārējas stratēģiskas pieejas īstenošanu attiecībā uz šiem jautājumiem. Tās arī papildina ES pamatnostādnes par bērniem un bruņotiem konfliktiem un ES plānu par bērnu tiesībām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lai sasniegtu bērna tiesību aizsardzības mērķi, ES izmanto darbības instrumentus, piemēram:

 • politisko dialogu, iekļaujot bērnu tiesību jautājums sarunās un diskusijās ar organizācijām un ārpussavienības valstīm;
 • demaršus (piemēram, noteikta jautājuma diplomātisku pārstāvību, ko viena valdība īsteno attiecībā uz citu valdību), lai ārpussavienības valstīm atgādinātu par nepieciešamību veikt atbilstīgus bērnu aizsardzības pasākumus;
 • divpusēju un daudzpusēju sadarbību, lai sagatavotu humānās palīdzības un attīstības palīdzības programmas, galveno uzmanību pievēršot bērnu tiesībām;
 • partnerību veidošanu un koordinācijas stiprināšanu ar starptautiskām ieinteresētajām personām, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO), reģionālajām organizācijām, Eiropas Bērnu tiesību forumu, pētniecības iestādēm, pilsonisko sabiedrību un starptautiskām finanšu iestādēm.

Šīs pamatnostādnes īsteno ar šādām vispārējām rīcībām:

 • rosināt ārpussavienības valstis ievērot starptautiskos tiesību instrumentus un standartus un sadarboties ar tādām iestādēm kā ANO un Eiropas Padome;
 • mudināt ārpussavienības valstīs stiprināt bērnu tiesību aizsardzību, izstrādājot stratēģijas un nostiprinot esošos mehānismus;
 • uzlabot pārraudzības procesus un struktūras (piemēram, datubāzes);
 • nodrošināt vairāk resursu bērnu tiesību veicināšanai un aizsardzībai;
 • apkarot bērnu tiesību pārkāpumus un izbeigt esošo nesodāmību;
 • sekmēt bērnu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā attiecībā uz politikas jomām, kas viņus ietekmē;
 • stiprināt ģimeņu un citu aprūpētāju spējas pilnībā veikt savas funkcijas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • atbalstīt informēšanas programmu izstrādi bērnu tiesību jomā, veicinot bērnu tiesību jautājumu iekļaušanas kampaņas skolu programmās.

Pamatojoties uz atsevišķām īstenošanas stratēģijām, prioritārās jomās tiks veikta specifiska rīcība. Prioritārās jomas tiek izvēlētas uz divu gadu periodu. Pirmā prioritārā joma ir saistīta ar visa veidu vardarbību pret bērniem. Mērķis, darbības daļa un attiecīgās valsts īstenošanas stratēģija, rīcības, īstenošanas uzraudzība un novērtēšana ir sīkāk aprakstītas šo pamatnostādņu I pielikumā.

KONTEKSTS

Bērnus skar daudz apdraudējumu, un viņiem trūkst iespēju piekļūt izglītībai un veselības un sociālajai aprūpei. Viņi ir bērnu darba, vardarbības, seksuālas vardarbības, slimību un bruņotu konfliktu upuri un saskaras ar diskrimināciju, marginalizāciju un atstumšanu. Īpaši liels risks ir meitenēm, tāpēc viņām jāpievērš īpaša uzmanība.

ES ir liela nozīme cilvēktiesību (un konkrēti bērnu tiesību) aizsardzībā visā pasaulē. Tā ievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērnu tiesībām un tās fakultatīvos protokolus. ES arī veicina citas iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot bērnu stāvokli, piemēram, kādreizējos Tūkstošgades attīstības mērķus, kurus kopš 2016. gada sākuma ir aizstājusi Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam.

* GALVENIE TERMINI

Bērns: šā kopsavilkuma kontekstā bērns ir jebkurš cilvēks, kas ir jaunāks par 18 gadiem.

PAMATDOKUMENTS

Padomes 2007. gada 10. decembrī apstiprinātās ES pamatnostādnes par bērnu tiesību veicināšanu un aizsardzību (Oficiālajā Vēstnesī nav publicētas)

Pēdējo reizi atjaunots: 16.08.2016

Top