EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cilvēktiesību aizstāvji — ES atbalsts

Cilvēktiesību aizstāvji — ES atbalsts

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienību 2. pants

ES pamatnostādnes par atbalsta sniegšanu cilvēktiesību aizstāvjiem

KĀDS IR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU 2. PANTA UN PAMATNOSTĀDŅU PAR ATBALSTA SNIEGŠANU CILVĒKTIESĪBU AIZSTĀVJIEM MĒRĶIS?

 • Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā ir noteikts, ka ES ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības.
 • Ar pamatnostādnēm izveido ES pieeju cilvēktiesību aizstāvju atbalstīšanai un aizsardzībai* ārpussavienības valstīs, lai tie var brīvi strādāt.
 • Darbības izteiksmē šīs pamatnostādnes piemēro kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) kontekstā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tālāk aprakstīti pamatnostādņu svarīgākie aspekti.

 • ES misiju diplomāti* regulāri tiksies ar cilvēktiesību aizstāvjiem, apmeklēs apcietinātos cilvēktiesību aktīvistus, novēros viņu tiesas procesus un sniegs atbalstu viņu aizsardzībai.
 • Padomes Cilvēktiesību jautājumu darba grupai (COHOM) ir pienākums noteikt situācijas, kur ir nepieciešama ES iejaukšanās, pamatojoties uz ziņojumiem no ES misiju vadītājiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Padomes un nevalstiskajām organizācijām.
 • Apmeklējot ārpussavienības valstis, augsta ranga ES amatpersonas (piemēram, Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) piedalīsies sanāksmēs ar cilvēktiesību aizstāvjiem.
 • Cilvēktiesību aizstāvju situācija tiks iekļauta politiskajā dialogā ar ārpussavienības valstīm un reģionālajām organizācijām.
 • Misiju vadītāji atgādinās ārpussavienības valstu iestādēm par to pienākumu aizsargāt cilvēktiesību aizstāvjus, kuri ir nonākuši bīstamās situācijās.
 • ES cieši sadarbosies ar ārpussavienības valstīm, kurās arī ir ieviestas cilvēktiesību aizstāvju aizsardzības politikas, kā arī strādās ar citu reģionālo organizāciju, piemēram, Āfrikas Savienības, Amerikas valstu organizācijas un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas, cilvēktiesību aizstāvju aizsardzības mehānismiem.
 • ES veicinās esošo reģionālo mehānismu pastiprināšanu un jaunu mehānismu veidošanu, kuru mērķis ir aizsargāt cilvēktiesību aizstāvjus.
 • ES apņemšanos atbalstīt cilvēktiesību aizstāvjus papildina Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR), kas nodrošina finansiālo palīdzību organizācijām, kuras sniedz atbalstu cilvēktiesību aktīvistiem.

KONTEKSTS

Cilvēktiesību aizstāvji veic šādus svarīgus uzdevumus:

 • konstatē pārkāpumus;
 • nodrošina cilvēktiesību pārkāpumu upuriem tiesību aizsardzību, psiholoģisko, medicīnisko un cita veida atbalstu;
 • cīnās pret to personu nesodāmību, kas atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem; un
 • palielina informētību par cilvēktiesībām un to aizstāvjiem valsts, reģiona un starptautiskā mērogā.

Tomēr bieži vien paši cilvēktiesību aizstāvji ir kļuvuši par uzbrukumu un draudu mērķiem, tādēļ ir svarīgi nodrošināt viņu drošību un aizsardzību.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Cilvēktiesību aizstāvji: personas, grupas vai organizācijas, kas miermīlīgā veidā veicina un aizsargā vispārēji atzītas cilvēktiesības, proti, pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības, tostarp pamatiedzīvotāju tiesības.
ES misijas: ES valstu vēstniecības un konsulāti un ES delegācijas.

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija, I sadaļa — Kopīgi noteikumi — 2. pants (OV C 202, 7.6.2016., 17. lpp.)

Aizsardzības nodrošināšana — Eiropas Savienības pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem, ES Ārlietu padome, 2008. g.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 235/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko izveido finanšu instrumentu demokrātijai un cilvēktiesībām visā pasaulē (OV L 77, 15.3.2014., 85.–94. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.07.2017

Top